Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a DPH česko-německý a německo-český

Pomůcka pro daňové poradce, auditory a účetní

415 vč DPH
skladem

Cílem tohoto slovníku je na více než 170 stranách usnadnit komuni­kaci s německy mluvícími klienty a zároveň odbourat zažité předsudky doslovných, umělých – a tedy pro německy hovořící osoby nesrozumitel­ných – překladů odbor­ných termínů. Ter­míny, jež slovník nabízí, nejsou doslovným přepisem výrazů do ci­zího jazyka, ale pře­kladem obsahu. I tento způsob překladu má svá úskalí, oblasti účetnictví a daní jsou v českých a němec­kých zákonech defino­vány odlišně, jejich základní obsah je však v obou státech vět­šinou shodný. Jeden pří­klad z mnoha: Ma­ximální pořizovací cena drobného majetku i výše, do které lze tento majetek účtovat do nákladů, je v ČR i SRN odlišná, základní charakteristika drobného majetku – maje­tek, který lze dle rozhodnutí účetní jednotky zaúčtovat do nákladů či vy­kázat jako maje­tek – je však v obou státech totožná. Ně­mecký termín geringwertige Wirtschaftsgü­ter je tedy pro německého mluvčího srozumitelný, protože si pod tímto výrazem dokáže představit, o jaký typ ma­jetku se jedná.

Pro daňové poradce a auditory za zvýhodněnou cenu 350 Kč (vč. DPH).

Autor: Počet stran: 172
Rok vydání: 2006
Vazba: brožovaná
Nakladatel: KDP ČR