Témata a komentáře

Pomáháte Ukrajincům? Využijte nové možnosti, jak si můžete snížit daně

Publikováno 15.03.2022
Autor: Ing. Jan Bonaventura

Stát ocení pomoc ukrajinským uprchlíkům větší paletou možností, jak si peněžitými i nepeněžitými dary snížit daně. Podívejte se na chystané novinky.

Od té doby, co k nám válečný konflikt na Ukrajině nasměroval řady uprchlíků, se jednotlivci i firmy snaží jim situaci na novém místě co nejvíc usnadnit. Stát chce tyto dobročinné snahy odměnit novými daňovými úlevami. Jaké možnosti se nabízí?

Daně a dary: jak to platí obecně

Obecně v souvislosti s darem, který v oblasti daní najdete pod pojmem bezúplatné plnění, platí, že si můžete odečíst jeho hodnotu od základu daně v intencích zákona o daních z příjmů (ZDP).

Podle zákona si můžete od daňového základu odečíst dary poskytnuté např. obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám z ČR, právnickým osobám, jež jsou pořadateli veřejných sbírek např. na vzdělávání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní.

Je možné odečíst i dary fyzickým osobám z ČR, které poskytují zdravotnické služby, provozují školu či školské zařízení apod.

Odečet lze využít také u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, uvedl pro server Měšec.cz Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství a dodal, že uvedené ustanovení se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám z jiného členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud příjemce a účel daru splňují podmínky stanovené tímto zákonem.

Odečíst si můžete také bezpříspěvkový odběr krve nebo jejích složek, přičemž hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk pak na 20 000 Kč.

Bezúplatná plnění lze uplatnit maximálně do výše 15 % základu daně, to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Standardně platí, že se dary snižuje daňová povinnost prostřednictvím nezdanitelné části základu daně. Jinak řečeno, hodnotu darů můžeme v mezích, jež povoluje zákon, odečíst od základu daně.

Podmínky pro uplatnění odčitatelné položky zákon definuje pro fyzické osoby v § 15 ods. 1 a pro právnické osoby v § 20 odst. 8.

Fyzické osoby si obvykle mohou odečíst dary, pokud jejich úhrnná hodnota za rok přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Maximálně mohou odečíst 15 % základu daně (ZD) s tím, že pro roky 2020 a 2021 platila výjimka a bylo možné si odečíst až 30 % ZD.

Pro právnické osoby platí, že si mohou odečíst dary, pokud jejich hodnota činí aspoň 2000 Kč. Maximálně si mohou odečíst 10 % ze základu daně (za rok 2020 a 2021 platila možnost do 30 % ZD).

Ačkoli nejčastěji darujeme peníze, předmětem daru se mohou stát jakékoli předměty nebo služby, protože odpočty platí pro peněžní i nepeněžní dary.

V případě nepeněžních darů vzniká otázka hodnoty daru. Fyzická osoba darující část svého ‚soukromého majetku‘ může odečíst tržní cenu nepeněžitého daru. U podnikajících fyzických osob a právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku, uvedl pro server Měšec.cz Zenon Folwarczny, partner a vedoucí daňového oddělení společnosti BDO ČR, který upozornil také na to, že pokud nepeněžitý dar poskytne plátce DPH, nesmí zapomenout na odvod DPH z tohoto daru, pokud si ho při pořízení nyní darovaného majetku nárokoval na vstupu.

Jinak tomu ovšem bude, pokud bude hmotný dar poskytnut humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti odešle nebo přepraví do třetí země (tj. v tomto případě na Ukrajinu). Takový dar je pak osvobozen od DPH s nárokem na odpočet, upozornila Monika Sychrovská ze společnosti KPMG a připomněla, že plátce by měl mít k dispozici důkazní prostředky o splnění podmínek pro osvobození od DPH. V tomto případě podle ní bude stačit prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že předmětné zboží bude nebo bylo vyvezeno na území mimo EU, tj. na Ukrajinu.

Hana Hejzlarová ze společnosti Kodap k problematice ještě uvedla, že pokud bude dar předán jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci a plátce uplatnil nárok na odpočet DPH při jeho pořízení, je plátce povinen uplatnit daň na výstupu jako u klasického dodání zboží.

Daňové novinky kvůli situaci na Ukrajině

Z podmínek, jak je obecně definuje zákon o dani z příjmů, vyplývá, že by bylo daňové zvýhodnění dobročinnosti pro Ukrajinu nebo její obyvatele dost omezené, protože Ukrajina není v EU ani není součástí Evropského hospodářského prostoru a příchozí uprchlíci nemají bydliště v ČR. Standardně zákon neumožňuje ani odečíst dary zasílané přímo na Ukrajinu nebo Velvyslanectví Ukrajiny v ČR na financování zbraní a vojenského materiálu.

Prostor tedy z hlediska možnosti odečíst hodnotu darů zůstával více méně jen v případě, že jste je směřovali humanitárním organizacím, charitám, církvím apod.

Vláda z těchto důvodů navrhla několik změn ( sněmovní tisk 173 ), které rozšíří možnosti daňového zvýhodnění při dobročinnosti nasměrované pro Ukrajinu nebo její obyvatele.

I tak zůstanou dary humanitárním organizacím jednoduchou volbou pro poplatníky minimálně kvůli tomu, že tyto subjekty jsou zvyklé vydávat dárcům na požádání nebo automaticky potvrzení o poskytnutí daru, který je nutné k daňovému přiznání k dani z příjmů přikládat.

