Zkušební řád

Aktualizováno 01.02.2023, Publikováno 20.05.2020

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

Komory daňových poradců ČR

(Aktuální znění k 1. 2. 2023 ke stažení v PDF)

Podle § 5 odst. 10 zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), upravuje Prezidium Komory daňových poradců ČR (dále jen "Komora") podrobnosti o obsahu a průběhu kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky a jejich částí, vyhlášení výsledku a jeho doručení a po dohodě s Ministerstvem financí (dále jen "ministerstvo") podle § 11, odst. e) zákona vydává tento Zkušební řád:

 

§ 1

Účel zkoušky

Účelem kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně povolání daňového poradce.

 

§ 2

Přihláška ke kvalifikační zkoušce a rozdílové zkoušce

(1) Žadatel o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části doručí Komoře písemnou žádost, ke které připojí přílohy dle § 5 odst. 4 zákona. Žadatel vyznačí v žádosti části kvalifikační zkoušky, o jejichž složení žádá v daném zkušebním období.

(2) Žadatel, který obdržel rozhodnutí Komory o uznání odborné kvalifikace s podmínkou vykonání rozdílové zkoušky, následně doručí Komoře žádost o vykonání rozdílové zkoušky nebo její části. Tiskopisy žádosti lze vyžádat v kanceláři Komory.

(3) Nesplňuje-li předložená žádost předepsané náležitosti, vyzve Komora žadatele k doplnění (§ 5, odst. 4 zákona), poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti v této lhůtě.

(4) Dnem doručení žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí Komoře je zahájeno řízení ve věci kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí, o této skutečnosti Komora žadatele písemně vyrozumí.

 

§ 3

Termíny zkoušek

(1) Kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky a jejich části jsou organizovány zpravidla ve dvou zkušebních obdobích ročně.

a) Žadatelé o kvalifikační zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo jejich části, jejichž úplná žádost byla přijata Komorou

- od 1. 8. do 31. 1., vykonají zkoušku nebo její část nejpozději do 30.4.;

- od 1. 2. do 31. 7., vykonají zkoušku nebo její část nejpozději do 31.10.
a to v termínech stanovených podle písm. c).

b) Komora může ve výjimečných případech a na základě písemné řádně zdůvodněné žádosti rozhodnout o zařazení žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí, který podal přihlášku později, do nejbližšího termínu zkoušky.

c) Prezidium určí konkrétní termíny písemných částí zkoušek a termíny ústní části zkoušek nejpozději do 31. 7. běžného roku na další kalendářní rok. 

d) V odůvodněných případech může Prezidium rozhodnout o změně stanovených termínů písemných a ústních částí zkoušek, jejich zrušení či stanovení dalších konkrétních termínů i po termínu uvedeném v písm. c). 
V případě změny termínu, žádosti o vykonání zkoušky v původním termínu zůstávají v platnosti i pro změněný termín, uchazeč však může vzít svoji žádost zpět, a to nejpozději 20 dnů před konáním písemné části zkoušky. Uchazeč zároveň uvede údaje pro vrácení poplatku, byl-li zaplacen. 
V případě stanovení dalších termínů zkoušky, Prezidium rozhodne o termínu pro přijetí žádostí uchazečů. Uchazeč, který chce skládat zkoušku v takovém termínu, tuto skutečnost výslovně uvede v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky. 
V případě zrušení termínu zkoušky, je Komora povinna žadatele písemně o této skutečnosti informovat s uvedením způsobu vrácení poplatku, byl-li zaplacen.

(2) Žadatel je o místu, termínu a čase konání každé části zkoušky uvědomen písemně nejméně 30 dnů předem.

(3) Nedostaví-li se žadatel ke zkoušce nebo její části ve stanoveném termínu, nebo zkoušku nebo její část nekoná z důvodu neuhrazení poplatku podle § 11, Komora ukončí řízení ve věci zkoušky nebo její části. Žadatel, který se ze závažných a zřetele hodných důvodů řádně a prokazatelně omluví za neúčast na zkoušce nebo její části do pěti kalendářních dnů po stanoveném datu zkoušky nebo její části, má nárok na vrácení uhrazeného poplatku za zkoušku, pokud v daném zkušebním období nekonal žádnou z částí zkoušky. Neomluvená neúčast u kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí je posuzována jako vykonání kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí s výsledkem "neprospěl". O tom a o důvodnosti omluvy rozhoduje zkušební komise (dále jen "komise"), sestavená pro tento účel.

 

§ 4

Obsah kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky

(1) Kvalifikační zkouška a rozdílová zkouška se skládá z částí písemných a ústní části.

