Historie Komory

Publikováno 30.11.2022

Dne 1. prosince 1992 nabyl účinnosti zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Poprvé byla v právním řádu České republiky zakotvena stavovská organizace daňových poradců – Komora daňových poradců České republiky (dále jen „Komora“) jako instituce, která zastřešuje výkon daňového poradenství na principu samosprávy v rámci zákonem nastaveného rámce. V České republice tak vznikla zcela nová profese daňového poradenství.

Až do konání Ustavující valné hromady, která se konala dne 29. května 1993, vykonával působnost orgánů Komory přípravný výbor jmenovaný ministrem financí ČR ve složení: prof. Ing. Václav Bakule, František Bárta, DrSc., JUDr., Ing. Václav Boněk, Ing. Miroslav Čáslavský, Ing. Zdeňka Faltová, JUDr. Leona Grumlíková, Ing. Oldřich Kocáb, Ing. Štěpán Müller, Ing. Jiří Nekovář, doc. JUDr. Eduard Němeček, CSc., JUDr. Jindra Potměšilová, Ing. Karel Prekšl, doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., Ing. Jiří Škampa, Ing. Jaroslav Zlatohlávek.

Díky práci členů přípravného výboru ve spolupráci s pracovníky finančních ředitelství a vysokoškolskými učiteli byly zorganizovány první kvalifikační zkoušky, které úspěšně složilo 244 uchazečů. Dále byly připraveny základní dokumenty Komory – Stanovy Komory, Disciplinární řád Komory a Volební řád Komory – organizačně zajištěno konání a průběh Ustavující valné hromady a volba orgánů Komory v zákonem stanoveném termínu šesti měsíců od nabytí účinnosti zákona.      
Před zvolenými orgány Komory stály nemalé úkoly, jež bylo nutno v poměrně krátkém časovém intervalu zajistit.

Jednalo se zejména o založení a zprovoznění kanceláře Komory jak z hlediska režimu její činnosti, tak z hlediska personálního obsazení a technického zabezpečení. Dále o vypracování a zavedení stabilního systému zkoušek uchazečů o zapsání do seznamu daňových poradců, zajištění spolupráce s Ministerstvem financí ČR, iniciace vytvoření sekcí Komory, navázání mezinárodní spolupráce a řadu dalších neméně významných úkolů, mezi něž patřilo zejména vytvoření podmínek pro profesní činnost daňových poradců. Jako jeden z prvních úkolů proto Prezidium Komory řešilo otázku informovanosti daňových poradců o činnosti orgánů Komory prostřednictvím Bulletinu Komory a snahu vytvořit ve všech krajích neformálně fungující územní sekce Komory.

Bezprostředně po Ustavující valné hromadě zahájily svou činnost kromě Prezidia i další orgány Komory – Dozorčí a Disciplinární komise. Ve spolupráci s řediteli finančních ředitelství byly ustaveny zkušební komise. Komora zpracovala Sborníky testových otázek a typových zkušebních příkladů pro písemné části zkoušek a ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR Zkušební řád Komory. Představitelé Komory neprodleně zahájili spolupráci s MF vytvořením společného Koordinačního výboru pro daně s požadavkem, aby se Komora stala místem pro připomínkové řízení při tvorbě a změnách daňové legislativy. Aby bylo možno tento záměr ze strany Komory naplnit, ustavilo Prezidium po necelém roce své činnosti Odborné kolegium jako svůj poradní orgán. Členové Odborného kolegia se stali vedoucími odborných sekcí pro jednotlivé oblasti daní. Odborné sekce jsou otevřeny pro všechny daňové poradce s tím, že se jednotlivé sekce budou dále specializovat a budou vznikat sekce nové.

Přehled o činnosti Komory v jednotlivých letech                        Prezidenti Komory

1993

 • Dne 29. května se v Brně konala Ustavující valná hromada KDP ČR za účasti 192 daňových poradců, která přijala první Stanovy a zvolila orgány Komory.
 • Prezidentem Komory byl zvolen doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., viceprezidentem Ing. Jiří Nekovář.
 • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele kanceláře Komory.
 • Byl ustanoven Koordinační výbor, který má za cíl za účasti odpovědných pracovníků Ministerstva financí a zástupců Komory projednávat výkladové problémy daňové a účetní legislativy (první zasedání 22.10.).
 • 1. řádná valná hromada se konala 11. prosince v Brně za účasti 287 daňových poradců.

