DANĚ BEZ HRANIC - PANELY

 

 


 

KDP ČR a KIDP jsou členy CFE

 


 

Úvodní slovo

Martin Tuček

Stal se členem Komory daňových poradců ČR při jejím založení v roce 1993 a členem Komory auditorů ČR v roce 1995. Daňovým poradenstvím a auditem se zabývá převážnou část svého profesního života. Je partnerem společnosti ADEUS a působí zde jako daňový poradce a auditor. Odborně se věnuje především poradenství a auditu pro podnikatelské subjekty se zaměřením na výrobu, obchod a služby. V posledních letech pracuje také na zvýšení kvality auditorské části kanceláře. Aktivně se podílí na činnosti Komory daňových poradců ČR, byl mnoho let zkušebním komisařem, členem Prezidia Komory a v současné době působí ve funkci prezidenta Komory.

Prof. dr hab. Jadwiga Glumiňska - Pawlic

Prezidentka Komory daňových poradců v Polsku. Absolventka Fakulty práva a veřejné správy Slezské univerzity v Katovicích. Profesorka právních věd, vedoucí Katedry finančního práva na Fakultě práva a veřejné správy Slezské univerzity v Katovicích. Autorka mnoha publikací z oblasti daňového práva a finančních složek územní samosprávy. Vědecká redaktorka 8 monografií vydaných ve spolupráci se Slezskou pobočkou Polské komory daňových poradců pod společným názvem „Daňový poradce jako ochránce práv daňového poplatníka“ („Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”). Rozhodce Rozhodčího soudu při Regionální hospodářské komoře v Katovicích. V letech 1993-1995 členka Kolegia Regionální účetní komory v Katovicích, a následně (do roku 2010) členka Samosprávního odvolacího kolegia v Katovicích. V letech 1995 - 1997 členka Daňové odvolací komise při Finanční komoře v Katovicích. Členka Státní zkušební komise pro věci notářského čekatelství (Funkční období 2006 - 2008 Katovice), a od roku 2008 Členka Státní zkušební komise pro věci advokátních koncipientů. Expertka Unie polských metropolí. Členka Programové rady mezinárodního sdružení „Centrum informace a organizace výzkumů veřejných financí a daňového práva zemí Střední a Východní Evropy“. Místopředsedkyně Daňové komise zaměstnavatelů Polské republiky. Daňová poradkyně.

Danuta Bącler

Absolventka Ekonomické univerzity ve Wroclawi. Daňová poradkyně provozující vlastní kancelář od roku 1991. V současné době plní povinnosti předsedkyně Dolnoslezské regionální Komory daňových poradců v Polsku. V předchozím funkčním období plnila funkci Pokladníka Dolnoslezské regionální Komory daňových poradců v Polsku.
 

Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzezinski

Je uznávanou osobou v oblasti finančního a daňového práva. Profesor je expertem Sejmu a Senátu Polské republiky a Ústavního soudu v oblasti daňové legislativy. Byl členem týmu Legislativní rady působící u Předsedy vlády a Komise pro reformu trestního práva – Týmu pro věci daňových deliktů (pl. Komisja Reformy Prawa Karnego - Zespół ds. Prawa Karnego Skarbowego) ustanovené v letech 1991-1999 Ministrem spravedlnosti. Byl také členem Veřejné rady financí (pl. Społeczna Rada Skarbowości) působící u Ministra financí. Působil také ve Státní zkouškové komisi pro věci daňového poradenství v období prvních tří funkčních období této komise. Nedávno stanul v čele Konzultační rady daňového práva (pl. Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego). Působí v mnoha tuzemských a mezinárodních organizacích zaměřených mj. na výzkum práva v oblasti daní a směrů jeho rozvoje.


 

1. panel - Daňové a právní souvislosti u dceřiné společnosti umístěné v druhém státu

Založení dceřiné společnosti v druhém státu – splnění podmínek pro podnikání, registrace k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Vyslání pracovníků do druhé státu – daň ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojištění.

