Disciplinární řád

Publikováno 20.08.2014

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Komory daňových poradců České republiky

(Aktuální znění k 3. 11. 2017, ke stažení v PDF)

 

§ 1

Disciplinární řád KDP ČR upravuje postavení, postup a způsob jednání orgánů Komory daňových poradců České republiky (dále jen „Komora“) v disciplinárním řízení (dále jen „řízení“), práva a povinnosti účastníků řízení a úkony, které s řízením bezprostředně souvisejí.

 

Disciplinární komise

§ 2

(1)  Počet členů disciplinární komise určují stanovy.

(2)  Disciplinární komise jedná v plénu, prostřednictvím své elektronické konference nebo v tříčlenných disciplinárních senátech (dále jen „senát“).

(3)  Předseda disciplinární komise nemůže zasedat v senátě.

 

§ 3

(1)  Disciplinární komise jednající v plénu nebo prostřednictvím své elektronické konference analyzuje a vyhodnocuje poznatky získané při své činnosti a zpracovává stanoviska, která mají povahu doporučení pro další orgány komory.

(2)  Disciplinární komise v plénu nebo prostřednictvím své elektronické konference je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň osm členů; k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dvou třetin hlasů pří­tomných členů.

(3)  Disciplinární komise jedná v plénu vždy podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

 

§ 4

(1)  Senáty konají řízení v prvém stupni.

(2)  Senáty jmenuje vždy k jednotlivému řízení předseda disciplinární komise. Předsedu senátu jmenuje předseda disciplinární komise.

 

§ 5

(1)  Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen člen senátu, u něhož lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho vztah k projednávané věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům.

(2)  O vyloučení člena senátu rozhoduje předseda disciplinární komise.

(3)  V případě vyloučení člena senátu či jeho vzdání se členství v senátě z jakýchkoliv důvodů, jmenuje předseda disciplinární komise jiného člena disciplinární komise.

 

Účastníci disciplinárního řízení

§ 6

Účastníkem disciplinárního řízení je daňový poradce, proti němuž bylo zahájeno řízení (dále jen „obviněný daňový poradce“) a dozorčí komise, kterou zastupuje její předseda  nebo předsedou pověřený člen dozorčí komise (dále jen "disciplinární žalobce").

 

Práva účastníků řízení

§ 7

(1)  Účastník řízení má práva a povinnosti účastníka disciplinárního řízení podle správního řádu, zejména

(a)  podat námitku podjatosti proti členu senátu

(b)  nahlížet do všech materiálů vztahujících se k řízení (dále jen „disciplinární spis“) a činit si výpisy,

(c)   navrhovat provedení důkazů,

(d)  účastnit se projednávání věci před senátem, vyjádřit se k obvinění a ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, klást otázky svědkům a znalcům, vyjadřovat se k prováděným důkazům a na závěr jednání se vyjádřit ke skutkové i právní stránce projednávané věci,

(e)  účastník si může zvolit zástupce. Zmocnění a rozsah zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zástupce (dále jen „zástupce“),

(f)   podat opravný prostředek proti rozhodnutí senátu.

 

Postup před podáním disciplinární žaloby (předběžné šetření)

§ 8

(1)  Disciplinární žalobce je povinen podat návrh na zahájení řízení (§ 13 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., dále jen „disciplinární žaloba“) v každém případě, kdy je důvodné podezření, že se daňový poradce dopustil disciplinárního provinění.

(2)  Členové dozorčí komise jsou povinni oznámit předsedovi komise podezření na disciplinární provinění daňového poradce, o němž se dozvěděli.

 

§ 9

(1)  Jakmile se předseda dozorčí komise dozví o podezření, že se daňový poradce dopustil disciplinárního provinění, je povinen učinit vše pro to, aby věc byla náležitě objasněna. Podle okolnosti provede potřebné úkony, zejména vyžádá doplnění informace od daňového poradce nebo od toho, kdo podal podnět k zahájení řízení, nebo učiní jiná opatření ke zjištění skutkového stavu (předběžné šetření).

(2)  Provedením úkonů v předběžném šetření může předseda dozorčí komise pověřit člena dozorčí komise.