1994

 • Tajemníkem Komory se od 1. ledna stává Radek Neužil.
 • 2. řádné valné hromady, konané 16. dubna v Brně, se zúčastnilo 217 daňových poradců.
 • Po žádosti doc. Ing. Zdeňka Sadovského, CSc. o uvolnění z funkce prezidenta, je novým prezidentem zvolen Ing. Zdeněk Šťastný.
 • Komora je 23. září v Seville, ve Španělsku, přijata za mimořádného člena CFE (Confédération Fiscale Européene) se statusem pozorovatele s možností zúčastnit se jednání stálého výboru pro daně.
 • Komora se stává členem Mezinárodního výboru pro účetnictví a daňové právo ve střední a východní Evropě se sídlem ve Vídni.
 • Počet daňových poradců přesáhl číslo 1000.
 • Komora se stává připomínkovým místem Ministerstva financí a Prezidium se aktivně zapojuje do přípravy novel daňových zákonů, společně s jednotlivými daňovými poradci a především pak s jednotlivými sekcemi Odborného kolegia.

1995

 • Na internetu se poprvé objevují samostatné webové stránky Komory.
 • S pojišťovnou Kooperativa je uzavřena rámcová smlouva na pojištění profesní odpovědnosti.
 • Komise informatiky pod vedením člena Prezidia, Ing. Jiřího Nevrkly, provedla testování a hodnocení programů vhodných pro práci daňových poradců.
 • Pravidelně se začínají pořádat klubová setkání v regionech.
 • V kanceláři Komory vzniká knihovna se Sbírkou zákonů, odbornými publikacemi a anotacemi.

1996

 • Počet daňových poradců přesahuje číslo 2000.
 • Fiscale Committee CFE zasedá v Praze a Komora se ještě intenzivněji zapojuje do práce této organizace.
 • Prezidium přijímá a uveřejňuje Kodex daňového poradce, který vychází ze zásad přijatých v CFE.
 • Je zřízena tzv. diskusní skupina daňových poradců, která funguje prostřednictvím emailů.
 • Komora informuje členy o možnosti přihlásit se do mezinárodní organizace International Fiscal Association (IFA).
 • U příležitosti Valné hromady se v Brně koná první ples Komory.
 • Prezidentem Komory se stává Ing. Jiří Nekovář, viceprezidentem Ing. Jiří Škampa.

1997

 • Přijetím vlastního Etického kodexu Komory na Valné hromadě si sami daňoví poradci vymezili rámec chování své profese, který doplňuje základní profesní standardy chování definované zákonem.
 • Probíhá první běh dlouhodobého právního vzdělávání pro daňové poradce ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
 • Dvakrát se Komora účastnila prostřednictvím prezentačního stánku výstavy pro účetnictví, řízení a služby pořádaném Svazem účetních.
 • Komora vystavuje a prezentuje profesi na mezinárodní výstavě financí a bankovnictví Fibex.

1998

 • Komora byla 25. září v Montreux ve Švýcarsku přijata za řádného člena CFE a zařadila se tak plnohodnotně mezi komory daňových poradců evropských zemí. Získala tak možnost spolurozhodovat o činnosti CFE a vyjadřovat se k navrhovaným opatřením a direktivám přijímaným Evropskou komisí v oblasti daní.
 • Dosaženo počtu 3000 daňových poradců.
 • Dne 24.7. eviduje kancelář Komory desetitisícího žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky.
 • Bylo uspořádáno certifikační vzdělávání pro daňové poradce ve dvou stupních – Bilanční účetní a Účetní a daňový expert.
 • Ve spolupráci s DATEV byl vydán Česko-německý výkladový slovník ekonomických a účetních pojmů.

1999

 • Prezidium ustavuje Redakční radu Bulletinu a vzniká nová koncepce tohoto základního komunikačního média. Vydávání Bulletinu pravidelně vždy k 1. dni v měsíci.
 • Konaly se první letní sportovní hry Komory v Nymburku.
 • Byl snížen počet termínů kvalifikačních zkoušek na daňového poradce ze tří na dva ročně.
 • Dvouletý vzdělávací projekt Právní vzdělávání je realizován za úzké spolupráce s právnickými fakultami v Brně, Praze, Plzni a Olomouci.
 • Vznik jazykových konverzačních kurzů pro pokročilé.
 • Založení Národní účetní rady. KDP ČR založila NÚR společně s Komorou auditorů České republiky, Svazem účetních a Vysokou školou ekonomickou v Praze.
 • Zvýšení členského příspěvku, nově je stanoven v roční výši 4 tisíce Kč (z původních 2 tisíc Kč).

