Stanovy

Aktualizováno 01.06.2021, Publikováno 20.08.2014

STANOVY
Komory daňových poradců České republiky

(Aktuální znění k 26. 5. 2021, ke stažení v PDF)

Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne 7. 11. 2008 podle § 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen „zákon“) schválila tyto Stanovy:

 

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Poslání Komory daňových poradců České republiky

1.   Posláním Komory daňových porad­ců České republiky (dále jen „Komora“) je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat je­jich oprávněné zájmy, zabezpečovat od­bornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípra­vu k této kvalifikační zkoušce.

2.   Za tím účelem Komora zejména

a)   dbá na profesionalitu svých čle­nů a jimi poskytovaných služeb,

b)   předkládá státním orgánům ná­vrhy na úpravu daňových práv­ních předpisů a předpisů s nimi souvisejících,

c)    reprezentuje své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruže­ních daňových poradců a v pro­jektech rozvoje daňové pora­denské činnosti,

d)   organizuje vzájemnou výměnu i šíření odborných informací a zkušeností mezi daňovými po­radci,

e)   pořádá přednášky, semináře a kurzy k daňové problematice,

f)     podporuje publikační činnost k daňové problematice,

g)   zastupuje klienta zemřelého daňového poradce v řízení o náhradě škody po tomto po­radci vůči pojišťovně.

 

Část II.

DAŇOVÝ PORADCE

 

Čl. 2

Daňový poradce

1.   Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba zapsaná v seznamu da­ňových poradců, členem Komory se stává dnem zápisu do seznamu daňových poradců.

2.   Členství zaniká vyškrtnutím ze se­znamu daňových poradců.

 

Čl. 3

Výkon daňového poradenství

1.   Daňový poradce může poskytovat daňové poradenství (dále jen „výkon daňového poradenství“) svým jménem a na svůj účet, jako společník obchodní společnosti, člen družstva, případně jako zaměstnanec subjektu oprávněného vy­konávat daňové poradenství, jímž se rozumí obchodní společnosti nebo družstva zapsaná v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství dle čl. 12 Stanov (dále jen „právnické osoby“ nebo "společnosti"). Výkonem daňového poradenství se rozumí také jeho poskytování v pracovněprávním poměru.

2.   Při jiné právní formě poskytování daňového poradenství než na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem a klientem je daňový poradce povinen dodržovat přiměřeně ustanovení § 6 odst. 1 zákona.

3.   Odpovědný poradce v právnické osobě odpovídá za to, že právnická osoba při výkonu daňového poradenství plní zákonem stanovené povinnosti daňového poradce přiměřeně.

4.   Při výkonu daňového poradenství je zaměstnaný daňový poradce povinen se řídit pokyny zaměstnavatele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními nebo profesními předpisy.

5.   Komora může přerušit daňovému poradci výkon daňového poradenství na základě jeho písemné žádosti, která obsahuje čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, od kdy daňový poradce nevykonává činnost, důvod pro který nemůže být činnost vykonávána a zároveň způsob pojištění v době přerušení. Výkon daňového poradenství je přerušen do doby opětovného zahájení činnosti. Nejpozději 7 dnů před opětovným zahájením výkonu daňového poradenství je daňový poradce po­vinen oznámit tuto skutečnost Komoře.

6.   Při přerušení na dobu delší než 6 měsíců se výše členského příspěvku schváleného dle čl. 17 odst. 1 písm. g) snižuje o 75 %. Je-li v průběhu kalendářní­ho roku členství přerušeno, či je přerušení členství ukončeno, sníží se členský příspě­vek v poměrné výši za celé kalendářní měsíce, po které je členství přerušeno. Po dobu placení sníženého členského přís­pěvku může být omezen rozsah služeb posky­tovaných Komorou.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti člena

1.   Člen má právo zejména:

a)   účastnit se způsobem dále sta­noveným ve Stanovách na veš­keré činnosti Komory,

b)   volit a být volen do orgánů Ko­mory, není-li dále stanoveno jinak,

c)    předkládat své návrhy, podněty, připomínky, stížnosti orgánům Komory,

d)   být účastníkem kolektivního po­jištění, pokud je Komorou sjednáno.

2.   Člen je povinen zejména

a)   vystupovat v souladu s poslá­ním Komory, hájit a prosazovat její zájmy a dobré jméno,

b)   dodržovat Stanovy, přijatá us­nesení a rozhodnutí orgánů Komory a řídit se jimi, poskytovat Komoře součinnost při šetření, řízení a kontrole vedených Komorou,

c)    uhradit členský příspěvek Ko­moře ve lhůtě do 31. 3. daného roku a členský příspěvek do Evropského seznamu daňo­vých poradců, pokud je v něm registrován; v případě zápisu do seznamu daňových poradců v průběhu roku, činí lhůta podle věty první 30 dnů od zápisu do seznamu,

d)   vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchová­vat ji pět let, nestano­ví-li právní předpis jinak, toto ustanovení se nepoužije při poskytování daňového poradenství v pracovněprávním vztahu,

e)   účastnit se jednání mimořádné Valné hromady, pokud svojí žá­dostí vyvolal její svolání; jestliže mu v účasti brání vážné důvo­dy, je povinen pověřit jiného čle­na zastoupením na Valné hro­madě,

