Disciplinární komise

Aktualizováno 12.11.2021, Publikováno 20.08.2014

Disciplinární komise je orgánem Komory, který provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle Disciplinárního řádu.

Horní řada zleva: Jiří Pavlík, Roman Kytlica, Robert Jurka
Prostřední řada zleva: Jiří Blecha, Václav Dvořák, Viktor Hamža, Vladimír Přikryl, Ladislav Bubniak
Spodní řada zleva: Blanka Marková, Karla Mader Voltnerová, Danuše Peková, Jana Gablovičová

Disciplinárními opatřeními jsou podle § 12 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o výkonu daňového poradenství a KDP ČR:

  • písemné napomenutí;
  • pokuta až do výše 100 000 Kč;
  • pozastavení výkonu daňového poradenství až na dobu jednoho roku;
  • vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců.

O uložení disciplinárního opatření rozhoduje Disciplinární komise Komory v řízení zahájeném na návrh Dozorčí komise Komory. Postavení Disciplinární komise je definováno ve Stanovách Komory v čl. 25. Komise se skládá ze 13 členů a 4 náhradníků. Členy Disciplinární komise nemohou být členové Prezidia ani členové Dozorčí komise. Disciplinární komise volí ze svého středu tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Předseda Disciplinární komise je oprávněn zúčastnit se zasedání Prezidia s hlasem poradním.

Poznámka: Na základě novelizovaného znění Stanov KDP ČR s účinností k 1. 1. 2024 se Disciplinární komise KDP ČR skládá celkem z 15 členů, pozice náhradníků byla zrušena. Členové a náhradníci zvolení před nabytím účinnosti této novely však zůstávají na svých pozicích do zvolení nových členů komise.

Postavení, postup a způsob jednání orgánů KDP ČR v disciplinárním řízení, práva a povinnosti účastníků řízení a úkony, které s řízením bezprostředně souvisejí, upravuje Disciplinární řád Komory.
 

Členové Disciplinární komise zvolení na Valné hromadě dne 12. 11. 2021:

Mgr. Karla Mader Voltnerová – předsedkyně

Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.
Ing. Václav Dvořák
Ing. Jana Gablovičová
JUDr. Michal Gembík
Ing. Viktor Hamža
Ing. Roman Kytlica
Bc. Blanka Marková
JUDr. Kateřina Matoušková
Ing. Jiří Pavlík
Ing. Danuše Peková
Ing. Vladimír Přikryl 
Ing. Jana Vlková

Náhradníci Disciplinární komise zvolení na Valné hromadě dne 12. 11. 2021:

Ing. Ladislav Bubniak
Petr Hercog
Ing. Robert Jurka, Ph.D.
Ing. Jaroslava Pechová