Vzdělávání-konference

PODATKI BEZ GRANIC

 

 


 

KDP ČR i KIDP są członkami CFE


 

Przemówienia powitalne

Martin Tuček

Został członkiem Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej przy jej założeniu w 1993 roku, a członkiem Izby Biegłych Rewidentów w 1995 roku. Doradztwem podatkowym oraz audytem zajmuje się przez przeważającą część swojej kariery zawodowej. Jest partnerem w spółce ADEUS, w której również działa jako doradca podatkowy oraz biegły rewident. Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie oraz audycie dla podmiotów gospodarczych z dziedziny produkcji, handlu oraz usług. W ostatnich latach skupia się również na podwyższeniu jakości audytowej części kancelarii. Aktywnie bierze udział w działalności Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, przez wiele lat był komisarzem egzaminacyjnym, członkiem Prezydium Izby, a obecnie pełni funkcję Prezydenta Izby.

Prof. dr hab. Jadwiga Glumiňska - Pawlic

Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy 8 monografii wydanych we współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP pod wspólnym tytułem „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W latach 1993 - 1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W latach 1995 - 1997 członek Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Katowicach. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej (Kadencja 2006 - 2008 Katowice), a od roku 2008 Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej. Ekspert Unii Metropolii Polskich. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”. Wiceprzewodnicząca Komitetu Podatkowego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Doradca podatkowy.

Danuta Bącler

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej: Akademii Ekonomicznej). Doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię od 1991 roku. Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącej Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję Skarbnika DOKIDP.
 

Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzezinski

Jako uznany autorytet w dziedzinie prawa finansowego i szeroko pojętego prawa podatkowego, Profesor był, oraz jest obecnie ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Był członkiem zespołu problemowego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów VI kadencji, a w latach 1991 - 1999 powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji Reformy Prawa Karnego - Zespołu ds. Prawa Karnego Skarbowego. Był także członkiem Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów. Zasiadał też w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego w okresie pierwszych trzech kadencji jej funkcjonowania, od niedawna stoi na czele Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju.

 


 

Panel 1 -  Spółki zależne z siedzibą w innym państwie członkowskim - kontekst podatkowy i prawny

Utworzenie spółki zależnej w innym państwie – spełnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja dla celów podatkowych, powszechnego ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Delegowanie pracowników do innego państwa – podatek od wynagrodzeń, ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Lucie Rytířová

Jest doradcą podatkowym specjalizującym się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, a także zatrudniania międzynarodowego i delegowania pracowników. Pracuje jako menedżer działu podatkowego spółki Deloitte. Oprócz doświadczenia w międzynarodowych firmach doradczych w latach 2012 - 2013 pracowała w Ministerstwie Finansów Republiki Czeskiej, gdzie zajmowała się przygotowaniem „Jednego punktu zbiorczego“ (podatkowy system jednego okienka). Jest aktywnym członkiem Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, w której w ramach specjalistycznych grup bierze udział w opracowywaniu uwag do nowych aktów prawnych. Działa również w Grupie ekspertów do spraw usuwania przeszkód w zatrudnianiu transgranicznym w ramach Unii Europejskiej, która utworzona została przy Komisji Europejskiej.

Vlastimil Sojka

Doradca podatkowy od 1994 roku. Prezes zarządu spółki podatkowo-doradczej KODAP s.r.o. oraz dyrektor grupy KODAP. Specjalizuje się w międzynarodowej dziedzinie podatków bezpośrednich oraz w dziedzinie postępowania podatkowego. Członek komisji nadzorczej oraz sekcji specjalistycznych Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej.
 

Paweł Jackowski

Jest doradcą podatkowym oraz menedżerem w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Paweł specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw wielonarodowych, w szczególności polskich spółek zależnych międzynarodowych koncernów, oraz cenach transferowych. Doradzał w procesach restrukturyzacyjnych oraz w trakcie postępowań prowadzonych przez polską oraz zagraniczną administrację podatkową.

