Stanovy

Aktualizováno 05.01.2024, Publikováno 20.08.2014

STANOVY
Komory daňových poradců České republiky

(Aktuální znění účinné k 1. 1. 2024 ke stažení v PDF)

Valná hromada Komory daňových poradců České republiky dne 7. 11. 2008 podle § 11 písm. d) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen „zákon“) schválila tyto Stanovy:

 

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
Čl. 1
Poslání Komory daňových poradců České republiky
1. Posláním Komory daňových poradců České republiky (dále jen „Komora“) je podporovat daňové poradenství, sdružovat daňové poradce, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce.
2. Za tím účelem Komora zejména
a) dbá na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb,
b) předkládá státním orgánům návrhy na úpravu daňových právních předpisů a předpisů s nimi souvisejících,
c) reprezentuje své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích daňových poradců a v projektech rozvoje daňové poradenské činnosti,
d) organizuje vzájemnou výměnu i šíření odborných informací a zkušeností mezi daňovými poradci,
e) pořádá přednášky, semináře a kurzy k daňové problematice,
f) podporuje publikační činnost k daňové problematice,
g) zastupuje klienta zemřelého daňového poradce v řízení o náhradě škody po tomto poradci vůči pojišťovně.
 
Část II.
DAŇOVÝ PORADCE
 
Čl. 2 
Daňový poradce
1. Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců, členem Komory se stává dnem zápisu do seznamu daňových poradců.  
2. Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu daňových poradců.
 
Čl. 3
Výkon daňového poradenství
1. Daňový poradce může poskytovat daňové poradenství (dále jen „výkon daňového poradenství“):
a) samostatně na vlastní účet a odpovědnost,
b) jako člen statutárního orgánu, či prokurista nebo
c) v pracovněprávním poměru.

2. Výkonem daňového poradenství dle odst. 1 písm. a) se rozumí i poskytování daňového poradenství jinému daňovému poradci či daňově poradenské společnosti nebo jiné osobě oprávněné poskytovat daňové poradenství. Za výkon daňového poradenství dle odst. 1 písm. a) se též rozumí poskytování daňového poradenství jako společník ve společnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Při výkonu daňového poradenství dle odst. 1 písm. b) nebo c) je daňový poradce povinen dodržovat přiměřeně ustanovení § 6 odst. 1 zákona. Při výkonu daňového poradenství dle odst. 1 písm. c) je daňový poradce povinen řídit se pokyny zaměstnavatele, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem, Stanovami či jinými řády vydávanými Komorou.
4. Odpovědný poradce daňově poradenské společnosti odpovídá za to, že daňově poradenská společnost při výkonu daňového poradenství plní zákonem stanovené povinnosti daňového poradce přiměřeně.  
5. Komora může přerušit daňovému poradci výkon daňového poradenství na základě jeho písemné žádosti, která obsahuje čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, od kdy daňový poradce nevykonává činnost, důvod pro který nemůže být činnost vykonávána a zároveň způsob pojištění v době přerušení. Výkon daňového poradenství je přerušen do doby opětovného zahájení činnosti. Nejpozději 7 dnů před opětovným zahájením výkonu daňového poradenství je daňový poradce povinen oznámit tuto skutečnost Komoře.
6. Při přerušení na dobu delší než 6 měsíců činí členský příspěvek 25 % výše členského příspěvku schváleného dle čl. 17 odst. 1 písm. g). Je-li v průběhu kalendářního roku členství přerušeno, či je přerušení členství ukončeno, sníží se členský příspěvek v poměrné výši za celé kalendářní měsíce, po které je členství přerušeno. Po dobu placení sníženého členského příspěvku může být omezen rozsah služeb poskytovaných Komorou. 

