Usazený daňový poradce

Publikováno 24.09.2014

Státní příslušník členského státu EU musí podat žádost o uznání odborné kvalifikace na Komoru (popř. na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které jí bez zbytečného odkladu postoupí Komoře - § 22 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb.). Žádost musí obsahovat :

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo, pokud bylo přiděleno, jinak datum narození
 • bydliště
 • místo podnikání včetně všech států, ve kterých poskytuje daňové poradenství a dobu jeho poskytování
 • obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení žadatele
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • státní příslušnost
 • adresu pro doručování na území České republiky

Dále musí být k žádosti přiloženy doklady, které jsou předkládány v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii a cizojazyčné doklady musí být přeloženy do českého jazyka (v případě pochybností je Komora oprávněna požadovat jejich úředně ověřený překlad).

Jedná se o tyto doklady:

 • průkaz totožnosti žadatele
 • doklad o odborné kvalifikaci (viz níže) nebo doklad o odborné praxi (viz níže) § 22 odst. 4 zákona č. 18/2004 Sb. stanoví, že z dokladu o formální kvalifikaci musí být zřejmý jeho stupeň a musí z něho vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, které prokazuje.
 • doklad o zaplacení poplatku ve výši 2000 Kč (na účet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č.ú. 2107491443/2700)
 • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním daňového poradenství v České republice uzavřeném tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.

Zákon č. 523/1992 Sb. neuvádí, jakým způsobem žadatel prokáže výkon daňového poradenství ve členském státě EU, proto je nutné vycházet z § 22 odst. 5 zákona  č. 18/2004 Sb., který stanoví, že „Dokladem o výkonu předmětné činnosti je doklad vydaný příslušným orgánem nebo institucí členského státu původu, pokud je na jeho území předmětná činnost regulovanou činností nebo podléhá dohledu správního orgánu. Pokud v členském státě původu není předmětná činnost regulovanou činností, výkon předmětné činnosti nepodléhá dohledu správního orgánu a příslušný orgán nebo instituce takový doklad nevydává, může být dokladem o výkonu předmětné činnosti i doklad prokazující výkon předmětné samostatné výdělečné činnosti uchazečem, doklad vydaný zaměstnavatelem uchazeče nebo jiný doklad prokazující, že uchazeč vykonával předmětnou činnost v členském státě původu. Doklad o výkonu předmětné činnosti obsahuje údaje potřebné pro posouzení žádosti o uznání odborné kvalifikace, zejména údaje o délce, obsahu a formě výkonu předmětné činnosti.“

Posuzování kvalifikačních předpokladů - § 8b zákona č. 523/1992 Sb.

Pro umožnění přístupu k výkonu daňového poradenství v ČR v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb. se uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o odborné kvalifikaci, jakož i odborná praxe.

Odbornou kvalifikací je podle § 3 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb. způsobilost fyzické osoby k výkonu regulované činnosti, která se prokazuje zejména dokladem o dosažené kvalifikaci nebo dokladem o výkonu předmětné činnosti (dále jen "doklad o odborné kvalifikaci").

Dokladem o dosažené kvalifikaci je pak diplom, osvědčení nebo jiný doklad vydaný příslušným orgánem nebo institucí členského státu  nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem nebo institucí státu, který není členským státem, nebo soubor takových dokladů, získaný uchazečem po ukončení vzdělání a odborné přípravy, který

 1. splňuje požadavky právního předpisu členského státu původu stanovujícího podmínku odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti, a tím jej činí odborně kvalifikovaným pro výkon regulované činnosti v členském státě původu, nebo
 2. potvrzuje absolvování vzdělání a přípravy, které uchazeče připravily v příslušné odborné oblasti pro výkon předmětné činnosti, není-li předmětná činnost v členském státě původu regulovanou činností.

