Informace o zpracování osobních údajů

Publikováno 02.05.2022

Komoře daňových poradců České republiky, zřízené IČO: 449 95 059, se sídlem Kozí 4, 602 00, Brno (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva. Naši činnost upravuje zejména zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen „zákon o daňovém poradenství“).

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 1. základní identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení (vč. předchozích příjmení, pokud se v průběhu vašeho vztahu k nám vaše příjmení změní), vysokoškolské tituly, vědecká hodnost, identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob a rodné číslo; dále se těmito údaji rozumí datum a místo narození, státní občanství a pohlaví nezbytné pro získání výpisu z rejstříku trestů;
 2. základní kontaktní údaje, kterými se rozumí sídlo, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště, adresa pro doručování;
 3. základní údaje o výkonu činnosti daňového poradce, kterými se rozumí datum registrace hostujícího daňového poradce a číslo osvědčení o registraci, uložené disciplinární opatření, pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu, a to i když nejde o disciplinární opatření;
 4. další identifikační údaje, kterými se rozumí zejména IČO a DIČ, evidenční číslo, vaše portrétní fotografie;
 5. další kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní zejména údaje, které nám usnadňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, ID datové schránky, adresa pro doručování 3. osobě, adresa pro vystavení výzvy k úhradě poplatku;
 6. další údaje o výkonu činnosti daňového poradce, kterými se rozumí vzdělání, údaje o profesním pojištění, údaje o zahájení nebo přerušení výkonu daňového poradenství, údaje o společném výkonu daňového poradenství, forma výkonu daňového poradenství, údaje o členství v našich orgánech, údaje o členství v Evropském seznamu daňových poradců, údaje o výkonu funkce zástupce komory dle daňového řádu, identifikátor MPSV, údaje o přihlášení k našemu Etickému kodexu a sankcích za jeho porušení, údaje o vašich pobočkách, vašich asistentech a osobách, které vaším prostřednictvím vykonávají daňové poradenství, příslušnost ke klubu daňových poradců, přihlášení do sekcí, pracovních a diskusních skupin a účast na valné hromadě;
 7. údaje o vaší bezúhonnosti a kvalifikaci, kterými se rozumí zejména výpis z rejstříku trestů a dále informace o vašem vzdělání a neexistenci překážek dle § 5 odst. 1 písmene c) a d) zákona o daňovém poradenství, číslo auditorského oprávnění;
 8. údaje o činnosti asistenta daňového poradce, kterými se rozumí zejména evidenční číslo, údaje o garantovi, datum zaevidování do seznam a datum vyškrtnutí;
 9. údaje o vykonané kvalifikační zkoušce, kterými jsou zejména informace o datu přihlášení ke kvalifikační zkoušce, datum vykonání kvalifikační zkoušky a jejím výsledku, protokol o zkoušce a vaše odpovědi na otázky v rámci písemné části zkoušky;
 10. údaje v rámci disciplinárního řízení, kterými se rozumí údaje ze spisu, týkající se obsahu konkrétního disciplinárního řízení a postupu v něm, včetně údajů o porušení našeho Etického kodexu, pokud jste se k němu přihlásili;
 11. údaje o kontinuálním profesním vzdělávání, kterými se rozumí zejména údaje o školeních, kterých jste se zúčastnili;
 12. údaje o uživatelském účtu na webu kdpcr.cz, kterými se rozumí zejména uživatelské jméno, heslo a nastavení newsletterů;
 13. údaje o e-mailové schránce na doméně kdpcr.org, kterými se rozumí zejména e-mailová adresa, heslo, přijaté a odeslané zprávy;
 14. údaje o využití zvýhodněného programu volání, kterými se rozumí zejména registrovaná telefonní čísla;
 15. údaje o vašem chování na webu, kterými se rozumí zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze, a také údaje získané ze souborů cookies;
 16. údaje o objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, zejména školeních, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez vašeho souhlasu v rámci výkonu nám svěřené veřejné moci, z důvodu plnění naší právní povinnosti, na základě plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste naším členem, zda na vás dopadá nám svěřená sféra veřejné moci nebo zda u nás nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány.

B.1 Pokud jste naším členem, nebo jste jím byli v minulosti

B.1.1 Zpracování na základě plnění právních povinností

Na základě zákona o daňovém poradenství zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní kontaktní údaje a základní údaje o výkonu činnosti daňového poradce pro účel vedení seznamu daňových poradců. Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu vašeho členství v Komoře daňových poradců a nejvýše 25 let od vašeho vyškrtnutí.