 

Sten Günsel

Doradza i towarzyszy przedsiębiorstwom, przedsiębiorcom i specjalistom w działalności transgranicznej jako adwokat i doradca podatkowy w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego. Sprawuje opiekę nad klientami zagranicznymi podczas wejścia na rynek niemiecki. Kieruje Centrum Kompetencji Miedzynarodowe Prawo Podatkowe Ebner Stolz (niem. Kompetenzzentrum Internationales Steuerrecht von Ebner Stolz), jedną z czołowych kancelarii podatkowych w Niemczech. Członek Tax Treaties Analysis Advisory Boards von Bloomberg BNA oraz prelegent podczas prezentacji prowadzonych przez ekspertów i wykładów na uniwersytetach.

 


 

Panel 2 - Praktyczne kwestie dotyczące podatku VAT w obrocie transgranicznym w UE

Praktyczne problemy dotyczące egzekwowania podatku VAT w obrocie transgranicznym w UE w obliczu często zmieniających się przepisów prawnych. Praktyczne doświadczenia w zakresie ich przezwyciężania. Rejestracja podatników w innym państwie członkowskim i postępowanie z wnioskami o zwrot podatku VAT. Trudności w komunikacji elektronicznej i rozległe wymagania dotyczące dokumentacji faktów i urzędowego tłumaczenia dokumentów. Przyjęcie przez administratora podatkowego pełnomocnictwa Doradcy Podatkowego z innego państwa w zakresie reprezentacji, w szczególności w związku z dostarczaniem dokumentów. Nieprzestrzeganie terminów zwrotu podatku ze strony organów administracji podatkowej i uznawanie odsetek za zwłokę.

Kristýna Šimáčková

Doradca podatkowy. Jest absolwentką Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, oraz studium podyplomowego LL.M. - prawo handlowe na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Jest aktywnie zaangażowana w problematykę podatków dochodowych od osób fizycznych i problematykę ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego u osób z dochodami ze źródeł zagranicznych. Intensywnie angażuje się także w dziedzinę podatków od towarów i usług w Republice Czeskiej, Niemczech i Austrii. Podczas czeskiej prezydentury w Radzie UE brała udział w tworzeniu tekstów ustawodawczych oraz jako delegat Ministerstwa Finansów CZR uczestniczyła w obradach w Grupie roboczej Rady UE w sprawie kwestii podatkowych (podatki pośrednie). W latach 2009 - 2010 ukończyła staż zawodowy w instytucjach zajmujących się administracją podatków w Niemczech (Finanzamt Chemnitz-Süd, Bundeszentralamt für Steuern, Sächsisches Staatsministerium der Finanzen) i w Austrii (Finanzamt Graz-Stadt). W latach 2010 - 2011 działała jako doradca w dziale podatków pośrednich (VAT) w firmie KPMG AG (Berlin). W latach 2011 - 2014 była członkiem Rady Nadzorczej Izby Doradców Podatkowych CZR. Z firmą Euro-Trend, s.r.o., współpracuje od roku 2002.

Ondřej Macoun

W 1994 roku na podstawie własnej decyzji zrezygnowałem z pozycji pracownika pedagogicznego na Uniwersytecie Technicznym w Libercu i rozpocząłem działalność gospodarczą w dziedzinie doradztwa technicznego oraz gospodarczego. W drugiej połowie lat 90-tych działałem w dziedzinie handlu zagranicznego dla różnych ważnych klientów z branży przemysłu motoryzacyjnego oraz spokrewnionych dziedzin przemysłu. W latach 2001 - 2004 roku pracowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w Dziale Strategii Komunikacyjnej, gdzie brałem udział w przygotowaniach wejścia Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Następnie do 2008 roku zajmowałem się doradztwem gospodarczym oraz działalnością edukacyjną. Od 2008 roku pracuję w spółce KODAP, s.r.o. w Libercu, w której jest kierownikiem działu ds. VAT UE.

