KDP ČR je členem:


Confédération Fiscale Européenne
 KDP - DATEV, družstvo
 
Národní účetní rada


Facebook LinkedIn Youtube


Kvalifikační zkoušky » Informace o zkouškách

Jak se mohu přihlásit ke kvalifikační zkoušce?

Žadatel o kvalifikační zkoušku musí doručit Komoře daňových poradců ČR písemnou žádost, ke které připojí přílohy dle § 5 odst. 4 zákona č. 523/1992 Sb

Úplná žádost obsahuje
- vyplněný formulář žádosti (nebo klasická žádost formou dopisu) ke kvalifikační zkoušce, jehož součástí je dotazník pro vyplnění údajů potřebných k získání výpisu z Rejstříku trestů (o výpis z evidence žádá Komora) a současně část, ve které žadatelé vyznačí, ke kterým dílčím částem kvalifikační zkoušky se v daném zkušebním období hlásí.
- čestné prohlášení (viz. § 5 odst. 1 písm. c) d) zákona č. 523/1992 Sb., je obsaženo ve formuláři žádosti
- doložení dosaženého vzdělání (kopie diplomu)*.

Formulář žádosti

- Žádost zasílejte v originále (tj. s originálem vlastnoručního podpisu žadatele)! Žádosti zaslané faxem nebo e-mailem jsou neplatné.*
- Žádost lze zaslat do datové schránky Komory z osobní datové schránky žadatele nebo z datové schránky fyzické podnikající osoby - žadatele. Datová schránka Komory daňových poradců je od 1. 11. 2009 aktivní a lze ji využívat pro příslušnou korespondenci s Komorou. ID datové schránky KDP ČR je: ng6adi3.
- Nesplňuje-li předložená žádost předepsané náležitosti, vyzve Komora žadatele k doplnění. 
- Formulář ke stažení ve formátu pdf.
- Formulář zasílá kancelář Komory na požádání poštou.

*Opakované podání žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky.
- Při opakovaném podání žádosti nemusí žadatelé znovu dokládat dosažené vzdělání tj. není třeba znovu dokládat diplom, který byl již dříve  KDP ČR předložen.
- Při opakovaném podání žádosti lze žádost doručit elektronicky e-mailem, pokud je podepsána osobním certifikovaným elektronickým podpisem žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky.

Termíny přijímání přihlášek
Termíny přijímání přihlášek ke kvalifikační zkoušce jsou dány Zkušebním řádem KDP ČR (§3 odst. 1 písm. a).
Aktuální termíny naleznete zde.

Vzájemné uznávání části profesní zkoušky auditora a daňového poradce
Informace k uznávání části profesní zkoušky u statutárních auditorů naleznete zde.

Kontakt:
Komora daňových poradců ČR
Kozí 4, P.O.Box 121
657 21 Brno

Organizace kvalifikačních zkoušek:
Mgr. Šárka Lásková
6. patro, kancelář č. 604
tel. 542 422 313
fax. 542 210 306
e-mail: laskova@kdpcr.cz

Evidence přihlášek ke kvalifikační zkoušce:
Ing. Michaela Starečková
6. patro, kancelář č. 605
tel. 542 422 323
fax. 542 210 306
e-mail: stareckova@kdpcr.cz

zpět