Témata a komentáře

Daňový režim nákladů na služební vozidla využívaná i pro soukromé účely

Publikováno 07.09.2022
Autor: Komora daňových poradců ČR

V dnešním alertu bychom se rádi zaměřili na oblast nákladů, které vznikají zaměstnavateli při poskytování služebních vozidel, která zaměstnanci na základě dohody se zaměstnavatelem využívají jak pro firemní, tak i soukromé účely. Toto krátké shrnutí se zaměřuje pouze na daň z příjmů právnických osob, pro úplnost bychom rádi upozornili na povinnosti zaměstnavatele v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

V souvislosti s provozem služebního vozidla vzniká zaměstnavateli mnoho různých nákladů – např. odpisy, náklady na opravy, parkovné, pojištění, v případě pořízení vozidla na leasing leasingové splátky apod. Nastává otázka, v jaké výši lze tyto náklady uplatnit jako daňově uznatelné pro účely daně z příjmů právnických osob, jestliže jsou vozidla používána, nejen pro firemní, ale současně i pro soukromé potřeby zaměstnanců - např. zda uplatnit náklady v poměru podle počtu ujetých kilometrů pro služební vs. soukromé užití či dle jiného kritéria.

Podle aktuální interpretace Generálního finančního ředitelství vyjádřené v Pokynu D-22 (bod 26 k § 24 odst. 2) není potřeba v takové situaci vzniklé náklady poměrně krátit.

Obdobný závěr ohledně uznatelnosti DPH odvedené nebo neuplatněné v souvislosti s užitím firemních vozidel vyplývá i ze závěrů koordinačního výboru Komory daňových poradců a Ministerstva financí č. 301/12.05.10.

Veškeré náklady související s vlastnictvím a provozem auta lze považovat za daňově uznatelné v plné výši, bez ohledu na to, v jakém rozsahu zaměstnanec vozidlo pro soukromé účely využívá.

Jedinou výjimku představují náklady na pohonné hmoty, jejichž spotřeba je daňově účinným nákladem pouze při použití vozidla pro služební účely. Vyplývá-li z pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy, interní směrnice či jiné smlouvy právo zaměstnanců na úhradu pohonných hmot pro soukromé účely, potom také tyto náklady mohou být považovány za daňově uznatelné.

Pro úplnost bychom rádi dodali, že výše uvedený stručný komentář nemůže nahradit podrobné daňové posouzení konkrétní daňové situace. S těmito a jinými daňovými aspekty vám rádi pomůžeme.Zdroj: peníze.cz, 7. 9. 2022 18:10