 
Čl. 4
Práva a povinnosti člena
1. Člen má právo zejména:
a) účastnit se způsobem dále stanoveným ve Stanovách na veškeré činnosti Komory,
b) volit a být volen do orgánů Komory, není-li dále stanoveno jinak,
c) předkládat své návrhy, podněty, připomínky, stížnosti orgánům Komory,
d) být účastníkem kolektivního pojištění, pokud je Komorou sjednáno.
2. Člen je povinen zejména
a) vystupovat v souladu s posláním Komory, hájit a prosazovat její zájmy a dobré jméno,
b) dodržovat Stanovy, přijatá usnesení a rozhodnutí orgánů Komory a řídit se jimi, poskytovat Komoře součinnost při šetření, řízení a kontrole vedených Komorou, 
c) uhradit členský příspěvek Komoře ve lhůtě do 31. 3. daného roku a členský příspěvek do Evropského seznamu daňových poradců, pokud je v něm registrován; v případě zápisu do seznamu daňových poradců v průběhu roku, činí lhůta podle věty první 30 dnů od zápisu do seznamu,
d) vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak, toto ustanovení se nepoužije při poskytování daňového poradenství v pracovněprávním vztahu, 
e) účastnit se jednání mimořádné Valné hromady, pokud svojí žádostí vyvolal její svolání; jestliže mu v účasti brání vážné důvody, je povinen pověřit jiného člena zastoupením na Valné hromadě,
f) člen Komory je před tím, než zahájí proti jinému členovi Komory před příslušným orgánem spor související s výkonem povolání, povinen podrobit se smírčímu řízení před Prezidiem Komory nebo komisí Prezidia k tomuto účelu jmenovanou. Běh lhůt podle jiných právních předpisů zůstává nedotčen, 
g) uhradit ve lhůtě do 31. 3. daného roku pojistné z Rámcové pojistné smlouvy nebo každý rok prokázat individuální pojištění profesní odpovědnosti daňového poradce kopií pojistné smlouvy, potvrzením pojišťovny, kopií dokladu o úhradě pojistného na příslušné období nebo jiným věrohodným způsobem, a to ve lhůtě do 10 dnů před vypršením platnosti pojištění nebo jeho prodloužením pro následující období,
h) převzít zastoupení klientů po zemřelém daňovém poradci v probíhajících řízeních a poskytnout daňové poradenství v těchto řízeních v případě jeho ustanovení tajemníkem, a to za odměnu ve výši jeho obvyklé odměny, kterou hradí Komora, nebude-li dohodnuto jinak; člen může převzetí klientů písemně odmítnout ze zvlášť závažných a zřetele hodných důvodů, 
i) oznámit Komoře každou daňově poradenskou společnost, která jeho pomocí v postavení oprávněné osoby nebo odpovědného poradce dle čl. 11 Stanov vykonává daňové poradenství, a to do 30 dní od zahájení výkonu daňového poradenství daňově poradenskou společností jeho pomocí,
j) oznámit Komoře bez zbytečného odkladu ukončení výkonu daňového poradenství daňově poradenskou společností jeho pomocí v postavení oprávněné osoby nebo odpovědného poradce dle čl. 11 Stanov a ukončení jeho právního vztahu k této společnosti,
k) oznámit Komoře e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou,
l) oznámit Komoře neprodleně formu výkonu daňového poradenství a její změny.
3. Jakákoliv bezhotovostní platba člena ve prospěch Komory se započítává na úhradu nejstarších splatných pohledávek Komory vůči tomuto členovi.
4. V případě, že členství v Komoře v kalendářním roce trvá méně než 6 měsíců, činí členský příspěvek 50 % výše členského příspěvku schváleného dle čl. 17 odst. 1 písm. g); to neplatí v případě vyškrtnutí člena ze seznamu podle § 7 odst. 2 písm. b), c), e) a f) a vyškrtnutí v případě ztráty bezúhonnosti. 
5. V případě vyškrtnutí člena ze seznamu daňových poradců na vlastní žádost do 31. 3. daného kalendářního roku a jeho současného zapsání do seznamu penzionovaných daňových poradců, činí výše členského příspěvku 25 % členského příspěvku schváleného dle čl. 17 odst. 1 písm. g).
6. O žádosti člena o snížení členského příspěvku nad rámec odstavce 4 a 5 ze zvlášť zřetele hodných důvodů rozhoduje Prezidium.
7. Pokud je člen vyškrtnut z důvodů úmrtí a Komora eviduje pohledávku na jeho členském příspěvku v daném kalendářním roce, neuhrazený příspěvek se promíjí; uhrazený členský příspěvek se nevrací.
 
Čl. 5
Seznam daňových poradců
1. Do seznamu daňových poradců Komora zapisuje nebo ukládá:
a) evidenční číslo,
b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu, u usazeného daňového poradce bydliště,
d) sídlo kanceláře (popřípadě pobočky),
e) datum složení kvalifikační zkoušky nebo rozdílové,
f) den zahájení nebo přerušení daňového poradenství,
g) uzavření smlouvy o společném výkonu daňového poradenství,
h) členství v orgánech Komory,
i) uložené disciplinární opatření,
j) pozastavení výkonu daňového poradenství,
k) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců,
l) adresu pro doručování třetí osobě,
m) identifikační číslo osoby,
n) fotografii daňového poradce,
o) členství v Evropském seznamu daňových poradců,
p) údaje o pojištění profesní odpovědnosti,
q) obchodní firmu usazeného daňového poradce, je-li odlišná od jeho jména a příjmení,
r) místo podnikání usazeného daňového poradce,
s) adresa pro doručování usazenému daňovému poradci na území České republiky,
t) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení,
u) daňově poradenské společnosti, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství,
v) e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou,
w) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání,
x) formu výkonu daňového poradenství,
y) identifikátor datové schránky,
z) asistenta, je-li daňový poradce jeho garantem,
za) datum zápisu do seznamu daňových poradců,
zb) způsob účasti na Valné hromadě,
zc) evidenční číslo oprávnění auditora. 
2. Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1.
3. Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje:
a) jméno a příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost, popř. obchodní firmu usazeného daňového poradce,
b) evidenční číslo,
c) sídlo kanceláře, případně jejich poboček, popř. u usazeného daňového poradce místo podnikání a adresu pro doručování na území České republiky,
d) identifikační číslo osoby,
e) údaj o zahájení řízení o pozastavení výkonu daňového poradenství dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona,
f) pozastavení a přerušení daňového poradenství,
g) vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců,
h) přihlášení k Etickému kodexu Komory a sankci za jeho porušení,
i) daňově poradenské společnosti, které pomocí tohoto daňového poradce vykonávají daňové poradenství,
j) přihlášení a evidenci kontinuálního profesního vzdělávání,
k) identifikátor datové schránky.
 
Čl. 6
Osvědčení o zápisu
Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců musí obsahovat:
a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán v seznamu daňových poradců,
b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození,
c) identifikační číslo osoby,
d) datum zápisu do seznamu daňových poradců,
e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory.
 
Čl. 7
Průkaz daňového poradce
1. Komora vydá každému členovi Komory průkaz daňového poradce (dále jen „průkaz“). 
2. Průkaz musí obsahovat:
a) evidenční číslo, pod kterým je daňový poradce zapsán,
b) jméno, příjmení, titul,
c) sídlo,
d) datum narození,
e) fotografii,
f) razítko a podpis prezidenta Komory.
 
Část III.
HOSTUJÍCÍ DAŇOVÝ PORADCE
 
Čl. 8
Registrace
1. Hostujícím daňovým poradcem je fyzická osoba poskytující daňové poradenství v České republice dočasně nebo příležitostně a zaregistrovaná v seznamu hostujících daňových poradců.
2. Hostující daňový poradce nabývá právo vykonávat daňové poradenství dnem jeho registrace v seznamu hostujících daňových poradců a pozbývá jej vyškrtnutím ze seznamu hostujících daňových poradců, nejpozději posledním dnem platnosti osvědčení o registraci.
 
Čl. 9
Seznam hostujících daňových poradců
1. Do seznamu hostujících daňových poradců Komora registruje nebo ukládá:
a) registrační číslo,
b) jméno, příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a datum narození,
c) bydliště,
d) místo podnikání,
e) obchodní firma, je-li odlišná od jména a příjmení, 
f) adresu pro doručování na území České republiky,
g) identifikační číslo osoby,
h) fotografii daňového poradce,
i) státní příslušnost,
j) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti,
k) pojištění odpovědnosti,
l) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců,
m) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení,
n) e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou,
o) identifikátor datové schránky.
2. Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1
3. Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup jmenný seznam hostujících daňových poradců, ve kterém uvede tyto údaje:
a) jméno, příjmení, vysokoškolský titul a vědeckou hodnost,
b) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení,
c) registrační číslo,
d) místo podnikání,
e) adresu pro doručování na území České republiky,
f) identifikační číslo osoby,
g) období platnosti registrace,
h) vyškrtnutí ze seznamu hostujících daňových poradců,
i) přihlášení k Etickému kodexu Komory a jeho porušení,
j) identifikátor datové schránky.
 
Čl. 10
Osvědčení o registraci
Osvědčení o registraci do seznamu hostujících daňových poradců musí obsahovat:
a) registrační číslo, pod kterým je hostující daňový poradce registrován v seznamu hostujících daňových poradců,
b) jméno a příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost a  datum narození.
c) obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení,
d) identifikační číslo osoby,
e) datum registrace do seznamu hostujících daňových poradců a období její platnosti,
f) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory.
 
Část IV.
DAŇOVĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
 
Čl. 11
Práva a povinnosti
1. Daňově poradenská společnost vykonává daňové poradenství pomocí nejméně jednoho daňového poradce. Tím může být pouze daňový poradce, jenž nemá pozastaven ani přerušen výkon daňového poradenství (dále jen „oprávněná osoba“). Za oprávněnou osobu se považuje každý daňový poradce, jehož pomocí daňově poradenská společnost vykonává daňové poradenství. Daňově poradenská společnost je povinna oznámit Komoře do 31. 1. všechny oprávněné osoby, pomocí nichž vykonávala daňové poradenství k 31. 12. předchozího kalendářního roku. 
2. Daňově poradenská společnost je povinna před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěna po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství nebo jej má zapsáno jako předmět činnosti v obchodním rejstříku.

3. Daňově poradenská společnost je povinna se zaevidovat v seznamu daňově poradenských společností dle čl. 12 Stanov a oznámit Komoře daňového poradce, který je odpovědný za dodržování zákona a profesních předpisů v této společnosti (dále jen „odpovědný poradce“). Pro zaevidování odpovědného poradce daňově poradenské společnosti do seznamu daňově poradenských společností dle čl. 12 odst. 1 písm. e) Stanov je nezbytný písemný souhlas odpovědného poradce; písemný souhlas odpovědného poradce doloží daňově poradenská společnost spolu s oznámením. Daňově poradenská společnost je povinna oznamovat změny v osobě odpovědného poradce včetně jeho ukončení činnosti ve společnosti bez náhrady. 

4. Na daňově poradenskou společnost se dále přiměřeně použijí práva a povinnosti daňového poradce podle zákona. Zejména je daňově poradenská společnost povinna poskytovat daňové poradenství na základě smlouvy s klientem, odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobila tato společnost. Daňově poradenská společnost se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat. Odpovědnost zaměstnaného daňového poradce je upravena zákoníkem práce. Na daňově poradenskou společnost se přiměřeně použijí také práva a povinnosti daňového poradce podle Stanov, zejména ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a), b), f), g), h), k) Stanov a daňově poradenská společnost je také povinna vést spisovou evidenci o výkonu svého daňového poradenství a uchovávat ji pět let, nestanoví-li právní předpis jinak. Daňově poradenská společnost je dále povinna Komoře neprodleně oznámit změny ve skutečnostech dle odst. 6.
5. Závažné nebo opětovné porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov daňově poradenskou společností se považuje za disciplinární provinění oprávněných osob. Neprokáže-li se zavinění podle předchozí věty, odpovídá za disciplinární provinění odpovědný poradce.
6. Komora zaeviduje do seznamu daňově poradenských společností společnost, která: 
a) má daňové poradenství zapsáno jako předmět podnikání v obchodním rejstříku,
b) daňové poradenství vykonává pomocí oprávněné osoby,
c) má skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů a fyzickou osobu, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, bezúhonné podle zákona,
d) splňuje podmínku dle odst. 3,
e) je pojištěna dle odst. 2.
7. Komora vyškrtne ze seznamu daňově poradenských společností společnost, jestliže nesplňuje podmínky dle odst. 6 nebo o vyškrtnutí ze seznamu požádá žádostí opatřenou ověřeným podpisem. Komora může vyškrtnout ze seznamu daňově poradenských společností společnost z důvodu zvlášť závažného nebo opětovného porušení povinnosti podle zákona nebo těchto Stanov při jejím výkonu daňového poradenství. Kdo podal Komoře žádost o vyškrtnutí ze seznamu daňově poradenských společností, je vyškrtnut ze seznamu daňově poradenských společností uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu daňově poradenských společností Komoře doručena.
8. V případě, že daňově poradenská společnost přestane splňovat podmínku dle odst. 6 písm. b) nebo d), má 30 denní lhůtu k tomu, aby tuto podmínku opět plnila. Pokud v této lhůtě opětovné splnění této podmínky zajistí, nedochází k jejímu vyškrtnutí ze seznamu daňově poradenských společností. O prodloužení lhůty může na základě řádně zdůvodněné žádosti rozhodnout Prezidium.
 
