Kontinuální profesní vzdělávání

Publikováno 25.01.2021

Směrnice pro kontinuální profesní vzdělávání

Aktuální znění k 9.3.2020

1    Účel

Tento vnitřní předpis upravuje systém kontinuálního profesního vzdělávání (dále jen KPV) daňových poradců spravovaný na Komoře daňových poradců ČR (dále jen KDP ČR) založený na dobrovolné bázi.

2    Preambule 

KPV daňových poradců vychází především ze zákona 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, ze Stanov KDP ČR, Etického kodexu KDP ČR a Etického kodexu CFE a je v souladu s vizí a posláním KDP ČR.Zejména se jedná o následující úpravy:

Zákon 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, § 11, písm. b)

Komora zejména

b) vytváří předpoklady pro zvyšování kvalifikace a profesionální úrovně daňových poradců

Stanovy KDP ČR, čl. 1, odst. 2, písm. a), e)

Komora zejména

a) dbá na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb,

e) pořádá přednášky, semináře a kurzy k daňové problematice.

Etický kodex KDP ČR, bod 9

Profesní vzdělávání

Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství. 

3    Použité pojmy a zkratky

KPV                          systém kontinuálního profesního vzdělávání

KDP ČR, Komora     Komora daňových poradců České republiky (viz zák. č. 523/1992 Sb.)

CFE                          CFE Tax Advisers Europe sdružuje národní profesní organizace daňových poradců

4    Vymezení systému KPV 

KPV je dobrovolný systém ve kterém si daňoví poradci sami vybírají formu, způsob, téma i organizátora vzdělávání, který je postaven na důvěře zastřešující organizace ve své členy. Tento systém vzdělávání je součástí výkonu profese a jednou z garancí vysokého profesního standardu služeb daňových poradců. Systém KPV pod pojem vzdělávání zahrnuje široké spektrum činností a aktivit, které jsou níže kategorizovány.

Cílem systému KPV je vytvořit nástroj na zajištění a udržení vysokého odborného standardu daňových poradců, jehož pomocí budou vytvořeny podmínky pro odpovídající prezentaci příslušníků profese vůči klientům i veřejnosti obecně.

Systém KPV rozlišuje dvě základní oblasti vzdělávání:

a) Odborné činnosti 

– vzdělávání v problematice daní, účetnictví a práva kde se daňoví poradci mohou účastnit těchto typů akcí:

 • přednášky;
 • videopřednášky;
 • semináře;
 • workshopy;
 • konference;
 • videokonference;
 • kurzy;
 • vnitrofiremní vzdělávání;
 • regionální kluby KDP ČR.

- další odborné činnosti v problematice daní, účetnictví, práva a problematice týkající se výkonu profese daňového poradce. V této oblasti jsou zahrnuty následující aktivity:

 • účast na odborných pracovních skupinách KDP ČR (Koordinační výbor, Odborné kolegium apod.);
 • účast při zasedání orgánů Komory mimo Valnou hromadu (Prezidium, Dozorčí komise, Disciplinární komise);
 • činnost zkušebních komisařů při zkouškách na daňového poradce při KDP ČR;
 • účast na odborných pracovních skupinách, které působí v rámci veřejné správy nebo profesních organizací;
 • odborná pedagogická činnost;
 • lektorská činnost;
 • publikační činnost.

b) Osobní rozvoj, který je zaměřen na vzdělávání v dalších oblastech, které mají nepřímý dopad na výkon profese daňového poradce. Jedná se např. o problematiku praktického managementu, jazykové vzdělávání, počítačový a SW rozvoj, prezentační a komunikační dovednosti apod. Daňovým poradcům se v této oblasti započítává účast na následujících typech akcí:

 • přednášky;
 • videopřednášky;
 • semináře;
 • workshopy;
 • konference;
 • videokonference;
 • kurzy;
 • vnitrofiremní vzdělávání
 • regionální akce.

Daňový poradce, který se přihlásí ke KPV, si může zvolit jednotlivé způsoby vzdělávání a libovolně je kombinovat a také se rozhodnout, zda absolvuje vzdělávací akce či jiné vzdělávací aktivity v prezenční nebo distanční formě.

5    Přihlášení ke KPV 

Daňový poradce se ke KPV může přihlásit kdykoli prostřednictvím webových stránek MOJE.kdpcr.cz, v osobním profilu, v kategorii Moje KDP, v poli „Kontinuální vzdělávání“ prostřednictvím pole „Přihlašuji se“. Dále je možné se přihlásit také emailem na adresu skoleni@kdpcr.cz. 

6    Délka sledovaného období a požadovaná roční hodinová dotace

Délka sledovaného období, v němž se započítávají vzdělávací aktivity, je 1 kalendářní rok, tedy období od 1.1. do - 31. 12. daného roku.  Ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání se daňový poradce může přihlásit kdykoli v jeho průběhu.
Požadovaný minimální počet hodin pro splnění účasti na KPV je 45 hodin za kalendářní rok, z čehož maximální započitatelná hodinová dotace v oblasti osobního rozvoje je 10 hodin za kalendářní rok. Časová dotace v oblasti odborné činnosti není omezena. 