(3)  Celé předběžné šetření koná předseda dozorčí komise s co největším urychlením. Přitom dbá zejména, aby bylo šetřeno všech práv a právem chráněných zájmů daňového poradce a aby nedošlo k promlčení skutku, který by mohl svou povahou naplňovat znaky disciplinárního provinění.

(4)  Daňový poradce má v rámci předběžného šetření právo vyjádřit se k projednávané věci.

(5)  Předběžné šetření je neveřejné.

 

§ 10

(1)  Je-li věc šetřena na základě podnětu a dozorčí komise neshledá důvody k podání disciplinární žaloby, sdělí to tomu, kdo podnět podal.

(2)  V předběžném šetření se přiměřeně použijí ustanovení o dokazování. 

 

§ 11

Disciplinární žaloba

(1)  Má-li disciplinární žalobce na základě zjištěných skutečností důvodné podezření, že se daňový poradce dopustil disciplinárního provinění, podá disciplinární žalobu.

(2)  Disciplinární žaloba musí být podána písemně a musí obsahovat zejména identifikaci obviněného daňového poradce, popis skutku, v němž je spatřováno disciplinární provinění, odůvodnění a návrh na provedení důkazů v disciplinárním řízení. V odůvodnění disciplinární žaloby je třeba uvést právní povinnost, jejíž porušení je disciplinárním žalobcem obviněnému poradci vytýkáno.

 

Příprava jednání

§ 12

(1)  Dnem předání disciplinární žaloby předsedovi disciplinární komise je zahájeno disciplinární řízení.

(2)  Pokud disciplinární žaloba neobsahuje náležitosti dle § 11 odst. 2, předseda disciplinární komise vyzve disciplinárního žalobce k odstranění vad podání a určí lhůtu.

(3)  Disciplinární žaloba může být vzata zpět žalobcem do počátku porady senátu o konečném rozhodnutí, a to i zčásti.

 

§ 13

(1)  Předseda disciplinární komise jmenuje senát v souladu s ustanovením § 4 odst. 2. Předsedovi senátu doručí disciplinární žalobu.

(2)  Předseda senátu doručí způsobem uvedeným v § 13a obviněnému daňovému poradci disciplinární žalobu s určením přiměřené lhůty k vyjádření, která činí nejméně 10 dní.

(3)  Současně předseda senátu doručí obviněnému daňovému poradci složení senátu. Má-li obviněný daňový poradce námitky proti složení senátu z důvodů podjatosti, musí důvody sdělit předsedovi senátu do 10 dnů od doručení.

(4)  Předseda disciplinární komise přezkoumá námitku podjatosti, oznámení podjatosti člena senátu, nebo okolnosti, které by bránily kterémukoliv členu senátu ve věci rozhodovat, a rozhodne o odvolání člena senátu. Pokud rozhodnutím člena senátu odvolá, zároveň jmenuje jiného člena senátu. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání; pro řízení o odvolání se přiměřeně použije ustanovení § 31 a násl.

 

§ 13a

Doručování

(1)  Pro doručování písemností se použijí přiměřeně ustanovení správního řádu s tím, že nelze použít doručování veřejnou vyhláškou.

(2)  Je-li obviněný daňový poradce v disciplinárním řízení zastoupen, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci.

(3)  Písemnosti z disciplinárního řízení se odesílají prostřednictvím kanceláře Komory.

 

Zastavení a přerušení disciplinárního řízení

§ 14

Senát disciplinární řízení zastaví:

a)    z důvodu uvedeného v § 12 odst. 3,

b)    pokud před podáním disciplinární žaloby uplynula lhůta dle §13 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb. (dále jen „zákon“),

c)    neodstraní-li disciplinární žalobce vady ve lhůtě podle § 12 odst. 2 a v disciplinárním řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat,

d)    byl-li obviněný daňový poradce vyškrtnut ze seznamu daňových poradců,

e)    byl-li obviněný daňový poradce za skutek, který je předmětem disciplinární žaloby, pravomocně odsouzen v trestním řízení,

f)     byl-li obviněný daňový poradce za skutek, který je předmětem disciplinární žaloby, postižen v jiném řízení, lze-li takový postih z hlediska účelu disciplinárního řízení považovat za dostatečný,

g)    z důvodu uvedeného v § 25 odst. 3.

