Typy daňových poradců

Publikováno 29.11.2018

Daňoví poradci - členové Komory - jsou jedinečnou skupinou vysoce kvalifikovaných daňových odborníků.

Daňový poradce stojí vždy na straně klienta a chrání jeho práva a oprávněné zájmy. Díky zákonným profesním standardům včetně profesní mlčenlivosti nebo povinného pojištění dává svým klientům záruky kvalitního poskytnutí služeb. Daňový poradce může své služby poskytovat jako podnikající fyzická osoba, jako společník nebo zaměstnanec daňově poradenské společnosti. Daňové poradenství může poskytovat také svému zaměstnavateli.

Daňový poradce  -  fyzická osoba

Daňoví poradci nejčastěji poskytují své služby jako podnikající fyzické osoby. Právo vykonávat daňové poradenství mají pouze fyzické osoby, které složily náročnou kvalifikační zkoušku a byly zapsány do seznamu daňových poradců. Komora také sleduje, zda jsou daňoví poradci řádně pojištěni proti rizikům plynoucím z profesní odpovědnosti. Daňový poradce může prokázat svoji kvalifikaci osvědčením o zápisu do seznamu daňových poradců a průkazem daňového poradce.

Daňově poradenská společnost

Daňové poradenství může poskytovat také právnická osoba – daňově poradenská společnost. K poskytování daňově poradenských služeb jsou oprávněny jen společnosti, které mají daňové poradenství zapsáno jako předmět podnikání ve veřejném rejstříku a jsou evidovány v seznamu právnických osob evidovaných Komorou. Daňové poradenství mohou navíc vykonávat pouze pomocí kvalifikovaného daňového poradce a mají také povinnost být pojištěny pro odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství.  Daňově poradenská společnost má podle daňového řádu stejné procesní postavení jako daňový poradce.

Daňový poradce  -  zaměstnanec daňové poradenské společnosti

Pro daňového poradce – zaměstnance daňově poradenské společnosti (a stejně tak pro jiného daňového poradce) platí stejné podmínky výkonu daňového poradenství jako pro daňové poradce, kteří poskytují poradenství svým jménem a na svůj účet. To znamená, že i zaměstnaný daňový poradce musí být adekvátně pojištěn, přestože plnou odpovědnost za škodu způsobenou klientovi při výkonu daňového poradenství nese zaměstnavatel.

Interní daňový poradce (in house daňový poradce)

V případě, že daňový poradce působí v pozici interního odborníka na daňovou oblast, zpravidla u běžných podnikatelských subjektů, většinou jako zaměstnanec daňového oddělení nebo na jiné ekonomické pozici, je osvědčení daňového poradce hlavně zárukou jeho odbornosti a vysokých profesních kvalit. Řada absolventů kvalifikačních zkoušek Komory na daňového poradce tak využívá osvědčení daňového poradce pro prokázání svých znalostí a další profesní růst, přestože nemusí nutně působit v pozici daňového poradce, který poskytuje daňové poradenství klientům.

Vyberte si poradce dnes!

Proč se mi vyplatí DP?