Etický kodex

Publikováno 11.02.2021

Etický kodex je závazný pouze pro daňové poradce, kteří se k jeho dodržování písemně přihlásí. Přihlášení k Etickému kodexu je v souladu se Stanovami KDP ČR evidováno a zveřejněno v seznamu daňových poradců.

ETICKÝ KODEX

Komory daňových poradců České republiky

(Aktuální znění k 9. 2. 2021, ke stažení v PDF)

 

Etický kodex KDP ČR (dále jen „kodex“), schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, a dále z principu profesní etiky, který je zakotven v kodexu CFE Tax Advisers Europe, organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.

1. Nezávislost

Při plnění svých povinností daňový poradce vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí. To se vztahuje jak na zastupování zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

2. Odpovědnost

a) Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpovědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství poskytováno prostřednictvím daňově poradenské společnosti, musí odpovědný daňový poradce zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem daňového poradenství touto společností zajišťoval daňový poradce.

b) Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku obdobné povahy je kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti.

3. Péče a svědomitost

Při výkonu své profese se daňový poradce řídí platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.

Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než daňový poradce přijme zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost.

4. Mlčenlivost

Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový poradce zajistí dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho zaměstnanci a spolupracovníky.

5. Slučitelné a neslučitelné činnosti

Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho profesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.

6. Reklama

Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních činnostech.

7. Vztahy s profesními kolegy

Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.

8. Odměna

Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován.

9. Profesní vzdělávání

Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství.

10. Sankce

KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o zrušení jeho přihlášení ke kodexu za závažné porušení čestného závazku poradce dodržovat tento kodex.

 

Etický kodex KDP ČR schválený Valnou hromadou KDP ČR dne 24. 11. 2006 s účinnosti od 1. 1. 2007 ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 26. 11. 2010 a ve znění schváleném Prezidiem KDP ČR dne 9. 2. 2021 (technická novela v návaznosti na novelu zákona č. 523/1992 Sb.).

Název souboru Velikost
FO etický kodex - přihláška 104KB Stáhnout
DPS etický kodex - přihláška 105KB Stáhnout