2000

 • Založena společnost s názvem KDP-Datev, družstvo – servisní organizace pro daňové poradce, jejíž cílem je přinést na český trh know-how a produkty z německého DATEVu.
 • Komora vydává úspěšnou publikaci „Závěrka v podvojném účetnictví“.
 • Konaly se první zimní sportovní hry Komory na Dolní Moravě

2001

 • V Praze v Obecním domě se uskutečnilo zasedání Valného shromáždění CFE a všech dalších výborů (20. – 21. září). Na tomto jednání byla přijata zásadní změna Stanov, podporovaná i Komorou, zakotvující princip hlasování jedna země - jeden hlas mimo hlasování o členských příspěvcích.
 • Spuštění vzdělávacího projektu Oceňování podniku.

2002

 • V Paláci Žofín se konala již 10. řádná valná hromada, které se zúčastnilo 896 fyzicky přítomných daňových poradců.
 • První vydání publikace „Daňové zákony a účetnictví“, která obsahuje kompletní znění daňových zákonů.

2003

 • Kvalifikační zkoušky probíhají poprvé pouze na jednom zkušebním místě, a to v Brně.
 • Komora slaví v Břevnovském klášteře v Praze 10. výročí svého založení.

2004

 • Po dlouhé době dochází k novelizaci zákona č. 523/1992 Sb., především v souvislosti se vstupem ČR do EU, řešící problematiku uznání odborné kvalifikace daňových poradců z EU a dále oblast boje proti praní špinavých peněz.  Současně se stává podmínkou vstupu do profese vysokoškolské vzdělání.
 • Koncem roku probíhá v sídle Komory oficiální návštěva prezidenta České republiky Václava Klause.

2005

 • Zahájení certifikačního vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje, navazující na související úpravu zákona o daních z příjmů, který propojil účastníky z řad daňových poradců, daňové správy a podnikatelů.
 • Komora organizuje v Senátu konferenci „Evropská harmonizace – v čem ano a v čem ne“ za účasti předsedy Senátu a europoslanců.

2006

 • Schválen nový Etický kodex vycházející z evropských standardů profese, který deklaruje profesní chování a je závazný pro všechny daňové poradce, kteří se k němu přihlásí. Základní standardy chování jsou nadále definovány přímo zákonem o daňovém poradenství.
 • Prezident Komory Ing. Jiří Nekovář zvolen viceprezidentem CFE, jako první zástupce Komory z tzv. východoevropských zemí.

2007

 • Dosaženo počtu 4000 daňových poradců.
 • Mění se podoba písemné zkoušky na daňového poradce: místo jednoho se koná ve dvou dnech. Dochází ke změně Zkušebního řádu.
 • Schválena směrnice Kontinuálního profesního vzdělávání.
 • Založení vzdělávací společnosti Daňové akademie s.r.o.
 • Konají se 15. letní sportovní hry.

2008

 • Novela zákona č. 523/1992 Sb. upravuje evidenci právnických osob,
  na které nově dopadá i další zákonná regulace výkonu profese.
 • Česko-slovenské fórum se stává první mezinárodní konferencí, kterou Komora pořádá v oblasti daňové legislativy.
 • Komora slaví v brněnském divadle Reduta 15. výročí svého založení.

2009

 • Předávání osvědčení novým daňovým poradcům se poprvé konalo slavnostní formou v reprezentativních prostorách Rytířského sálu Nové radnice v Brně.
 • Každoroční setkání všech profesních komor zřízených zákonem se koná v Brně - organizováno komorami se sídlem v Brně (Exekutorská komora ČR, Komora daňových poradců ČR, Komora patentových zástupců ČR a Komora veterinárních lékařů ČR).
 • První ročník odborné konference KDP ČR, NSS a MF ČR, kterou pod záštitou předsedy NSS organizuje Komora.
 • Odborná konference k nově přijatému Daňovému řádu, pořádána na půdě Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR.

2010

 • Druhé zasedání valného shromáždění a všech dalších orgánů CFE v Praze, zakončené gala večeří ve Španělském sále Pražského hradu. Prezident Komory Ing. Jiří Nekovář je znovu zvolen viceprezidentem CFE.
 • Vzdělávacímu projektu Daňová abeceda (dříve Daňová akademie) byla udělena akreditace MŠMT, čímž KDP ČR potvrdila svůj zájem na kvalitní přípravě uchazečů o kvalifikační zkoušky.
 • Na autodromu v Brně se koná 1. ročník golfového turnaje, který s podporou Komory zorganizovali sami daňoví poradci a založili tak pěknou tradici. 

