Kraj a obec v pozici plátce DPH

2. vydání

580 vč DPH
skladem

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k  1. 1. 2018.  Součástí obsahu publikace je upozornění na připravované změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC a jejíž účinnost se předpokládá  od 1. 1. 2019. 

Autorky publikace soustředily pozornost na uplatnění DPH v praxi obcí, měst a krajů, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi územních samosprávných celků při uplatňování DPH vyskytují.

Jednotlivé kapitoly jsou v rámci 2. vydání aktualizovány na právní stav platný k datu vydání publikace.

Původní kapitoly publikace jsou doplněny o nové praktické příklady, obsahují vzory smluvních ujednání a vzory úprav ve vnitřních předpisech ÚSC ve vazbě na DPH.  Nově je publikace doplněna o výklad k vyplnění kontrolního hlášení a dále o příklady, které postihují nejčastější situace při prodeji pozemků, se kterými se ÚSC v praxi často setkávají.  V  rámci aktualizovaného  vydání  jsou doplněny dvě nové kapitoly postihující sociální služby a přeshraniční plnění se zaměřením na vybrané situace z praxe ÚSC. 

Aktualizované vydání  publikace  je  vhodnou  metodickou   pomůckou při  rozhodovacích  procesech  v  oblasti  DPH u obcí, měst a krajů, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce, z nichž mnozí se s problematikou DPH potýkají již od roku 2009.

Publikace je určena nejen pracovníkům ekonomických úseků, ale i úseků správy majetku, a v neposlední řadě i starostům a tajemníkům měst a obcí.

Publikace se podrobně věnuje této problematice:

• předmět DPH (plnění, která nejsou předmětem DPH - např. přeúčtování nákladů, dotace,  plnění zdanitelná a osvobozena od daně)
• základ daně a výpočet daně, oprava základu daně
• povinnost přiznat daň (zpřesnění úpravy u záloh, změny při  stanovení DUZP)
• sazby DPH 
• nárok na odpočet DPH (krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a  škody)
• daňové doklady
• ručení za daň (smluvní ujednání a vzory úprav ve vnitřním předpise)
• oblast stavebních prací (sazby daně a režim přenesení daně) - režim přenesení daně (vazba na výkon veřejné správy a ručení za daň)
• nájemní vztahy a související služby (typy nájemních vztahů, režim dílčích plnění, vzory smluvních ujednání, zálohy a vyúčtování služeb souvisejících s nájmem, vzory daňových dokladů) 
• prodej nemovitého a movitého majetku (příklady na posuzování stavebních pozemků)
• vklad majetku (nemovitých věcí, movitého majetku)
• věcná břemena (stanovení dne uskutečnění plnění po 1. 7. 2017, vzory smluvních ujednání )
• odpadové hospodaření (komunální odpad, odpad podnikatelů)
• hospodaření s lesy (nájemní a pachtovní smlouvy, prodej dřeva, nárok na odpočet)
• provoz kulturních a sportovních zařízení
• stravovací a ubytovací služby
•  provozování vodovodů a kanalizací (formy provozování, sazby, nárok na odpočet, dotace)
• finanční činnosti
• sociální pomoc
• skupina pro účely DPH (registrace skupiny), přeshraniční plnění, atd.

Autor: Počet stran: 596
Rok vydání: 2018
Nakladatel: PARIS vzdělávací agentura s.r.o.