Čl. 12
Seznam daňově poradenských společností
1. V seznamu daňově poradenských společností Komora eviduje
a) obchodní firmu,
b) identifikační číslo osoby,
c) sídlo, popřípadě adresy poboček,
d) datum zaevidování do seznamu, 
e) odpovědného poradce,
f) oprávněné osoby,
g) údaje o pojištění profesní odpovědnosti, 
h) přihlášení daňově poradenské společnosti k Etickému kodexu Komory,
i) datum vyškrtnutí ze seznamu daňově poradenských společností,
j) asistenty, jejichž garantem je její oprávněná osoba,
k) skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
l) identifikátor datové schránky.
2. Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1. 
3. Komora zveřejňuje seznam daňově poradenských společností, ve kterém uvede údaje dle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i) a l).
4. Daňově poradenská společnost uhradí Komoře za zaevidování příspěvek. Dále hradí Komoře do 31. 1. roční příspěvek za každou oprávněnou osobu oznámenou Komoře dle čl. 11 odst. 1.
 
Čl. 13
Osvědčení o evidenci 
1. Komora vydává daňově poradenským společnostem osvědčení o evidenci v seznamu daňově poradenských společností.
2. Osvědčení o evidenci v seznamu daňově poradenských společností musí obsahovat:
a) obchodní firmu  
b) identifikační číslo osoby,
c) sídlo, 
d) datum zaevidování do seznamu daňově poradenských společností, 
e) razítko a podpis prezidenta a viceprezidenta Komory.
3. Daňově poradenská společnost je povinna umístit osvědčení způsobem dle § 6 odst. 10 písm. b) zákona.
4. Daňově poradenská společnost uhradí Komoře za vydání osvědčení příspěvek, za první vydání osvědčení příspěvek nehradí.
5. Daňově poradenská společnost je povinna vrátit osvědčení do 30 dní od jejího vyškrtnutí ze seznamu daňově poradenských společností.
 
Část V.
ASISTENT 
 
Čl. 14
Asistent
1. Asistentem daňového poradce nebo daňově poradenské společnosti se rozumí fyzická osoba zaevidovaná v seznamu asistentů, který vede Komora. Na evidenci v seznamu asistentů není právní nárok.
2. Na návrh daňového poradce může Komora zapsat do seznamu asistentů fyzickou osobu, která je jeho pracovníkem ve smyslu § 6 zákona a která prokáže, že splňuje předpoklady podle § 5 odst. 1 písm. a) až e) zákona.
3. Daňový poradce, který navrhne k zapsání asistenta, je garantem asistenta (dále jen „garant“). Garant odpovídá za odbornost asistenta a splnění předpokladů dle předchozího odstavce po celou dobu evidence asistenta. Daňový poradce může být garantem jednoho asistenta.
4. Na návrh daňově poradenské společnosti může Komora zapsat do seznamu asistentů fyzickou osobu, která je jejím pracovníkem ve smyslu § 6 zákona a která prokáže, že splňuje předpoklady podle § 5 odst. 1 písm. a) až e) zákona. Daňově poradenská společnost může evidovat maximálně tolik asistentů, kolik eviduje oprávněných osob. 
5. Garantem asistenta daňově poradenské společnosti musí být její oprávněná osoba.
6. Asistent, jeho garant nebo daňově poradenská společnost, u které je asistent evidován, je povinen Komoře bezodkladně oznámit, že nesplňuje některý z předpokladů podle odstavců 2 až 4.
7. Komora ze seznamu vyškrtne asistenta, který nesplňuje předpoklady podle odstavců 2 až 4, a dále pokud o to garant nebo asistent písemně požádá. Komora může vyškrtnout se seznamu asistenta, za kterého není zaplacen roční příspěvek dle čl. 15 odst. 4 Stanov nebo pokud asistent poruší povinnost, kterou mu Stanovy ukládají.
 
Čl. 15
Seznam asistentů
1. V seznamu asistentů Komora eviduje
a) evidenční číslo asistenta,
b) jméno a příjmení, vysokoškolský titul, vědeckou hodnost,
c) datum narození,
d) trvalý pobyt,
e) sídlo kanceláře,
f) datum zaevidování do seznamu,
g) jméno, příjmení a evidenční číslo garanta,
h) název a identifikační číslo daňově poradenské společnosti, u které je evidován,
i) e-mailovou adresu a telefonní kontakt pro komunikaci s Komorou,
j) datum vyškrtnutí ze seznamu.
2 Komora eviduje i změny údajů dle odst. 1.
3. Seznam asistentů je neveřejný. 
4. Garant nebo daňově poradenská společnost, která asistenta eviduje, hradí za asistenta Komoře roční příspěvek, který je splatný do 30 dní od zaevidování do seznamu asistentů a v dalších letech do 31. 3. kalendářního roku.
 