 

§ 15

(1)  Senát disciplinární řízení přeruší:

a)   bylo-li proti obviněnému daňovému poradci zahájeno pro týž skutek trestní řízení.

b)   bylo-li proti obviněnému daňovému poradci zahájeno řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

c)   bylo-li proti obviněnému daňovému poradci zahájeno pro týž skutek jiné řízení před jiným státním orgánem,

d)    požádá-li obviněný daňový poradce o vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců.

(2)  Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo disciplinární řízení přerušeno, pokračuje senát v řízení.

 

§ 16

Usnesení podle § 14 a § 15 činí senát v neveřejném zasedání. Usnesení se doručuje disciplinárnímu žalobci, obviněnému daňovému poradci a jeho zástupci.

 

Jednání

§ 17

(1)  Po uplynutí lhůty podle § 13 odst. 2 nařídí předseda senátu jednání k projednání věci. Disciplinární žalobce, obviněný daňový poradce a jeho zástupce musí mít od doručení předvolání nejméně desetidenní lhůtu na přípravu. V případě nedodržení této lhůty lze ústní jednání konat pouze s výslovným souhlasem té strany, u které nebyla lhůta dodržena.

(2)  Předseda senátu k jednání písemně předvolá účastníky disciplinárního řízení, jejich zástupce a ostatní osoby, jejichž přítomnost je při jednání třeba. Náležitosti předvolání upravuje správní řád.

 

§ 18

(1)  Jednání se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu. Účast disciplinárního žalobce je povinná. Obviněný daňový poradce má právo být slyšen a musí mu být poskytnuta možnost se hájit. Bez osobní účasti obviněného daňového poradce lze jednat pouze tehdy, jestliže byl obviněný poradce řádně obeslán a neomluvil svoji neúčast vážnými důvody nebo jestliže projevil souhlas, aby se jednalo v  jeho nepřítomnosti.

(2)  Jednání je neveřejné.

(3)  O průběhu jednání je pořizován protokol. Předseda senátu určí k sepsání protokolu zapisovatele, kterým je některý z členů senátu, popř. jiná osoba, na kterou se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti. V protokolu se zejména označí projednávaná věc, uvedou se přítomní, vylíčí se průběh dokazování, uvede se obsah přednesů a výrok rozhodnutí. Protokol podepisuje předseda senátu a zapisovatel. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo zvukový záznam.

(4)  Jednání řídí předseda senátu. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, předseda senátu jednání odročí.

(5)  Při ukládání pořádkové pokuty nebo při užití dalších prostředků k zajištění účelu a průběhu řízení se postupuje podle správního řádu.

 

§ 19

(1)  Po zahájení jednání předsedou senátu přednese disciplinární žalobce žalobu. Poté přečte předseda senátu vyjádření obviněného daňového poradce, pokud bylo senátu doručeno a udělí slovo obviněnému daňovému poradci nebo jeho zástupci, pokud při jednání projeví vůli se ústně vyjádřit.

(2)  Po výpovědi obviněného daňového poradce následuje dokazování.

 

Dokazování

§ 20

(1)  K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci. Jde zejména o listiny, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Důkazy lze provádět jen tehdy, jsou-li dobrovolně poskytnuty.

(2)  Účastníci disciplinárního řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Senát není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

(3)  Listinný důkaz, který je potřebný ke zjištění stavu věci, se provede tak, že se listina přečte nebo sdělí její obsah a o provedení důkazu se učiní záznam do protokolu.

(4)  Svědka lze v disciplinárním řízení vyslýchat, jen když se dobrovolně dostaví a poskytne výpověď. Předseda senátu poučí svědka před výslechem o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.

(5)  Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.

(6)  Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, senát usnesením ustanoví znalce, kterému uloží, aby posudek vypracoval písemně a předložil jej ve lhůtě, kterou současně určí. Senát může znalce také vyslechnout.

(7)  Účastníci řízení mohou se souhlasem předsedy senátu klást vyslýchaným otázky, a to zpravidla tehdy, když předseda senátu své dotazy skončil a když už nemají otázek členové senátu.

 

§ 21

(1)  V průběhu dokazování předseda senátu poskytne možnost, aby se disciplinární žalobce, obviněný daňový poradce nebo jeho zástupce mohli k prováděnému důkazu vyjádřit, klást otázky a navrhovat další dokazování.