f)     člen Komory je před tím, než zahájí proti jinému členovi Ko­mory před příslušným orgánem spor související s výkonem povo­lání, povinen pod­robit se smírčímu řízení před prezidiem Komory nebo komisí prezidia k tomuto účelu jmenovanou. Běh lhůt podle jiných právních před­pisů zůstává nedotčen,

g)   uhradit ve lhůtě do 31. 3. dané­ho roku pojistné z Rámcové pojistné smlou­vy nebo každý rok prokázat individuální pojiště­ní profesní odpovědnosti daňo­vého poradce kopií pojistné smlouvy, potvrzením poji­šťovny, kopií dokladu o úhradě pojistného na příslušné období nebo jiným věrohodným způsobem, a to ve lhůtě do 10 dnů před vypršením platnosti pojištění nebo jeho prodloužením pro následující ob­dobí,

h)    převzít zastoupení klientů po zemřelém daňovém poradci v probíhajících řízeních a poskytnout daňové poradenství v těchto řízeních v případě jeho ustanovení prezidiem, a to za odměnu ve výši jeho obvyklé odměny, kterou hradí Komora, nebude-li dohodnuto jinak; člen může převzetí klientů písemně od­mítnout ze zvlášť závažných a zřetele hodných důvodů,

i)     oznámit Komoře každou právnickou osobu, která jeho pomocí vykonává daňové poradenství, a to do 30 dní od zahájení výkonu daňového po­radenství právnickou osobou jeho pomocí,

j)     oznámit Komoře bez zbytečného odkladu ukončení výkonu daňového poradenství právnickou osobou jeho pomocí a ukončení jeho právního vztahu k této právnické osobě,

k)    oznámit Komoře e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou,

l)     oznámit Komoře neprodleně formu výkonu daňového poradenství a její změny.

3.   Jakákoliv bezhotovostní platba člena ve prospěch Komory se započítává na úhradu nejstarších splatných pohledávek Komory vůči tomuto členovi.

4.   V případě, že členství v Komoře v kalendářním roce trvá méně než 6 měsíců, snižuje se výše členského příspěvku schváleného dle čl. 17 odst. 1 písm. g) o 50 %; to neplatí v případě vyškrtnutí člena ze seznamu podle § 7 odst. 2 písm. b), d) a e) a vyškrtnutí v případě ztráty bezúhonnosti. V případě žádosti člena o vyškrtnutí do 31. 3. daného kalendářního roku a současné žádosti o zařazení mezi penzionované daňové poradce, uhradí v daném kalendářním roce příspěvek penzionovaného daňového poradce. 

5. O žádosti člena o snížení členského příspěvku nad rámec odstavce 4 ze zvlášť zřetele hodných důvodů rozhoduje Prezidium.

6. Pokud je člen vyškrtnut z důvodů úmrtí a Komora eviduje pohledávku na jeho členském příspěvku v daném kalendářním roce, neuhrazený příspěvek se promíjí; uhrazený členský příspěvek se nevrací.

 

Čl. 5

Seznam daňových poradců

1.   Do seznamu daňových poradců Komora zapisuje ne­bo ukládá:

a)   evidenční číslo,

b)   jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a da­tum narození,

c)    adresu místa trvalého pobytu, u usazeného daňového porad­ce bydliště,

d)   sídlo kanceláře (popřípadě po­bočky),

e)   datum složení kvalifikační zkouš­ky nebo rozdílové,

f)     den zahájení nebo přerušení daňového poradenství,

g)   uzavření smlouvy o společném výkonu daňového poradenství,

h)    členství v orgánech Komory,

i)     uložené disciplinární opatření,

j)     pozastavení výkonu daňového poradenství,

k)    vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců,

l)     adresu pro doručování třetí oso­bě,

m)  identifikační číslo osoby,

n)    fotografii daňového poradce,

o)   členství v Evropském sezna­mu daňových poradců,

p)   údaje o pojištění profesní od­povědnosti,

q)   obchodní firmu usazeného daňového poradce, je-li odliš­ná od jeho jména a příjmení,

r)    místo podnikání usazeného daňového poradce,

s)    adresa pro doručování usaze­nému daňovému poradci na území České republiky,

t)     identifikátor MPSV, má-li ho daňový poradce přidělen,

u)    přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení,

v)    právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají da­ňové poradenství,

w)   e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou,

x)    přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání,

y)    formu výkonu daňového poradenství,

z)    identifikátor datové schránky,

za)  asistenta, je-li daňový poradce jeho garantem,

zb) datum zápisu do seznamu daňových poradců.

2.   Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1.

3.   Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam daňo­vých poradců, ve kterém uvede tyto údaje:

a)   jméno a příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, popř. obchodní firmu usazeného daňového poradce,

b)   evidenční číslo,

c)    sídlo kanceláře, případně jejich poboček, popř. u usazeného daňového poradce místo pod­nikání a adresu pro doručo­vání na území České republi­ky,

d)    údaj o zahájení řízení o pozastavení výkonu daňového poradenství dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona,

e)    pozastavení a přerušení daňo­vého poradenství,

f)     vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců,

g)    přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení,

h)    právnické osoby, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství,

i)     přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání,

j)     identifikátor datové schránky.