Část IV.
ORGÁNY KOMORY
 
Valná hromada
Čl. 16
Svolání Valné hromady
1. Valnou hromadu svolává Prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku.
2. Prezidium je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň třetina členů Komory, nebo požádá-li písemně o svolání Dozorčí komise. Prezidium je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu vždy, pokud počet členů Prezidia klesne pod pět. Mimořádná Valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání.
3. Oznámení o konání Valné hromady zveřejní Prezidium nejpozději 60 dnů před jejím konáním na úřední desce Komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání Valné hromady a její program, termín, způsob jednání a místo konání v případě vyhlášení prezenční formy nebo elektronickou adresu v případě vyhlášení elektronické formy jednání. Písemné materiály určené k projednávání na Valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným způsobem tak, aby byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové sítě. Oznámení o konání Valné hromady, její program, termín a místo konání včetně písemných materiálů určených k projednávání na Valné hromadě je zároveň členu Komory doručeno do jeho datové schránky daňového poradce.
4. Člen Komory má právo podat návrh na novelu Stanov, jiných řádů a vnitřních předpisů vydaných Komorou, nebo pozměňovací návrh k návrhu jejich novel, předložených k projednání a schválení na Valné hromadě, a to nejpozději do 45 dnů před konáním Valné hromady. Později doručené pozměňovací návrhy se považují za neuplatněné. 
5. Prezidium projedná předložený návrh nebo pozměňovací návrh a předloží stanovisko k tomuto návrhu Valné hromadě. V případě, že je navrhovatelem návrh nebo pozměňovací návrh stažen, věta první neplatí. 
6. Člen Komory může písemně pověřit jiného člena Komory (dále jen „zástupce“), aby ho na Valné hromadě zastupoval a hlasoval jeho jménem o projednávaných otázkách, přičemž zastupující člen musí se zastoupením vyjádřit souhlas. Jeden člen Komory může zastupovat nejvýše pět členů Komory. Takto zastoupený člen se považuje za přítomného na Valné hromadě.
7. Zastoupený člen v podepsané a datované pověřovací listině uvede, které Valné hromady se pověření týká a koho zastoupením pověřuje, přičemž se za takovou listinu považuje i písemnost udělená v předem stanoveném elektronickém rozhraní a pod individuálním kódem obdrženým v souladu s Jednacím a hlasovacím řádem. Údaje v pověření musí vylučovat záměnu zastoupeného člena či zástupce. Nevyhovuje-li pověření těmto požadavkům, je neplatné.
8. Zástupce není oprávněn zmocnit za sebe dalšího zástupce.
9. Za správnost údajů v pověřovací listině a pravost podpisů odpovídá ten, kdo listinu předkládá; toto ustanovení se nepoužije v případě pověření uděleného prostřednictvím stanoveného elektronického rozhraní.
10. Prezidium má právo pozvat na Valnou hromadu hosty. Host je oprávněn na jednání Valné hromady vystoupit.
 
Čl. 17
Působnost Valné hromady
1. Valná hromada
a) volí z řad členů Komory tajnou volbou členy a náhradníky Prezidia, členy Dozorčí komise a Disciplinární komise,
b) odvolává v tajném hlasování členy výše uvedených orgánů a náhradníky Prezidia i před uplynutím volebního období,
c) schvaluje Stanovy, volební řád a disciplinární řád a jejich případné změny,
d) projednává zkušební řád,
e) schvaluje vytvoření územních sekcí,
f) schvaluje výši paušálních náhrad výdajů spojených s výkonem funkce v orgánu Komory,
g) schvaluje výši příspěvků členů Komory,
h) projednává a schvaluje zprávu o činnosti orgánů Komory,
i) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření Komory a schvaluje rozpočet,
j) usnáší se na dalších věcech, které si vyhradí,
k) může změnit, nebo zrušit rozhodnutí Prezidia s výjimkou rozhodnutí Prezidia dle § 14 zákona.
2. Náhradník Prezidia se stává jeho členem místo toho člena, který byl odvolán nebo se vzdal členství v Prezidiu nebo přestal být členem Komory.
3. Okamžikem zvolení do orgánu Komory zaniká stávající funkce člena jiného orgánu Komory nebo náhradníka Prezidia; to neplatí pro člena Zkušební komise.
4. K odvolání člena orgánu Komory nebo náhradníka Prezidia postačí alespoň tři pětiny hlasů členů komory, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání. Na uvolněné místo člena Prezidia na dobu do konce původního volebního období nastoupí náhradník Prezidia. Pokud takový náhradník Prezidia není, nebo byl-li odvolán člen jiného orgánu Komory, člena příslušného orgánu Komory zvolí na uvolněné místo Valná hromada. V takovém případě volební období nově zvoleného člena orgánu Komory končí uplynutím volebního období původně odvolaného člena orgánu Komory. V případě zániku funkce člena orgánu Komory se postupuje stejným způsobem podle předchozí věty. V případě volby všech členů orgánu Komory a náhradníků Prezidia platí pro jejich volební období odst. 5.

5. Volební období členů orgánu orgánů Komory a náhradníků Prezidia je tříleté.
6. Volby členů Prezidia a jeho náhradníků se konají jednou za tři roky.

7. Volby členů Dozorčí komise se konají každý rok tak, že v kalendářním roce dělitelném bezezbytku číslem tři se volí nejméně 3 členové Dozorčí komise a v ostatních letech se volí nejméně 2 členové Dozorčí komise.
8. Není-li při volbě zvolen stanovený počet členů Dozorčí komise, zvolí zbývající počet členů Dozorčí komise z této volby nejbližší následující Valná hromada. V takovém případě volební období člena Dozorčí komise, který byl Valnou hromadou zvolen v jiné volbě než v původně určené, končí uplynutím původně určeného volebního období.
9. Volby nejméně 5 členů Disciplinární komise se konají každý rok.
10. Není-li při volbě zvolen stanovený počet členů Disciplinární komise, zvolí zbývající počet členů Disciplinární komise z této volby nejbližší následující Valná hromada. V takovém případě volební období člena Disciplinární komise, který byl Valnou hromadou zvolen v jiné volbě než v původně určené, končí uplynutím původně určeného volebního období.
11. Členové orgánu Komory a náhradníci Prezidia, jejichž volební období uplynulo, zůstávají ve svých funkcích až do zvolení svých nástupců.

