Informace k seznamu

Publikováno 16.12.2014

Platnost seznamu

Tyto údaje jsou aktualizovány s týdenní pravidelností. Aktuální informace zjistíte v kanceláři Komory daňových poradců ČR.

Sídlo daňového poradce

Při používání seznamu dochází k nejasnostem ve věci sídla daňového poradce, proto zde uvádíme konkrétní úpravu této problematiky v zákoně č. 523/1992 Sb.

Citace § 6 odst. 12 zák. č. 523/1992 Sb.:

Sídlem daňového poradce je místo, v němž má daňový poradce kancelář. Nemá-li daňový poradce kancelář mimo byt, v němž trvale bydlí, považuje se za kancelář tento byt. Daňový poradce nebo daňoví poradci, kteří vykonávají daňové poradenství společně, mohou mít jen jedno sídlo. Pobočkou kanceláře je místnost mimo sídlo daňového poradce, v níž daňový poradce rovněž vykonává daňové poradenství.

Specializace, Obory činnosti, Jazyky

Uvedené údaje upřesňují zaměření činnosti jednotlivých daňových poradců a zadávají si je přímo jednotlivé osoby.

KDP ČR obsah těchto údajů neověřuje a nepřebírá za ně jakoukoli odpovědnost.

Etický kodex

Etický kodex je závazný pouze pro daňové poradce, kteří se k jeho dodržování písemně přihlásí. Přihlášení k Etickému kodexu je v souladu se Stanovami KDP ČR evidováno a zveřejněno v seznamu daňových poradců.

Pozastavení výkonu daňového poradenství

Komora daňových poradců ČR pozastavila některým daňovým poradcům výkon činnosti, což je uvedeno u konkrétních jmen. Aktuální stav lze zjistit v kanceláři KDP ČR.

Citace § 8 zák. č. 523/1992 Sb.:

  1. Komora může pozastavit daňovému poradci výkon daňového poradenství, jestliže
  • bylo zahájeno řízení o omezení nebo zbavení jeho způsobilosti k právním úkonům,
  • bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,
  • nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 9 písm. a).
  1. Komora daňovému poradci výkon daňového poradenství pozastaví, jestliže mu bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení výkonu daňového poradenství.
  2. Pro rozhodnutí o pozastavení výkonu daňového poradenství platí obdobně ustanovení § 7 odst. 4. (Citace § 7 odst. 4: Rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu musí být řádně zdůvodněno a doručeno daňovému poradci a musí obsahovat poučení o právu podat opravný prostředek soudu proti tomuto rozhodnutí.)
  3. Výkon daňového poradenství je pozastaven
  • v případech podle odstavce 1 písm. a) a b) do doby pravomocného ukončení řízení,
  • v případě podle odstavce 1 písm. c) do doby uzavření pojistné smlouvy,
  • v případě podle odstavce 2 do doby uvedené v rozhodnutí Komory.

Hostující daňový poradce

Dle § 8a zák. č. 523/1992 Sb. může daňové poradenství v České republice poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem též státní příslušník členského státu Evropské unie nebo fyzická osoba uvedená ve zvláštním právním předpisu, a to dočasně nebo příležitostně jako hostující daňový poradce (§ 8c), kterého komora zaregistrovala v seznamu.

Daňově poradenská společnost 

Činnost daňově  poradenských společností a jejich evidenci upravuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

§ 3 odst. 6

Daňové poradenství mohou na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, které daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, které mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku podle zvláštního předpisu 4a)Na poskytování daňového poradenství daňově poradenskými společnostmi se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona pro poskytování daňového poradenství daňovými poradci a stanovy komory.

4a) Obchodní zákoník

§ 9 odst. 2 písm. b)

Komora rozhoduje podle tohoto zákona ve věcech oprávnění k výkonu daňového poradenství a o disciplinárních opatřeních a eviduje daňově poradenské společnosti. 

Elektronický seznam na webu Komory neobsahuje kompletní výčet společností evidovaných Komorou. Pro závazné ověření, zda-li je konkrétní společnost evidovaná v seznamu Komory, kontaktujte prosím kancelář Komory, tel.: 542 422 336, e-mail: stehnova@kdpcr.cz .