Odborné kolegium

Publikováno 20.08.2014

Odborné kolegium bylo ustaveno jako poradní orgán Prezidia. Hlavním cílem je podpora Komory v rámci jejího působení v legislativním procesu, tzn. v připomínkových řízeních u návrhu novel daňových zákonů, v komunikaci s Legislativní radou vlády a Parlamentem. Základem práce sekce by měla být příprava podkladů pro Koordinační výbor.

Odborné kolegium pracuje prostřednictvím sekcí a pracovních skupin, do jejichž čela jmenuje Prezidium vedoucí.  Sekce a pracovní skupiny nemohou bez samostatného pověření jednat navenek jako orgán Komory. Členem sekce se může stát každý daňový poradce.

Sekce jsou členěny dle odborného zaměření na jednotlivé daně, případně problémové okruhy, u kterých je předpoklad dlouhodobosti. 
Hlavní náplní práce sekcí je mapování a rozbor problémů dané oblasti, které by měly být výsledně zpracovány do formy podkladů pro Koordinační výbor, využity v legislativním procesu nebo jiným způsobem. Dále připravuje podklady a informace vyžádané Prezidiem. Členové sekce se aktivně podílejí na spolupráci připomínkování novel zákonů. Každá sekce Odborného kolegia se musí osobně sejít minimálně 2x ročně, zpravidla by se měla scházet 1x měsíčně.

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány spolu s Ministerstvem financí problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům v platných právních předpisech. První jednání Koordinačního výboru se uskutečnila koncem roku 1993. Postupně se vyvíjel způsob a formy předkládání problémů a způsob jejich projednávání. V pozdějších letech se pravidelně Koordinačních výborů začali zúčastňovat i zástupci Komory auditorů a Svazu účetních a dále zástupci územních finančních orgánů a Generálního finančního ředitelství. Tak se postupně vytvořil systém, ve kterém je k projednání Koordinačnímu výboru předložen podkladový materiál, v řadě případů projednáván opakovaně, a výsledkem je publikace řešení tohoto problému. Jedná se případy, kdy se obě strany shodnou (Generální finanční ředitelství na straně jedné a ostatní zúčastnění na straně druhé), tak i o případy, kdy se nepodaří sjednotit názor a zůstává odlišný názor Generálního finančního ředitelství. V těchto případech jsou pak publikovány názory oba.

Přehled jednotlivých sekcí

Sekce majetkové daně

Vedoucí sekce:
Ing. Petr Koubovský
Adresa:
Zlatnická 245
250 73 Jenštejn
Tel:
739 059 964
E-mail:
petr.koubovsky@seznam.cz

Sekce daň z přidané hodnoty

Vedoucí sekce:
Ing. Stanislav Kryl
Adresa:
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Tel:
731 627 021

Sekce daň z příjmů fyzických osob

Vedoucí sekce:
Ing. Lenka Nováková, MBA
Adresa:
Hlavní 26
250 84  Křenice
Tel:
724 112 437

Sekce daň z příjmů právnických osob

Vedoucí sekce:
Ing. Jiří Nesrovnal
Adresa:
N-Consult s.r.o.
Vlárská 953/22
627 00 Brno
Tel:
548 127 250
602 771 822

Sekce mezinárodní zdanění a clo

Vedoucí sekce:
Ing. Mgr. Tereza Petrášová
Adresa:
V Zátiší 483
252 26 Třebotov
Tel:
731 642 218

Sekce neziskové organizace

Vedoucí sekce:
Ing. Jaromír Adamec
Adresa:
ADAMEC AUDIT s.r.o.
Sáňkařská 556
460 08 Liberec
Tel:
482 345 566

Sekce spotřební a ekologické daně

Vedoucí sekce:
Mgr. Milan Tomíček
Adresa:
Nové dvory 911
190 14 Praha - Klánovice
Tel:
775 552 699
E-mail:
tomicek@stanek-tomicek.com                                        

Sekce správa daní a poplatků

Vedoucí sekce:
Ing. Tomáš Hajdušek
Adresa:
Školní 419
387 11 Katovice
Tel:
383 399 111

Sekce účetnictví

Vedoucí sekce:
Ing. Zdeněk Urban
Adresa:
AD auditoři a daňoví poradci, a.s.
Jungmannova 319,
                                           506 01 Jičín
Tel:
493 538 213

Sekce pro otázky profese daňového poradce

Vedoucí sekce:
Ing. Marek Piech
Adresa:
Otická 758/19
746 01 Opava - Předměstí 
Tel:
553 625 988

Sekce pro informační technologie

Vedoucí sekce:
MVDr. Milan Vodička
Adresa:
Meruňková 460/20
412 01 Litoměřice
Tel:
602 452 404

Sekce pro profesní pojištění

Vedoucí sekce:
Ing. Jiří Gebarowský
Adresa:
Česká daňová spol. s r.o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5
Tel:
605 206 050

Sekce soudních znalců

Vedoucí sekce:
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
Adresa:
Svahová 908/24
623 00 Brno - Kohoutovice
Tel:
602 959 954

Sekce pro trestní právo

Vedoucí sekce:
Mgr. Jakub Hajdučík
Adresa:
Sluneční náměstí 2588/14
158 00 Praha - Stodůlky
Tel:
608 326 961