 

Čl. 6

Osvědčení o zápisu

Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců musí obsaho­vat:

a)   evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán v sez­namu daňových poradců,

b)   jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození,

c)    identifikační číslo osoby, má-li je přiděleno,

d)   datum zápisu do seznamu daňových poradců,

e)   razítko a podpis prezidenta a vi­ceprezidenta Komory.

 

Čl. 7

Průkaz daňového poradce

1.   Komora vydá každému členovi Ko­mory průkaz daňového poradce (dále jen „průkaz“).

2.   Průkaz musí obsahovat:

a)   evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán,

b)   jméno, příjmení, titul,

c)    sídlo,

d)   datum narození,

e)   fotografii,

f)     razítko a podpis prezidenta Ko­mory.

 

Část III.

HOSTUJÍCÍ DAŇOVÝ PORADCE

 

Čl. 8

Registrace

1.   Hostujícím daňovým poradcem je fyzická osoba poskytující daňové poradenství v České republice dočasně nebo příležitostně a zaregistrovaná v seznamu hos­tujících daňových poradců.

2.   Hostující daňový poradce nabývá prá­vo vykonávat daňové poradenství dnem jeho registrace v seznamu hostujících daňo­vých poradců a pozbývá jej vyškrt­nutím ze seznamu hostujících daňo­vých poradců, nejpozději posled­ním dnem platnosti osvědčení o re­gistraci.

 

Čl. 9

Seznam hostujících daňových poradců

1.   Do seznamu hostujících daňo­vých poradců Komora registruje nebo ukládá:

a)   registrační číslo,

b)   jméno, příjmení, vysokoškol­ský titul, vědeckou hodnost a datum narození,

c)    bydliště,

d)   místo podnikání,

e)   obchodní firma, je-li odlišná od jména a příjmení,

f)     adresu pro doručování na území České republiky,

g)   identifikační číslo osoby, bylo-li při­děleno,

h)    fotografii daňového poradce,

i)     státní příslušnost,

j)     datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti,

k)    pojištění odpovědnosti,

l)     vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců,

m)  přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení,

n)    e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou.

2. Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1

3. Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný se­znam hostu­jících daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje:

a)   jméno, příjmení, vysokoškol­ský titul a vědeckou hodnost,

b)   obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení,

c)    registrační číslo,

d)   místo podnikání,

e)   adresu pro doručování na území České republiky,

f)     období platnosti registrace,

g)   vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců,

h)    přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení.

 

Čl. 10

Osvědčení o registraci

Osvědčení o registraci do seznamu hostujících daňových poradců musí obsahovat:

a)   registrační číslo, pod kterým je hostující daňový poradce re­gistrován v sez­namu hostují­cích daňových poradců,

b)   jméno a příjmení, vysokoškol­ský titul, vědeckou hodnost a  datum na­rození.

c)    obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení,

d)   identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno

e)   datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti,

f)     razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory.

 

Část IV.

PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Čl. 11

Práva a povinnosti

1.   Právnická osoba vykonává daňové poradenství pomocí nejméně jednoho daňového poradce. Tím může být pouze daňový poradce, jenž nemá pozastaven ani přerušen výkon daňového poradenství (dále jen „oprávněná osoba“). Za oprávněnou osobu se považuje každý daňový poradce, jehož pomocí právnická osoba vykonává daňové poradenství. Právnická osoba je povinna oznámit Komoře do 31. 1. všechny oprávněné osoby, pomocí nichž vykonávala daňové poradenství k 31. 12. před­chozího kalendářního roku.

2.   Právnická osoba je povinna před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěna po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství nebo jej má zapsáno jako předmět činnosti v obchodním rejstříku.

3.   Právnická osoba je povinna se zaevidovat v seznamu právnických osob dle čl. 12 Stanov a oznámit Komoře daňového poradce, který je odpovědný za dodržování zákona a profesních předpisů v právnické osobě (dále jen „odpovědný poradce“) a s oznámením doloží písemný souhlas odpovědného poradce. Právnická osoba je povinna oznamovat změny v osobě odpovědného poradce včetně jeho ukončení čin­nosti v právnické osobě bez náhrady.

4.   Na právnickou osobu se dále přiměřeně použijí práva a povinnosti daňového poradce podle zákona. Zejména je právnická osoba povinna poskytovat daňové poradenství na základě smlouvy s klientem, odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobila právnická osoba. Právnická osoba se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat. Odpovědnost zaměstnaného daňového poradce je upravena zákoníkem práce. Na právnickou osobu se přiměřeně použijí také práva a povinnosti daňového poradce podle Stanov, zejména ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a), b), f), g), h), k) Stanov a právnická osoba je také povinna vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak.

5.   Závažné nebo opětovné porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Sta­nov právnickou osobou se považuje za disciplinární provinění oprávněných osob. Neprokáže-li se zavinění podle předchozí věty, odpovídá za disciplinární provinění odpovědný poradce.

6.   Komora zaeviduje do seznamu právnických osob právnickou osobu, která:

a)   má daňové poradenství zapsáno jako předmět podnikání v obchodním rejstříku,

b)   daňové poradenství vykonává pomocí oprávněné osoby,

c)   má skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů a fyzickou osobu, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, bezúhonné podle zákona,

d)    splňuje podmínku dle odst. 3,

e)   je pojištěna dle odst. 2.

