Jedna z pokut u kontrolních hlášení je protiústavní, zažádejte o vrácení peněz

Publikováno 13.02.2023
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek

Jednu z pokut, kterou finanční správa udělovala u kontrolních hlášení, označil Nejvyšší správní soud za protiústavní. Podnikatelé tak mohou požádat o přezkum.

Úřady by jim měly dle odborníků vyhovět a zaplacenou sankci vrátit. Ministerstvo financí už chystá úpravu zákona, aby strukturu a formát kontrolních hlášení neurčoval pouze pokyn finanční správy, ale vyhláška ministerstva.

Jaké jsou sankce u kontrolních hlášení

V případě nesplnění povinností u kontrolních hlášení mohou plátci DPH dostat několik sankcí, a to v závislosti na prohřešku. V případě, kdy plátce nepodá kontrolní hlášení k DPH ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.


Správce daně dále uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Kromě těchto pokut pak platí ještě jedna „doplňková“. Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 Kč.

Od letošního roku se pak třem skupinám podnikatelů výše zmíněné pokuty snížily o polovinu. Konkrétně se jedná o OSVČ, eseróčka, kde je majitelem jedna fyzická osoba, a plátce, jejichž zdaňovacím obdobím je čtvrtletí. Zároveň i nadále platí, že finanční správa může pokuty v pevné výši odpustit.

Bez správného formátu je podání neúčinné

U kontrolního hlášení je dále stanoveno, že se podává výhradně elektronicky, a to pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Pokud tak podnikatel neučiní, je podání považováno za neúčinné (tedy jako by nebylo vůbec podáno). Jestliže tedy podnikatel kontrolní hlášení podal, ale v jiné než požadované struktuře a nezareagoval do 5 dnů na výzvu, dostal pokutu 50 000 Kč. Formát a strukturu aktuálně stanovuje pokyn Generálního finančního ředitelství.

A právě kvůli tomuto faktu nyní finanční správa narazila u Nejvyššího správního soudu (NSS). NSS totiž určil, že stanovování struktury a formátu podání pouze pokynem GFŘ (a pokutování za nedodržení) je protiústavní.

Že strukturu hlášení určuje pouze pokyn GFŘ, je špatně

NSS se před dvěma týdny přiklonil na stranu podnikatelského subjektu, který se domáhal zrušení pokuty 50 000 Kč za to, že nepodal kontrolní hlášení ve formátu a struktuře stanovené pokynem GFŘ. Kontrolní hlášení přitom finanční správě podal, ta jej však kvůli tomu, že pro dvě plnění od stejného poskytovatele za stejný den byla uvedena stejná čísla daňového dokladu, což bylo v rozporu s pravidly pro vyplnění kontrolního hlášení, považovala za neúčinné.

NSS ovšem s odkazem na několik let staré rozhodnutí Ústavního soudu tento postup označil za protiústavní, jelikož je nutné, aby struktura, která je pro správce daně jediná akceptovatelná, neboť umožňuje automatizované zpracování podání, byla stanovena právním předpisem. Jako následek nepodání kontrolního hlášení zákon stanoví sankční mechanismus. Nejvyšší správní soud však v minulosti vyslovil, že trestat za správní delikt lze, pouze pokud jsou znaky jeho skutkové podstaty obsaženy buď přímo v zákoně, nebo doplněny obecně závazným právním předpisem, a nikoli např. částečně v předpisu vnitřním, doplnil v rozsudku NSS.

Soud tak potvrdil to, co říkali někteří daňoví experti už po nálezu Ústavního soudu z roku 2019, tedy že sankcionování za neúčinné podání kvůli nedodržení struktury je beze změny zákona neústavní. Jak upozorňoval už tehdy například advokát Ondřej Lichnovský , předseda Unie daňových poplatníků ČR, správci daně by měli být opatrní zejména tam, kde přicházela možnost sankcionování daňových subjektů ve spojení s neúčinností podání. Takovéto sankcionování by totiž bylo nutno již dnes považovat za protiústavní, a tudíž i nezákonné, komentoval Lichnovský. Že měl pravdu, potvrdil nyní i NSS.

Požádejte o přezkum, radí experti

Odborníci se shodují, že podnikatelé, kteří v minulosti tuto sankci dostali, se mohou domáhat jejího vrácení. Daňový řád umožňuje každému, vůči komu bylo vydáno rozhodnutí v rozporu s právním předpisem, aby podal správci daně podnět k přezkumu takového rozhodnutí. Jediným limitem je čas. Zrušit nezákonné rozhodnutí o uložení pokuty za kontrolní hlášení lze pouze do 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Získat zpět pokuty staršího data bude více než obtížné, uvedl serveru Podnikatel.cz Vít Křivánek , partner a daňový poradce společnosti BDO. Pokud někdo v obdobném případě v minulosti pokutu dostal, může dle mého názoru požádat o přezkum této pokuty, připojil se Tomáš Hajdušek , vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR (KDP ČR).

Podle odborníků se rovněž nabízí, aby GFŘ vydalo interní pokyn přikazující příslušným správcům daně pokuty zatížené touto vadou přezkoumat anebo aby ministr financí využil své kompetence a udělil v těchto případech tzv. generální pardon, tedy zpětně takové pokuty prominul.

Ministerstvo financí však v tomto ohledu odkázalo jen na GFŘ, které doporučilo, aby podnikatelé raději sami podali žádost o přezkoumání. Orgány finanční správy respektují právní názor vyslovený Nejvyšším správním soudem ve zmiňovaném rozsudku, jakož jsou i vázány základními zásadami pro správu daní a zákonem stanovenými procesními pravidly, včetně institutu přezkumného řízení dle daňového řádu. Příjemci rozhodnutí vždy mohou svým podnětem k přezkoumání rozhodnutí účinněji přispět k případnému zjednání nápravy, dodal serveru Podnikatel.cz Lukáš Heřtus , mluvčí GFŘ.

Ministerstvo už chystá legislativní úpravu

Co se týče dalšího vývoje, GFŘ potvrdilo, že po dobu, po kterou nebude struktura kontrolního hlášení závazně legislativně stanovena, se neuplatní zákonné pravidlo o neúčinnosti kontrolního hlášení z důvodu nedodržení struktury kontrolního hlášení. Ministerstvo financí pak již začalo pracovat na aktualizaci stávajícího vzoru kontrolního hlášení a doplnění podrobností jeho zákonných náležitostí do vyhlášky o formulářových podáních pro DPH tak, aby její znění přímo obsahovalo pokyny pro vyplnění formuláře. Účinnost novely této vyhlášky odhadujeme v horizontu jednoho až dvou měsíců, uzavřela Gabriela Krušinová , mluvčí ministerstva financí.

Zdroj: podnikatel.cz, 13.2.2023, 6:00