Napsali o nás

Neschválením zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hrozí chaos ekonomické sféře i při výběru daní

8.11.2013
Neschválením zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

hrozí chaos ekonomické sféře i při výběru daní

Je zvláštní zvyklostí uvádět daňové poplatníky na konci roku do nejistoty, jakou právní úpravou se budou řídit k 1. lednu. Zmatek může nastat i ve státní správě při výběru daní. Daně mohou být vyžadovány dvakrát, nebo vůbec.

 

Brno, 8. listopadu 2013 – Pokud Poslanecká sněmovna ČR neschválí zákonná opatření senátu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, bude ekonomická část této země uvedena v chaos. A státní pokladnu to může ohrozit v příjmové části. Komora daňových poradců ČR na dnešním tiskovém briefingu před svou valnou hromadou důrazně apelovala na účastníky procesu tvorby novel daňových zákonů a protestovala proti tradiční neodpovědnosti politických stran. Upozornila také na konkrétní absurdní situace, které mohou nastat, ale také na současné diskuze daňových správ v EU k problematice výběru daní.

Pokud se do konce roku 2013 nesejde Poslanecká sněmovna ČR, což je v tuto chvíli pravděpodobné, a neschválí zákonná opatření senátu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, mohou být některé příjmy zdaněné dvakrát a jiné naopak vůbec. Novelizované zákony začnou být účinné již od 1. ledna 2014.

„V občanském zákoníku se mění řada věcí, které se týkají věcných práv. Jsou zde nově definovaná práva, která se týkají nemovitostí, a jsou zde úplně nové pojmy, které jsme dříve neznali. Například dnes máte odděleně pozemek a stavbu. A daň z nemovitostí zdaňuje oba tyto majetky odděleně, ale jednou jedinou daní. Pokud se stane stavba součástí pozemku podle nového občanského zákoníku, pak najednou zdaňujeme jenom pozemek – a stavbu ne?“ uvedl příklad jedné z absurdních situací Ing. Martin Tuček, prezident Komory daňových poradců ČR.

Mnohem větší problém by mohl nastat, pokud by se Poslanecká sněmovna ČR sešla v novém roce a novelizované zákony zamítla. „To znamená, že by nastalo období, po které tyto novelizované zákony platily, a potom období, v němž bychom se vraceli zpět k původní právní úpravě,“ dodal dále Ing. Martin Tuček, prezident KDP ČR.

Daňový poplatník je na konci roku opět v nejistotě

Základním právem daňového poplatníka je znát daňové zákony a mít možnost je znát včas, zejména kvůli jejich aplikovatelnosti v praxi. V současnosti nastala opět situace, kdy jen několik týdnů před tím, než zákonná opatření vstoupí v účinnost (zpravidla od 1. ledna 2014), daňový poplatník neví, zda a jaké zákony budou platné a jak se na ně připravit. Tyto události uvádí letos opět ekonomickou část země v chaos. Stejný chaos nastává i na vnitrostátních daňových správách, u výrobců ekonomických softwarů a samozřejmě to ohrožuje i státní pokladnu v příjmové části.

„Velmi rád bych apeloval na všechny, kteří jsou účastni procesu novelizace zákonů, včetně senátu a pana prezidenta, abychom se my i poplatníci dozvěděli novinky v daňových zákonech dříve, než měsíc či týden před začátkem účinnosti,“ řekl Ing. Martin Tuček s tím, že optimální by bylo mít zákony zpracované již v první půlce roku, aby se všechny zainteresované strany na vše mohly v druhé půlce roku připravit. „Pokud jako Komora daňových poradců mluvíme s daňovou správou, tak nejčastěji právě o tomto a srozumitelném výkladu daňového práva,“ dodal Ing. Martin Tuček. Úlohou Komory daňových poradců je nyní i diskuze se státní správou i pravděpodobně politickými stranami, aby tento proces běžel dobře.