7.   Komora vyškrtne ze seznamu právnických osob právnickou osobu, jestliže nesplňuje podmínky dle odst. 6 nebo o vyškrtnutí ze seznamu požádá žádostí opatřenou ověřeným podpisem. Komora může vyškrtnout ze seznamu právnických osob právnickou osobu z důvodu zvlášť závažného nebo opětovného porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov při jejím výkonu daňového poradenství. Kdo podal Komoře žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob, je vyškrtnut ze seznamu právnických osob uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu právnických osob Komoře doručena.

8.   V případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínku dle odst. 6 písm. b) nebo c), má 30 denní lhůtu k tomu, aby tuto podmínku opět plnila. Pokud v této lhůtě opětovné splnění této podmínky zajistí, nedochází k jejímu vyškrtnutí ze seznamu právnických osob. O prodloužení lhůty může na základě řádně zdůvodněné žádosti rozhodnout prezidium.

 

Čl. 12

Seznam

1.   V seznamu právnických osob Komora eviduje

a)   obchodní firmu

b)   identifikační číslo osoby,

c)    sídlo, popřípadě adresy poboček,

d)   datum zaevidování do seznamu,

e)   odpovědného poradce,

f)     oprávněné osoby

g)   údaje o pojištění profesní odpovědnosti,

h)   přihlášení právnické osoby k Etickému kodexu Komory,

i)    datum vyškrtnutí ze seznamu právnických osob,

j)   asistenty, jejichž garantem je její oprávněná osoba.

2.   Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1.

3.   Komora zveřejňuje seznam právnických osob, ve kterém uvede údaje dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i).

4.   Právnická osoba uhradí Komoře za zaevidování příspěvek. Dále hradí Komoře do 31. 1. roční příspěvek za každou oprávněnou osobu oznámenou Komoře dle čl. 11 odst. 1.

 

Čl. 13

Osvědčení o evidenci

1.   Komora vydává právnickým osobám osvědčení o evidenci v seznamu práv­nických osob.

2.   Osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob musí obsa­hovat:

a)   obchodní firmu

b)   identifikační číslo osoby,

c)    sídlo,

d)   datum zaevidování do seznamu právnických osob,

e)   razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory.

3.   Právnická osoba je povinna umístit osvědčení způsobem dle § 6 odst. 10 písm. b) zákona.

4.   Právnická osoba uhradí Komoře za vydání osvědčení příspěvek, za první vy­dání osvědčení příspěvek nehradí.

5.   Právnická osoba je povinna vrátit osvědčení do 30 dní od jejího vyškrtnutí ze seznamu právnických osob.

 

Část V.
ASISTENT

Čl. 14

Asistent

1.   Asistentem daňového poradce nebo právnické osoby se rozumí fyzická osoba zaevidovaná v seznamu asistentů, který vede Komora. Na evidenci v seznamu asistentů není právní nárok.

2.   Na návrh daňového poradce může Komora zapsat do seznamu asistentů fyzickou osobu, která je jeho pracovníkem ve smyslu § 6 zákona a která prokáže, že splňuje předpoklady podle § 5 odst. 1 písm. a) až e) zákona. 

3.   Daňový poradce, který navrhne k zapsání asistenta, je garantem asistenta (dále jen „garant“). Garant odpovídá za odbornost asistenta a splnění předpokladů dle předchozího odstavce po celou dobu evidence asistenta. Daňový poradce může být garantem jednoho asistenta.

4.   Na návrh právnické osoby může Komora zapsat do seznamu asistentů fyzickou osobu, která je jejím pracovníkem ve smyslu § 6 zákona a která prokáže, že splňuje předpoklady podle § 5 odst. 1 písm. a) až e) zákona. Právnická osoba může evidovat maximálně tolik asistentů, kolik eviduje oprávněných osob.

5.   Garantem asistenta právnické osoby musí být její oprávněná osoba.

6.   Asistent, jeho garant nebo právnická osoba, u které je asistent evidován, je povinen Komoře bezodkladně oznámit, že nesplňuje některý z předpokladů podle odstavců 2 až 4.

7.   Komora ze seznamu vyškrtne asistenta, který nesplňuje předpoklady podle odstavců 2 až 4, a dále pokud o to garant nebo asistent písemně požádá. Komora může vyškrtnout se seznamu asistenta, za kterého není zaplacen roční příspěvek dle čl. 15 odst. 4 Stanov nebo pokud asistent poruší povinnost, kterou mu Stanovy ukládají.

Čl. 15

Seznam asistentů

1.   V seznamu asistentů Komora eviduje

a) evidenční číslo asistenta,

b) jméno a příjmení, vysokoškol¬ský titul, vědeckou hodnost,

c) datum narození,

d) trvalý pobyt,

e) sídlo kanceláře,

f) datum zaevidování do seznamu,

g) jméno, příjmení a evidenční číslo garanta,

h) název a identifikační číslo právnické osoby, u které je evidován,

i) e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou,

j) datum vyškrtnutí ze seznamu.

2.   Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1.

3.   Seznam asistentů je neveřejný.

4.  Garant nebo právnická osoba, která asistenta eviduje, hradí za asistenta Komoře roční příspěvek, který je splatný do 30 dní od zaevidování do seznamu asistentů a v dalších letech do 31. 3. kalendářního roku.

 

Část VI.

