• Obchodní podmínky internetového obchodu KDP ČR

Obchodní podmínky internetového obchodu KDP ČR

Aktualizováno 10.07.2023, Publikováno 11.02.2022

se sídlem: Kozí 26/4, Brno; IČO: 44995059; tel.: +420 542 422 311; e-mail: kdp@kdpcr.cz

Aktuálně platné znění k 25. 01. 2024

1. Úvodní ustanovení

1.1   Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem internetového  obchodu, Komorou daňových poradců ČR, IČO: 44995059, sídlem: Kozí 26/4, 602 00 Brno (dále jen „provozovatel“), a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kdpcr.cz (dále jen „smlouva“), nebo práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostřednictvím zmíněného internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na třetí osoby, kterým je poskytována služba nebo produkt zakoupený na základě smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.kdpcr.cz.

1.2   Zákazníkem se rozumí kterákoli osoba uzavírající smlouvu ve smyslu předchozího odstavce s provozovatelem.

1.3   Obchodní podmínky se použijí, pokud zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy (bod ustanovení 9.1.1 až 9.4.8. Obchodních podmínek) nestanoví jinak.

1.4   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné také sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.6   Znění obchodních podmínek může být provozovatelem změněno či doplněno. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

2.1   Zbožím a službami se rozumí zejména vzdělávací, sportovní a společenské akce (dále jen "akce"), publikace, digitální produkty a reklamní a jiné předměty nabízené na internetových stránkách provozovatele.

2.2   Cena zboží nebo služby uvedená na webových stránkách provozovatele je stanovena dohodou ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách.

2.3   Zákazník hradí také náklady spojené s dodáním zboží.  Při zasílání zboží se k cenám zboží uvedeným v nabídce přičte poštovné a balné. Při objednávce nad 1500,- Kč zákazník poštovné a balné v rámci České republiky nehradí. Osobní převzetí zboží v sídle provozovatele a na vybraných akcích Komory je zdarma. 
Aktuální ceny dopravného jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele.

2.4   Cenu zboží nebo služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy hradí zákazník předem nebo při převzetí zboží.

2.5   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží nebo cenu akce či jiné služby dle smlouvy může zákazník uhradit provozovateli následujícími způsoby:

 • V hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí na adrese Kozí 26/4, Brno nebo na vybraných akcích Komory;

 • bezhotovostně převodem na účet provozovatele č. 2107491443/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank CR, a.s. (dále jen „účet provozovatele“);

 • dobírkou v případě dopravy Zásilkovnou;

 • online platbou prostřednictvím PayU.

2.6   V případě platby zboží v hotovosti nebo dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby zboží je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení závazné objednávky). V případě nezaplacení kupní ceny zboží v termínu splatnosti bude objednávka stornována.

2.7   Cena služby je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí služby (potvrzení závazné objednávky).

 • V případě nezaplacení ceny služby v termínu splatnosti bude objednávka stornována.

 • V případě uzavření smlouvy o poskytnutí služby (potvrzení závazné objednávky) ve lhůtě kratší než 5 dní před konáním akce nebo poskytnutím jiné služby je den objednání zároveň dnem splatnosti.

3. Registrace zákazníka

3.1   Zákazník se před provedením objednávky může registrovat v internetovém obchodě na adrese www.kdpcr.cz a založit tak svůj uživatelský účet. V případě objednávky zboží lze objednávku provést na základě registrace i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V případě objednávky akcí nebo jiných služeb je registrace povinná.

3.2   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží nebo služeb jsou provozovatelem považovány za správné.

3.3   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

3.4   Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.5   Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Objednávka

4.1   Objednávky zboží se přijímají elektronickou formou prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.kdpcr.cz.

4.2   Zákazník vybere zboží z e-shopu tak, že klikne na tlačítko „Do košíku“. Zboží bude přidáno do virtuálního košíku zákazníka.

4.3   Objednávky akcí (dále jen „přihlášky na akci“) jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek KDP ČR.

4.4   Zákazník se přihlásí na akci nebo vybere jinou službu tak, že klikne na tlačítko „Přihlásit na termín“ a po povinné registraci vyplní jména osob, pro které účast na akci objednává (dále jen „účastníci“). V dalším kroku je přihláška přidána do virtuálního košíku zákazníka.

4.5   Zákazník zobrazí zboží a služby v košíku kliknutím na tlačítko „Košík“ v pravém horním rohu webové stránky. Pro vytvoření objednávky klikne zákazník na tlačítko „Pokračovat v objednávce“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

4.6   Nákupní košík a objednávkový formulář obsahují zejména informace o:

 • objednávaném zboží či službě

 • způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

4.7   Před zasláním objednávky provozovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník provozovateli kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně potvrdí obdržení objednávky elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce, (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

5. Uzavření smlouvy

5.1   Objednávka je považována za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 OZ. Zasláním objednávky projevuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a činí tyto obchodní podmínky součástí návrhu na uzavření smlouvy.

5.2   Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká doručením potvrzení převzetí objednávky (akceptace), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka. Součástí smluvního vztahu jsou tyto obchodní podmínky.

6. Změny objednávek a storno podmínky

6.1   Objednávky služeb včetně přihlášek na akci lze doplňovat, měnit nebo rušit pouze písemně.

6.2   Změny v osobě účastníka akce je nutné předem oznámit provozovateli. V případě nedodržení této podmínky nebude účast jiné osoby na akci umožněna.