2011

 • Na propagaci profese a daňových poradců je vydán informativní leták distribuovaný všemi finančními úřady v ČR.
 • Komora navrhuje správcům daně na jejich žádost zástupce ex-offo pro daňové subjekty a jmenuje své zástupce pro případy, kdy správce daně v rámci daňové kontroly hodlá vstoupit do kanceláře daňového poradce, aby se seznámil s dokumenty v dispozici poradce. Zástupce Komory pak na místě dohlíží na to, aby nebyla porušena profesní mlčenlivost daňového poradce.
 • Valná hromada přijala usnesení, kterým podpořila zrušení kvóra usnášeníschopnosti Valné hromady a omezila počet plných mocí na nejvýše pět.
 • Prezidentkou Komory byla zvolena Ing. Alena Foukalová, viceprezidentem Ing. Martin Tuček.

2012

 • Podařilo se přijmout jednotná pravidla pro organizování regionálních klubů daňových poradců s cílem sjednocení všech regionálních klubů a zajištění dodržení rozpočtu.
 • Daňovým poradcům je od 1.července automaticky zřizována datová schránka.
 • Prezidentem CFE byl zvolen Ing. Jiří Nekovář.
 • V Top hotelu Praha se konala 20. řádná valná hromada, které se zúčastnilo 933 fyzicky přítomných DP, což se ukázalo jako nejvyšší osobní účast v historii, a toto číslo nebylo dosud překonáno.
 • Do čela Komory byl zvolen Ing. Martin Tuček, viceprezidentkou Ing. Petra Pospíšilová.

2013

 • Hlavním cílem v oblasti vzdělávání pro daňové poradce bylo v roce 2013 přinést informace související s rekodifikací občanského práva.
 • Konference k 20. výročí Komory na téma: „Kam směřuje profese daňového poradenství po dvaceti letech své existence“. Poté proběhlo v pavilonu A brněnského výstaviště neformální setkání, kterého se zúčastnilo 1200 DP, jejich partnerů a hostů.
 • Zřízení profilu Komory na YouTube, jako prvního profilu na sociálních sítích.

2014

 • Tři věžičky - na začátku roku se konal poprvé nový typ semináře, který se zaměřil na novinky a poslední legislativní vývoj ve vybraných daňových oblastech a v účetnictví.
 • Setkání u příležitosti 15ti let Národní účetní rady v prostorách Senátu Parlamentu ČR.
 • Založení profilu Komory na Facebooku a prvních 100 likes a sledujících.
 • Byla vydána první Zpráva o činnosti za rok 2013 nejen v elektronické, ale i tištěné podobě.
 • Na Valné hromadě se úspěšně testuje hlasování pomocí sms zpráv.

2015

 • Od 1. ledna jsou zprovozněny zcela nové webové stránky pro veřejnost (www.kdpcr.cz), které jsou více zaměřeny na propagaci daňových poradců.
 • S účinností od 1. ledna se Komora stává povinným připomínkovým místem, které se týká profesní a daňové legislativy.
 • První ze série „setkání s VIP osobností“ – jehož cílem je zprostředkovat daňovým poradcům setkání s osobnostmi, které významně ovlivňují oblast daňového poradenství. Prvním hostem byl JUDr. Josef Baxa, předseda NSS.
 • Na Valné hromadě se poprvé použilo hlasování pomocí sms.
 • Prezidentkou Komory se stává Ing. Petra Pospíšilová, viceprezidentem Ing. Martin Tuček.

2016

 • Samostatný ples daňových poradců se konal 29. ledna v Praze na Žofíně.
 • Spuštění nových interních webových stránek na adrese moje.kdpcr.cz, které nahradily kdpcr.org.
 • Komora zastřešila projekt tzv. QR Faktury, který výrazně přispěl k automatickému vytěžování faktur.
 • Na Valné hromadě se pomocí sms zpráv nejen hlasuje, ale i volí.
 • Prezidentka Komory, Ing. Petra Pospíšilová, byla zvolena viceprezidentkou CFE.
 • Rozšíření podpory při využití dalších sociálních sítí LinkedIn a Twitter.
 • 1. ročník běhu Komory daňových poradců aneb s daňovým poradcem vás daně nedoběhnou se konal 7. května v Brně v parku Lužánky.

2017

 • První specializovaný Česko-rakouský seminář v Mikulově.
 • Ve spolupráci se Slovenskou komorou daňových poradců se v Bratislavě uskutečnil již 10. ročník Slovensko-českého fóra.
 • Komora se stala členem International Fiscal Association Česká republika a Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M. byla zvolena členkou Řídicího výboru české pobočky.
 • V kongresovém sále České národní banky se konala mezinárodní konference k profesním otázkám organizována ve spolupráci s  CFE s názvem Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni?
 • Byla založena nová Diskusní skupina mladých daňových poradců do 35 let.

2018

 • Nasazení nového informačního systému propojeného s webovými stránkami a novým účetním programem.
 • Od 1. ledna byl zaveden institut asistenta daňového poradce. Jeho smyslem je zvýšení atraktivity profese pro budoucí daňové poradce a podpora daňových kanceláří.
 • Uspořádal se první ročník soutěže diplomových prací studentů vysokých škol, které se zabývají daňovou tématikou.
 • Konal se první ročník Česko-německé daňové konference v Plzni „1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference“ – konference pořádána ve spolupráci IFA Česká republika s Komorou daňových poradců ČR.
 • 10. května proběhla v Brně oslava 25. výročí Komory, kdy mezi hlavní body společenského programu patřila talk show Marka Ebena s pozvanými hosty z řad daňových poradců.
 • Ve sportovním centru v Nymburku se konaly již 20. letní sportovní hry.
 • Prezidentka Komory, Ing. Petra Pospíšilová, znovu obhájila pozici viceprezidentky CFE pro další dvouleté období.
 • V prostorách Staré radnice v Brně jsme se aktivně podíleli na Setkání představitelů profesních komor zřízených zákonem.
 • K 31. prosinci Komora eviduje přes 1000 daňově poradenských společností. 

2019

 • Při příležitosti 20. výročí založení Národní účetní rady zajistila Komora  oslavu  v reprezentačních prostorách Senátu ČR.
 • 10. ročník odborného semináře Národní účetní rady proběhl tradičně na VŠE v Praze.
 • Byla organizovaná série konferencí k digitalizaci:
  • Anonymita v éře digitalizace
  • Digital Taxation Forum
 • V Telči se konal již 10. ročník golfového turnaje daňových poradců.

2020

 • Vypukla pandemie COVID-19, která významně zasáhla i do činnosti Komory, na čas se veškeré aktivity převedly do online komunikace.
 • Úspěšně se rozvíjí kurzy osobního rozvoje, na podzim běžel poprvé seminář zaměřený na problematiku zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření.
 • Dosaženo počtu 5000 daňových poradců.
 • Valná hromada byla s ohledem na pandemickou situaci zrušena, namísto ní se usnesení schvalovalo v písemné podobě per rollam.
 • Na FB se v průběhu roku podařilo překonat hranici 10 000 fanoušků, na LinkedIn to byla překročená hranice 2200 sledujících, na Twitteru více než 400 sledujících. 

2021

 • Ve spolupráci s Norimberskou komorou proběhlo druhé Česko-německé daňové fórum v Plzni.
 • Pro Valnou hromadu byl zaveden nový systém elektronické registrace pouze přes webové stránky a byly přijaty řády pro plný elektronický formát Valné hromady.
 • S Komorou certifikovaných účetních byl uspořádán první online veletrh pro daňové poradce a účetní a první konference zaměřená na IT.
 • Platformy Microsoft Teams a WebMeeting se staly standardním prostředím pro jednání i přednášky. Řada akcí je organizována hybridní formou.

2022

 • Podcast naDANĚ – Ing. Matěj Nešleha, v roli moderátora, si zve daňové poradce a významné osobnosti spojené s životem Komory a ptá se nejen na jejich práci a svět daní, ale nahlíží i za hranice jejich profese.
 • Nově byla zřízena Sekce soudních znalců a Sekce pro trestní právo.
 • Mezi členy výkonného výboru CFE Tax Advisers Europe byl zvolen zástupce Komory Ing. Matěj Nešleha.
 • Poprvé na téma „Kybernetická bezpečnost“ byla uspořádána konference, která cílila na daňové poradce.
 • IFA Česká republika ve spolupráci s Komorou pořádala společně mezinárodní konferenci zaměřenou na využití technologií ve správě daní a etiku.
 • Koná se první zcela elektronická Valná hromada.
 • Datum 1. prosince je vyhlášen Dnem daňového poradenství.

Budoucnost Komory

2023

 • V účinnost vstoupila novela Zkušebního řádu. Došlo k zvýšení poplatku za vykonání kvalifikační zkoušky na 10.000 Kč.
 • 26. května se v prostorách Hotelu International Brno uskutečnilo  společenské setkání při příležitosti 30. výročí Komory.

 

Název souboru Velikost
Historie KDP ČR - 30 let 4MB Stáhnout