B.1.2 Zpracování na základě nezbytnosti pro výkon veřejné moci

Protože jsme k tomu zmocněni § 5 odst. 1 zákona o daňovém poradenství, zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni, vaše

 • další identifikační údaje, další kontaktní údaje a další údaje o výkonu činnosti daňového poradce pro účel vedení seznamu daňových poradců; za tímto účelem také můžeme vaše vybrané osobní údaje zveřejnit a předat ke zveřejnění 3. osobám jak je uvedeno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 • základní identifikační údaje, údaje o vaší bezúhonnosti a kvalifikaci a údaje o vykonané kvalifikační zkoušce, příp. obdobné údaje o uznání kvalifikace pro účel prokázání vaší kvalifikace jako daňového poradce;
 • základní a další identifikační údaje, základní a další kontaktní údaje, základní a další údaje o výkonu činnosti daňového poradce pro účel vytváření statistik a přehledů.

Na tomto právním základě zpracováváme za těmito účely vaše osobní údaje po dobu vašeho členství v Komoře daňových poradců a nejvýše 25 let od vašeho vyškrtnutí.

Na základě nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni, zpracováváme také vaše

 • základní a další identifikační údaje, základní a další kontaktní údaje, základní a další údaje o výkonu činnosti daňového poradce, údaje o vaší bezúhonnosti a kvalifikaci a údaje v rámci disciplinárního řízení pro účel vedení disciplinárních řízení;
 • základní a další identifikační údaje pro účel vystavení průkazu člena Komory daňových poradců České republiky;
 • základní a další identifikační údaje, základní a další kontaktní údaje a údaje o kontinuálním profesním vzdělávání pro účely kontinuálního profesního vzdělávání, pokud jste se k němu přihlásili;
 • základní identifikační údaje, základní a další kontaktní údaje, a údaje o uživatelském účtu na webu kdpcr.cz pro účel zajištění přístupu k našim službám;
 • údaje o e-mailové schránce na doméně kdpcr.org pro účel zajištění důvěryhodné adresy daňového poradce;
 • údaje o využití zvýhodněného programu volání pro účel zajištění podpory našim členům při výkonu profese.

Za těmito účely zpracováváme vaše osobní údaje po dobu vašeho členství v Komoře daňových poradců. Pro účel vedení disciplinárních řízení zpracováváme vaše údaje po dobu 5 let. Pro účel kontinuálního profesního vzdělávání zpracováváme vaše údaje po dobu vašeho přihlášení ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání a dále po dobu 5 let s ohledem na nutnost prokázání dříve udělené certifikace.

Na základě nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni, zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní kontaktní údaje, základní údaje o výkonu činnosti daňového poradce pro účely archivace ve veřejném zájmu. Doba uchování těchto údajů není omezena.

Proti zpracování pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci máte právo uplatnit námitku.

B.1.3 Zpracování na základě vašeho souhlasu

Pokud v rámci svého veřejného profilu na webu kdpcr.cz uvedete jakékoli dodatečné údaje o své osobě, zejména jazyky, které ovládáte, vaše specializace a obory činnosti, udělujete nám tím souhlas s jejich zveřejněním na webu kdpcr.cz za účelem zpřístupňování údajů o daňových poradcích. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odstraněním příslušných údajů z vašeho profilu. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho udělením.

B.2 Pokud jste penzionovaným daňovým poradcem

Pokud jste ukončil činnost daňového poradce, ale požádal jste o status penzionovaného daňového poradce, zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní a další kontaktní údaje a údaje o objednávkách na základě vašeho souhlasu pro účely zajištění výhod pro naše bývalé členy. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, když se na nás obrátíte způsobem popsaným v sekci Jak uplatnit jednotlivá práva? Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho udělením.

B.3 Pokud zastupujete společnost, která poskytuje daňové poradenství

Pokud zastupujete společnost, která poskytuje daňové poradenství, zpracováváme základní identifikační údaje a základní kontaktní údaje pro účel vedení seznamu daňových poradců. Na tomto právním základě zpracováváme za těmito účely vaše osobní údaje po dobu, kdy společnost poskytuje daňové poradenství, a dále nejvýše 25 let.

B.4 Pokud jste hostujícím daňovým poradcem

B.4.1 Zpracování na základě plnění právních povinností

Na základě zákona o daňovém poradenství zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní kontaktní údaje, základní údaje o výkonu činnosti daňového poradceúdaje o vaší bezúhonnosti pro účel vedení seznamu daňových poradců. Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu trvání vašeho statusu hostujícího daňového poradce a nejvýše 25 let od vašeho vyškrtnutí.

