Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

ON-LINE Účetnictví podnikatelů od A do Z pro daňové poradenství

Kurz v rozsahu tří dnů se zaměřuje na účetnictví podnikatelských subjektů, které sestavují účetní závěrku podle českých účetních předpisů. Představeny budou hlavní požadavky účetních předpisů v jednotlivých oblastech účetního výkaznictví (podrobněji viz obsah), a to včetně složitějších problémů, které účetní jednotky v daných oblastech v praxi řeší.

Lektoři: 
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Jan Molín, Ph.D.

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro daňové poradce a jejich spolupracovníky, kteří si chtějí rozšířit své znalosti účetnictví podnikatelů o pokročilejší témata.

Obsahová náplň

1. den dopoledne (J. Molín) 
• Legislativní úprava účetnictví podnikatelů 
• Obsah a forma účetních výkazů podnikatelů v ČR v závislosti na kategorizaci účetních jednotek
• Zveřejňování účetních závěrek
• Vztah účetnictví a daní

1. den odpoledne (J. Skálová) 
• Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek: klasifikace, majetkové vs. dluhové cenné papíry, přeceňování na reálnou hodnotu, deriváty, daňové souvislosti
• Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky: opravné položky a odpisy pohledávek, daňové souvislosti

2. den dopoledne (J. Skálová)
• Časové rozlišování nákladů a výnosů 
• Rezervy: vymezení, ocenění, daňové souvislosti
• Splatná a odložená daň ze zisku
• Dotace: dotace na pořízení majetku vs. ostatní dotace, účetní zobrazení

2. den odpoledne (J. Molín) 
• Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: vymezení, oceňování k datu pořízení, odpisování, opravy a technické zhodnocení, operativní a finanční leasing, opravné položky, vykazování, daňové souvislosti, specifika transakcí s nemovitostmi

3. den dopoledne (J. Skálová) 
• Vlastní kapitál: struktura, účetní specifika (jiný výsledek hospodaření, zálohy na podíly na zisku), daňové souvislosti vybraných transakcí

3. den odpoledne (J. Molín) 
• Zásoby: vymezení, systémy evidence zásob, ocenění zásob při pořízení a k datu závěrky, opravné položky k zásobám
• Dlouhodobé a krátkodobé závazky: zúčtování se společníky a zaměstnanci, zaměstnanecké benefity, daňové souvislosti spojené s náklady na zaměstnance a společníky
• Transakce se spřízněnými stranami, jejich účetní zobrazení a daňové důsledky
• Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly

Organizační pokyny

Datum konání
23. 04.
30. 04. 
07. 05. 

Harmonogram dne
Dopolední blok: 9:00 – 12:00 
Oběd: 12:00 – 13:00 
Odpolední blok: 13:00 – 16:00

Seminář bude probíhat ve virtuální přednáškové místnosti v aplikaci MS Teams. Účastníci obdrží link pro připojení vždy den před konáním jednotlivých dnů.

Po vyčerpání kapacity se hlaste jako náhradníci. Některá místa se ještě mohou dodatečně uvolnit po neuhrazení objednávek.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310309 23.04.2021 2021-04-23T09:00:00+02:00 - 07.05.2021 2021-05-07T16:00:00+02:00 On-line Microsoft Teams 0 Ing. Jan Molín, Ph.D.
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
přihlásit na termín

Přednášející

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, partner TPA, auditorka, působí rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze