Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky

Interaktivní formulář

Jaké jsou její náležitosti a jaké podmínky musíte splňovat?

O vykonání kvalifikační zkoušky můžete požádat, splňujete-li podmínky zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

K žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky doložíte dosažení vysokoškolského vzdělání (kopie diplomu, nemusí být ověřená) - je požadováno ukončené akreditované vzdělání minimálně bakalářského stupně (bez ohledu na obor). U zahraničních diplomů je třeba doložit nostrifikaci.

Dále musíte splňovat tyto podmínky zákona č. 523/1992 Sb.:

  • bezúhonnost (Komora si sama žádá o výpis z evidence Rejstříku trestů elektronickou cestou)
  • plnou způsobilost k právním úkonům
  • nevykonávat zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání
  • nemít pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní
  • nebýt v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky vyškrtnut ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením podle § 12 odst. 1 písm. d)

Interaktivní formulář žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky - výstup ve formátu .pdf

K přihlášení na kvalifikační zkoušku je nezbytné doručit vyplněný formulář přihlášky Komoře daňových poradců ČR včetně přílohy, kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (u opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat kopii diplomu), jedním z následujících způsobů:

1. s vlastnoručním podpisem v originále poštou na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno;

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: kdp@kdpcr.cz;

3. z datové schránky fyzické osoby, která se na zkoušku hlásí, do datové schránky Komory daňových poradců ČR, ID: ng6adi3

4. osobně v pracovní dny (8:00-16:30) na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno.

Pro přihlášení uchazeče ke zkoušce Komora upřednostňuje interaktivní formulář žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky. Vyplněný formulář je však třeba doručit v termínu Komoře některým z výše uvedených způsobů.

Formulář pro přihlášení ke zkoušce najdete také ve formátu .doc ke stažení na konci tohoto článku (je však určen především pro zahraniční uchazeče, kteří nemají rodné číslo, či pro uchazeče u kterých vznikne jiný problém s vyplněním interaktivního formuláře žádosti).

Údaje uchazeče zpracováváme pro zajištění kvalifikační zkoušky, zpracování přihlášky a zpřístupnění výsledků zkoušky. Více informací o ochraně soukromí, zejména právech, jako je právo na přístup a právo na námitku, se dozvíte v sekci Informace o zpracování osobních údajů

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky

Komora vám potvrdí písemně přijetí žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky a zašle výzvu k úhradě poplatku. Potvrzení a výzva k úhradě jsou zasílány e-mailem. Termíny přijímání přihlášek stanovuje Zkušební řád. Aktuální termíny naleznete v odkazu Zúčastníte se kvalifikační zkoušky.

Kolik stojí vykonání kvalifikační zkoušky?

Poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části, které se rozhodnete konat v jednom zkušebním období, je stanoven Zkušebním řádem KDP ČR ve výši 7000 Kč a je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části. Poplatek uhraďte na účet Komory daňových poradců ČR, UniCreditBank Czech Republic, a.s., č. ú. 2107491443/2700.

Variabilním symbolem je číslo výzvy k úhradě platby za zkoušku. Výzvu k úhradě obdržíte spolu s potvrzením o přijetí žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky, které Komora  zasílá elektronicky na emailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o vykonání zkoušky. 

Výzva k úhradě poplatku za kvalifikační zkoušku je vystavena uchazeči na adresu trvalého bydliště uchazeče, který se ke kvalifikační zkoušce hlásí. Adresu výzvy není možné měnit. Poplatek není zdanitelným plněním, je placen podle zkušebního řádu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR. Proto nebude následovat faktura ani jiný účetní nebo daňový doklad. 

Pozvánka ke zkoušce

Komora vás uvědomí písemně nejméně 30 dnů předem o místu a čase konání kvalifikační zkoušky nebo její části. Pozvánka vám bude zaslána poštou nebo do datové schránky fyzické osoby (FO nepodnikatele).