B.4.2 Zpracování na základě nezbytnosti pro výkon veřejné moci

Protože jsme k tomu zmocněni § 5 odst. 1 zákona o daňovém poradenství, zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni, vaše další identifikační údaje, další kontaktní údaje a další údaje o výkonu činnosti daňového poradce pro účel vedení seznamu daňových poradců;

Na tomto právním základě zpracováváme za těmito účely vaše osobní údaje po dobu trvání vašeho statusu hostujícího daňového poradce a nejvýše 25 let od vašeho vyškrtnutí. Proti zpracování pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci máte právo uplatnit námitku.

B.5 Pokud jste asistentem daňového poradce

Pokud jste požádali o status asistenta daňového poradce, zpracováváme vaše údaje základní identifikační údaje, základní a další kontaktní údaje, údaje o činnosti asistenta daňového poradce, údaje o uživatelském účtu na webu kdpcr.cz a údaje o objednávkách na základě vašeho souhlasu pro účely zajištění výhod pro asistenty. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, když se na nás obrátíte způsobem popsaným v sekci Jak uplatnit jednotlivá práva? Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho udělením.

B.6 Pokud jste uchazečem o kvalifikační zkoušku

B.6.1 Zpracování na základě plnění právních povinností

Na základě zákona o daňovém poradenství zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní kontaktní údaje, údaje o vaší bezúhonnosti a kvalifikaci a údaje o vykonané kvalifikační zkoušce pro účel zajišťování kvalifikačních zkoušek. Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu 5 let od vykonání kvalifikační zkoušky, pokud se nestanete naším členem.

B.6.2 Zpracování na základě výkonu veřejné moci

Z důvodu nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni, zpracováváme také vaše

 • dodatečné kontaktní údaje pro účel zajišťování kvalifikačních zkoušek;
 • základní identifikační údaje, základní kontaktní údaje, údaje o vaší bezúhonnosti a kvalifikaci a údaje o vykonané kvalifikační zkoušce a údaje o uživatelském účtu na webu kdpcr.cz pro účel zpracování přihlášky a zpřístupnění výsledků kvalifikační zkoušky.

Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu 5 let od vykonání kvalifikační zkoušky, pokud se nestanete naším členem. Proti zpracování pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci máte právo uplatnit námitku.

B.7 Pokud jste zkušebním komisařem kvalifikační zkoušky

Z důvodu nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni, zpracováváme vaše základní identifikační údaje a také základní a další kontaktní údaje za účelem zajišťování kvalifikačních zkoušek.

Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu 5 let. Proti zpracování pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci máte právo uplatnit námitku.

B.8 Pokud jste uchazeč o uznání odborné kvalifikace

Na základě zákona o daňovém poradenství a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní kontaktní údaje, údaje o vaší bezúhonnosti a kvalifikaci pro účel uznání odborné kvalifikace. Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu 5 let od posouzení nároku na uznání odborné kvalifikace, pokud se nestanete naším členem.

B.9 Pokud jste stěžovatelem nebo svědkem v disciplinárním řízení

Pokud jste vy nebo společnost, kterou zastupujete, stěžovatelem nebo svědkem v disciplinárním řízení, zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni, vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje a údaje v rámci disciplinárního řízení za účelem vedení disciplinárního řízení. Úkolem ve veřejném zájmu, který zde plníme, je zajišťování kvality daňového poradenství v ČR.

Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu 5 let od skončení příslušného řízení. Proti zpracování pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci máte právo uplatnit námitku.

B.10 Pokud neoprávněně poskytujete daňové poradenství

Pokud vy nebo společnost, kterou zastupujete, neoprávněně poskytujete daňové poradenství, zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni vaše základní identifikační údaje a základní kontaktní údaje za účelem předcházení a postihu neoprávněného poskytování daňového poradenství.

Na tomto právním základě zpracováváme za tímto účelem vaše osobní údaje po dobu 5 let od ukončení neoprávněného poskytování daňového poradenství. Proti zpracování pro plnění našich úkolů při výkonu veřejné moci máte právo uplatnit námitku.

B.11 Pokud se zúčastníte nebo jste pozváni na akci, kterou pořádáme

Vaše osobní údaje zpracováváme pro organizaci společenských akcí a zasílání pozvánek. V průběhu akce budou pro účely naší propagace pořizovány fotografie a videozáznamy. Pokud v těchto situacích nakládáme s osobními údaji, činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme dělat žádné detailní záběry a portréty. Může se ale stát, že se na některém záběru objevíte mezi ostatními návštěvníky. Pokud od nás nechcete dostávat pozvánky, přejete si, abychom vás nefotografovali nebo nezaznamenávali jiným podobným způsobem, nebo pokud si nepřejete být nikde prezentováni, informujte nás prosím způsobem popsaným v sekci Jak uplatnit jednotlivá práva?.