Moderátor

Lucie Rytířová

Daňová poradkyně zaměřující se na zdanění fyzických osob, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, včetně mezinárodního zaměstnávání a vysílání pracovníků. Působí jako manažerka daňového oddělení společnosti Deloitte. Kromě praxe v mezinárodních poradenských firmách, pracovala v letech 2012 – 2013 na Ministerstvu financí ČR, kde se věnovala přípravě jednoho inkasního místa. Je aktivní členkou Komory daňových poradců ČR, v níž se v rámci odborných skupin podílí na připomínkování nové legislativy. Působí také v expertní skupině pro odstraňování daňových překážek přeshraničního zaměstnávání v Evropské unii, která byla zřízena při Evropské komisi.

Panelisté

Vlastimil Sojka

Daňový poradce od roku 1994. Jednatel daňově-poradenské společnosti KODAP s.r.o. a ředitel skupiny KODAP. Specializuje se na mezinárodní problematiku přímých daní a na procesní právo daňové. Člen dozorčí komise a odborných sekcí KDP ČR.

 

Paweł Jackowski

Daňový poradce a manažer v mezinárodní poradenské firmě PwC. Specializuje se na problematiku daně z příjmů nadnárodních společností, zejména polských dceřiných společností v rámci mezinárodních koncernů, a převodních cen. Poradenství poskytoval také při restrukturalizačních procesech a během postupů prováděných polskou a zahraniční daňovou správou.

 

Sten Günsel

Advokát a daňový poradce v oboru mezinárodního daňového práva. Pečuje o zahraniční klienty při jejich vstupu na německý trh. Vede Centrum kompetence mezinárodního daňového práva Ebner Stolz (něm. Kompetenzzentrum Internationales Steuerrecht von Ebner Stolz), jednu z vedoucích daňových kanceláří v Německu. Člen Tax Treaties Analysis Advisory Boards von Bloomberg BNA a přednášející na univerzitách v Německu.


 

2. panel - Praktické problémy DPH přes hranice států EU

Praktické problémy uplatnění DPH přes hranice států EU v období velmi často se měnící legislativy. Praktické zkušenosti s jejich překonáváním. Registrace plátce daně v jiném členském státu a vyřizování žádosti o vrácení DPH. Obtíže elektronické komunikace a rozsáhlé požadavky na doložení skutečností a úřední překlady dokladů.  Akceptace plné moci daňového poradce druhého státu pro zastupování ze strany správce daně zvláště v souvislosti s doručováním. Nedodržování lhůt pro vracení daně ze strany správce daně a přiznání úroků z prodlení.

Moderátor

Kristýna Šimáčková

Daňová poradkyně. Je absolventkou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku, a postgraduálního programu LL.M. - obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Aktivně se věnuje problematice daně z příjmů fyzických osob a problematice zdravotního a sociálního pojištění u osob s příjmy ze zdrojů v zahraničí. Intenzivně se věnuje rovněž oblasti daně z přidané hodnoty v České republice, Německu a Rakousku. Během českého předsednictví v Radě EU se podílela na tvorbě legislativních textů a jako delegát Ministerstva financí ČR se účastnila jednání v Pracovní skupině Rady EU pro daňové otázky (nepřímé daně). V letech 2009/2010 absolvovala odborné stáže na institucích zabývajících se správou daní v Německu (Finanzamt Chemnitz-Süd, Bundeszentralamt für Steuern, Sächsisches Staatsministerium der Finanzen) a v Rakousku (Finanzamt Graz-Stadt). V letech 2010 - 2011 působila jako poradce v oddělení nepřímých daní (DPH) ve společnosti KPMG AG (Berlín). V letech 2011 - 2014 byla členem Dozorčí rady Komory daňových poradců ČR. Se společností Euro-Trend, s.r.o. spolupracuje od roku 2002.

