Dozorčí komise

Aktualizováno 09.01.2024, Publikováno 20.08.2014

Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory.

Zleva: Vlastimil Sojka, Tomáš Klíma, Miluše Korbelová, Pavel Lampa, Ariana Bučková, Tomáš Živný

Kompetence Dozorčí komise:

  • dohled nad plněním usnesení Valné hromady,

  • kontrola činnosti Prezidia a kanceláře Komory,

  • dohled nad řádným výkonem činnosti daňových poradců ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb. a vnitřních předpisů Komory,

  • rozhodování o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců podle zákona, pokud nejde o disciplinární opatření,

  • kontrola plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění, daňovými poradci,

  • kontrola hospodaření Komory.

V rámci své kontrolní pravomoci má Dozorčí komise právo nahlížet do všech dokladů Komory a vyžadovat od členů Prezidia a pracovníků kanceláře potřebné informace.

Dozorčí komise se skládá z 5 členů Komory a 2 náhradníků; jejím členem nebo náhradníkem nemůže být člen nebo náhradník Prezidia, Disciplinární komise ani člen Zkušební komise. Dozorčí komise se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Dozorčí komise volí ze svého středu tajnou volbou předsedu, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Předseda Dozorčí komise je oprávněn zúčastnit se zasedání Prezidia s hlasem poradním.

Poznámka: Na základě novelizovaného znění Stanov KDP ČR s účinností k 1. 1. 2024 se Dozorčí komise KDP ČR skládá celkem ze 7 členů, pozice náhradníků byla zrušena. Členové a náhradníci zvolení před nabytím účinnosti této novely však zůstávají na svých pozicích do zvolení nových členů komise.

Postavení Dozorčí komise je specifikované v čl. 25 a 26 Stanov Komory.

Členové Dozorčí komise zvolení na Valné hromadě dne 12. 11. 2021:

Ing. Tomáš Klíma
Ing. Miluše Korbelová
Ing. Pavel Lampa
Ing. Vlastimil Sojka - předseda
Ing. Radka Šťastná, BA, MBA
 

Náhradníci Dozorčí komise zvolení na Valné hromadě dne 12. 11. 2021:

JUDr. Ing. Ariana Bučková
Ing. Tomáš Živný