12. Podrobnosti o volbách stanoví volební řád Valné hromady.

 
Čl. 18
Způsob jednání Valné hromady 
1. Jednání Valné hromady může probíhat prezenční formou nebo elektronicky s využitím elektronických prostředků; o způsobu jednání Valné hromady rozhoduje Prezidium.
2. Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Valná hromada zvolí orgány Valné hromady dle odst. 4 až 7 a v případě konání voleb též volební komisi a schválí program svého jednání. Orgán Valné hromady zvolí ze svých členů předsedu, který řídí jeho činnost.
4. Řídící komise je tříčlenná, řídí a organizuje průběh Valné hromady.
5. Mandátová komise je pětičlenná, kontroluje přítomnost členů a posuzuje předložené pověřovací listiny a kontroluje průběh a výsledky hlasování, toto neplatí pro volby členů orgánů Komory.
6. Návrhová komise je pětičlenná, eviduje a předkládá návrhy na usnesení Valné hromady.
7. Volební komise je pětičlenná, řídí a organizuje průběh voleb členů orgánů Komory.
8. Orgán Valné hromady dle odst. 4 až 7 je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
9. V případě neusnášeníschopnosti orgánu Valné hromady hlasuje Valná hromada o odvolání nepřítomných členů orgánu Valné hromady a bezprostředně provede doplňovací volbu.
10. Každý člen Komory má právo požádat o slovo na Valné hromadě. Člen se hlásí o slovo u řídící komise až do doby, pokud není rozhodnuto o ukončení diskuze. Slovo se uděluje v pořadí, v jakém se diskutující přihlásili. Kdo není přítomen v okamžiku, kdy mu je uděleno slovo, ztrácí své pořadí.
11. Je-li vznesen pozměňovací návrh k předkládanému dokumentu nebo usnesení, může si řídící komise vyžádat písemnou formulaci takového návrhu.
12. Pořádek při jednání Valné hromady udržuje řídící komise, přitom může po předchozím napomenutí odejmout slovo řečníkovi, který se odchyluje od projednávané věci, překračuje stanovenou lhůtu pro vystoupení, narušuje jednání, nebo vážnost Valné hromady.
13. Podá-li ten, jehož se některé z výše uvedených opatření týká, námitky u řídící komise, rozhodne o nich Valná hromada hlasováním.
 
Čl. 19
Způsob hlasování Valné hromady
1. Hlasovat je možno buď elektronicky nebo jiným vhodným způsobem. Způsob hlasování stanoví řídící komise.
2. Při hlasování o jednotlivých bodech se hlasuje nejprve o návrzích procedurálních, pozměňovacích a o protinávrzích.
3. Řídící komise vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti němu a počet těch, kteří se zdrželi hlasování, to neplatí v případě hlasování zdvižením ruky.
4. Podrobnosti o jednání a hlasování Valné hromady stanoví jednací a hlasovací řád Valné hromady.
 
Čl. 20
Usnesení Valné hromady
Usnesení Valné hromady a změny Stanov jsou účinné okamžikem jejich schválení Valnou hromadou, nestanoví-li usnesení Valné hromady jinak.
 
Čl. 21
Hlasování per rollam
1. Rozhodnutí Komory lze přijímat i mimo Valnou hromadu hlasováním per rollam, toto neplatí pro volby a odvolávání členů orgánů Komory. Při hlasování per rollam platí pravidla pro usnášeníschopnost a platnost usnesení Valné hromady. Ustanovení pro zastupování na Valné hromadě se nepoužije.
2. Podrobnosti o tomto způsobu hlasování stanoví hlasovací řád per rollam.
 
Prezidium
Čl. 22
1. Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky. Způsob provádění volby členů a náhradníků Prezidia stanoví volební řád.
2. Prezidium volí ze svých členů tajnou volbou prezidenta Komory, který stojí v čele Prezidia, a viceprezidenta a tyto funkcionáře rovněž odvolává.
3. Prezidium řídí činnost Komory a rozhoduje ve věcech podle odst. 4, pokud o nich nerozhoduje podle zákona, nebo Stanov Dozorčí, Disciplinární nebo Zkušební komise nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada.
4. Prezidium:
a) svolává Valnou hromadu a navrhuje její program,
b) odpovídá za vedení seznamu daňových poradců a vydávání osvědčení,
c) navrhuje Valné hromadě základní dokumenty Komory, zejména Stanovy a jejich změny,
d) jmenuje část členů Zkušebních komisí podle zákona na dobu tří let a sestavuje jednotlivé Zkušební komise,
e) organizuje a zabezpečuje kvalifikační zkoušky,
f) po dohodě s Ministerstvem financí schvaluje zkušební řád,
g) spravuje majetek Komory a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění činnosti Komory, zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Valné hromadě,
h) řídí činnost Komory mezi Valnými hromadami
i) rozhoduje o organizaci kanceláře a kontroluje její činnost,
j) zaujímá stanoviska ke stížnostem předloženým kanceláří Komory,
k) předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů,
l) ruší, pozastavuje nebo mění rozhodnutí přijatá prezidentem nebo viceprezidentem Komory mezi zasedáními Prezidia,
m) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Dozorčí komise o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců dle čl. 25 odst. 3 a proti rozhodnutí Zkušební komise a tajemníka,
n) o dalších věcech, které si vyhradí.
 