ORGÁNY KOMORY

Valná hromada

Čl. 16

Svolání Valné hromady

1.   Valnou hromadu svolává prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku.

2.   Prezidium je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň třetina členů Komory, nebo požádá-li písemně o svolání dozorčí komise. Prezidium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, pokud počet členů prezidia klesne pod pět. Mimořádná Valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání.

3.   Oznámení o konání Valné hromady zveřejní Prezidium nejpozději 60 dnů před jejím konáním na úřední desce Komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání Valné hromady a její program, termín, způsob jednání a místo konání v případě vyhlášení prezenční formy nebo elektronickou adresu v případě vyhlášení elektronické formy jednání. Písemné materiály určené k projednávání na Valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným způsobem tak, aby byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové sítě. Oznámení o konání Valné hromady, její program, termín a místo konání včetně písemných materiálů určených k projednávání na Valné hromadě je zároveň členu Komory doručeno do jeho datové schránky daňového poradce.

4.   Člen Komory má právo podat návrh na novelu Stanov, jiných řádů a vnitřních předpisů vydaných Komorou, nebo pozměňovací návrh k návrhu jejich novel, předložených k projednání a schválení na valné hromadě, a to nejpozději do 45 dnů před konáním Valné hromady. Později doručené pozměňovací návrhy se považují za neuplatněné.

5.   Prezidium projedná předložený návrh nebo pozměňovací návrh a předloží stanovisko k tomuto návrhu valné hromadě. V případě, že je navrhovatelem návrh nebo pozměňovací návrh stažen, věta první neplatí.

6.   Člen Komory může písemně pově­řit jiného člena Komory (dále jen „zástup­ce“), aby ho na Valné hromadě zastupoval a hlasoval jeho jménem o pro­jednávaných otázkách, přičemž zastupující člen musí se zastoupením vyjádřit souhlas. Jeden člen Komory může zastupovat nejvýše pět členů Komory. Takto zastoupený člen se pova­žuje za přítomného na Valné hromadě.

7.   Zastoupený člen v podepsané a da­tované pověřovací listině uvede, které Val­né hromady se pověření týká a koho zastoupením pověřuje, přičemž se za takovou listinu považuje i písemnost udělená v předem stanoveném elektronickém rozhraní a pod individuálním kódem obdrženým v souladu s Jednacím a hlasovacím řádem. Údaje v pověření musí vylučovat záměnu zastoupeného čle­na či zástupce. Nevyhovuje-li pověření těmto požadavkům, je neplatné.

8.   Zástupce není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce.

9.   Za správnost údajů v pověřovací listině a pravost podpisů odpovídá ten, kdo listinu předkládá; toto ustanovení se nepoužije v případě pověření uděleného prostřednictvím stanoveného elektronického rozhraní.

10. Prezidium má právo pozvat na Val­nou hromadu hosty. Host je oprávněn na jednání Valné hromady vystoupit.

 

Čl. 17

Působnost valné hromady

1.   Valná hromada

a)   volí z řad členů Komory tajnou volbou členy prezidia, členy dozorčí komise a disciplinární komise a jejich náhradníky,

b)   odvolává v tajném hlasování členy a náhradníky výše uvedených orgánů i před uplynutím voleb­ního období,

c)    schvaluje Stanovy, volební řád a disciplinární řád a jejich pří­padné změny,

d)   projednává zkušební řád,

e)   schvaluje vytvoření územních sekcí,

f)     schvaluje výši paušálních ná­hrad výdajů spojených s výko­nem funkce v orgánu Komory,

g)   schvaluje výši příspěvků členů Komory,

h)    projednává a schvaluje zprávu o činnosti orgánů Komory,

i)     projednává a schvaluje zprávu o hospodaření Komory a schva­luje roz­počet,

j)     usnáší se na dalších věcech, které si vyhradí,

k)    může změnit, nebo zrušit roz­hodnutí prezidia s výjimkou roz­hodnutí prezidia dle § 14 odst. 2 zákona.

2.    Náhradník se stává členem orgánu Komory místo toho člena, který byl odvolán nebo se vzdal členství v orgánu nebo přestal být členem Komory.

3.    Okamžikem zvolení do orgánu Komory zaniká stávající funkce člena nebo náhradníka orgánu Komory; to neplatí pro člena zkušební komise.

4.    K odvolání člena nebo náhradníka orgánů komory postačí alespoň tři pětiny hlasů členů komory, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání. Na uvolněné místo na dobu do konce původního volebního období nastoupí náhradník. Pokud takový není, valná hromada jej zvolí. V takovém případě volební období nově zvoleného člena nebo náhradníka orgánu končí uplynutím volebního období původně odvolaného člena nebo náhradníka orgánu. V případě zániku funkce člena nebo náhradníka v orgánu Komory se postupuje stejným způsobem podle předchozí věty. V případě volby všech členů a náhradníků orgánu Komory platí pro jejich volební období odst. 5.

5.   Volební období orgánů Komory je tříleté. Členové a náhradníci orgánů Komo­ry, jejichž volební období uplynulo, zůstá­vají ve svých funkcích až do zvolení svých nástupců.

6.   Podrobnosti o volbách stanoví volební řád valné hromady.

 

Čl. 18

Způsob jednání Valné hromady

1.    Jednání Valné hromady může probíhat prezenční formou nebo elektronicky s využitím elektronických prostředků; o způsobu jednání Valné hromady rozhoduje Prezidium.