(2)  Je-Ii potřebné ke zjištění stavu věci provést důkazy, které nemohou být provedeny přímo při jednání, senát jednání odročí.

(3)  Není-li potřebné ke zjištění stavu věci provést účastníky navrhované důkazy, senát takovým návrhům nevyhoví.

 

Závěrečné řeči a protokol o hlasování

§ 22

Po skončení dokazování udělí předseda senátu slovo k závěrečným řečem. Nejprve se vyjádří disciplinární žalobce, poté obviněný daňový poradce, popř. jeho zástupce. Je-li obviněných daňových poradců více, rozhoduje o pořadí závěrečných řečí zástupců a obviněných daňových poradců předseda senátu.

 

§ 23

(1)  Po závěrečných řečech následuje porada senátu. V průběhu porady mohou být přítomni pouze členové senátu a zapisovatel. Členové senátu hlasují v abecedním pořádku, předseda senátu hlasuje poslední. Nejprve se hlasuje o vině, v případě zjištění viny o disciplinárním opatření. Rozhoduje většina hlasů.

(2)  Průběh hlasování senátu o vině a disciplinárním opatření se uvede v  protokolu o hlasování. Protokol o hlasování podepisují všichni členové senátu a zapisovatel. Protokol o hlasování se zalepí a připojí k protokolu z jednání. Otevřít jej smí jen o odvolací orgán a soud.

(3)  Rozhodnutí vyhlásí předseda senátu bezprostředně po skončení porady senátu; není-li to možné, lze pro vyhlášení rozhodnutí jednání odročit.

(4)  Při vyhlášení rozhodnutí uvede předseda senátu výrokovou část, podstatné důvody, které senát k přijetí rozhodnutí vedly, a poučí účastníky disciplinárního řízení o opravných prostředcích.

 

Rozhodnutí

§ 24

Senát je oprávněn rozhodnout pouze o skutku, který je předmětem disciplinární žaloby. Právním posouzením věci disciplinárním žalobcem není senát vázán. Rozhodnutím uzná obviněného daňového poradce vinným a uloží mu disciplinární opatření nebo jej žaloby zprostí nebo řízení přeruší či zastaví.

 

§ 25

(1)  Senát vysloví, že se obviněný daňový poradce dopustil disciplinárního provinění, jestliže bylo nepochybně prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla podána disciplinární žaloba, že tento skutek je disciplinárním proviněním podle zákona a že se jej dopustil obviněný daňový poradce.

(2)  Při ukládání disciplinárního opatření senát přihlédne zejména k okolnostem, za nichž se skutek stal, k povaze skutku, jeho následkům a k závažnosti jednání obviněného daňového poradce.

(3)  Senát může od uložení disciplinárního opatření poradci upustit, jedná-li se o méně závažné porušení povinností a samotné projednání disciplinárního provinění je možno považovat za postačující.

 

§ 26

Senát obviněného daňového poradce žaloby zprostí:

a)    nebylo-li nepochybně prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla podána disciplinární žaloba,

b)    nebylo-li nepochybně prokázáno, že skutku, pro nějž byla disciplinární žaloba podána, se dopustil obviněný daňový poradce,

c)    není-li skutek, pro nějž byla disciplinární žaloba podána, závažným nebo opětovným porušením povinností poradce uložených mu zákonem.

 

§ 27

Senát řízení zastaví z důvodů uvedených v § 14.

 

§ 28

Senát řízení přeruší z důvodů uvedených v § 15.

 

§ 29

Náležitosti rozhodnutí

(1)  Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě a obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení o odvolání. Písemné vyhotovení rozhodnutí musí být ve shodě s obsahem rozhodnutí tak, jak bylo vyhlášeno.

(2)  Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření obsahuje výrok ve věci samé, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Bylo-li rozhodnuto o uložení pokuty, obsahuje rozhodnutí údaj o splatnosti a způsobu platby.

(3)  Pro obsah, formu a náležitosti rozhodnutí se použijí ustanovení správního řádu.

(4)  Stejnopis rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení do 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí senátem.

 

§ 30a

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

(1)  Doručené rozhodnutí, které již nelze napadnout odvoláním je v právní moci.

(2)  Rozhodnutí je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění. Není-li v rozhodnutí uložena povinnost plnění, je rozhodnutí vykonatelné, jakmile nabylo právní moci.