Dr. Dagmara Dominik - Ogiňska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, École Nationale des Impôts w Paryżu (Francja), Uniwersytetu Paris I Dauphine (Francja), jak też doktor prawa Uniwersytetu Paris I Panthéon-Sorbonne (Francja). Doświadczenie zawodowe w polskich, jak i francuskich organach podatkowych, w tym jako trener Ministerstwa Finansów oraz Radca Ministra, Z-ca Dyrektora Biura Wymiany Informacji o VAT Ministerstwa Finansów. Od 2005 r. asesor a następnie  sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Tytuł Honorowy Sędzia Europejski 2011 r. i 2014 r. Autorka licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego.

Robert Wojewódka

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończone studia magisterskie w 1993 na kierunku Marketing i zarządzanie. W latach 1993 - 1994 zaczynał karierę zawodową w PEKAO SA i DOKP we Wrocławiu. Zatrudniony jest w kontroli skarbowej od kwietnia 1994 r. W latach 1998 - 2006 kierował Wydziałem Wywiadu Skarbowego w UKS Opole, którego był organizatorem w 1998 r. Od maja 2006 r. -  Dyrektor UKS Opole, co mama nadzieję, było wyrazem docenienia jego osiągnięć na poprzednich stanowiskach.

Ronny Langer

Jest jednym z założycieli KMLZ i doradza klientom we wszystkich sprawach dot. podatku od towarów i usług w kraju, jak i za granicą. Studiował prawo podatkowe i rozpoczął swoją karierę jako inspektor kontroli skarbowej dla niemieckiej administracji finansowej. Później uzyskał pozwolenie na wykonywanie zawodu doradcy podatkowego, pracował w dziale podatkowym koncernu DAX-30 oraz kierował działem zajmującym się podatkiem od towarów i usług w jednej z dużych spółek doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w transgranicznym doradztwie podatkowym w zakresie prawa o podatku od towarów i usług . Wielu jego klientów to duże i średnie wielonarodowe przedsiębiorstwa. Regularnie przeprowadza kontrole VAT i uczestniczy w międzynarodowych projektach. Posiada duże doświadczenie i praktykę zawodową w dziedzinie podatku od towarów i usług. Jest regularnym prelegentem podczas seminariów i szkoleń Inhouse. Ponadto udziela się zawodowo w wielu różnych krajowych i międzynarodowych zespołach i stowarzyszeniach zajmujących się podatkiem VAT.

 


 

Panel 3 - Zobowiązanie podatnika do udowodnienia pochodzenia dochodów podatkowych i majątku

W Republice Czeskiej trwają prace nad nową ustawą o obowiązku udowodnienia pochodzenia nieruchomości w ramach ustawy o podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2014 r., oprócz dochodów zadeklarowanych w deklaracji podatkowej, podatnicy mają obowiązek zgłaszać organom administracji podatkowej Republiki Czeskiej dochody, które są zwolnione z podatku lub które nie podlegają opodatkowaniu i przekraczają 5 mln CZK (180 000 EUR). Celem tego tematu jest zwrócenie uwagi na nowe obowiązki podatników w państwach członkowskich w dziedzinie rejestracji i udowodnienie dochodów oraz dyskusja na temat praktycznych doświadczeń w zakresie dodatkowego opodatkowania dochodów, jeżeli podatnik nie udowodni na wniosek administratora podatku swojego opodatkowania lub pochodzenia swojej własności. Poruszony zostanie kontekst opodatkowania dochodów od spadków i darowizn, a także najnowsze osiągnięcia w zakresie wymiany informacji między organami administracji podatkowej.

Martin Tuček

Został członkiem Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej przy jej założeniu w 1993 roku, a członkiem Izby Biegłych Rewidentów w 1995 roku. Doradztwem podatkowym oraz audytem zajmuje się przez przeważającą część swojej kariery zawodowej. Jest partnerem w spółce ADEUS, w której również działa jako doradca podatkowy oraz biegły rewident. Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie oraz audycie dla podmiotów gospodarczych z dziedziny produkcji, handlu oraz usług. W ostatnich latach skupia się również na podwyższeniu jakości audytowej części kancelarii. Aktywnie bierze udział w działalności Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, przez wiele lat był komisarzem egzaminacyjnym, członkiem Prezydium Izby, a obecnie pełni funkcję Prezydenta Izby.