První náměstek ministra financí ČR, RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA dodal: „Ztotožňuji se s mnoha postřehy, které zde prezident Komory prezentoval. Snad ale ideální by bylo, kdyby každý předpis byl přijat nejen minimálně tři měsíce předem, než vstoupí v účinnost, ale třeba i rok. Všichni bychom si přáli, aby se všechny daně měnily například jednou ročně. Nicméně mnohé aktuální podněty (domácí i zahraniční) přicházejí i několikrát do roka a tato nestabilita nesvědčí ani jistotě daňových poplatníků, ani podnikatelskému prostředí.“

Spolupráce Ministerstva financí ČR s Komorou daňových poradců ČR

Podle Ladislava Minčiče má ministerstvo financí nadále zájem o spolupráci s Komorou daňových poradců ČR, která je podle jeho slov velmi platným členem a partnerem při diskuzích nejen o výkladu či aplikaci existujících a účinných zákonů, ale i při přípravě vlastních právních předpisů. „Musím říci, že kolegové z KDP jsou platnými členy mnoha přípravných skupin, na nichž se setkáváme. Ne vždy jde o stoprocentní konsenzus, ale takovéto dialogy jsou ku prospěchu celé poplatnické obce, všech daňových rezidentů ČR,“ dodal RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA.

Více informací prosíme níže, vč. anotací vystoupení jednotlivých mluvčích.

Aleš Kacl
PR Director
T: +420 604 506 782
E: ales.kacl@justC.cz
H: http://www.justc.cz/
Just Communication s.r.o.
Dlouhá 705/16
110 00 Praha 1

Ing. Radek Neužil, LL.M.
Tajemník KDP ČR
T: +420 542 422 311
E: neuzil@kdpcr.cz
H: http://www.kdpcr.cz/
Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno - město

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4463 daňových poradců a eviduje 778 společností vykonávající daňové poradenství. KDP ČR letos oslavila 20 let od svého založení.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://www.cfe-eutax.org/. Více naleznete prosím na http://www.kdpcr.cz/ .


Anotace vystoupení jednotlivých mluvčích:

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí ČR

Globální výzvy v daňové politice. Jaký může být další vývoj v oblasti zdaňování zisků?
Video

V posledním roce je rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní nesporně daňovou otázkou číslo jedna a velkou prioritou pro mnoho členských států OECD i EU včetně České republiky. Hlavní důraz je přitom kladen na rozvoj automatické výměny informací a masívní export tohoto nástroje za hranice těchto mezinárodních organizací. Ačkoliv je pokrok dosažený v posledních pěti letech zcela nezanedbatelný, stejně jako vynaložené zdroje, je stále zjevnější, že tradiční model pro zdanění příjmů ovládaný zásadou fiskální suverenity jednotlivých států a principem tržního odstupu, v globalizovaném a plně integrovaném prostředí příliš dobře nefunguje. Daňové systémy mnoha států sledují velmi podobné cíle, avšak v použitých metodách a detailech se velmi liší a při vzájemné interakci kolidují. Příčina většiny problémů, k jejichž řešení se výměna informací a mezinárodní spolupráce využívá, leží v oblasti práva hmotného, nikoliv procesního.

Otázkou do budoucna je, zda by nebylo efektivnější hledat funkčnější alternativu pro zdanění příjmů z podnikání. Realistické řešení se nachází mezi dvěma extrémy, jimiž jsou (i) globální jednotný daňový kodex a (ii) úplné zrušení příjmové daně a transparentní nahrazení zdanění kapitálu a práce ještě vyšším zdaněním spotřeby. Ke které z nich se daňové systémy vyspělých států přiblíží, nám ukáže jen čas.

 

Ing. Martin Tuček prezident Komory daňových poradců ČR

Role daňového poradce, který hájí práva daňových poplatníků
Video

Daňový poplatník České republiky bude zřejmě velmi překvapen, pokud nová sněmovna na své první schůzi neschválí zákonné opatření Senátu obsahující významnou novelu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Výzva k odpovědnosti při hlasování sněmovny bude rezonancí neodpovědnosti politických stran, kterou předvedly v senátu při zamítnutí již dříve sněmovnou schválené novelizace zákonů. Je podivnou zvyklostí uvádět daňové poplatníky na konci každého roku do nejistoty, jakou právní úpravou se budou řídit k 1. lednu roku následujícího. Pokud nebudou zákonná opatření schválena, pak to nebude pouze nejistota, ale přímo zmatek. A to i ve státní správě při výběru daní. Komora daňových poradců ČR, která prosazuje základní práva daňových poplatníků, považuje za rozumné, aby novelizované daňové zákony byly platné minimálně 3 měsíce před nabytím jejich účinnosti. Daňový poplatník má současně právo, aby daňové zákony byly srozumitelné a v praxi aplikovatelné. Daňoví poradci již v průběhu legislativního procesu plnili roli oponenta a hájili tato základní práva daňového poplatníka.

Mezi základní práva daňového poplatníka také patří možnost zvolit si v rámci platného práva takové uspořádání jeho ekonomických činností, které bude pro poplatníka nejvýhodnější. Toto právo je v poslední době významně v Evropě zpochybňováno. Je to však otázka, kterou budou muset vyřešit státy mezi sebou. Mnohé podniky přijaly takové uspořádání, které neponechávají státům, v nichž mají sídlo či provozovnu, téměř žádnou daň z jejich příjmů. Můžeme považovat za dostačující, pokud např. prodejce kávy odvede na území našeho státu daň z příjmů svých zaměstnanců a DPH z prodeje kávy? Možná ano, možná ne. Vzniká zde významná konkurenční výhoda proti tuzemským prodejcům. V jiném případě výrobce telefonů odvede pouze část daně z přidané hodnoty a žádnou daň ze závislé činnosti, neboť jej prodává prostřednictvím sítě prodejců, a internetový poskytovatel reklamy možná neodvede daň téměř žádnou, neboť má prodejců minimum a daň z přidané hodnoty si na vstupu odečte většina zákazníků, kteří jsou plátci daně.

Role daňového poradce nemůže spočívat v ochraně příjmů států. Daňový poradce stojí vždy na straně daňového poplatníka. Je úkolem států přijmout výzvu globalizovaného světa a najít taková pravidla, která jim zajistí očekávaný výnos z korporátních daní.

 

Ing. Petra Pospíšilová viceprezidentka KDP ČR

Mezinárodní tlak na výběr daní – Iniciativa OECD a G20 k rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků
Video

Daňoví poplatníci čelí už dlouhou dobu důsledkům ekonomické krize. Daňové správy na druhé straně čelí důsledkům propadů výběru daní. Chybějící prostředky ve státních pokladnách vyvolávají pochopitelně reakce nejen daňových úředníků, ale zejména politiků, kteří se – snad i oprávněně – rozčilují nad skutečností, že někteří lidé a některé firmy prakticky neplatí daně, zejména v té zemi, ze které dotyčný politik je. Dovolávají se pak něčeho, jako je spravedlivý „příspěvek“ do státní pokladny od společností a jedinců, kteří provozují své aktivity na území jejich států, dovolávají se jejich etického chování a morálky. Přestože tyto trendy vidíme zejména v zahraničí, není vůči nim imunní ani Česká republika, protože jako člen EU a člen OECD se více či méně účastní diskusí nad těmito tématy a aktivit, které si kladou za cíl upravit podmínky zdaňování tak, aby lépe vyhovovaly globálnímu podnikání současné doby.

Vidíme proto jednoznačný tlak na revizi způsobu zdaňování příjmů, kdy jsou jednoznačně prosazovány zájmy jednotlivých států, a do pozadí ustupují práva či oprávněná očekávání těch, co daně mají platit, např. na zdaňování podle pravidel a na omezování dvojího zdaňování téhož příjmu.