6.3   Zruší-li zákazník svou objednávku 7 dní nebo dříve před konáním akce, bude mu vrácena cena akce v plné výši.

6.4   Zruší-li zákazník svou objednávku později než 7 dní před konáním akce, je povinen uhradit 100 % z ceny akce a nemá nárok na vrácení zaplacené ceny akce. Tuto úhradu ceny  akce nelze započítat jako platbu ceny jiné služby nebo zboží.

6.5   Zruší-li  akci provozovatel, bude zákazníkovi vrácena cena akce v plné výši.

6.6   Dojde-li ke změně dle bodu 7.4, může objednatel zrušit objednávku až do zahájení akce a to pouze písemně.

7. Dodací podmínky

7.1   Místo dodání zboží určuje zákazník v objednávce. Zboží odesílá provozovatel do místa dodání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím Zasilkovna.cz. Náklady spojené s dodáním zboží dle ustanovení 2.3 Obchodních podmínek nese zákazník.

7.2   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3   Zboží je možné také zdarma osobně převzít v sídle Komory daňových poradců ČR na adrese Kozí 4, Brno v úředních hodinách, příp. po dohodě na vybraných akcích Komory.                     

7.4  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu místa nebo času konání akce i změnu přednášejících, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů nezbytné. O změnách bude zákazník informován.

7.5   Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nedostatku účastníků nebo z jiných závažných důvodů.

7.6   Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit na akci zákazníka, který nedodržel lhůtu pro splatnost ceny služby stanovenou bodem 2.7 Obchodních podmínek.

7.7 Zakazuje se pořizování a šíření nebo sdílení zvukových a obrazových záznamů akcí bez souhlasu provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit účast na akci tohoto zákazníka, který zákaz stanovený větou první poruší. 

7.8   Zakazuje se šíření nebo sdílení podkladových materiálů nebo jejich kopií, které byly účastníku akce provozovatelem poskytnuty v souvislosti s jeho účastí na akci; tyto slouží pouze pro osobní vzdělávací potřebu účastníka akce.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1   Zasláním objednávky uděluje zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů Komoře daňových poradců ČR v souladu se zákonem č.  110/2019Sb., a to za účelem realizace objednaných služeb a pro marketingové účely.

8.2   Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami provozovatele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu zákazníka.

8.3   Zasláním objednávky uděluje zákazník také souhlas se zasláním účetních dokladů elektronickou cestou.

9. Zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy

9.1   Obecná ustanovení

9.1.1 Zákazníkem se pro účely obchodních podmínek spotřebitelských smluv rozumí spotřebitel.

9.1.2 Spotřebitel je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s provozovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

9.1.3 Spotřebitelskou smlouvou je smlouva ve smyslu ustanovení 1.1 těchto Obchodních podmínek, kterou provozovatel uzavírá se spotřebitelem.

9.2   Dodací podmínky

9.2.1 Pro dodávky zboží a služeb ze spotřebitelských smluv platí obecná ustanovení  7.1 až 7.7 Obchodních podmínek.

9.2.2 V případě, že zákazník při objednávce zvolil termín plnění objednávané služby včetně akce dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení 9.3.2 Obchodních podmínek, považuje se taková objednávka za žádost, aby provozovatel započal s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, ve smyslu ustanovení § 1823 OZ.

9.3   Odstoupení od smlouvy

9.3.1 Zákazník má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu s výjimkou:

 • smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal;

 • smlouvy o poskytování služeb, jestliže s plněním služby bylo již započato na základě žádosti zákazníka dle ustanovení 9.2.2 Obchodních podmínek před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy.

9.3.2 Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, nebo v případě uzavření smlouvy o dodávce zboží od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V tomto případě se neuplatní ustanovení 6.3 a 6.4 Obchodních podmínek.

9.3.3 Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla provozovatele či na adresu elektronické pošty provozovatele.

9.3.4 Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží provozovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.3.5 Byla-li služba dle smlouvy splněna na základě výslovné žádosti zákazníka ve smyslu čl. 9.2.2 Obchodních podmínek, nelze již od smlouvy odstoupit. Byla-li za těchto podmínek plněna pouze část služby dle smlouvy a zákazník od smlouvy odstoupí, uhradí provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.4   Práva z vadného plnění

9.4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.4.2 Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nebo služba při splnění nemá vady. Zákazníkovi nenáleží práva z odpovědnosti za vady v případě vady, pro kterou je zboží prodáváno za sníženou cenu, případně za přiměřené opotřebení, pokud je prodáváno použité zboží.

9.4.3 Provozovatel odpovídá za vady zboží, které zákazník oznámí bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Provozovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání věci v rozporu s pokyny provozovatele či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

9.4.4 Provozovatel odpovídá za vady služeb, které zákazník oznámí bez zbytečného odkladu poté, co mohl zjistit rozpor plněné služby se smlouvou, nejpozději však do šesti měsíců od plnění služeb.

9.4.5 Vady zboží nebo služeb oznamuje a práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u provozovatele na adrese jeho sídla.

9.4.6 Jde-li o vadu zboží, která je podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Zákazník sdělí provozovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

9.4.7 Jde-li o vadu zboží, která je nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

9.4.8 Jde-li o vadu služby, může zákazník požadovat odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z ceny.

10. Závěrečná ustanovení

10.1   Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.2   Právní poměry provozovatele a zákazníka vzniklé na základě uzavřené smlouvy se řídí ustanoveními smlouvy, těchto obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.3   Tyto obchodní podmínky platí od 30. 4. 2020 v podobě aktualizované ke dni uzavření smlouvy.

Název souboru Velikost
Formulář pro odstoupení od smlouvy.docx 13KB Stáhnout
31_O_1_Obchodní podmínky internetového obchodu KDP ČR.pdf 283KB Stáhnout