(2) Písemné části kvalifikační zkoušky ověřují znalosti žadatele, potřebné k výkonu daňového poradenství, zejména úroveň znalostí z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky a účetnictví včetně schopností praktických aplikací (případové studie, využití řádných i mimořádných opravných prostředků, testy, příklady, vyplnění tiskopisů daňových přiznání a hlášení). Písemné části rozdílové zkoušky ověřují znalosti žadatele z oblastí, jejichž znalost není prokázána doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.

(3) Obsah písemných částí kvalifikační zkoušky je stanoven rozhodnutím Prezidia nejpozději do 31. 7. běžného roku na další kalendářní rok.

(4) Ústní část kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky je zaměřena na:

a) nedostatky v písemných částech,

b) platné právní normy o daních,

c) orientačně na další právní normy, související s daněmi.

Jako doplňující lze položit otázku týkající se dříve platných daňových předpisů, pokud podle nich lze ještě postupovat.

 

§ 5

Průběh kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky

(1) Kvalifikační zkoušku, rozdílovou zkoušku a jejich části koná žadatel před komisí.

(2) Písemná část kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky trvá v jednom dni max. 5 hodin. V případě, že se část zkoušky koná na více zkušebních místech, probíhá tato část zkoušky na všech těchto místech současně.

(3) Před zahájením každé z částí kvalifikační zkoušky předloží žadatel občanský průkaz (ověření způsobilosti k právním úkonům a kontrola totožnosti) nebo pas. Před zahájením každé části rozdílové zkoušky předloží žadatel průkaz totožnosti. Komise je oprávněna kontrolovat totožnost žadatelů v průběhu písemné části zkoušky.

(4) Písemná část je zahájena rozpečetěním zadání za přítomnosti nejméně tří členů komise. Zadání je rozdáno účastníkům zkoušky, kteří označí určené písemnosti podle pokynů komise. Zahájení práce je možné až na znamení předsedy komise, které následuje bezprostředně po stanovení hodiny a minuty ukončení zkoušky.

(5) Dozorem u písemné části zkoušky je předsedou komise pověřen alespoň jeden člen komise. Přestávky si volí každý z žadatelů individuálně:

a) Žadatel, který opustí zkušební místnost, odevzdá všechny písemnosti dozoru, který zaznamená čas odchodu; po návratu žadatele zaznamená čas příchodu a písemnosti mu vydá.

b) V případech náhlé nevolnosti, kdy žadatel opustí ve chvatu zkušební místnost a ponechá veškeré písemnosti na svém pracovním místě, učiní pověřený člen komise opatření ve smyslu odstavce a) sám.

(6) Písemné i ústní části kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky jsou neveřejné. Kvalifikační zkoušce, rozdílové zkoušce a jejich částem může být kromě členů komise přítomen jen Prezidiem písemně pověřený delegovaný zástupce, který nemá právo zasahovat do průběhu kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky a jejich částí; jeho účast se zaznamená do protokolu o kvalifikační zkoušce, rozdílové zkoušce nebo jejich částech.

 

§ 6

Písemná část kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky

(1) V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu. Nesmí použít prostředky výpočetní techniky kromě kalkulátoru. Dále nesmí v průběhu zkoušky použít komunikační techniku zejména mobilní telefon.

(2) Žadatel je povinen pracovat samostatně; neuposlechne-li napomenutí dozoru nebo použije-li nedovolených pomůcek, je mu písemná práce odebrána s uvedením času a důvodu ukončení zkoušky a je ze zkušební místnosti vykázán. Komise hodnotí výsledek zkoušky výrokem "neprospěl".

(3) Po skončení písemné části a odevzdání všech prací sdělí komise žadatelům správný postup řešení. Zadání písemné části si může žadatel ponechat.

(4) Postačující podmínkou postupu k ústní části zkoušky je dosažení minimálního bodového limitu ze všech písemných částí zkoušky (§ 8 odst. 2).

(5) Písemná část je ukončena odevzdáním písemných prací po uplynutí časového limitu. Žadatel, který opustí zkušební místnost a neodevzdá písemnou práci, s výjimkou případů uvedených v § 5 odst. 5 písm. b), se posuzuje jako by písemnou část vykonal neúspěšně.

(6) Kancelář Komory sdělí výsledek písemné části zkoušky žadateli písemně.

(7) Platnost složené písemné části zkoušky lze do celkového hodnocení zkoušky započítat, pokud od jejího složení neuplynulo více než 24 měsíců.

 

§ 7

Ústní část kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky

(1) Ústní část zkoušky probíhá před komisí, jejíž složení nemusí být shodné s komisí, před kterou se konala písemná část zkoušky.

(2) Doba trvání ústní části nepřekročí 60 minut na jednoho žadatele.

(3) Žadatel, který nesložil ústní část zkoušky, může tuto část opakovat, pokud složil všechny písemné části zkoušky, a zároveň k datu konání opakované ústní zkoušky neuplynula doba dle § 6 odst. 7.

 

§ 8

Hodnocení kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky

(1) Písemné části zkoušky jsou hodnoceny odděleně.

