Struktura Komory

Kancelář Komory

Publikováno 10.10.2014

Kancelář je zřízena v sídle Komory. V jejím čele stojí tajemník Komory, kterého schvaluje Prezidium. Tajemník může jednat jménem Komory v rozsahu pověření da­ného Prezidiem, případně usnesením Val­né hromady.

Foto únor 2016. Zleva: Miroslava Říčná, Jaromír Papírník, Vladimír Šefl, Marcela Vaňatková, Kateřina Cenková, Veronika Nováčková, Vilém Lepil, Štěpánka Paldusová, Daniela Štrosová, Vratislav Mánek,  Michaela Baranyková, Vít Šelešovský, Šárka Lásková, Jan Martof, Michaela Starečková, Kateřina Foretová, Pavlína Žďárská, Petra Vítková, Markéta Pešlová, Kamila Stehnová, Libuše Koukalová, Radek Neužil.

 

Tajemník je povinen:

 • zúčastnit se zasedání Prezidia, nebyl-li z něj vyloučen, a za­jišťovat pořízení zápisu;

 • účastnit se na vyžádání jiného orgánu Komory jeho jednání;

 • účastnit se jednání Valné hro­mady;
 • organizačně zajišťovat konání Valné hromady a zasedání Prezi­dia.

Kompetence kanceláře:

 • vedení seznamu a uveřejňování jmenného seznamu daňových porad­ců, hostujících da­ňových poradců a právnických osob;

 • organizační zajištění zkoušek daňových poradců;

 • vydávání osvědčení a průkazů;
 • evidence stížností na výkon daňového poradenství a jejich předávání k prošetření Dozorčí komisi;
 • zajišťování hospodaření Komory dle schváleného rozpočtu a po­kynů Prezidia;

 • vybírání příspěvků a dalších stanovených plateb;
 • organizační zajištění kontaktu Komory s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí.