Kopírování průkazů totožnosti

Aktualizováno 28.08.2023, Publikováno 22.12.2022

Daňový poradce je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“ nebo jen „zákon“). Dalšími povinnými osobami jsou např. banky nebo pojišťovny. Tento zákon ukládá daňovému poradci (stejně tak dalším povinným osobám) několik povinností. Za jejich nesplnění hrozí povinným osobám sankce často v likvidační výši (viz dále).  

Mezi tyto povinnosti patří mj.:

  • povinnost identifikace klienta při uzavření smlouvy - § 7 odst. 2 písm. b) zákona, 
  • provedení identifikace při změně osoby jednající za klienta - § 8 odst. 4 zákona,
  • kontrola platnosti identifikačních údajů v průběhu poskytovaného daňového poradenství, včetně aktualizace identifikačních údajů - § 8 odst. 9 zákona.

Při identifikaci klienta, který je fyzickou osobou se zaznamenávají identifikační údaje fyzické osoby (všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby) a další údaje o průkazu totožnosti (druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti) a současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti - § 5 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 2 písm. a) zákona.

Při identifikaci klienta, který je právnickou osobou se zaznamenávají identifikační údaje právnické osoby (obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) a dále se zaznamenávají identifikační údaje za ní jednající fyzické osoby, a to všechny údaje uvedené výše, včetně údajů o průkazu totožnosti a ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti - § 5 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. b) zákona.

Klient nebo jeho zástupce musí daňovému poradci předložit průkaz totožnosti a daňový poradce je oprávněn pořídit jeho kopii, a to i bez souhlasu klienta - § 8 odst. 11 zákona. Uvedené ustanovení je speciálním k ustanovení § 39 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a má před nimi tedy přednost (viz důvodová zpráva k tomuto zákonu). 

Daňový poradce je povinen s osobními údaji klienta či jeho zástupce nakládat dle nařízení GDPR - § 17a odst. 1 zákona, a o tomto zpracování osobních údajů klienta informuje např. v uzavírané smlouvě - § 24 odst. 2 zákona. Daňový poradce však není oprávněn vymazat klientovy osobní údaje, protože je pro účely tohoto zákona musí uchovávat po dobu deseti let od ukončení poskytování daňového poradenství - § 16 odst. 1 písm. a) zákona. Získáním kopie průkazu totožnosti daňový poradce nezneužívá získané osobní údaje; za jejich použití k jakýmkoli jiným účelům mu hrozí drastická sankce až do výše 10 000 000 EUR (Čl. 83 bod 4. nařízení GDPR) nebo dokonce trest odnětí svobody až na tři léta - § 180 odst. 2 trestního zákoníku).

Pokud daňový poradce neprovede identifikaci klienta, hrozí mu sankce až do výše 10 000 000 Kč - § 44 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona. Současně bez provedení identifikace klienta nesmí s klientem uzavřít smlouvu o daňovém poradenství, případně již uzavřenou smlouvu musí vypovědět - § 15 odst. 1 písm. a) zákona.

Komora daňových poradců České republiky doporučuje kopii průkazu totožnosti jako nejvhodnější způsob záznamu identifikačních údajů klienta. K dalším důvodům odkazujeme Metodický pokyn č. 8 vydaný Finančně analytickým úřadem, který má oblast boje proti praní špinavých peněz ve své gesci.

Komora daňových poradců České republiky zároveň žádá všechny stávající i budoucí klienty daňových poradců, aby daňovému poradci nebránili v plnění výše uvedených povinností a ve vzájemné spolupráci se vyhnuli všem negativním dopadům, které AML zákon při porušování povinností přináší jak povinným osobám, tak i jejich klientům. 

Děkujeme.

Název souboru Velikost
Kopirovani prukazu totoznosti danovym poradcem_final_15.12.2022.docx 24KB Stáhnout