V tomto prostředí je vhodné si připomenout, jaké jsou role jednotlivých účastníků takového procesu. Rolí státu je stanovit pravidla pro výběr daní, a to tak, aby byla dostatečně srozumitelná pro daňové poplatníky, a zajistit výběr daní podle takto stanovených pravidel. Je to úloha zákonodárce přesně určit, kde jsou hranice toho spravedlivého příspěvku jedince nebo firmy do společné státní pokladny. Rolí daňového poplatníka je zaplatit daně stanovené právě na základě těchto pravidel. Rolí daňového poplatníka nemůže být hledání hranice morálky pro účely stanovení své vlastní daňové povinnosti. Rolí daňového poradce je pak pomoci daňovým poplatníkům pravidlům porozumět, dodržet je, a hájit jejich práva a zájmy v případě, že správnost zaplacených daní je zpochybněna.


Ing. Martin Tuček

prezident Komory daňových poradců ČR

Členem Komory daňových poradců ČR se stal při jejím založení v roce 1993. V roce 1995 se pak stal členem Komory auditorů ČR. Daňovým poradenstvím a auditem se zabývá převážnou část svého profesního života.

Je partnerem společnosti ADEUS a působí zde jako daňový poradce a auditor. Odborně se věnuje především poradenství a auditu pro podnikatelské subjekty se zaměřením na výrobu, obchod a služby. Aktivně se podílí na činnosti Komory daňových poradců ČR, byl mnoho let zkušebním komisařem, členem Prezidia Komory a v současné době působí ve funkci prezidenta Komory daňových poradců ČR.


RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA

I. náměstek ministra financí ČR (sekce 05 – Daně a cla)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, Finanční akademii a Fakultu numerické matematiky a kybernetiky v Moskvě. Absolvoval programy Daňové analýzy a rozpočtové predikce a Informační technologie pro veřejné rozpočty na Harvardské univerzitě v Cambridge.

Pracoval na Lomonosově Moskevské státní univerzitě (1984-1988) a dále jako referent v oboru finanční informatiky na Federálním ministerstvu financí ČSR (1988-1992). Následně působil jako vedoucí svodného a analytického oddělení (1992-2001) a vedoucí oddělení daňových příjmů (2001-2002) na Ministerstvu financí ČR. Následně pracoval v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě (2003-2006), coby vedoucí arbitrážního oddělení a v Mezinárodní investiční bance v Moskvě jako místopředseda představenstva (2006-2007) a jako ředitel pro strategické plánování a analýzy (od r. 2007). Počínaje rokem 2010 je prvním náměstkem ministra financí ČR.


 

Ing. Petra Pospíšilová

viceprezidentka Komory daňových poradců ČR

Pracovala 10 let jako daňová poradkyně pro advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík pro široký okruh klientů (výrobní společnosti, společnosti poskytující služby, mezinárodní skupiny, neziskové organizace apod.) zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Později se specializovala především na problematiku nepřímých daní.

V období let 2005–2007 vykonávala funkci ředitele odboru Legislativy nepřímých daní na Ministerstvu financí ČR, kde kromě daně z přidané hodnoty měla na starosti rovněž agendu spotřebních daní a zavedení legislativní úpravy energetických daní.

Od roku 2007 pracuje v ČSOB na pozici ředitele útvaru Daní a má na starosti daňovou agendu celé skupiny ČSOB v České republice.

Je rovněž členkou IFA, předsedá Daňové komisi České bankovní asociace a pracovní skupině pro DPH při Evropské bankovní federaci. Taktéž je členkou Fiskálního výboru Evropské bankovní federace a pracuje v Technické poradní skupině pro DPH při OECD. V Confédération Fiscale Européenne je předsedkyní Výboru pro nepřímé daně a za CFE pracuje ve VAT Expert Group, pracovní skupině pro DPH při Evropské komisi.