Struktura Komory

Odborné kolegium

Publikováno 20.08.2014

Odborné kolegium bylo ustaveno jako poradní orgán Prezidia. Hlavním cílem je podpora Komory v rámci jejího působení v legislativním procesu, tzn. v připomínkových řízeních u návrhu novel daňových zákonů, v komunikaci s Legislativní radou vlády a Parlamentem. Základem práce sekce by měla být příprava podkladů pro Koordinační výbor.

Odborné kolegium pracuje prostřednictvím sekcí a pracovních skupin, do jejichž čela jmenuje Prezidium vedoucí.  Sekce a pracovní skupiny nemohou bez samostatného pověření jednat navenek jako orgán Komory. Členem sekce se může stát každý daňový poradce.

Sekce jsou členěny dle odborného zaměření na jednotlivé daně, případně problémové okruhy, u kterých je předpoklad dlouhodobosti. 
Hlavní náplní práce sekcí je mapování a rozbor problémů dané oblasti, které by měly být výsledně zpracovány do formy podkladů pro Koordinační výbor, využity v legislativním procesu nebo jiným způsobem. Dále připravuje podklady a informace vyžádané Prezidiem. Členové sekce se aktivně podílejí na spolupráci připomínkování novel zákonů. Každá sekce Odborného kolegia se musí osobně sejít minimálně 2x ročně, zpravidla by se měla scházet 1x měsíčně.

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány spolu s Ministerstvem financí problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům v platných právních předpisech. První jednání Koordinačního výboru se uskutečnila koncem roku 1993. Postupně se vyvíjel způsob a formy předkládání problémů a způsob jejich projednávání. V pozdějších letech se pravidelně Koordinačních výborů začali zúčastňovat i zástupci Komory auditorů a Svazu účetních a dále zástupci územních finančních orgánů a Generálního finančního ředitelství. Tak se postupně vytvořil systém, ve kterém je k projednání Koordinačnímu výboru předložen podkladový materiál, v řadě případů projednáván opakovaně, a výsledkem je publikace řešení tohoto problému. Jedná se případy, kdy se obě strany shodnou (Generální finanční ředitelství na straně jedné a ostatní zúčastnění na straně druhé), tak i o případy, kdy se nepodaří sjednotit názor a zůstává odlišný názor Generálního finančního ředitelství. V těchto případech jsou pak publikovány názory oba.

Přehled jednotlivých sekcí
 

Sekce majetkové daně

  Vedoucí sekce: Ing. Zdeněk Krůček, CSc.
  Adresa:

Slávy Horníka 1021/16A
150 06 Praha 5

  Tel: 257 211 701
  E-mail: z.krucek@cbox.cz

 

Sekce daň z přidané hodnoty
  Vedoucí sekce: Ing. Stanislav Kryl
  Adresa:

Na Florenci 2116/15
11000 Praha 1

  Tel: 731 627 021 
  E-mail: stanislav.kryl@cz.ey.com

 

Sekce daň z příjmů fyzických osob
  Vedoucí sekce: Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
  Adresa:

U Vysočanského pivovaru 701/3
19000 Praha 9

  Tel:  
  E-mail: lucie.wadurova@gmail.com 

 

Sekce daň z příjmů právnických osob
  Vedoucí sekce: Ing. Jiří Nesrovnal
  Adresa:

N-Consult s.r.o.
Vlárská 953/22
627 00 Brno

  Tel: 548 127 250
602 771 822
  E-mail: nconsult@nconsult.cz

 

Sekce mezinárodní zdanění a clo
  Vedoucí sekce: Ing. Luděk Vacík
  Adresa:

Pobřežní 1a
18600 Praha 8

  Tel: 222 123 523
  E-mail: lvacik@kpmg.cz

 

Sekce neziskové organizace
  Vedoucí sekce: Ing. Jaromír Adamec
  Adresa:

ADAMEC AUDIT s.r.o.
Sáňkařská 556
460 08Liberec

  Tel: 482 345 566
  E-mail: adamec@adamec-audit.cz

 

Sekce spotřební a ekologické daně
  Vedoucí sekce: Ing. Ivo Šulc
  Adresa:

Na Harfě 935 / 5c
190 00 Praha 9 - Vysočany

  Tel: 296 642 261
  E-mail: sulc@scz.cz

 

Sekce správa daní a poplatků
  Vedoucí sekce: Ing. Tomáš Hajdušek
  Adresa:

Školní 419
387 11  Katovice

  Tel:

383 399 111

  E-mail:

tomas@hajdusek.cz

 

Sekce účetnictví
  Vedoucí sekce: Ing. Zdeněk Urban
  Adresa:

AD auditoři a daňoví poradci, a.s.
Jungmannova 319, 506 01 Jičín

  Tel: 493 538 213
  E-mail: urban@ad-as.cz

 

Sekce pro otázky profese daňového poradce
  Vedoucí sekce: Ing. Marek Piech
  Adresa:

Otická 758/19
Opava - Předměstí 746 01

  Tel: 553 625 988
  E-mail: marek.piech@punktum.cz

 

Sekce pro informační technologie
  Vedoucí sekce: MVDr. Milan Vodička
  Adresa:

Meruňková 20
412 01 Litoměřice

  Tel: 602 452 404
  E-mail: milanvod@seznam.cz

 

Sekce pro profesní pojištění
  Vedoucí sekce: Ing. Jiří Gebarowský
  Adresa:

Česká daňová spol. s r.o. 
Nádražní 32
150 00 Praha 5

  Tel: 605 206 050
  E-mail: cds.sro@volny.cz