Pokud se jedná o vyhlášenou veřejnou sbírku na humanitární účely, stačí pro odečet daru od základu daně prokázat, že finanční prostředky byly zaplaceny na veřejný transparentní účet této sbírky, uvedla pro Měšec.cz také Ivana Stibůrková ze společnosti KPMG s tím, že z pohledu DPH není poskytnutí finančních darů (jak hotovostních, tak bezhotovostních) předmětem daně, proto se v přiznání k dani z přidané hodnoty neuvádí.

Dárci: Odpočty od základu daně

Při schválení navrhované předlohy bude nově možné odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

A dále budou odčitatelné dary:

  • Ukrajině,
  • právnickým osobám se sídlem na území Ukrajiny,
  • fyzickým osobám s bydlištěm na území Ukrajiny.


Tím by se měly pro účely odpočtu dát odečíst i příspěvky ukrajinskému ministerstvu obrany, platby na sběrný účet, který zřídila tamní centrální banka, peníze pro Ukrajinské velvyslanectví v ČR nebo například dary pro ukrajinské neziskové organizace.

Stále však platí podmínka, že příjemce i účel darů musí splnit podmínky, za kterých je možné hodnotu darů od základu daně odečíst (tedy min. a max. částka vzhledem k ZD).

Ohledně darů fyzickým osobám s bydlištěm na Ukrajině budou ale stále platit podmínky, které nyní platí fyzické osoby jakožto příjemce daru (např. se jedná o poživatele invalidního důchodu či nezletilé děti závislé na péči jiné osoby a příspěvek je na zdravotnické prostředky). Nebude tedy možné si odečíst dary poskytnuté Ukrajincům plošně.

Možnost odečíst hodnotu darů od ZD by měli mít také daňoví poplatníci z Ukrajiny (daňoví rezidenti z Ukrajiny), a to v případě, že jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů.

Za rok 2022 budou moci fyzické osoby takto odečíst v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. Za zdaňovací období skončená od 1. března 2022 do 28. února 2023 si budou moci odečíst nejvýše 30 % od základu daně také právnické osoby. Fakticky se tak prodlouží výjimka, která platila pro předchozí dvě období kvůli pandemii koronaviru.

Příjemci darů: osvobození od daně

Z pohledu příjemců darů už dnes platí, že příjmy na humanitární nebo charitativní účely nebo příjmy do veřejných sbírek pořádaných právnickými osobami jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Nově ale bude v roce 2022 osvobozen také bezúplatný příjem, který je poskytnut za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Toto osvobození by tak řešilo i případnou povinnost dárce odvést srážkovou daň při darování do zahraničí, uvedla Sychrovská. Podle nynější předlohy by se tedy neuplatňovala případná srážková daň.

Osvobozen od daně bude letos také příjem ukrajinských zaměstnanců v případě, že jim nebo jejich rodinným příslušníkům firmy poskytnou ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Osvobozené budou také dary zaměstnancům, kteří od svého zaměstnavatele obdrží peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situaci. I tento dar se bude považovat za bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů.

Daňové výdaje

Podle předlohy dále platí, že výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle ZDP bude nově i výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem či bydlištěm na Ukrajině v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

To mimo jiné znamená, že se nebude uplatňovat podmínka oprávněného příjemce a bude postačovat naplnění účelu poskytnutého bezúplatného plnění (tedy např. humanitární nebo charitativní účel), doplnila Stibůrková z KPMG.

Tyto výdaje na bezúplatné nepeněžité plnění na pomoc Ukrajině v roce 2022 si tedy budou moci daňové subjekty tzv. dát do nákladů. Snížit si takto daně ale budou moci jen za ten rok, ve kterém byl takový výdaj vynaložen.

Pokud poplatníci daně z příjmů této možnosti využijí, nemohou si pak takový dar logicky už uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně ani jako položku snižující základ daně.

Účinnost předlohy by podle Ministerstva financí mohla nastat zhruba na přelomu dubna a května. Zákonem bude zajištěna zpětná účinnost od začátku roku 2022. Finanční správa proto bude již nyní postupovat v souladu s plánovanou změnou zákona, uvádí zpráva ministerstva s tím, že z hlediska rozpočtových dopadů se v roce 2023 novela na inkasu příjmových daní na úrovni veřejných rozpočtů negativně projeví ve výši nižších stovek milionů korun.

Co ještě můžete „schovat“ do účetnictví?

Kromě výše zmíněných možností je z hlediska optimalizace daní v souvislosti s pomocí lidem z Ukrajiny možné uvažovat také o poskytnutí reklamních a propagačních předmětů. U nich je podmínka hodnoty do 500 Kč (u plnění ve prospěch jednotlivé osoby) a také je nutné je označit v souladu se zákonem o daních z příjmů, například logem dárce. To by připadalo v úvahu například při poskytnutí vlastních či nakoupených výrobků, například pokud by dárce poskytl uprchlíkům potravinové balíčky v dané hodnotě, knihkupec knihy apod., řekl nám Jan Bonaventura, daňový poradce ze společnosti Bredford Consulting, a dodal, že výhodou takových plnění je plná daňová uznatelnost a také možnost odečíst DPH na vstupu, což dary zásadně zlevní a je jich tak možné poskytnout více.

Další možností podle něj je prodej za zvýhodněné ceny. V takovém případě by však neměla být cena pouze symbolická, jinak by bylo plnění možné považovat za faktický dar, upozornil Bonaventura.

Dodal také, že v některých případech by bylo možné využít výklad aplikovaný v případě potravinových bank, kdy není nutné odvádět DPH z poskytnutých potravin. Pak by ale bylo nutné splnit dané podmínky, tedy že se jedná o zboží krátce před expirací apod.


Zdroj: mesec.cz, 15. 3. 2022 00:00