2.    Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

3.   Valná hromada zvolí orgány Valné hromady dle odst. 4 až 7 a v případě konání voleb též volební komisi a schválí program svého jednání. Orgán Valné hromady zvolí ze svých členů předsedu, který řídí jeho činnost.

4.   Řídící komise je tříčlenná, řídí a or­ganizuje průběh Valné hromady.

5.   Mandátová komise je pětičlenná, kontroluje přítomnost členů a posuzuje předložené pověřovací listiny a kontroluje průběh a výsledky hlasování, toto neplatí pro volby členů orgánů Komory.

6.   Návrhová komise je pětičlenná, eviduje a předkládá návrhy na usnesení Valné hromady.

7.   Volební komise je pětičlenná, řídí a organizuje průběh voleb členů orgánů Komory.

8.   Orgán Valné hromady dle odst. 3 až 6 je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

9.  V případě neusnášeníschopnosti orgánu Valné hromady hlasuje Valná hromada o odvolání nepřítomných členů orgánu Valné hromady a bezprostředně provede doplňovací volbu.

10.  Každý člen Komory má právo po­žádat o slovo na Valné hromadě. Člen se hlásí o slovo u řídící komise až do doby, pokud není rozhodnuto o ukončení diskuze. Slovo se uděluje v pořadí, v jakém se diskutující přihlásili. Kdo není přítomen v okamžiku, kdy mu je uděleno slovo, ztrácí své pořadí.

11.  Je-li vznesen pozměňovací návrh k předkládanému dokumentu nebo usne­sení, může si řídící komise vyžádat pí­semnou formulaci takového návrhu.

12.  Pořádek při jednání Valné hromady udržuje řídící komise, přitom může po předchozím napomenutí odejmout slovo řečníkovi, který se odchyluje od projedná­vané věci, překračuje stanovenou lhůtu pro vystoupení, narušuje jednání,
nebo váž­nost Valné hromady.

13. Podá-li ten, jehož se některé z výše uvedených opatření týká, námitky u řídící komise, rozhodne o nich Valná hromada hlasováním.

 

Čl. 19

Způsob hlasování Valné hromady

1.   Hlasovat je možno buď elektronicky nebo jiným vhodným způsobem. Způsob hla­sování stanoví řídící komise.

2.   Při hlasování o jednotlivých bodech se hlasuje nejprve o návrzích procedurál­ních, pozměňovacích a o protinávrzích.

3.   Řídící komise vyhlásí výsledky hla­sování tak, že sdělí počet hlasů odevzda­ných pro návrh, proti němu a počet těch, kteří se zdrželi hlasování, to neplatí v případě hlasování zdvižením ruky.

4.   Podrobnosti o jednání a hlasování valné hromady stanoví jednací a hlasovací řád valné hromady.

 

Čl. 20

Usnesení Valné hromady

Usnesení Valné hromady a změny Stanov jsou účinné okamžikem jejich schválení Valnou hromadou, nestanoví-li usnesení Valné hromady jinak.

 

Čl. 21

Hlasování per rollam

1.    Rozhodnutí komory lze přijímat i mimo valnou hromadu hlasováním per rollam, toto neplatí pro volby a odvolávání členů orgánů komory. Při hlasování per rollam platí pravidla pro usnášeníschopnost a platnost usnesení valné hromady. Ustanovení pro zastupování na valné hromadě se nepoužije.

2.    Podrobnosti o tomto způsobu hlasování stanoví hlasovací řád per rollam.

 

Prezidium

Čl. 22

1.    Prezidium má 9 členů a 2 náhrad­níky. Způsob provádění volby členů a ná­hradníků prezidia stanoví volební řád.

2.    Prezidium volí ze svých členů taj­nou volbou prezidenta Komory, který stojí v čele prezidia, a viceprezidenta a tyto funkcionáře rovněž odvolává.

3.    Prezidium řídí činnost Komory a rozhoduje ve věcech podle odst. 4, pokud o nich nerozhoduje podle zákona, nebo Stanov Dozorčí, Disciplinární nebo Zkušební komise nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada.

4.   Prezidium:

a)   svolává Valnou hromadu a na­vrhuje její program,

b)   odpovídá za vedení seznamu daňových poradců a vydávání osvědčení,

c)    navrhuje Valné hromadě zá­kladní dokumenty Komory, zej­ména Stanovy a jejich změny,

d)   jmenuje část členů zkušebních komisí podle zákona na dobu tří let a sestavuje jednotlivé zku­šební komise,

e)   organizuje a zabezpečuje kva­lifikační zkoušky,

f)     po dohodě s Ministerstvem fi­nancí schvaluje zkušební řád,

g)   spravuje majetek Komory a činí veškerá opatření nezbytná k za­jištění čin­nosti Komory, zpraco­vává a předkládá návrh roz­počtu a zprávu o hospo­daření Valné hromadě,

h)    řídí činnost Komory mezi Val­nými hromadami

i)     rozhoduje o organizaci kance­láře a kontroluje její činnost,

j)     zaujímá stanoviska ke stížnos­tem předloženým kanceláří Ko­mory,

k)    předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů,

l)     ruší, pozastavuje nebo mění rozhodnutí přijatá prezidentem nebo viceprezidentem Komory mezi zasedáními prezidia,

m)  rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců dle čl. 25 odst. 3 a proti rozhodnutí Zkušební komise a tajemníka,

n)   o dalších věcech, které si vyhradí.

