Motto

„Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“

Vize

Komora daňových poradců České republiky  chrání a prosazuje zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady  pro zajišťování  jejich kvalifikace a profesionální úrovně a dohlíží na výkon daňového poradenství. Komora současně usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí.

Poslání

Posláním Komory daňových poradců České republiky je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce.

Strategie KDP ČR

Komora chrání a prosazuje zájmy daňových poradců. Klíčovými parametry pro realizaci strategie jsou:

Kvalifikace a vstup do profese
Vzdělávání
Dohled nad výkonem daňového poradenství
Stabilní a srozumitelné daňové prostředí
Komunikace s finanční správou
Propagace profese

Strategické priority Prezidia Komory 2022 – 2024

Komora pro daňové poradce

Komora jako organizace daňových poradců s povinným členstvím musí zejména zajistit plnění povinností, které jí ukládá zákon o daňovém poradenství, tak, aby náklady na její činnost byly vynaloženy efektivně a ve prospěch daňových poradců. Nad rámec povinností uložených zákonem zajišťuje Komora pro daňové poradce takové prostředí, které umožňuje daňovým poradcům se profesně dále rozvíjet tak, aby mohli úspěšně vykonávat svou profesi daňového poradce v prostředí, které se překotně mění. Komora rovněž zajišťuje prostředí, ve kterém se daňoví poradci mohou setkávat, komunikovat a spolupracovat i přesto, že jsou navzájem v konkurenčním postavení. KDP propaguje postavení daňového poradce přiměřeným způsobem tak, aby veřejnost měla jasnou představu o tom, kdo je daňový poradce a jaké služby může nabídnout.

Komora pro daňové poradenství

Komora usiluje o to, aby zákonná úprava podmínek pro poskytování daňového poradenství umožňovala výkon činnosti daňového poradce způsobem, který jim vyhovuje a který si sami zvolí. Komora usiluje o zachování takového znění zákona o daňovém poradenství, které umožní fyzickým i právnickým osobám v rámci KDP podnikat bez dalších omezení a zasazuje se o poskytování daňového poradenství pouze oprávněnými subjekty. Komora sleduje vývoj v postavení daňových poradců v České republice i v zahraničí a usiluje o přenos pozitivních zkušeností ze zahraničí do organizace činnosti daňového poradenství v České republice.

Komora pro daňové prostředí

Komora usiluje o to, aby pravidla pro stanovení a výběr daní v České republice byla srozumitelná pro širokou veřejnost, aby jejich aplikace byla jednoznačná a pokud možno jednoduchá a pro jejich implementaci byla ponechána dostatečná legisvakanční lhůta. Pro tyto účely využívá Komora svého postavení jako povinného připomínkového místa pro daňové předpisy a předpisy ovlivňující daňové poradenství. Komora se nevyjadřuje k politickým aspektům daňových předpisů. Komora se zasazuje o to, aby se daňoví poradci mohli vyjádřit ke vznikajícím daňovým předpisům a ovlivnit jejich podobu, a to nejen na úrovni lokální, ale rovněž evropské či celosvětové. Při této své činnosti Komora spolupracuje mimo jiné s ostatními komorami s povinným členstvím (Komora auditorů ČR, Česká advokátní komora atd.), jakož i zájmovými organizacemi (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy atd.). Komora usiluje o vytváření pozitivního komunikačního prostředí jak mezi daňovými poradci a státní správou MF ČR, GFŘ, MS ČR, soudy a akademickými institucemi, tak mezi profesními komorami střední Evropy. Komora odmítá jakékoliv paušalizace v oblasti daňových úniků a nadměrné rozšiřování a užívání prostředků trestního práva.

 

5227
daňových
poradců

1368
poradenských společností

392
zásahů do legislativy od roku 2002

20 %
uchazečů uspěje u zkoušek do Komory