7    Organizační zabezpečení KPV

Za organizaci KPV odpovídá kancelář Komory. V případě nejasností či dotazů nás kontaktujte na emailu skoleni@kdpcr.cz​

8    Evidence účasti na vzdělávacích akcích a odborných činnostech

Kancelář KDP ČR eviduje automaticky hodinovou účast daňových poradců na vzdělávacích akcích, které organizuje a zajišťuje Komora, dále aktivní účast v odborných pracovních skupinách KDP ČR (Koordinační výbor, Odborné kolegium atd.), účast při zasedáních orgánů Komory mimo Valné hromady (Prezidium, Dozorčí komise a Disciplinární komise), činnost zkušebních komisařů při zkouškách na daňového poradce a činnost lektorů přednášejících pro KDP ČR. Podkladem pro evidenci jsou prezenční listiny případně další dokumenty dokládající účast daňového poradce na příslušné akci.

Daňový poradce, který absolvuje vzdělávání a odborné činnosti mimo systém KDP ČR, eviduje informace o svých vzdělávacích aktivitách a osobním rozvoji prostřednictvím formuláře na webových stránkách MOJE.kdpcr.cz, v osobním profilu, v kategorii Moje KDP, v poli „Kontinuální vzdělávání“. Akce je nutné v osobním nastavení evidovat průběžně, tedy vždy po skončení vzdělávací aktivity, což umožní přehled o splněných hodinách. Evidence musí být doplněna nejpozději k 31.1. následujícího kalendářního roku. Vzdělávání a osobní rozvoj mimo systém KDP ČR podléhá schválení kanceláře KPD ČR, která posoudí vhodnost evidovaných akcí.

Evidence je vedena za celé sledované období, tedy vždy od 1. 1. do 31. 12., bez ohledu na den, kdy se daňový poradce ke KPV přihlásí. V roce, kdy daňový poradce úspěšně složí kvalifikační zkoušku, obdrží osvědčení, a je zaevidován do seznamu daňových poradců, má v případě, kdy se přihlásí ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání automaticky za daný kalendářní rok KPV splněno.

8.1    Evidence hodinové dotace v oblasti odborné činnosti

V oblasti profesního vzdělávání na odborných školeních, kurzech apod. jsou evidovány hodiny skutečně strávené na vzdělávací akci.

V oblasti odborné činnosti týkající se výkonu profese jsou jednotlivé aktivity evidovány následujícím způsobem:

 • jeden termín zasedání odborné pracovní skupiny při KDP ČR je evidován jako jedna hodina;
 • jeden termín zasedání orgánů KDP ČR je evidován jako jedna hodina;
 • jeden termín činnosti zkušebních komisařů při zkouškách na daňového poradce při KDP ČR je evidován jako jedna hodina;
 • jeden termín zasedání odborné pracovní skupiny, která působí v rámci veřejné správy nebo profesních organizací je evidován jako jedna hodina;
 • odborná pedagogická činnost je evidována podle počtu hodin věnovaných této činnosti;
 • lektorská činnost je evidována podle počtu hodin věnovaných lektorské činnosti;
 • publikační činnost je evidována podle počtu normostran, kdy jedna normostrana je evidována jako jedna hodina.

8.2    Evidence hodinové dotace v oblasti osobní rozvoj

V oblasti osobní rozvoj jsou evidovány hodiny skutečně strávené na vzdělávací akci. Nejvýše však 10 hodin za rok.

9    Odhlášení a vyřazení z KPV

Daňový poradce se z KPV může kdykoli odhlásit prostřednictvím webových stránek MOJE.kdpcr.cz, v osobním profilu, v kategorii Moje KDP, v poli „Kontinuální vzdělávání“ prostřednictvím pole „Odhlašuji se“. Dále je možné se odhlásit také emailem na adresu skoleni@kdpcr.cz.
V případě, že daňový poradce, přihlášený ke KPV, ve dvou po sobě následujících kalendářních letech nesplní požadovaný počet hodin účasti na KPV, je automaticky z KPV vyřazen.

10    Zveřejňování údajů

Jestliže se daňový poradce přihlásí ke KPV, bude na webových stránkách www.kdpcr.cz v seznamu daňových poradců uveden údaj "Přihlášen ke kontinuálnímu vzdělávání". U daňových poradců, kteří ke KPV přihlášení nebudou, se nebude objevovat informace žádná. Totéž platí i pro daňové poradce, kteří budou z KPV vyřazeni.

11    Bonusy 

Daňový poradce, který splní požadovanou roční hodinovou dotaci na KPV, má nárok na slevu na produkty a akce pro daňové poradce ve výši 200,- Kč.

 12    Potvrzení 

Při splnění požadované hodinové dotace (45 hodin/rok) bude každoročně počátkem roku automaticky vygenerován seznam daňových poradců, kteří KPV splnili, a bude jim elektronicky rozesláno potvrzení o splnění hodinové dotace v systému KPV KDP ČR za konkrétní rok.

Institut dočasného přerušení či pozastavení výkonu daňového poradenství nemá vliv na splnění KPV, pakliže bude splněna příslušná hodinová dotace za dané období.

Při vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců předchozí evidence zaniká a při případném znovu zapsání do seznamu daňových poradců je třeba se opětovně ke KPV přihlásit.

13     Závěrečné ustanovení

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení. Změny a dodatky k tomuto vnitřnímu předpisu se vydávají pouze písemně. Vnitřní předpis je závazný pro všechny daňové poradce, kteří se přihlásí ke KPV.

Název souboru Velikost
Směrnice pro kontinuální profesní vzdělávání 572KB Stáhnout