Čl. 23
Způsob jednání Prezidia
1. Zasedání Prezidia se konají podle potřeby nejméně jedenkrát za 2 měsíce.
2. Nebyl-li termín zasedání Prezidia určen na předchozím zasedání, svolá jí písemně prezident Komory. Učiní tak bezodkladně vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů Prezidia nebo předseda Dozorčí komise.
3. Zasedání se konají zpravidla v sídle Komory. Na jiné místo lze zasedání svolat pouze na základě rozhodnutí Prezidia.
4. Členové Prezidia jsou povinni se zúčastnit jeho zasedání, nebrání-li jim v tom závažné důvody.
5. Náhradníci Prezidia a předsedové Dozorčí a Disciplinární komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání Prezidia s hlasem poradním.
6. Zasedání Prezidia řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Pokud do 15 minut po stanoveném termínu zahájení zasedání není prezident ani viceprezident přítomen, přítomní členové Prezidia zvolí ze svého středu zástupce, který zasedání Prezidia bude řídit. 
7. Prezidium je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, pokud tyto Stanovy nestanoví jinak. 
8. Ze zasedání Prezidia je pořizován zápis, který kancelář Komory doručí všem členům Prezidia a předsedům Dozorčí a Disciplinární komise. Zápis musí být kanceláří Komory na požádání předložen k nahlédnutí kterémukoliv členovi Komory. Jestliže některý člen Prezidia hlasoval jinak než většina, musí být toto stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu.
 
Čl. 24
Prezident
1. Prezidenta a viceprezidenta volí a odvolává Prezidium většinou hlasů všech svých členů.
2. Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech Komory, pokud rozhodnutí není vyhrazeno Prezidiu nebo Valné hromadě či jinému orgánu Komory. Není-li prezident zvolen, zastupuje Komoru viceprezident.
3. V období mezi zasedáními Prezidia je prezident oprávněn učinit jakékoliv neodkladné rozhodnutí, k němuž by jinak bylo oprávněno Prezidium.
4. Viceprezident je oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako prezident, pověří-li jej k tomu Prezidium nebo prezident; ve stejném rozsahu jako prezident je viceprezident oprávněn jednat v době nepřítomnosti prezidenta.
5. Prezident (viceprezident) je povinen podat při zahájení zasedání Prezidia ústní zprávu o své činnosti v době od konání posledního zasedání.
 
Dozorčí komise
Čl. 25
1. Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení Valné hromady, kontroluje činnost Prezidia a kanceláře Komory (dále jen „kancelář“).
2. Dozorčí komise dohlíží na řádný výkon daňového poradenství daňovými poradci a daňově poradenskými společnostmi ve smyslu zákona a vnitřních předpisů Komory.
3. Dozorčí komise rozhoduje o pozastavení výkonu daňového poradenství v případech podle § 8 odst. 1 zákona a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců v případech podle § 7 odst. 2 písm. a) a e) zákona. O odvolání proti rozhodnutí Dozorčí komise dle předchozí věty rozhoduje Prezidium.
4. Dozorčí komise rozhoduje o vyškrtnutí daňově poradenské společnosti dle čl. 11 odst. 6 písm. d) a e) ve spojení s čl. 7 těchto Stanov.
5. Dozorčí komise kontroluje hospodaření Komory.
6. Dozorčí komise je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě.
7. Dozorčí komise se skládá ze 7 členů Komory. Jejím členem nemůže být člen nebo náhradník Prezidia, člen Disciplinární komise ani člen Zkušební komise.
7. Dozorčí komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.
8. Předseda Dozorčí komise podepisuje kontrolní nálezy a jiné písemnosti komise.
 
Čl. 26
1. Dozorčí komise má právo nahlížet do všech dokladů Komory a vyžadovat od členů Prezidia a pracovníků kanceláře potřebné informace.
2. Dozorčí komise má právo navrhovat Valné hromadě a Prezidiu opatření, která považuje za potřebná.
3. Zasedání Dozorčí komise se konají nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí komise jedná v plénu nebo prostřednictvím své elektronické konference. 
4. Pokud jde o způsob svolávání a pravidla jednání Dozorčí komise, použije se přiměřeně ustanovení Stanov o Prezidiu Komory.
 
Disciplinární komise
Čl. 27
1. Disciplinární komise jedná v plénu nebo v disciplinárních senátech a provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle disciplinárního řádu a rozhoduje v řízení o přestupcích podle § 14a zákona. 
2. Disciplinární komise se skládá z 15 členů.
3. Členem Disciplinární komise nemůže být člen nebo náhradník Prezidia ani člen Dozorčí komise.
4. Disciplinární komise volí ze svých členů tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.
5. Předseda disciplinárního senátu podepisuje rozhodnutí disciplinárního senátu.
6. Disciplinární řízení je upraveno disciplinárním řádem.
 
Tajemník
Čl. 28
1. Tajemníka Komory jmenuje a odvolává Prezidium.
2. Tajemník nemůže být členem nebo náhradníkem Prezidia, členem Dozorčí komise ani Disciplinární komise.
3. Tajemník Komory:
a) rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců v případech podle § 7 odst. 2 písm. c), d) a f) zákona,
b) rozhoduje v dalších správních řízeních vedených Komorou v prvním stupni, pokud o nich nerozhodují podle zákona nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada,
c) vykonává správní dozor podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o výsledcích kontrol informuje Dozorčí komisi; za účelem výkonu správního dozoru může jednotlivými úkony při kontrole plnění povinností podle tohoto bodu pověřit zaměstnance kanceláře Komory,
d) rozhoduje v dalších věcech, pokud o nich nerozhodují podle zákona nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada. 
4. O odvolání proti rozhodnutí tajemníka dle odst. 3 rozhoduje Prezidium.
5. Tajemník Komory může jednat jménem Komory a rozhodovat v rozsahu pověření daného Prezidiem, případně usnesením Valné hromady.
6. Dále tajemník Komory zejména: 
a) účastní se zasedání Prezidia, nebyl-li z něj vyloučen, a zajišťuje pořízení zápisu,
b) účastní se na vyžádání jiného orgánu Komory jeho jednání,
c) účastní se jednání Valné hromady,
d) organizačně zajišťuje konání Valné hromady a zasedání Prezidia,
e) může navrhnout zastupovanému daňovému subjektu, s nímž správce daně vede daňové řízení, v němž ho dosud zastupoval zemřelý daňový poradce, že toto zastupování převezme jiný daňový poradce, kterého tajemník doporučí s ohledem na jeho specializaci,
f) ustanovuje daňového poradce jako zástupce Komory pro řízení o náhradě škody po zemřelém daňovém poradci vůči pojišťovně.
 