(2) Nedosáhne-li žadatel z každého praktického příkladu a teoretického testu v písemné části zkoušky minimálně 50% možných bodů, rozhoduje komise hlasováním o ukončení této části zkoušky s výsledkem "neprospěl".  Nejpozději při zadání písemné části zkoušky jsou žadatelé seznámeni s maximálním počtem bodů, kterých je možné dosáhnout v jednotlivých samostatných příkladech. S dosaženými výsledky je žadatel seznámen písemně současně s vyhodnocením písemné části zkoušky.

(3) Žadatel, který neuspěl při některé písemné části zkoušky, má právo v termínu dohodnutém s Komorou nahlédnout do své písemné práce po dobu třiceti minut v kanceláři Komory a to ve lhůtě do 3 měsíců poté, co obdržel oznámení o výsledku této písemné části zkoušky.

(4) Po ukončení ústní části zkoušky rozhodne zkušební komise v nepřítomnosti žadatele o výsledku zkoušky hlasováním. Výsledek zkoušky sdělí předseda komise bezprostředně po hlasování komise ústně žadateli. Žadatel potvrdí svým podpisem na protokolu o kvalifikační zkoušce nebo na protokolu o rozdílové zkoušce, že byl seznámen s celkovým hodnocením.

 

§ 9

Organizace kvalifikačních zkoušek a rozdílových zkoušek a řízení práce komise

(1) Organizaci kvalifikačních zkoušek a rozdílových zkoušek zajišťuje kancelář Komory, v úzké součinnosti se zkušebními komisaři. V případě potřeby se ve věci zajišťování zkoušek obrací na ředitele nebo jím pověřené pracovníky Finančních ředitelství.

(2) Práci komise řídí předseda zkušební komise; odpovídá za věcnou i formální správnost průběhu kvalifikačních zkoušek a rozdílových zkoušek a včasné vyhotovení podkladů, tj. protokolů o kvalifikační zkoušce, rozdílové zkoušce daňového poradce nebo jejich částech (dále jen "protokol").

(3) Členové komise se nejpozději do zahájení vyhodnocování písemné části seznámí s postupem řešení písemné části.

(4) Protokol podepisují všichni přítomní členové komise. Do protokolu se zaznamenávají výsledky písemných částí. V protokolu o ústní části se vede záznam o zásadních konkrétně položených otázkách ústní části zkoušky a jejich zodpovězení nebo nezodpovězení žadatelem.

(5) V protokolu o průběhu a výsledku písemné části zkoušky žadatelů zaznamenají přítomní členové komise po každé části zkoušky její výsledek, protokol podepíší a předají jej bezprostředně kanceláři Komory. Kancelář Komory uloží protokol na bezpečném místě až do okamžiku vykonání další části zkoušky.

(6) Předseda komise zajistí, aby Komora byla neprodleně po vyhodnocení písemné části zkoušky jmenovitě informována o úspěšných a neúspěšných žadatelích.

(7) V případě, že vyhodnocení písemné části zkoušky není prováděno bezprostředně po jejím ukončení, jsou písemné práce uloženy do obálky nebo krabice, kterou pečetí a svým podpisem označí minimálně tři členové komise. Do doby společného rozpečetění před zahájením opravování je uložena na bezpečném místě.

(8) Po ukončení ústní části zkoušky zaznamenají přítomní členové komise výsledek zkoušky.

(9) Kancelář Komory poskytuje informace o výsledku zkoušky výhradně písemně.

 

§ 10

Komise

(1) Komise je čtyřčlenná a je složena z poloviny ze zástupců státních finančních orgánů jmenovaných ministerstvem a z poloviny zejména z daňových poradců a dalších odborníku z ekonomické, daňové či právní teorie a praxe jmenovaných Komorou.

(2) Členové komise se řídí zásadami profesionální etiky a jsou vázáni mlčenlivostí o průběhu kvalifikačních zkoušek a rozdílových zkoušek, zejména o znalostech a neznalostech jednotlivých žadatelů a o rozhodování konkrétních členů komise.

(3) Předseda komise je vždy zástupce státních finančních orgánů.

(4) Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři její členové. Žadatel zkoušku vykoná, hlasuje-li pro to nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(5) Členu komise přísluší za jeden den zkoušek paušální náhrada výdajů (§ 10, odst. 1 písm. e) a odst. 3 zákona) ve výši určené prezídiem Komory.

 

§ 11

Poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části

Poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části, konané v jednom zkušebním období, se stanoví ve výši 10 000,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části. Jako variabilní symbol se uvede číslo výzvy k úhradě platby za zkoušku.

 

§ 12

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tento zkušební řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2023. Ke stejnému datu pozbývají platnosti všechna předchozí znění Zkušebního řádu.

(2)     Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto zkušebního řádu se řídí zkušebním řádem platným v době jejich zahájení.