B.12 Pokud navštívíte naši webovou prezentaci

Pokud navštívíte naši webovou prezentaci, zpracováváme Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely. Na našem webu také využíváme cookies a další technologie, které mohou vést ke zpracování vašich osobních údajů. Detaily, co cookies jsou, jaké cookies a další technologie využíváme a jak dlouho je zpracováváme, naleznete v našich Informacích o cookies

B.12.1 Provozování webové prezentace a její bezpečnost (nezbytné)

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro provoz našich webových stránek, včetně jejich prezentace a funkčnosti a zajištění vaší bezpečnosti na našich webových stránkách. V rámci tohoto účelu vás identifikujeme jako návštěvníka při prohlížení webových stránek nebo při opakovaném přihlášení na našich webových stránkách. 
Z tohoto důvodu zpracováváme údaje o vašem chování na webu a údaje z cookies a dalších technologií, a to v rozsahu, který je nezbytný pro provoz webové prezentace (nezbytné cookies). 
Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění funkčnosti webu a jeho bezpečnosti. 
Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od vaší návštěvy našeho webu. 

B.12.2 Přizpůsobení webové prezentace (preference)

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro zachování vašich preferencí a přizpůsobení naší webové prezentace podle těchto preferencí, jakož i pro příjemnější uživatelský zážitek z našeho webu. V rámci tohoto účelu přizpůsobujeme web vaší poloze, vašemu vybranému jazyku či vašemu zařízení.
Právním základem pro zpracování údajů o vašem chování na webu za tímto účelem je náš oprávněný zájem na přizpůsobení webové prezentace preferencím návštěvníků a zpravidla uchováváme Vaše osobní údaje po dobu až 2 let od vaší návštěvy našeho webu. 
S Vaším souhlasem také zpracováváme údaje z cookies a dalších technologií, které jsou nezbytné pro přizpůsobení webové prezentace (preferenční cookies), přičemž vaše údaje mohou být také poskytovány třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy Váš souhlas, udělený prostřednictvím Cookies lišty. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení vašeho souhlasu. 

B.12.3 Analýza návštěvnosti webové prezentace (statistika)

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro pochopení způsobu, jakým návštěvníci využívají naši webovou prezentaci. V rámci tohoto účelu sledujeme návštěvnost našich webových stránek, optimalizujeme naše webové stránky, zajišťujeme bezpečnost webu a vašich dat a zvyšujeme plynulost a uživatelskou přívětivost webu.
Právním základem pro zpracování údajů o vašem chování na webu za tímto účelem je náš oprávněný zájem na sběru informací o užití naší webové prezentace a jejím dalším rozvoji a zpravidla uchováváme Vaše osobní údaje po dobu až 2 let od vaší návštěvy našeho webu. 
S Vaším souhlasem také zpracováváme údaje z cookies a dalších technologií, které jsou nezbytné pro analýzu návštěvnosti našeho webu (statistické cookies), přičemž vaše údaje mohou být také poskytovány třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy Váš souhlas, udělený prostřednictvím Cookies lišty. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení vašeho souhlasu. 

B.12.4 Propagace a marketing za využití naší webové prezentace (marketing)

Zpracování vašich osobních údajů je také nezbytné pro shromažďování informací o vašich osobních preferencích, co se využívání reklamy týče, a následnou prezentaci doporučených produktů dle těchto preferencí. V rámci tohoto účelu tedy propagujeme a prodáváme služby a produkty na webových stránkách a zobrazujeme vám marketingová sdělení týkající se služeb a produktů, o které jste projevili zájem, a propagujeme naši značku prostřednictvím online propagace.
Právním základem pro zpracování údajů o vašem chování na webu za tímto účelem je náš oprávněný zájem na podpoře prodeje našich produktů a služeb a zpravidla uchováváme Vaše osobní údaje po dobu až 2 let od vaší návštěvy našeho webu. 
S Vaším souhlasem také zpracováváme údaje z cookies a dalších technologií, které jsou nezbytné pro naši propagaci (marketingové cookies), přičemž vaše údaje mohou být také poskytovány třetím stranám. Právním základem pro zpracování těchto údajů je tedy Váš souhlas, udělený prostřednictvím Cookies lišty. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v žádném případě však ne déle než 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.

B.13 Pokud si u nás založíte účet

B.13.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na webu kdpcr.cz, zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje, údaje o uživatelském účtu na webu kdpcr.czúdaje o objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy s vámi, abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

B.13.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na webu kdpcr.cz, zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje, údaje o uživatelském účtu na webu kdpcr.czúdaje o objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem poskytování nabídek našeho zboží a služeb, kterou vám můžeme zaslat e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našeho zboží a služeb.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.

B.14 Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše dodatečné kontaktní údaje na základě vašeho souhlasu za účelem zasílání našeho newsletteru s novinkami z oblasti daňového poradenství a z naší činnosti, včetně nabídek našeho zboží a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

B.15 Pokud vložíte příspěvek do naší diskuze nebo na tržiště práce

Pokud vložíte otázku nebo odpověď do naší e-mailové diskuze, vložíte příspěvek na tržiště práce nebo využijete jinou funkcionalitu našeho webu umožňující zveřejňování uživatelského obsahu, využíváme vaše základní identifikační a dodatečné kontaktní údaje a vámi vložených obsah ke zveřejnění na našem webu nebo v příslušné diskuzi; náš oprávněný zájem spočívá ve zpřístupňování informací daňovým poradcům a veřejnosti. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

B.16 Pokud u nás objednáte zboží nebo služby

B.16.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte zboží nebo služby, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž údaje o vašem účtu.

Jestliže u nás objednáte zboží nebo služby jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v přípravě, uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží;
 • pro potřeby platby za zboží a služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, pokud vám zboží dodává některý z těchto partnerů, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží; jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

B.16.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás objednáte zboží nebo služby, uchováme vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje a údaje o objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje a údaje o objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem poskytování nabídek našeho zboží a služeb, které vám můžeme zaslat e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našeho zboží a služeb. Pro tento účel zpracováváme osobní údaje po dobu nejvýše 6 měsíců.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.16.3 Zpracování na základě plnění právních povinností 

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právní povinnosti, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje a údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

B.16.4 Zpracování na základě vašeho souhlasu

Pokud nám při registraci na školení udělíte svůj souhlas, můžeme vaše základní identifikační údaje, základní a dodatečné kontaktní údaje a údaje o objednávkách, využít za účelem poskytování nabídek našeho zboží a služeb, které vám můžeme zaslat e-mailem, a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, když se na nás obrátíte způsobem popsaným v sekci Jak uplatnit jednotlivá práva? Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho udělením.

B.17 Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:

 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Příprava, uzavření a plnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
 • za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Údaje o prezenci na našich školeních uchováváme po dobu 2 let. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části Pokud u nás objednáte zboží nebo služby, konkrétně
  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnosti PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495;
  • přepravním partnerům, zejména společnostem Česká pošta, s.p., Politických vězňu 909/4, 225 99 Praha, IČO: 471 14 983, pokud vám doručují vaši objednávku;
  • dodavateli zboží nebo služby v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;
 • pokud jste daňový poradce, v souvislosti s uvedením vaší činnosti ve veřejné databázi, zejména společnostem Internet Info, s.r.o., IČO: 256 48 071 a Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685.
 • pokud jste žadateli o uznání kvalifikace, tak pro účely vedení databáze X zejména Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, Praha

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části, Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou:

 • provozovatelé marketingových nástrojů, jako je SmartSelling, a.s., IČO: 29210372 (služba SmartEmailing) a Google Ireland Operations Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (služba Google Analytics);
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů, zejména IPC Corporation, s.r.o., IČO: 288 80 803 a AION CS, spol. s r.o., IČO: 6073 86 34;
 • provozovatelé služeb e-shopu, jako je FEO digital Agency,s.r.o., IČO: 27749461 ;
 • provozovatelé vnitřních informačních systémů, jako je Solitea Business Solutions s.r.o., IČO: 649 46 274.

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci příslušné přihlášky, řízení či objednávky.

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?, zejména při využití služby Google Analytics, můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en a zároveň se zaváže dodržovat standardy Data Privacy Framework.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo odvolat souhlas

Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli budete chtít. Pokud není výše uvedeno jinak, můžete toto učinit způsobem popsaným v další kapitole. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu.

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu Informace o ochraně osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (vizte níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (vizte část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (vizte část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (vizte část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na kdp@kdpcr.cz. Pokud však žádáte o přístup k osobním údajů nebo uplatňujete jiné právo, může poskytnutí odpovědi neoprávněné osobě představovat ohrožení vašich osobních údajů, proto je třeba, aby vaše listinná žádost měla ověřený podpis, elektronická žádost byla odeslána z datové schránky nebo jste svou totožnost prokázali osobně u nás.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se můžete obrátit na naši kancelář na emailu kdp@kdpcr.cz, popř. tel.: 542 422 311.