 

Čl. 23

Způsob jednání prezidia

1.   Zasedání prezidia se konají podle potřeby nejméně jedenkrát za 2 měsíce.

2.   Nebyl-li termín zasedání prezidia ur­čen na předchozím zasedání, svolá jí písemně prezident Komory. Učiní tak bezodkladně vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů prezidia nebo předseda dozorčí komise.

3.   Zasedání se konají zpravidla v sídle Komory. Na jiné místo lze zasedání svolat pouze na základě rozhodnutí prezidia.

4.   Členové prezidia jsou povinni se zúčastnit jeho zasedání, nebrání-li jim v tom závažné důvody.

5.   Náhradníci prezidia a předsedové dozorčí a disciplinární komise jsou opráv­něni se zúčastnit za­sedání prezidia s hlasem poradním.

6.   Zasedání prezidia řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Pokud do 15 minut po stanoveném termínu zahájení zasedání není prezident ani viceprezident přítomen, přítomní členové prezidia zvolí ze svého středu zástupce, který zasedání prezidia bude řídit.

7.   Prezidium je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, pokud tyto stanovy nestanoví jinak.

8.   Ze zasedání prezidia je pořizován zá­pis, který kancelář Komory doručí všem členům prezidia a předsedům dozorčí a disciplinární ko­mise. Zápis musí být kanceláří Komory na požádání předložen k nahlédnutí které­mukoliv členovi Komory. Jestliže některý člen prezidia hlasoval jinak než většina, musí být toto stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu.

 

Čl. 24

Prezident

1. Prezidenta a viceprezidenta volí a odvolává prezidium většinou hlasů všech svých členů.

2.   Prezident zastupuje Komoru nave­nek a jedná jejím jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech Komo­ry, pokud rozhodnutí není vyhrazeno prezi­diu nebo Valné hromadě či jinému orgánu Komory. Není-li prezident zvolen, zastupuje Komoru viceprezident.

3.   V období mezi zasedáními prezidia je prezident oprávněn učinit jakékoliv neod­kladné rozhodnutí, k němuž by jinak bylo oprávněno prezidium.

4.   Viceprezident je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako prezident, pověří-li jej k tomu prezidium nebo prezident; ve stejném rozsahu jako prezident je viceprezident oprávněn jednat v do­bě nepřítomnosti prezidenta.

5.   Prezident (viceprezident) je povinen podat při zahájení zasedání prezidia ústní zprávu o své činnosti v době od konání posledního zasedání.

 

Dozorčí komise

Čl. 25

1.   Dozorčí komise je vrcholným kon­trolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení Valné hromady, kontroluje činnost prezidia a kanceláře Komory (dále jen „kancelář“).

2.   Dozorčí komise dohlíží na řádný výkon činnosti daňových poradců a daňového poradenství ve smys­lu zákona a vnitřních předpisů Komory a kontroluje plnění povinností zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu daňovými poradci a právnickými osobami. Předseda Dozorčí komise může pověřit jednotlivými úkony při kontrole plnění povinností podle předchozí věty zaměstnance kanceláře Komory.

3.   Dozorčí komise rozhoduje o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců podle zákona, pokud nejde o disciplinární opatření. O odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise dle předchozí věty rozhoduje prezidium.

4.   Dozorčí komise kontroluje hospodaře­ní Komory.

5.   Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě.

6.   Dozorčí komise se skládá z 5 členů Komory a 2 náhradníků. Jejím členem nebo náhradníkem ne­může být člen nebo náhradník prezidia, disciplinární komise ani člen zkušební komise.

7.   Dozorčí komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.

8.   Předseda dozorčí komise pode­pisuje kontrolní nálezy a jiné písemnosti komise.

 

Čl. 26

1.   Dozorčí komise má právo nahlížet do všech dokladů Komory a vyžadovat od členů prezidia a pracovníků kanceláře pot­řebné informace.

2.   Dozorčí komise má právo navrho­vat Valné hromadě a prezidiu opatření, kte­rá považuje za potřebná.

3.   Zasedání dozorčí komise se konají nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí komise jedná v plénu nebo prostřednictvím své elektronické konference.

4.   Pokud jde o způsob svolávání a pravidla jednání dozorčí komise, použije se přiměřeně ustanovení Stanov o prezidiu Komory.

 

Disciplinární komise

Čl. 27

1.   Disciplinární komise jedná v plénu nebo v disciplinárních senátech a provádí disci­plinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle disciplinárního řádu.

2.   Disciplinární komise se skládá ze 13 členů a 4 náhradníků.

3.   Členem nebo náhradníkem disciplinární komise nemůže být člen nebo náhradník prezidia ani dozorčí komise.

4.   Disciplinární komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.

5.   Předseda disciplinárního senátu podepisuje rozhodnutí disciplinárního senátu.

6.   Disciplinární řízení je upraveno disciplinárním řádem.

 

Tajemník

Čl. 28

1. Tajemníka Komory schvaluje prezidium.

2. Tajemník nemůže být členem nebo náhradníkem prezidia, dozorčí komise ani disciplinární komise.

3. Tajemník Komory rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují podle zákona nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada. O odvolání proti rozhodnutí tajemníka dle předchozí věty rozhoduje prezidium.

