Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky

Daňovým poradcem se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky zákona č. 523/1992 sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, a která složí kvalifikační zkoušku. Pro přihlášení uchazeče ke zkoušce Komora upřednostňuje interaktivní formulář žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky. Vyplněný formulář včetně příloh je třeba doručit Komoře některým z níže uvedených způsobů.

Interaktivní formulář

Jaké jsou náležitosti žádosti a jaké podmínky musíte splňovat?

Splňujete-li podmínky zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, můžete požádat o vykonání kvalifikační zkoušky.

K žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky doložíte dosažení vysokoškolského vzdělání (kopie diplomu, nemusí být ověřená) - je požadováno ukončené akreditované vzdělání minimálně bakalářského stupně (bez ohledu na obor). U zahraničních diplomů je třeba doložit nostrifikaci.

Dále musíte splňovat tyto podmínky zákona č. 523/1992 Sb.:

  • bezúhonnost (Komora si sama žádá o výpis z evidence Rejstříku trestů elektronickou cestou)
  • plnou způsobilost k právním úkonům
  • nevykonávat zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání
  • nemít pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní
  • nebýt v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky vyškrtnut ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením nebo na základě správního trestu.

Interaktivní formulář žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky - výstup ve formátu .pdf

K přihlášení na kvalifikační zkoušku je nezbytné doručit vyplněný formulář přihlášky Komoře daňových poradců ČR včetně přílohy, kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (u opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat kopii diplomu), jedním z následujících způsobů:

1. s vlastnoručním podpisem v originále poštou na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno;

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: kdp@kdpcr.cz;

3. z datové schránky fyzické osoby, která se na zkoušku hlásí, do datové schránky Komory daňových poradců ČR, ID: ng6adi3

4. osobně v pracovní dny (8:00-16:30) na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno.

Formulář pro přihlášení ke zkoušce najdete také ve formátu .pdf ke stažení na konci tohoto článku (je však určen především pro zahraniční uchazeče, kteří nemají rodné číslo, či pro uchazeče u kterých vznikne jiný problém s vyplněním interaktivního formuláře žádosti).

Údaje uchazeče zpracováváme pro zajištění kvalifikační zkoušky, zpracování přihlášky a zpřístupnění výsledků zkoušky. Více informací o ochraně soukromí, zejména právech, jako je právo na přístup a právo na námitku, se dozvíte v sekci Informace o zpracování osobních údajů

Aktuální termíny zkoušek na rok 2024

Termíny

Přijímání přihlášek

1. písemná část

2. písemná část

ústní část

JARO 2024 1. 8. 2023 - 31. 1. 2024 26. 3. 2024 27. 3. 2024 22. - 23. 4. 2024
PODZIM 2024 1. 2. - 31. 7. 2024 1. 10. 2024 2. 10. 2024 30. - 31. 10. 2024

 

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky 

Komora vám potvrdí písemně přijetí žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky a zašle výzvu k úhradě poplatku. Potvrzení a výzva k úhradě jsou zasílány e-mailem.

Kolik stojí vykonání kvalifikační zkoušky?

Poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části, které se rozhodnete konat v jednom zkušebním období, je stanoven Zkušebním řádem KDP ČR ve výši 10.000 Kč a je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části. Poplatek uhraďte na účet Komory daňových poradců ČR, UniCreditBank Czech Republic, a.s., č. ú. 2107491443/2700.

Variabilním symbolem je číslo výzvy k úhradě platby za zkoušku. Výzvu k úhradě obdržíte spolu s potvrzením o přijetí žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky, které Komora  zasílá elektronicky na emailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o vykonání zkoušky. 

Výzva k úhradě poplatku za kvalifikační zkoušku je vystavena uchazeči na adresu trvalého bydliště uchazeče, který se ke kvalifikační zkoušce hlásí. Adresu výzvy není možné měnit. Poplatek není zdanitelným plněním, je placen podle zkušebního řádu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR. Proto nebude následovat faktura ani jiný účetní nebo daňový doklad. 

Pozvánka ke zkoušce

Komora vás uvědomí písemně o místu a čase konání kvalifikační zkoušky nebo její části. 

Jste auditor?

Pokud jste auditor, vykonávající dle zákona o auditorech auditorskou činnost,  pak můžete požádat o uznání části zkoušky na daňového poradce. Dle Směrnice k osvobození od části kvalifikační zkoušky, schválené Prezidiem Komory daňových poradců ČR,  můžete skládat kvalifikační zkoušku, jejíž součástí nebude příklad a teoretické otázky z účetnictví v dílčí písemné části zkoušky a otázky z účetnictví u ústní části zkoušky. Doba dílčí písemné části zkoušky u uchazeče osvobozeného od účetnictví se zkrátí z pěti na tři a půl hodiny. Poplatek za vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce není v případě osvobození krácen a hradí se v plné výši.

Co je tedy třeba prakticky udělat pro případné uznání a jak má vypadat vaše žádost o osvobození? Po žadatelích - auditorech je vyžadováno, aby zaslali svoji žádost o uznání části kvalifikační zkoušky na daňového poradce na předepsaném formuláři spolu s kopií osvědčení auditora, přičemž tato kopie nemusí být úředně ověřená, stejně jako nemusí být ověřený podpis na vlastní žádosti. Žádost o osvobození od části kvalifikační zkoušky přiložte jako přílohu žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky.

Pokud u zkoušek neuspějete a rozhodnete se konat kvalifikační zkoušku nebo její dílčí část znovu v dalším zkušebním období, pak k novému termínu zkoušek podáte znovu žádost o osvobození od části kvalifikační zkoušky spolu s přihláškou na zkoušku.

Formulář pro osvobození od účetnictví najdete na konci tohoto článku.
 

Kontakt

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00 Brno

Datová schránka: ng6adi3
E-mail: kdp@kdpcr.cz

Často kladené otázky

Kdo vám odpoví na případné další otázky ohledně kvalifikačních zkoušek?

Kontaktní údaje na osoby z kanceláře Komory odpovědné za organizaci a průběh kvalifikačních zkoušek naleznete v oddělení Kontakt.

Název souboru Velikost
Žádost o vykonání kvalifikační zkoušky 356KB Stáhnout
Žádost o osvobození od části kvalifikační zkoušky 34KB Stáhnout
Směrnice Osvobození od části kvalifikační zkoušky 378KB Stáhnout