DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

480 vč DPH
skladem

Publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1. 1. 2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení,  příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní činnosti, a v neposlední řadě i příspěvkových organizací poskytujících správu majetku zřizovatele  ( tzv. technických služeb).  Publikace obsahuje nejen podrobný výklad postupu příspěvkových organizací na  praktických příkladech, ale rovněž obsahuje účetní příklady, které napomohou orientaci účetních v této složité oblasti. 

Autoři publikace soustředili pozornost na uplatnění DPH v praxi příspěvkových organizací, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi těchto organizací při uplatňování DPH vyskytují.  

Úvodní část publikace se rovněž zabývá vznikem povinnosti registrace (sledováním obratu pro povinnou registraci) a vzniku  identifikovaných osob u neplátců a jejich povinností.
Základní část publikace, která je společná pro všechny typy příspěvkových organizací, je doplněna řadou příkladů zaměřených na příspěvkové organizace (zejména školského typu). Velký prostor je dán i konkrétním oblastem činnosti příspěvkových organizaci a jejich postupů v oblasti DPH. Jedná se zejména o činnosti výchovně-vzdělávací, sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, nájem majetku a rovněž i správu majetku zřizovatele. Z oblasti přeshraničních služeb se publikace zabývá nejčastěji řešenými případy u příspěvkových organizacií. Závěrečná část publikace obsahuje soubor praktických účetních příkladů s názornou ukázkou vykazování jednotlivých účetních operací v daňovém přiznání a kontrolním hlášení.
Cílem publikace je uspokojit potřeby všech typů příspěvkových organizací, zřízených územně samosprávnými celky(tj.  obcemi a kraji). Publikace je proto vhodnou metodickou pomůckou při rozhodovacích procesech v oblasti DPH u příspěvkových organizací, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce.Publikace je určena zejména pracovníkům ekonomických úseků, zejména pak účetním, které zpracovávají přiznání a kontrolní hlášení k DPH. Publikace je vhodná i pro kontrolní pracovníky hospodaření příspěvkových organizací, zejména pak zřizovatelům těchto subjektů.

Publikace se podrobně věnuje této problematice:

• předmět DPH (plnění, která nejsou předmětem DPH - např. přeúčtování nákladů, dotace,  plnění zdanitelná a osvobozenáa od daně)
• vznik povinnosti registrace ( sledování obratu, dobrovolná registrace)
• identifikovaná osoba ( vznik u neplátce a její povinnosti)
• základ daně a výpočet daně, oprava základu daně
povinnost přiznat daň
• sazby DPH 
• nárok na odpočet DPH (krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a  škody)
• režim přenesení daně
• ručení za daň 
• správa daně (daňová evidence, daňové doklady, sestavení přiznání a kontrolního hlášení), atd.
• výchovně-vzdělávací činnost
• sociální pomoc zdravotní služby
• kulturní a sportovní služby
• stravovací a ubytovací služby
• nájemní vztahy a související služby
• přeshraniční plnění, atd.

 

Autor: Počet stran: 300
Rok vydání: 2020
Vazba: brožovaná
Nakladatel: PARIS vzdělávací agentura s.r.o.