Zkušební komise
Čl. 29
1. Jednotlivé Zkušební komise jsou čtyřčlenné.
2. Činnost Zkušebních komisí upravuje zkušební řád.
 
Část VII.
KANCELÁŘ
 
Čl. 30
1. V sídle Komory se zřizuje kancelář. Organizaci kanceláře určuje Prezidium, které je oprávněno zřídit pobočku kanceláře i mimo sídlo Komory.
2. Kancelář zabezpečuje činnost Komory po stránce administrativní a hospodářské.
3. V čele kanceláře stojí tajemník Komory.
4. Kancelář zejména:
a) vede seznam daňových poradců, seznam hostujících daňových poradců, seznam daňově poradenských společností a seznam asistentů a uveřejňuje jmenný seznam daňových poradců a hostujících daňových poradců (dle čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 3) a seznam daňově poradenských společností (dle čl. 12 odst. 3),
b) zabezpečuje vydávání osvědčení a průkazů,
c) organizačně zajišťuje zkoušky daňových poradců,
d) eviduje stížnosti na výkon daňového poradenství a předává je k prošetření Dozorčí komisi,
e) zajišťuje hospodaření Komory dle schváleného rozpočtu a pokynů Prezidia,
f) vybírá příspěvky a další stanovené platby,
g) organizačně zajišťuje kontakty Komory s jinými institucemi v tuzemsku v zahraničí,
h) provádí svými zaměstnanci úkony podle čl. 28 odst. 3 písm. c). 
 
Část VIII.
SPOLEČNÁ A ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
 
Čl. 31
Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup usnesení Valné hromady a další dokumenty, u kterých to orgány Komory považují za potřebné. U dokumentů, které stanoví práva nebo povinnosti daňových poradců a hostujících daňových poradců tak učiní vždy.
 
Čl. 32
Členství v orgánech Komory se lze vzdát písemným podáním učiněným prezidentu Komory. Členství zaniká dnem, který stanoví prezident, nejpozději však patnáctým dnem po doručení písemného podání.
 
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Čl.  33
1. Právnické osoby zaevidované v seznamu před účinností těchto Stanov se považují za právnické osoby řádně zaevidované dle těchto Stanov, pokud do 31. 12. 2008 doloží Komoře splnění podmínek dle článku 11 odst. 6 těchto Stanov a uhradí příspěvek za zaevidování dle čl. 12 odst. 4.
2. Osvědčení a průkazy daňového poradce vydané před účinností změn Stanov přijatých Valnou hromadou dne 7. 11. 2008 zůstávají v platnosti. Daňový poradce však má právo požádat o jejich výměnu. 
3. Povinnost uhradit příspěvek za oprávněné osoby dle čl. 12 odst. 4 vzniká poprvé k 31. 12. 2009 se splatností do 31. 1. 2010.
4. Zrušují se Stanovy Komory daňových poradců České republiky vydané na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, včetně změn schválených Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky až do dne 9. 11. 2007.
5. Bylo-li zahájeno řízení s daňovým poradcem podle § 7 odst. 2 a 3 nebo podle § 8 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 8. 11. 2013,  dokončí se podle ustanovení Stanov, která jsou pro daňového poradce příznivější.
6. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou Komory daňových poradců České republiky.
 

Čl. 34

1. Délka volebního období členů a náhradníků Dozorčí a Disciplinární komise zvolených Valnou hromadou před nabytím účinnosti novely Stanov KDP ČR, ve znění schváleném Valnou hromadou dne 10. 11. 2023, není tímto dotčena.
2. Na základě čl. 17 odst. 1 písm. a) a odst. 5 proběhne po nabytí účinnosti novely Stanov KDP ČR, ve znění schváleném Valnou hromadou dne 10. 11. 2023, volba 7 členů Dozorčí komise a 15 členů Disciplinární komise.
3. Funkční období 2 členů Dozorčí komise, kteří v této volbě dosáhnou nejvyšší počet hlasů, je 3 leté. Funkční období 2 členů Dozorčí komise, kteří ve volbě obdrží třetí a čtvrtý nejvyšší počet hlasů, je 2 leté. Funkční období zbývajících 3 členů Dozorčí komise je 1 leté.
4. Funkční období 5 členů Disciplinární komise, kteří v této volbě dosáhnou nejvyšší počet hlasů, je 3 leté. Funkční období 5 členů Disciplinární komise, kteří ve volbě obdrží šestý až desátý nejvyšší počet hlasů, je 2 leté. Funkční období zbývajících 5 členů Disciplinární komise je 1 leté.
5. V případě rovnosti hlasů se postupuje přiměřeně podle čl. 10 odst. 2 Volebního řádu KDP ČR.

 
 
Stanovy KDP ČR schválené Valnou hromadou KDP ČR dne 7. 11. 2008 s účinnosti od 7. 11. 2008 ve znění schváleném hlasováním per rollam dne 4. 5. 2015, ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 6. 11. 2015, ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 11. 11. 2016 a ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 3. 11. 2017 s účinností změn od data schválení s výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. za), čl. 12 odst. 1 písm. j), čl. 14, čl. 15 a čl. 29 odst. 6 písm. a), která nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018, ve znění schváleném členskou základnou KDP ČR v hlasování per rollam dne 1. 2. 2021, ve znění schváleném členskou základnou KDP ČR v hlasování per rollam dne 26. 5. 2021, ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 12. 11. 2021 a ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 10. 11. 2023 s účinností změn od 1. 1. 2024.