Všeobecné informace / General information

Publikováno 24.09.2014

Dne 1. května 2004 vstoupil v účinnost zákon č. 170/2004 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, který spolu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky přístupu daňových poradců ze zemí EU k výkonu profese daňového poradce na území České republiky. V následujícím textu bychom rádi informovali zájemce z členských zemí EU o výkonu profese daňového poradenství v České republice, o podmínkách a postupu při uznání jejich odborné kvalifikace daňového poradce v České republice.

Problematika přístupu daňových poradců – státních příslušníků některého z členských států Evropské unie (a dále Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu), poskytujících daňové poradenství v některé ze zemí EU (nebo Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu) na trh České republiky je upravena obecně zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, se speciální úpravou v zákoně č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, v platném znění. Oba zákony upravují jak podmínky přístupu těchto osob na trh České republiky, tak proces uznání jejich odborné kvalifikace.

§ 8a odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb. stanoví, že daňové poradenství může v ČR poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem též státní příslušník členského státu EU jako usazený daňový poradce nebo jako hostující daňový poradce. Protože nejsou všechny podmínky přístupu daňových poradců - státních příslušníků EU na trh v ČR upraveny zákonem č. 523/1992 Sb., vztahují se na takto zákonem č. 523/1992 Sb. neupravené podmínky příslušná ustanovení zákona č. 18/2004 Sb.

Podle § 8b  odst. 2 zákona č. 523/1992 Sb. je uznávacím orgánem Komora daňových poradců ČR (dále jen Komora). Komora je zároveň i orgánem, který vydává svým členům doklady pro účely prokázání jejich kvalifikačních předpokladů v ostatních členských státech a má podle zákona č. 18/2004 Sb. povinnost administrativní spolupráce s příslušnými orgány jiného členského státu EU (předávání informací v této oblasti).

Státní příslušník některého z členských států Evropské unie může v České republice poskytovat daňové poradenství při splnění zákonných podmínek buď jako usazený daňový poradce, nebo jako hostující daňový poradce, přičemž rozdíl mezi těmito 2 způsoby je v délce časového období, po které hodlá daňový poradce ze zemí EU poskytovat daňové poradenství v České republice. Hostující daňový poradce může poskytovat poradenství v ČR pouze dočasně nebo příležitostně, kdežto usazený daňový poradce může tuto činnost provozovat soustavně. Pro oba způsoby výkonu daňového poradenství jsou odlišné i podmínky jeho zahájení v ČR. Obě skupiny daňových poradců mají oprávnění v České republice užívat český titul daňového poradce a i hostující daňový poradce je tak daňovým poradcem ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se všemi právy a povinnostmi.

Právo vykonávat daňové poradenství v České republice nabývá usazený daňový poradce zápisem do seznamu daňových poradců a hostující daňový poradce dnem registrace v seznamu. Činnost usazeného daňového poradce i hostujícího daňového poradce na území ČR se řídí právním řádem ČR včetně zákona č. 523/1992 Sb. Na hostujícího daňového poradce se obdobně vztahují též Stanovy a všechny řády vydávané Komorou.

Diplomy, osvědčení a jiné doklady o odborné kvalifikaci, jakož i odborná praxe, se uznávají podle zákona č. 18/2004 Sb.

Jednotné kontaktní místo

Komora daňových poradců ČR je zapojena do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Jednotná kontaktní místa (JKM). Na stránkách www.businessinfo.cz lze nalézt informace k vstupu do profese daňového poradce.

JKM byla zřízena na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst.

Hlavním cílem JKM je usnadnit začínajícím podnikatelům vstup do podnikání, příp. zmírnit překážky pro stávající podnikatele, kteří mají zájem o rozšíření svých podnikatelských aktivit nejen na území ČR, ale i v jiných členských státech EU, EHP nebo Švýcarské konfederaci.

Název souboru Velikost
General Information 30KB Stáhnout
Všeobecné informace k uznávání kvalifikací 26KB Stáhnout
Code of conduct 3MB Stáhnout
Kodex dobrého chování 229KB Stáhnout