(3)  Kancelář vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí disciplinárního spisu, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí.

 

Odvolací řízení

§ 31

Odvolání

(1)  Proti rozhodnutí senátu má účastník disciplinárního řízení právo podat odvolání do patnácti dnů od doručení rozhodnutí.

(2)  Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po vyhlášení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

(3)  Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

(4)  Odvolání se podává předsedovi disciplinární komise podáním adresovaným do sídla komory.

(5)  Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

 

§ 32

(1)  Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(2)  Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Řízení o odvolání

§ 33

(1)  O odvolání proti rozhodnutí senátu rozhoduje prezidium.

(2)  Předseda disciplinární komise doručí opis odvolání disciplinárnímu žalobci a vyzve ho, aby se nejpozději do patnácti dnů k odvolání písemně vyjádřil a toto písemné vyjádření předložil prezidiu. Ve stejné lhůtě předá předseda disciplinární komise spis prezidiu, a to prostřednictvím kanceláře komory. Vyjádření disciplinárního žalobce se doručí obviněnému daňovému poradci.

 

§ 34

(1)  Prezidium nařídí jednání k projednání odvolání pouze v případě, že je to k řádnému posouzení věci nezbytné.

(2)  Pro lhůty  a jednání před prezidiem platí přiměřeně ustanovení tohoto řádu jako při jednání před senátem.

 

§ 35

Rozhodnutí o odvolání

(1)  Prezidium přezkoumá výrok odvoláním napadeného rozhodnutí, jakož
i správnost disciplinárního řízení, které tomuto rozhodnutí předcházelo.

(2)  Jestliže prezidium dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné,

a)    napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví

b)    napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí předsedovi disciplinární komise, který věc přidělí senátu k novému projednání; při novém projednání a rozhodnutí je senát jednající ve věci vázán prvním názorem prezidia; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání,

c)    napadené rozhodnutí nebo jeho část změní a ve věci samo rozhodne, je-li dostatek podkladů pro rozhodnutí; prezidium může změnit napadené rozhodnutí i v neprospěch odvolatele.

(3)  Prezidium odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, jestliže:

a)    odvolání bylo podáno opožděně,

b)    odvolání bylo podáno osobou, která není k podání odvolání oprávněná nebo osobou, která se práva odvolání výslovně vzdala, případně toto odvolání vzala zpět

c)    neshledá-li důvod pro postup podle odst. 2.

 

§ 36

(1)  Rozhodnutí přijaté prezidiem obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o možnosti jeho přezkoumání ve správním soudnictví.

(2)  Pro obsah, formu a náležitosti rozhodnutí se dále přiměřeně použije § 29.

(3)  Proti rozhodnutí prezidia není odvolání přípustné. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení poradci, v případě právního zastoupení dnem doručení zástupci a dnem doručení disciplinárnímu žalobci.

(4)  Stejnopis rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení podle odst. 3 do 30 dnů ode dne vyhlášení rozhodnutí prezidiem a dá se na vědomí předsedovi disciplinární komise a předsedovi senátu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni.

 

§ 37

Prezidium řízení přeruší z důvodů uvedených v § 15.

 

§ 38

Náklady řízení

(1)  Náklady disciplinárního řízení, které vznikly poradci, nese poradce.

(2)  Komora nese náklady spojené s činností senátu a s odvolacím řízením.

 

§ 39

Výkon rozhodnutí

(1)  Pravomocné rozhodnutí senátu postoupí předseda disciplinární komise prezídiu.

(2)  Výkon disciplinárních opatření zabezpečí komora.

 

§ 40

Pravomocně uložené disciplinární opatření se zapíše do seznamu, který vede kancelář komory.

 

§ 41

Disciplinární řád a jeho novely nabývají účinnosti dnem jeho schválení Valnou hromadou KDP, pokud Valná hromada KDP nestanoví datum účinnosti jiné.

 

Závěrečné ustanovení

§ 42

Zrušuje se Disciplinární řád Komory daňových poradců České republiky vydaný na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, včetně změn schválených Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky až do dne 7. 11. 2008.

 

 

Disciplinární řád schválený Valnou hromadou KDP ČR dne 30. 11. 2012, ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 3. 11. 2017.