Disciplinární komise

Aktualizováno 06.11.2017, Publikováno 20.08.2014

Disciplinární komise je orgánem Komory, který provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle Disciplinárního řádu.

Disciplinárními opatřeními jsou podle § 12 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o výkonu daňového poradenství a KDP ČR:

  • písemné napomenutí;
  • pokuta až do výše 100 000 Kč;
  • pozastavení výkonu daňového poradenství až na dobu jednoho roku;
  • vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců.

O uložení disciplinárního opatření rozhoduje Disciplinární komise Komory v řízení zahájeném na návrh Dozorčí komise Komory. Postavení Disciplinární komise je definováno ve Stanovách Komory v čl. 25. Komise se skládá ze 13 členů a 4 náhradníků. Členy Disciplinární komise nemohou být členové Prezidia ani členové Dozorčí komise. Disciplinární komise volí ze svého středu tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Předseda Disciplinární komise je oprávněn zúčastnit se zasedání Prezidia s hlasem poradním.

Postavení, postup a způsob jednání orgánů KDP ČR v disciplinárním řízení, práva a povinnosti účastníků řízení a úkony, které s řízením bezprostředně souvisejí, upravuje Disciplinární řád Komory.
 

Členové Disciplinární komise zvolení na Valné hromadě dne 3. 11. 2017:

Mgr. Karla Maderová Voltnerová – předsedkyně

Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.
Ing. Ladislav Bubniak
Ing. Jana Gablovičová
Ing. Viktor Hamža
Petr Hercog
Ing. Pavel Jakoubek
Ing. Roman Kytlica
Bc. Blanka Marková
Ing. Jiří Pavlík
Ing. Jaroslava Pechová
Ing. Danuše Peková
Ing. Vladimír Přikryl - členem od 19. 2. 2019
Ing. Pavel Kočí - členem do 18. 2. 2019

 

Náhradníci Disciplinární komise zvolení na Valné hromadě dne 3. 11. 2017:

Ing. Václav Dvořák
Ing. Vladimír Přikryl - náhradníkem do 18. 2. 2019
Anna Rydvalová
Ing. Jana Vlková