Panelisté

Ondřej Macoun

V roce 1994 začal samostatně podnikat v oboru technického a ekonomického poradenství. Ve druhé polovině 90. let byl aktivní v oblasti zahraničního obchodu pro různé významné klienty z oblasti automobilového průmyslu a příbuzných strojírenských oborů. Po jeho působení na Ministerstvu zahraničí ČR v odboru komunikační strategie v letech 2001 až 2004, kde se podílel na přípravě vstupu ČR do EU, se do roku 2008 věnoval ekonomickému poradenství a lektorským činnostem. Od roku 2008 působí u společnosti KODAP, s.r.o. v Liberci, kde je vedoucím oddělení DPH EU.

Dr. Dagmara Dominik - Ogiňska

Absolventka Fakulty práva, veřejné správy a ekonomie Vratislavské univerzity (pl. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), École Nationale des Impôts v Paříži (Francie), univerzity Paris I Dauphine (Francie), a také doktorka práv na univerzitě Paris I Panthéon-Sorbonne (Francie). Pracovní zkušenosti získala v polských a také francouzských daňových orgánech, mj. jako poradce ministra a zástupce ředitele Úřadu pro výměnu informací v oblasti DPH Ministerstva financí (pl. Biuro Wymiany Informacji o VAT Ministerstwa Finansów). Od roku 2005 byla přísedící a poté soudkyní Vojvodského správního soudu ve Vratislavi. V letech 2011 a 2014 získala titul Čestný evropský soudce. Autorka četných publikací v oblasti daňového práva.

Robert Wojewódka

Absolvoval Ekonomickou univerzitu ve Vratislavi, obor Marketing a management. Profesní kariéru začal v letech 1993 - 1994 v PEKAO SA a DOKP ve Vratislavi. V oblasti daňové kontroly pracuje od dubna 1994. V letech 1998 - 2006 vedl Oddělení daňové rozvědky (pl. Wydział Wywiadu Skarbowego) v UKS (Úřad pro daňovou kontrolu) v Opole. V roce 1998 byl také jeho zakladatelem a od května 2006 je jeho ředitelem.

Ronny Langer

Je jedním ze zakladatelů KMLZ a poskytuje poradenství ve všech věcech týkajících se daně z přidané hodnoty v tuzemsku i v zahraničí. Studoval daňové právo a svou kariéru zahájil jako inspektor daňové kontroly německé finanční správy. Později získal oprávnění k výkonu profese daňového poradce, pracoval v daňovém oddělení koncernu DAX-30 a vedl oddělení zabývající se daní z přidané hodnoty v jedné z velkých společností daňového poradenství. Specializuje se na přeshraniční daňové poradenství v rozsahu DPH. Velkou část jeho klientů tvoří velké a střední nadnárodní společnosti. Pravidelně provádí kontroly v rozsahu DPH a účastní se mezinárodních projektů. Disponuje velkými zkušenostmi a profesní praxí v oblasti DPH. Pravidelně přednáší na seminářích a „inhouse“ školeních. Kromě toho aktivně působí v mnoha různých národních a mezinárodních týmech a sdruženích zabývajících se DPH.

 


 

3. panel - Povinnosti poplatníka prokázat původ majetku a zdanění příjmů

V České republice je připravován nový zákon o prokazování původu majetku jako součást zákona o daních z příjmů. Kromě příjmů vykázaných v daňovém přiznání je daňový poplatník od 1. 1. 2015 povinen oznámit Finanční správě ČR příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny nebo nejsou předmětem daně a jsou vyšší než 5 mil. Kč (180 tis. EUR). Cílem tématu je upozornit na nové povinnosti daňových poplatníků v členských státech v oblasti evidence a prokázání příjmů a diskutovat praktické zkušenosti s doměřením příjmů, pokud poplatník neprokázal na výzvu správce daně jejich zdanění nebo původ svého majetku. Uvedeny budou souvislosti se zdaněním příjmů z dědění a darování včetně aktuálního vývoje v oblasti výměny informací mezi Finančními správami.

