Jak se stát poradcem

Komora vás zapíše do seznamu daňových poradců

Komora je povinna zapsat úspěšného absolventa po složení všech dílčích částí kvalifikační zkoušky, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zkoušku složil. Oprávnění výkonu profese vzniká dnem zápisu do seznamu.

Komora informuje nového daňového poradce písemně o zapsání do seznamu a pozve ho k slavnostnímu převzetí osvědčení.


Záznam z předávání osvědčení novým daňovým poradcům dne 28. 11. 2014.

Po splnění povinných náležitostí může začít poskytovat službu.

Povinné náležitosti jsou:

Doložit Komoře pojištění odpovědnosti

V souladu s ustanovením § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, je daňový poradce povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěn po celou dobu výkonu daňového poradenství.

Daňoví poradci se mohou pojistit:

  • individuálně u kterékoliv pojišťovny,
  • prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy.

Individuální pojištění profesní odpovědnosti se dokládá každoročně Komoře.

Aktuální základní pojistné krytí u pojištění odpovědnosti sjednaného přes rámcovou pojistnou smlouvu  činí 750.000 Kč a stojí 2.900 Kč ročně.

Zaplatit členský příspěvek

První příspěvek se hradí do 30 dnů od zápisu do seznamu; dále každoročně do 31.3.,

  • Členský příspěvek činí 4.000 Kč ročně. (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 2107491443/2700)

Oznámit zahájení činnosti

  • Nejpozději do 3 let od zápisu do seznamu poradců musí daňový poradce zahájit činnost a oznámit Komoře datum zahájení činnosti.
Název souboru Velikost