Jiri Nekovar

Większościowy wspólnik oraz prezes zarządu spółki Euro-Trend, s.r.o. Doradca podatkowy nr ew. 002 oraz certyfikowany doradca w dziedzinie badań i rozwoju. Od 1996 roku do 2011 roku Ing. Jiří Nekovář był prezydentem Izby Doradców Podatkowych w Republice Czeskiej. W 2006 roku został wybrany na wiceprezydenta, a w latach 2013 i 2014 wykonywał funkcję Prezydenta Confédération Fiscale Européenne. Jest wiceprzewodniczącym Rady Administracyjnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze oraz członkiem rady naukowej Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Od 2010 roku jest członkiem Doradczej Grupy Specjalistów do spraw Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej. Od 2011 roku jest członkiem komisji roboczej Rady Legislacyjnej Rządu do spraw Oceny Skutków Regulacji (RIA).

Grzegorz Borkowski

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sądowej  (1965r.) orzekał w sprawach cywilnych od sądu powiatowego poczynając na Sądzie Najwyższym kończąc. Od 1985 roku do przejścia w stan spoczynku w 2011 roku orzekał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawach podatkowych. Przez 13 lat pełnił funkcję przewodniczącego wydziału podatkowego. Od wielu lat w czasopiśmie "Glosa" prowadzi rubrykę "orzeczenie kwartału", w której komentuje najistotniejsze orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Dr. Ralf Busse

Doradca podatkowy. Studia Inżynierii Przemysłowej na Uniwersytecie Ekonomicznym Narodowym w Charkówie (Ukraina) - 1980 zakończenie jako inżynier-ekonomista. W 1990 doktorat na Uniwersytecie Technicznym Akademii Górniczej we Freibergu (dr oec). Doradca podatkowy jest od 1996 roku. Jest certifikowani konsultant w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego od 2013 roku. Działalność w własnej firmie od 1999 roku. W latach 2008 - 2014 Członek Rady Naukowej Izby Doradców Podatkowych Rosji. Obszary praktyki: międzynarodowego prawa podatkowego ze specjalizacją po Europie Środkowej i Wschodniej, Wykłady a i artykuły w Rosji i na Ukrainie.

 


 

Panel 4 - Udział w zysku, przychody z tytułu odsetek i zasady niedostatecznej kapitalizacji

Zwolnienie udziałów w zysku pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną. Limity odliczeń podatkowych dla dochodów odsetkowych i ich reklasyfikacja na udział w zysku.

Monika Diekert

Czeski doradca podatkowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. W latach 1991 - 2011 pracowała w firmie PricewaterhouseCoopers w Pradze oraz Berlinie. W Pradze kierowała działem prawno-podatkowym, specjalizowała się w międzynarodowym prawie podatkowym oraz handlu elektronicznym. Od 2004 roku mieszka w Berlinie, gdzie była partnerem odpowiedzialnym za rozwój grupy „Doradztwo podatkowe w Europie Środkowej i Wschodniej“. Obecnie jako doradca gospodarczy pomaga czeskim i słowackim przedsiębiorcom zaistnieć na rynku wschodnioniemieckim. Oprócz języka czeskiego włada językiem angielskim oraz niemieckim, język rosyjski – znajomość bierna.

Jiří Jindrák

Prelegent jest doradcą podatkowym od 2001 roku i w chwili obecnej pracuje w spółce HLB Proxy, a.s. Specjalizuje się w kwestiach związanych z podatkiem CIT, PIT oraz VAT. Od 2007 roku zajmuje się wykładami dla ogółu społeczeństwa w celu realizowania seminariów z praktycznym spojrzeniem na kwestie podatków i księgowości. Włada językiem niemieckim oraz angielskim.