Průkazem způsobilosti je pak doklad, který není součástí dokladu o formální kvalifikaci a který osvědčuje absolvování krátkodobého vzdělávacího kurzu v členském státě původu nebo je vydáván příslušným orgánem členského státu původu na základě zjištění osobní způsobilosti, schopností nebo znalostí, je-li vyžadován právním předpisem členského státu pro výkon regulované činnosti

Podle zákona č. 18/2004 Sb. může v ČR požádat o uznání kvalifikace a zápis do seznamu státní příslušník členského státu, pokud

 1. získal odbornou kvalifikaci k poskytování daňového poradenství v jiném členském státě, pokud tento stát požaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci, nebo
 2. poskytoval po dobu 1 roku během bezprostředně předcházejících 10 let ode dne podání žádosti daňové poradenství v jiném státě, pokud tento stát nepožaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci. 

Komora tak v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb. (§ 8 odst. 1) musí uznat takovému žadateli podle písmena a) odbornou kvalifikaci, pokud je tento držitelem dokladu o formální kvalifikaci (tj. VŠ diplomu), který je nejméně stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší než doklad o formální kvalifikaci vyžadovaný v České republice, to znamená. že se jedná o doložení absolvování minimálně jednoletého pomaturitního studia.

Na základě § 20 zákona č. 18/2004 Sb. (a  § 5 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb.) tak  žadatel k žádosti přiloží doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje jeho bezúhonnost (tímto dokladem je výpis z rejstříku trestů nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který dokládá, že požadavky na bezúhonnost pro výkon daňového poradenství jsou splněny), a který není starší 6 měsíců.

Podle § 5 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 523/1992 a v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb. musí žadatel připojit k žádosti čestné prohlášení prokazující splnění podmínek § 5 odst. 1 písm. c) (tj. nevykonává v České republice zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání) a d) (tj. nemá pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní v České republice).

Komora daňových poradců je povinna o žádosti rozhodnout ve lhůtě do 90 dnů ode dne předložení úplné žádosti, včetně všech dokladů nezbytných k posouzení žádosti. Ve zvlášť složitých případech rozhodne ve lhůtě do 120 dnů. V případě stanovení podmínky složení rozdílové zkoušky jsou v rozhodnutí uvedeny podmínky složení této rozdílové zkoušky.

Žadatel tedy v případě rozhodnutí Komory, kterým je požadováno složení rozdílové zkoušky, následně podá žádost o vykonání rozdílové zkoušky, tímto dnem je podle   § 5 odst. 3 zákona č. 523/1992 Sb. zahájeno řízení ve věci rozdílové zkoušky. Rozdílová zkouška se koná v českém jazyce a jen z těch oblastí potřebných k výkonu daňového poradenství (tj. podle § 5 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb. zejména znalosti z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky, účetnictví a profesních předpisů), jejichž znalost žadatel neprokáže doklady o splnění kvalifikačních předpokladů poradenství.

O výsledku rozdílové zkoušky rozhoduje zkušební komise, podrobnosti o obsahu a průběhu rozdílové zkoušky, vyhlášení výsledku a jeho doručení pak upravuje zkušební řád. Poplatek za rozdílovou zkoušku se nevybírá. Pokud žadatel rozdílovou zkoušku nesloží, může ji konat znovu, ale až po třech měsících počítaných od konce měsíce, v němž byla zkouška ukončena. V tom případě musí podat novou žádost o uznání kvalifikace.

Žadatele, který prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a složil rozdílovou zkoušku, Komora zapíše do seznamu, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž žadatel složil rozdílovou zkoušku. Zároveň Komora žadateli vydá osvědčení o jeho zápisu do seznamu.

Pokud žadatel řádně nedoloží své kvalifikační předpoklady, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě (minimálně 60 denní), nebo nesloží rozdílovou zkoušku, Komora rozhodne o odmítnutí zápisu do seznamu, v rozhodnutí sdělí žadateli důvody tohoto odmítnutí a poučí jej o právu podat žalobu proti tomuto rozhodnutí u Krajského soudu v Brně podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace ke stažení v zápatí tohoto článku.

Název souboru Velikost
Žádost o uznání kvalifikace verze 2016 46KB Stáhnout
Žádost o vykonání rozdílové zkoušky na daňového poradce 351KB Stáhnout