Moderátor a panelista

Martin Tuček

Stal se členem Komory daňových poradců ČR při jejím založení v roce 1993 a členem Komory auditorů ČR v roce 1995. Daňovým poradenstvím a auditem se zabývá převážnou část svého profesního života. Je partnerem společnosti ADEUS a působí zde jako daňový poradce a auditor. Odborně se věnuje především poradenství a auditu pro podnikatelské subjekty se zaměřením na výrobu, obchod a služby. V posledních letech pracuje také na zvýšení kvality auditorské části kanceláře. Aktivně se podílí na činnosti Komory daňových poradců ČR, byl mnoho let zkušebním komisařem, členem Prezidia Komory a v současné době působí ve funkci prezidenta Komory.

Panelisté

Jiří Nekovář

Je většinovým společníkem a jednatelem Euro-Trend, s.r.o. Je daňovým poradcem, ev.č. 002 a certifikovaným poradcem pro oblast výzkumu a vývoje. Od roku 1996 do roku 2011 byl Ing. Jiří Nekovář prezidentem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem a v letech 2013 a 2014 vykonával funkci Prezidenta Confédération Fiscale Européenne. Je místopředsedou Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze a členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2010 je členem Poradní expertní skupiny pro otázky daňové politiky Ministerstva financí ČR. A od roku 2011 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Grzegorz Borkowski

Absolvent Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Po ukončení soudní čekatelské praxe (1965) rozhodoval v občanskoprávních věcech jak na okresním, tak na Nejvyšším soudu. V letech 1985 – 2011 rozhodoval u Nejvyššího správního soudu v daňových věcech. Po dobu 13 let zastával funkci předsedy daňového oddělení. Již mnoho let vede v časopise "Glosa" rubriku "rozhodnutí čtvrtletí", ve které komentuje nejvýznamnější rozhodnutí správních soudů v daňových věcech.

Dr. Ralf Busse

Studoval obor průmyslového inženýrství na Národní ekonomické univerzitě Charkiv (Ukrajina), který v roce 1980 zakončil jako inženýr-ekonom. V roce 1990 promoval na Technické univerzitě Bánská akademie v Freibergu (Dr. oec.). Daňovým poradcem je od roku 1996. Je také certifikovaný konzultant pro mezinárodní daňové právo. Od roku 1999 je aktivní ve své vlastní praxi. V letech 2008 - 2014 byl člen vědecké rady Komory daňových poradců Ruska. Ve své činnosti se zaměřuje na mezinárodní daňové právo se specializací na střední a východní Evropu. Prednáší a píše články v Rusku a na Ukrajině.


 

4. panel - Podíly na zisku, úrokové příjmy a pravidla nízké kapitalizace

Osvobození podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností. Limity daňové uznatelnosti pro úrokové příjmy a jejich reklasifikace na podíly na zisku.

Moderátor

Monika Diekert

Česká daňová poradkyně. Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1991 - 2011 pracovala ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Praze a v Berlíně. V Praze vedla oddělení daňové a právní, specializovala se na mezinárodní daňové právo a elektronické obchody. Od roku 2004 žije v Berlíně, kde byla partnerkou odpovědnou za rozvoj skupiny „Daňové poradenství ve střední a východní Evropě“. V současnosti coby ekonomická poradkyně pomáhá českým a slovenským firmám etablovat se na východoněmeckém trhu. Kromě češtiny hovoří anglicky a německy, rusky pasivně.

Panelisté

Jiří Jindrák

Daňový poradce působící v současné době ve společnosti HLB Proxy, a.s. Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH. Přednášejícím je od roku 2001 a od roku 2007 se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost s cílem realizovat semináře s praktickým pohledem na daňovou a související účetní problematiku. Hovoří německy a anglicky.