 

Rafał Szafraniec

Dyrektor w KPMG. Zaczął swoją karierę w 2002 z inną spółką należącą do Wielkiej Czwórki (Big 4). Pracował także dla polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i był polecony do Stałej Polskiej Misji ONZ w Genewie w latach 2004 - 2005. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym dla krajowych jak i zagranicznych spółek. Głównym obszarem jego zainteresowań jest podatek pośredni. Był także odpowiedzialny za szereg projektów skupionych na wdrożeniu wydajnych względem VAT struktur biznesowych. Skutecznie reprezentuje swoich klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jego zaangażowanie w spory podatkowe skutkowało nadpłatami podatków VAT dla klientów, którzy osiągnęli powyżej 50 milionów dolarów w zwrotach podatku VAT.Doradza klientom z różnych sektorów gospodarki, między innymi z branży farmaceutycznej, agrobiznesu, finanse, ropa i gaz, produkcja i dostarczanie energii elektrycznej oraz nieruchomości. Specjalizuje się w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, procedury due diligence oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

Prof. Christian Schmidt

Doradca podatkowy. Jest kierownikiem Centrum Kompetencji  „Międzynarodowe Prawo Podatkowe, Średnie Przedsiębiorstwa“ (niem. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) w PwC. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorstwom prowadzącym działalność międzynarodową (obniżanie wskaźnika opodatkowania, optymalne podatkowo finansowanie transgraniczne, przejęcie przedsiębiorstwa w kontekście międzynarodowym oraz doradztwo w przeprowadzaniu opodatkowania). Jest specjalistą w dziedzinie spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym.

 


 

Panel 5 - Ryzyko i odpowiedzialność przy ustalaniu cen transferowych

Ryzyko i odpowiedzialność spółki dominującej i spółki zależnej przy ustalaniu cen transferowych. Słabe strony w dokumentacji cen transferowych. Doświadczenia płynące z innego podejścia organów administracji podatkowej oraz dominującego podejścia organów administracji podatkowej w Niemczech. AMADEUS Database – błogosławieństwo czy zagrożenie przy ustalaniu cen transferowych w ramach holdingu?

Robert Jurka

Dołączył do Moore Stephens w roku 2011 i obecnie działa jako partner działu podatkowego. Posiada ponad 17 lat doświadczenia w udzielaniu doradztwa podatkowego i finansowego. Posiada obszerne doświadczenie w zakresie opodatkowania osób prawnych, opodatkowania międzynarodowego, struktury podatkowej i optymalizacji projektów, a także cen transferowych. Regularnie wykłada na Wydziale Finansów i Rachunkowości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym (KDP ČR – Izba Doradców Podatkowych Republika Czeska). Znajomość języka czeskiego, angielskiego oraz niemieckiego.

Lenka Lopatová

Dołączyła do firmy Moore Stephens z Administracji finansowej, gdzie jako metodyk przez kilka lat poświęcała się problematyce cen transferowych i opodatkowania międzynarodowego. Oprócz pracy metodyka była w Urzędzie Skarbowym dla Kraju pilzneńskiego odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z bawarską i saską administracją podatkową. Ma doświadczenie w zakresie kontroli podatkowych zorientowanych na handel transgraniczny. Znajomość języka czeskiego i niemieckiego.

Dr. Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident w Irlandii. Biegły ds.Wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych. Międzynarodowy audytor wewnętrzny, biegły sądowy z zakresu finansów, biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration. Absolwent istypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 pełni funkcję jednego z partnerów zarządzających w grupie Russell Bedford.

Prof. Christian Schmidt

Doradca podatkowy. Jest kierownikiem Centrum Kompetencji  „Międzynarodowe Prawo Podatkowe, Średnie Przedsiębiorstwa“ (niem. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) w PwC. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorstwom prowadzącym działalność międzynarodową (obniżanie wskaźnika opodatkowania, optymalne podatkowo finansowanie transgraniczne, przejęcie przedsiębiorstwa w kontekście międzynarodowym oraz doradztwo w przeprowadzaniu opodatkowania). Jest specjalistą w dziedzinie spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym.

 


Partnerzy

 

Główny partner konferencji

 

        

 

Partnerzy konferencji