Tajemník

Publikováno 12.11.2021

Tajemník je orgánem dle § 10 zákona č. 523/1992 Sb. Jeho činnost dále upravuje čl. 28 Stanov KDP ČR:

 

1. Tajemníka Komory schvaluje prezidium.

2. Tajemník nemůže být členem nebo náhradníkem prezidia, dozorčí komise ani disciplinární komise.

3. Tajemník Komory:

a) rozhoduje o vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců v případech podle § 7 odst. 2 písm. c), d) a f) zákona,

b) rozhoduje v dalších správních řízeních vedených Komorou v prvním stupni, pokud o nich nerozhodují podle zákona nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada,

c) vykonává správní dozor podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o výsledcích kontrol informuje dozorčí komisi; za účelem výkonu správního dozoru může jednotlivými úkony při kontrole plnění povinností podle tohoto bodu pověřit zaměstnance kanceláře Komory,

d) rozhoduje v dalších věcech, pokud o nich nerozhodují podle zákona nebo Stanov jiné orgány Komory nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada. 

4. O odvolání proti rozhodnutí tajemníka dle odst. 3 rozhoduje prezidium.

5. Tajemník Komory může jednat jménem Komory a rozhodovat v rozsahu pověření da-ného prezidiem, případně usnesením Val¬né hromady.

6. Dále tajemník Komory zejména: 

a) účastní se zasedání prezidia, nebyl-li z něj vyloučen, a zajišťuje pořízení zápisu,

b) účastní se na vyžádání jiného orgánu Komory jeho jednání,

c) účastní se jednání Valné hromady,

d) organizačně zajišťuje konání Valné hromady a zasedání prezidia,

e) může navrhnout zastupovanému daňovému subjektu, s nímž správce daně vede daňové řízení, v němž ho dosud zastupoval zemřelý daňový poradce, že toto zastupování převezme jiný daňový poradce, kterého tajemník doporučí s ohledem na jeho specializaci,

f) ustanovuje daňového poradce jako zástupce Komory pro řízení o náhradě škody po zemřelém daňovém poradci vůči pojišťovně.

 

Tajemníkem Komory je Ing. Radek Neužil, LL.M. 

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311
mobil: +420 602 501 092
e-mail: neuzil@kdpcr.cz
6. patro, dveře č. 601