 

Rafał Szafraniec

Ředitel ve společnosti KPMG. Svou kariéru zahájil v roce 2002 v jiné společnosti patřící mezi Velkou čtyřku (Big 4). Pracoval také pro polské Ministerstvo zahraničních věcí a byl doporučen pro Stálou polskou misi OSN (pl. Stała Polska Misja ONZ) v Ženevě v letech 2004 - 2005. Má více než desetileté zkušenosti v daňovém poradenství pro tuzemské a zahraniční společnosti. Hlavní oblastí jeho zájmů jsou nepřímé daně. Byl také zodpovědný za řadu projektů zaměřených na zavedení obchodních efektivních struktur z hlediska DPH. Účinně reprezentuje své klienty před daňovými orgány a správními soudy. Poskytuje poradenství klientům z různých odvětví hospodářství, mimo jiné z farmaceutického průmyslu, agro-byznysu, financí, ropy a plynu, výroby a dodávek elektrické energie a nemovitostí. Specializuje se na provádění daňových kontrol, procedurách due diligence a běžné daňové poradenství.

Prof. Christian Schmidt

Daňový poradce. Vedoucí Centra kompetencí „Mezinárodní daňové právo, středí podniky“ (něm. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) v PwC. Má mnohaleté zkušenosti v poskytování poradenství podnikům působících na mezinárodní úrovni (snižování ukazatele zdanění, daňově optimální přeshraniční financování, převedení podniku v mezinárodním kontextu a poradenství v rozsahu zdanění). Je odborníkem v oblasti osobních společností v mezinárodním daňovém právu.


 

5. panel - Rizika a odpovědnost při stanovení transferových cen

Rizika a odpovědnost mateřské a dceřiné společnosti při stanovení transferových cen. Slabá místa dokumentace k transferovým cenám. Zkušenosti s rozdílným postupem finančních správ a dominantní přístup finanční správy Německa. Databáze AMADEUS – záchrana nebo hrozba pro nastavení transferových cen v rámci holdingu?

Moderátor

Robert Jurka

Daňový poradce. V roce 2011 nastoupil do Moore Stephens a v současné době působí jako partner daňového oddělení. Má více než sedmnáctileté zkušenosti v poskytování daňového a účetního poradenství. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdanění právnických osob, mezinárodního zdanění, daňového strukturování a optimalizace projektů a také transferových cen. Pravidelně přednáší na Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hovoří česky, anglicky a německy.

Panelisté

Lenka Lopatová

Pracuje ve společnosti Moore Stephens. Předtím pracovala na Finanční správě, kde se jako metodik několik let věnovala problematice převodních cen a mezinárodnímu zdaňování. Kromě práce metodika byla na Finančním úřadu pro Plzeňský kraj zodpovědná za přímou spolupráci s bavorskou a se saskou daňovou správou. Má praxi z daňových kontrol zaměřených na přeshraniční obchody. Hovoří česky a německy.

Dr. Andrzej Dmowski

Doktor práv, advokát, daňový poradce, certifikovaný auditor v Irsku – Certified Public Accountant in Ireland. Znalec pro věci hospodářské kriminality a zneužití (pl. Biegły ds.Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych) - Certified Fraud Examiner. Mezinárodní vnitřní auditor (pl. Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny). Soudní znalec v oblasti financí (pl. Biegły sądowy z zakresu finansów), soudní znalec v oblasti posuzování hospodářských subjektů (pl. Biegły sądowy zzakresu wyceny podmiotów gospodarczych), certifikovaný účetní. Absolvent University of Cambridge - British Centre for English andEuropean Legal Studies - Faculty of Law and Administration. Absolvent a stipendista Právní a správní fakulty (pl. Wydział Prawa i Administracji) Varšavské Univerzity. Od roku 2011 plní funkci jednoho z generálních ředitelů ve skupině Russell Bedford.

Prof. Christian Schmidt

Daňový poradce. Vedoucím Centra kompetencí „Mezinárodní daňové právo, středí podniky“ (něm. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) v PwC. Má mnohaleté zkušenosti v poskytování poradenství podnikům působících na mezinárodní úrovni (snižování ukazatele zdanění, daňově optimální přeshraniční financování, převedení podniku v mezinárodním kontextu a poradenství v rozsahu zdanění). Je odborníkem v oblasti osobních společností v mezinárodním daňovém právu.


Partneři

 

Hlavní partner konference

 

        

 

Partneři konference