Dozorčí komise

Aktualizováno 07.09.2021, Publikováno 20.08.2014

Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory.

Zleva: Lubomír Černý, Tomáš Živný, Vlastimil Sojka, Radka Šťastná, Martin Kozák, Jan Zeman

Kompetence Dozorčí komise:

  • dohled nad plněním usnesení Valné hromady,
  • kontrola činnosti Prezidia a kanceláře Komory,
  • dohled nad řádným výkonem činnosti daňových poradců ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb. a vnitřních předpisů Komory,
  • rozhodování o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců podle zákona, pokud nejde o disciplinární opatření,
  • kontrola plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění, daňovými poradci,
  • kontrola hospodaření Komory.

V rámci své kontrolní pravomoci má Dozorčí komise právo nahlížet do všech dokladů Komory a vyžadovat od členů Prezidia a pracovníků kanceláře potřebné informace.

Dozorčí komise se skládá z 5 členů Komory a 2 náhradníků. Členem Dozorčí komise nemůže být člen Prezidia, člen Disciplinární ani Zkušební komise. Dozorčí komise se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Dozorčí komise volí ze svého středu tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Předseda Dozorčí komise je oprávněn zúčastnit se zasedání Prezidia s poradním hlasem.
 

Postavení Dozorčí komise je specifikované v čl. 25 a 26 Stanov Komory.

Členové Dozorčí komise zvolení na Valné hromadě dne 3. 11. 2017:

JUDr. Martin Kozák – předseda
Ing. Lubomír Černý - členem do 5. 9. 2021
Ing. Tomáš Klíma
Ing. Vlastimil Sojka
Ing. Radka Šťastná, BA, MBA
Ing. Jan Zeman - členem od 6. 9. 2021

Náhradníci Dozorčí komise zvolení na Valné hromadě dne 3. 11. 2017:

Ing. Jan Zeman - náhradníkem do 5. 9. 2021
Ing. Tomáš Živný