4. Tajemník Komory může jednat jménem Komory a rozhodovat v rozsahu pověření da-ného prezidiem, případně usnesením Val¬né hromady.

5. Tajemník Komory zejména: 

a) účastní se zasedání prezidia, nebyl-li z něj vyloučen, a zajišťuje pořízení zápisu,

b) účastní se na vyžádání jiného orgánu Komory jeho jednání,

c) účastní se jednání Valné hro¬mady,

d) organizačně zajišťuje konání Valné hromady a zasedání prezi¬dia,

e) rozhoduje ve správních řízeních vedených Komorou v prvním stupni za splnění podmínky odst. 3,

f) vykonává správní dozor podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

g) může navrhnout zastupovanému daňovému subjektu, s nímž správce daně vede daňové řízení, v němž ho dosud zastupoval zemřelý daňový poradce, že toto zastupování převezme jiný daňový poradce, kterého tajemník doporučí s ohledem na jeho specializaci,

h) ustanovuje daňového poradce jako zástupce Komory pro řízení o náhradě škody po zemřelém daňovém poradci vůči pojišťovně.

 

Zkušební komise

Čl. 29

1.   Jednotlivé zkušební komise jsou čtyřčlenné.

2.   Činnost zkušebních komisí upravu­je zkušební řád.

 

Část VII.

KANCELÁŘ

 

Čl. 30

1.   V sídle Komory se zřizuje kancelář. Organizaci kanceláře určuje prezidium, které je oprávněno zřídit pobočku kan­celáře i mimo sídlo Komory.

2.   Kancelář zabezpečuje činnost Ko­mory po stránce administrativní a hospo­dářské.

3.   V čele kanceláře stojí tajemník Komory.

4.   Kancelář zejména:

a)   vede seznam daňových porad­ců, seznam hostujících da­ňových poradců, seznam právnických osob a seznam asistentů a uveřejňuje jmenný seznam daňových porad­ců a hostujících daňových po­radců (dle čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 3) a seznam právnických osob (dle čl. 12 odst. 3),

b)   zabezpečuje vydávání osvědče­ní a průkazů,

c)    organizačně zajišťuje zkoušky daňových poradců,

d)   eviduje stížnosti na výkon daňového poradenství a předává je k prošetření dozorčí komisi,

e)   zajišťuje hospodaření Komory dle schváleného rozpočtu a po­kynů prezidia,

f)     vybírá příspěvky a další stanovené platby,

g)   organizačně zajišťuje kontakty Komory s jinými institucemi v tuzemsku v zahraničí,

h)   provádí svými zaměstnanci úkony podle čl. 25 odst. 2.

 

Část VIII.

SPOLEČNÁ A ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 31

Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup usnesení Valné hromady a další dokumenty, u kterých to orgány Komory považují za potřebné. U dokumentů, které stanoví práva nebo povinnosti daňových poradců a hostujících daňových poradců tak učiní vždy.

 

Čl. 32

Členství v orgánech Komory se lze vzdát písemným podáním učiněným pre­zidentu Komory. Členství zaniká dnem, kte­rý stanoví prezident, nejpozději však patnáctým dnem po doručení písemného podání.

 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 33

1.   Právnické osoby zaevidované v seznamu před účinností těchto Stanov se považují za právnické osoby řádně zaevidované dle těchto Stanov, pokud do 31. 12. 2008 doloží Komoře splnění podmínek dle článku 11. odst. 6 těchto Stanov a uhradí příspěvek za zaevidování dle čl. 12 odst. 4.

2.   Osvědčení a průkazy daňového poradce vydané před účinností změn Stanov přijatých Valnou hromadou dne 7. 11. 2008 zůstávají v platnosti. Daňový poradce však má právo požádat o jejich výměnu.

3.   Povinnost uhradit příspěvek za oprávněné osoby dle čl. 12 odst. 4 vzniká po­prvé k 31. 12. 2009 se splatností do 31. 1. 2010.

4.   Zrušují se Stanovy Komory daňových poradců České republiky vydané na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových po­radců České republiky, včetně změn schválených Valnou hromadou Komory daňo­vých poradců České republiky až do dne 9. 11. 2007.

5.   Bylo-li zahájeno řízení s daňovým poradcem podle § 7 odst. 2 a 3 nebo podle § 8 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 8. 11. 2013,  dokončí se podle ustanovení Stanov, která jsou pro daňového poradce příznivější.

6.   Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou Ko­mory daňových poradců České republiky.

 

Stanovy KDP ČR schválené Valnou hromadou KDP ČR dne 7. 11. 2008 s účinnosti od 7. 11. 2008 ve znění schváleném hlasováním per rollam dne 4. 5. 2015, ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 6. 11. 2015, ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 11. 11. 2016 a ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 3. 11. 2017 s účinností změn od data schválení s výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. za), čl. 12 odst. 1 písm. j), čl. 14, čl. 15 a čl. 29 odst. 6 písm. a), která nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018, ve znění schváleném členskou základnou KDP ČR v hlasování per rollam dne 1. 2. 2021 ve znění schváleném členskou základnou KDP ČR v hlasování per rollam dne 26. 5. 2021.