Hostující daňový poradce

Publikováno 24.09.2014

Hostující daňový poradce může po splnění podmínek poskytovat daňové poradenství v ČR jen dočasně nebo příležitostně a tuto skutečnost je povinen oznámit Komoře.

Oznámení podává v českém jazyce a musí podle zákona č. 523/1992 Sb. obsahovat:

 • jméno a příjmení oznamovatele
 • datum narození
 • bydliště
 • místo podnikání
 • obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení oznamovatele
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • státní příslušnost
 • adresu pro doručování na území ČR.

Oznamovatel musí čestně prohlásit splnění podmínek §5 ods. 1 písm. a), c), d):

a) plná způsobilost k právním úkonům,
c) nevykonává zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání,
d) nemá pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní.

S oznámením musí oznamovatel předložit tyto doklady (v  prosté kopii, u cizojazyčných dokladů se předkládá jejich překlad do českého jazyka; v případě pochybností je Komora oprávněna požadovat originál dokladu k nahlédnutí i úředně ověřený překlad):

 • průkaz totožnosti oznamovatele, doklad osvědčující státní příslušnost a případně doklad potvrzující právní postavení uvedené v §1 odst. 2 zákona o uznávání kvalifikací,
 • doklad potvrzující, že je oznamovatel usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává daňové poradenství a že mu oprávnění k výkonu daňového poradenství v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno,
 • doklad o dosažené kvalifikaci dle §22 odst. 4 zákona o uznávání kvalifikací stanoví, že z dokladu musí být zřejmý jeho stupeň a musí z něho vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, které prokazuje,
 • doklad o výkonu daňového poradenství, není-li daňové poradenství v členském státě původu činnost regulovaná,
 • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním daňového poradenství uzavřeném tak, aby výše pojistných částek byla úměrná předpokládané době poskytování daňového poradenství na území ČR a možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat

Podmínku odborné kvalifikace musí hostující daňový poradce splnit stejnou jako usazený daňový poradce, tedy prokázat, že

 1. získal odbornou kvalifikaci k poskytování daňového poradenství v jiném členském státě, pokud tento stát požaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci, nebo
 2. poskytoval po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let ode dne podání žádosti daňové poradenství v jiném státě, pokud tento stát nepožaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci.

Oznamovatele, který podal oznámení splňující zákonné požadavky, prokázal splnění kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů, Komora bezprostředně zaregistruje do seznamu a vydá oznamovateli osvědčení o registraci, ve kterém uvede dobu jeho platnosti.

Pokud má Komora odůvodněné pochybnosti o pravosti předložených dokladů, může požádat příslušný orgán členského státu, ve kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejích pravosti.

Pokud oznamovatel řádně nedoloží své kvalifikační předpoklady, a to ani ve stanovené minimálně 60 denní náhradní lhůtě, Komora rozhodne o odmítnutí registrace do seznamu, sdělí oznamovateli důvody tohoto odmítnutí.

Podle § 8 odst. 5 zákona č. 523/1992 Sb. informuje Komora příslušný orgán jiného členského státu, ve kterém daňový poradce poskytuje daňové poradenství, o vyškrtnutí tohoto daňového poradce ze seznamu ze všech důvodů kromě úmrtí daňového poradce. Stejně tak Komora informuje takový příslušný orgán jiného členského státu o pozastavení výkonu daňového poradenství. Pro splnění těchto povinností není zákonem č. 523/1992 Sb. stanovena žádná lhůta.  

Formulář oznámení ke stažení v zápatí tohoto článku.

Název souboru Velikost
Oznámení o dočasném či příležitostném poskytování služeb 50KB Stáhnout