• Archive
Komora daňových poradců ČR
Napsali o nás

VÝZKUM A VÝVOJ V KONTEXTU ODČITATELNÉ POLOŽKY § 34, ODST. 4 ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

18.5.2006

Změna zákona o daních z příjmů v oblasti možnosti uplatnění odčitatelné položky, která je upravena v § 34, odst. 4, není úplnou novinkou.

„(4) Od základů daně lze odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při rea­lizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených pro­střednictvím projektů výzkumu a vývoje. Pokud vynaložené výdaje (náklady) souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje pouze zčásti, je možné od základů daně odečíst pouze tuto jejich část. Výdaje (náklady), které lze odečíst od základu daně, musí být vý­daji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů) poplatníka. Tento odpočet nelze uplatnit na služby, licenční poplatky (§ 19 odst. 7) a nehmotné výsledky výzkumu a vý­voje pořízené od jiných osob s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených za účelem certi­fikace výsledků výzkumu a vývoje, a dále na ty výdaje (náklady), na které již byla i jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.“

Tuto odčitatelnou položku lze poprvé uplatnit už za rok 2005 v aktuálně podáva­ném daňovém přiznání. Na první pohled jednoduché pravidlo vyvolalo při aplikaci mnoho nejasností a problém se objevoval jak u samotných poplatníků, tak v řadách pří­slušníků poradenských profesí i správců daně.

Na základě těchto podnětů iniciovala Komora daňových poradců ČR certifikační vzdělávání s cílem vytvořit skupinu specialistů, kteří by byli schopni posoudit, případně určit, zda konkrétní aktivity lze zařadit a definovat jako výzkum a vývoj a to nejen z hle­diska daně z příjmů, ale zejména s ohledem na související předpisy jako je zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

Velmi přínosné pro realizaci projektu je, že byl připraven ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Odbornými garanty se stali doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Asociace inovačního podnikání ČR, a RNDr. Marek Blažka, ředitel odboru vý­zkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR a sekretář Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR. Záštitu převzal místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Martin Jahn a následně doc. Ing. Jiří Havel, CSc., kteří společně s prezidentem Komory daňových poradců ČR Ing. Jiřím Nekovářem podepsali certifikáty prvním sto třem úspěšným absolventům.

Certifikáty vydané s dvouletou platností byly předány jen těm, kteří nejen aktivně absolvovali předepsané vzdělávání formou školení, diskusí a workshopů, ale také úspěšně složili závěrečný odborný test. Díky jedinečnému složení absolventů, mezi ni­miž jsou zástupci daňových poradců, auditorů, podnikatelů a státní správy vč. finančních ředitelství a Ministerstva financí, a možnosti detailně vzájemně komunikovat, jsou zna­lostní základy všech účastníků kompatibilní a závěry a aplikační postupy stanovené na certifikaci by tedy měly být všemi těmito stranami uznatelné. Držitel certifikátu by měl být schopen s dostatečnou odbornou kvalitou posoudit jednotlivé praktické případy a akti­vity a vydat stanovisko možného uplatnění odčitatelné položky.

Forma posouzení není dána žádným interním předpisem. Vychází se z úpravy po­skytování daňového poradenství, kde se hovoří jen obecně o smlouvě, nikoli o povin­nosti určité formy. Aby ale bylo posouzení použitelné pro další praktické využití, jiná než písemná podoba asi nepřichází v úvahu. Princip práce držitelů certifikátu by tedy měl být podobný dnešnímu zatřiďování DPH na komerčním principu. Jen výstup bude zřejmě obsáhlejší.

Posouzení držitele certifikátu není v konečném důsledku závazné, protože nevy­chází např. ze zákona. Lze ale vyslovit domněnku, že bude většinově akceptováno právě díky kvalifikaci držitelů a faktu, že certifikací prošla i řada správců daně a meto­diků FŘ a držitelé mají na mnoho věcí stejný názor.

Význam této certifikace a její uplatnitelnosti lze mimo jiné dokladovat informací, která byla obsažena v tiskové zprávě Ministerstva financí, ze dne 4. 10. 2005 k vydáva­nému pokynu D - 288 k jednotnému postupu při uplatnění ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

"Aplikace odpočtu od základu daně v praxi často znamená velmi náročné odborné posouzení konkrétního projektu s cílem odlišení výzkumu a vývoje od ostatních příbuz­ných činností. Základním kriteriem je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty," říká náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Na podporu reálné aplikace odčitatelné položky připravila Rada pro výzkum a vývoj vlády České republiky a Komora daňových poradců České republiky certifikační vzdělá­vací projekt "Výzkum a vývoj dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v kontextu odčitatelné položky § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů".

Absolventi vzdělávání obdrží certifikát, jehož prostřednictvím deklarují svou odbor­nou připravenost k posouzení, případně vymezení, činností výzkumu a vývoje. Cílem je vytvořit skupinu specialistů, kteří budou schopni zatřídit konkrétní praktické situace a projekty výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. jako hmotně právní předpoklad pro uplatnění odčitatelné položky u daňových subjektů.

K zajištění maximální profesní kvality služeb poskytovaných držiteli certifikátu byla přijata etická pravidla, která jsou pro všechny certifikované osoby závazná. Etická pravi­dla mají čtyři základní pilíře: odbornou péči, profesní pojištění odpovědnosti, mlčenlivost a vzdělávání. Cílem těchto pravidel je vytvořit standard pro poradenství spojené s uplat­něním odčitatelné položky na výzkum a vývoj, bez ohledu na formu poskytnuté služby. Tím se myslí skutečnost, že vlastní certifikát samozřejmě není podnikatelským oprávně­ním a služba je tedy poskytována např. daňovými poradci nebo auditory zpravidla na základě jejich osvědčení vydaného profesní komorou (KDP ČR, KA ČR), účetními, účet­ními a ekonomickými poradci v souladu s jejich živnostenskými oprávněními.

Povinnost pojištění profesní odpovědnosti je zakotvena v etickém kodexu, např. daňoví poradci mají pojištění rizik, vyplývající ze zatřídění výzkumu a vývoje, automa­ticky ve svém, již existujícím, pojištění zahrnuto. Příslušníci ostatních profesí si pojištění řeší individuálně. Splnění této podmínky je ale jedním ze základních předpokladů vý­konu této činnosti

Certifikát je dokladem o vysoké odborné úrovni držitele a jeho předpokladech pro poskytnutí určitých služeb. K udržení vysoké odborné úrovně existuje přístup certifiko­vaných osob k řadě odborných informací a specializovaným školením, ale zejména je vytvořen prostor pro kontinuální výměnu názorů a elektronickou diskusi na uzavřené části specielně k tomuto účelu vytvořených webových stránek. Časová omezenost certi­fikátu je jedním z dalších nástrojů, díky němuž je vytvořen předpoklad pro dosažení ma­ximální kvality, kdy po uplynutí doby platnosti bude nutné absolvovat recertifikaci, jejíž součástí bude i prověření odborných znalostí.

V nejbližší době budou zprovozněny samostatné webové stránky na adrese www.vyzkum-vyvoj.cz, které jsou dočasně provozovány na stránkách Komory daňových poradců ČR www.kdpcr.cz, v části „Výzkum a vývoj“, kde je možné nalézt další doplňu­jící informace a hlavně seznam držitelů certifikátů s jejich kontaktními údaji.

zpět