Komora vás zapíše do seznamu daňových poradců

Komora je povinna zapsat úspěšného absolventa po složení všech dílčích částí kvalifikační zkoušky, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zkoušku složil. Oprávnění výkonu profese vzniká dnem zápisu do seznamu.

Komora informuje nového daňového poradce písemně o zapsání do seznamu a pozve ho k slavnostnímu převzetí osvědčení.


Záznam z předávání osvědčení novým daňovým poradcům dne 28. 11. 2014.

Po splnění povinných náležitostí může začít poskytovat službu.

Povinné náležitosti jsou:

Doložit Komoře pojištění odpovědnosti

V souladu s ustanovením § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, je daňový poradce povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěn po celou dobu výkonu daňového poradenství.

Daňoví poradci se mohou pojistit:

  • individuálně u kterékoliv pojišťovny,
  • prostřednictvím rámcové pojistné smlouvy.

Individuální pojištění profesní odpovědnosti se dokládá každoročně Komoře.

Aktuální základní pojistné krytí u pojištění odpovědnosti sjednaného přes rámcovou pojistnou smlouvu  činí 750.000 Kč a stojí 2.900 Kč ročně.

Zaplatit členský příspěvek

První příspěvek se hradí do 30 dnů od zápisu do seznamu; dále každoročně do 31.3.,

  • Členský příspěvek činí 4.000 Kč ročně. (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 2107491443/2700)

Oznámit zahájení činnosti

  • Nejpozději do 3 let od zápisu do seznamu poradců musí daňový poradce zahájit činnost a oznámit Komoře datum zahájení činnosti.