Aktuální termíny zkoušek 2020, 2021

 Termíny

Přijímání přihlášek

1. písemná část

2. písemná část

Ústní část

JARO 2020

1. 8. 2019 - 31. 1. 2020*

7. 4. 2020 Nekoná se 

5. 8. 2020 Náhradní termín

8. 4. 2020 Nekoná se

6. 8. 2020 Náhradní termín

29. - 30. 4. 2020 Nekoná se

17. 6. 2020 Náhradní termín

25. - 26. 8. 2020 Náhradní termín                

PODZIM 2020

1. 2. - 31. 7. 2020

13. 10. 2020

14. 10. 2020

29. - 30. 10. 2020

ZIMA 2020

1. 8. - 15. 9. 2020**

8. 12. 2020 Mimořádný termín

9. 12. 2020 Mimořádný termín

21. - 22. 12. 2020 Mimořádný termín

JARO 2021 16. 9. 2020  -  31. 1.  2021 19. 4. 2021 20. 4. 2021

4. - 5. 5. 2021

PODZIM 2021 1. 2. - 31. 7. 2021 11. 10. 2021 12. 10. 2021 26. - 27. 10. 2021

*K náhradním termínům kvalifikační zkoušky konané v termínech "JARO 2020" 2020 mají možnost se dodatečně přihlásit i noví žadatelé. Úplná žádost o vykonání zkoušky v náhradním termínu musí být doručena kanceláři Komory do 30. 6. 2020 a doplněna o zdůvodněnou žádost o dodatečné přijetí k srpnovým náhradním termínům kvalifikační zkoušky.

**Do 31. 10. 2020 se zdůvodněnou žádostí o dodatečné přijetí. Mimořádné termíny kvalifikační zkoušky "ZIMA 2020", jsou pro všechny uchazeče, kteří budou splňovat podmínky zákona č. 523/1992 Sb. Je nutné dodržet také podmínku §5 odst. 12 zákona: "Pokud žadatel kvalifikační zkoušku nebo její část nesložil, může ji konat znovu, nejdříve však po 3 měsících od posledního dne kalendářního měsíce, v němž zkušební komise rozhodla o výsledku." 

Uchazeči, kteří se budou účastnit srpnových termínů kvalifikační zkoušky nebo jejích částí (náhradní termíny - JARO 2020) nebudou moci konat kvalifikační zkoušku nebo její části znova v říjnových termínech (termíny PODZIM 2020), neboť od rozhodnutí zkušební komise neuplynou zákonem požadované tři měsíce do konání říjnových zkoušek. Obdobně uchazeči, kteří se budou účastnit říjnových termínů kvalifikační zkoušky nebo jejích částí nebudou moci konat kvalifikační zkoušku nebo její části znova v prosincových termínech (termíny ZIMA 2020), neboť od rozhodnutí komise neuplynou zákonem požadované tři měsíce do konání prosincových zkoušek. Prosincové termíny, které byly stanoveny v souladu s novelou Zkušebního řádu KDP ČR, umožní uchazečům, kteří neuspějí u kvalifikační zkoušky v srpnových termínech  kvalifikační zkoušky nebo jejích částí, zúčastnit se kvalifikační zkoušky nebo jejích částí znovu ještě v letošním roce.

Jste auditor?

Pokud jste auditor, vykonávající dle zákona o auditorech auditorskou činnost,  pak můžete požádat o uznání části zkoušky na daňového poradce. Dle Směrnice k osvobození od části kvalifikační zkoušky,  schválené Prezidiem Komory daňových poradců ČR,  můžete skládat kvalifikační zkoušku, jejíž součástí nebude příklad a teoretické otázky z účetnictví v dílčí písemné části zkoušky a otázky z účetnictví u ústní části zkoušky. Doba dílčí písemné části zkoušky u uchazeče osvobozeného od účetnictví se zkrátí z pěti na tři a půl hodiny. Poplatek za vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce není v případě osvobození krácen a hradí se v plné výši.

Co je tedy třeba prakticky udělat pro případné uznání a jak má vypadat vaše žádost o osvobození? Po žadatelích - auditorech je vyžadováno, aby zaslali svoji žádost o uznání části kvalifikační zkoušky na daňového poradce na předepsaném formuláři spolu s kopií osvědčení auditora, přičemž tato kopie nemusí být úředně ověřená, stejně jako nemusí být ověřený podpis na vlastní žádosti. Žádost o osvobození od části kvalifikační zkoušky přiložte jako přílohu žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky.

Pokud u zkoušek neuspějete a rozhodnete se konat kvalifikační zkoušku nebo její dílčí část znovu v dalším zkušebním období, pak k novému termínu zkoušek podáte znovu žádost o osvobození od části kvalifikační zkoušky spolu s přihláškou na zkoušku.

Formulář pro osvobození od účetnictví najdete na konci tohoto článku.
 

Poštovní adresa

Komora daňových poradců ČR
Kozí 4
602 00  Brno

Datová schránka

ng6adi3

       E-mail

kdp@kdpcr.cz

Často kladené otázky

Kdo vám odpoví na případné další otázky ohledně kvalifikačních zkoušek?

Kontaktní údaje na osoby z kanceláře Komory odpovědné za organizaci a průběh kvalifikačních zkoušek naleznete v oddělení Kontakt.

Název souboru Velikost
Žádost o vykonání kvalifikační zkoušky 356KB Stáhnout
Žádost o osvobození od části kvalifikační zkoušky 34KB Stáhnout
Směrnice Osvobození od části kvalifikační zkoušky 378KB Stáhnout