Kontaktní osoba

Miroslava Říčná
E-mail: ricna@kdpcr.cz
Tel.: 602447295

Účetní abeceda

PŘESUN Z KVĚTNA NA ČERVENEC 27. - 31. 7. 2020!

Velmi srozumitelnou formou podat základy účetnictví, zejména na příkladech od odborníků z praxe. Vhodné jako předpříprava na zkoušky daňových poradců. Nebudeme předpokládat, že posluchači mají praxi v účetnictví. Na závěr zpětná vazba formou on-line testu, komplexní příklad na vybrané téma. Vše co Vám sdělíme, bude podloženo argumenty, vysvětleno. Možnost konstruktivní diskuse.

Pro koho je kurz určen

Účetnictví je určeno pro začátečníky!

U přípravných kurzů nepodporujeme dotační programy!

Obsahová náplň

1.  Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – J. Vácha

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z účetního i daňového pohledu, zejména ve vazbě na praktické problémy. Upozorníme na některé specifické operace a témata řešená Národní účetní radou v souvislosti s dlouhodobým majetkem.

2.  Materiál, výrobky, služby, oceňování – J. Pešičková

Vše k zásobám (rozpracovanost, přírůstky, úbytky). Vysvětlíme principy oceňování jednotlivých složek zásob.  

3.  Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – J. Pešičková

Provedeme vás inventarizací, a to včetně vyhodnocení inventarizačních rozdílů. Vysvětlíme rozdíl mezi škodou a náhradou škody. Jak a kdy účtovat o smluvních sankcích. Zmíníme vliv na daně.

4.  Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – P. Vaněčková

Operace s pohledávkami a závazky. Opravné položky, některé z nich zákonné. Výklad s praktickými příklady.

5.  Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – E. Ševcovicová

Cizoměnová aktiva a pasiva. Objasníme, co je to nést kurzové riziko jako příčina kurzových rozdílů. Budeme aplikovat poznatky na různé praktické situace. Každé řešení podpoříme argumenty.

6.  Účtování o daních v účetnictví – E. Ševcovicová

Daň z nemovitostí, silniční, z nabytí nemovitých věcí, DPH, splatná a odložená daň z příjmů.

7.  Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – J. Pelák

8.  Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – J. Pelák

9.  Zaměstnanci – L. Malimánková

Zachycení pohledávek a závazků z pracovněprávních vztahů a jejich zúčtování. Účtování nákladů souvisejících  se zaměstnanci – mzdy,  benefity,  rezerva na dovolenou, povinný podíl zaměstnávání invalidních občanů, zákonné pojištění zaměstnanců pro úraz a nemoci z povolání, refundace mezd, předpis mank a škod… Účtování nároku zaměstnanců na paušální náhrady z titulu různých nákladů či cestovních náhrad.

10.  Cestovní náhrady – L. Malimánková

Cestovní náhrady tak, abyste získali základní orientaci v této oblasti. Vysvětlíme, jak využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování cestovních náhrad do daňově uznatelných nákladů. Shrneme časté chyby a problémy, které při proplácení cestovních náhrad mohou vzniknout.

11.  Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – M. Hůlová

Definice, rozdíly, právní vyhodnocení, daňové souvislosti, rozsudky Nejvyššího správního soudu.

12.  Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – M. Hůlová

Opravy minulých let z pohledu zákonných předpisů. Povinnosti účetních jednotek v souvislosti s prezentací účetní závěrky – výkazy z pohledu velikosti účetní jednotky, výroční zpráva, zpráva o vztazích, povinnost auditu.

13.  Křížové kontroly  - K. Honzíková

Účetnictví v nadhledu. Pomocí křížových kontrol v účetnictví umíte hledat chyby a nesprávnosti, které se během účetního období mohou v účetních záznamech objevit. Seznámíme Vás s logickými vazbami obratové předvahy a účetních výkazů. Ukážeme některé z kontrol, které využívají auditoři při své práci a mohou pomoci i Vám.

 • test on-line

 • certifikát

Organizační pokyny

Informace o ceně:

 • Základní cena: 9.500 Kč (vč. 21% DPH)
 • Cena také zahrnuje: v průběhu akce drobné občerstvení, káva, čaj, voda, oběd

Informace o přednáškových prostorách a možnostech ubytování:

 • Přednáškové prostory jsou zajištěny v ČSVTS (Český svaz veděckotechnických společností), Novotného lávka 5, Praha 1, Tel: 221 082 219;
 • Parkovací kapacita zde není k dispozici, můžete dle potřeby využít odstavná parkoviště;
 • Ubytování si zajišťují účastníci školení sami, v centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelu Belvedere Praha
  Z důvodu omezené kapacity lůžek je nutné se přihlásit nejpozději jeden měsíc před konáním akce a na recepci vyplnit rezervační formulář pro uplatnění zvýhodněné ceny. Taktéž v hotelu Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře (viz soubor ke stažení).
 • Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.czwww.carlton.hotel.czwww.ubytovani-hotel-krystal.cz  
 • Stravování bude řešeno formou obědů v polední hodinové přestávce. V průběhu dne budete mít k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda),
 • Pokud se chystáte využít MHD, po nábřeží doporučujeme tramvaje č. 17, 18 na zastávku Karlovy Lázně, či metro - 5 minut od metra Staroměstská.

Nezapomeňte si s sebou přinést:
Poznámkový blok, psací potřeby, kalkulačku a zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném znění.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Další lektoři budou doplněni.

Ing. Klára Honzíková

Ing. Klára Honzíková

Auditor, zaměřuje se na statutární audity výrobních i obchodních společností a jiné auditorské ověřovací zakázky, včetně účetních a daňových due-diligence. Podílí se mimo jiné též na zakázkách nastavení vnitřních kontrolních systémů.

Ing. Martina Hůlová

Ing. Martina Hůlová

Auditor, zaměřuje se na projekty ověřování a sestavování konsolidovaných účetních závěrek a dále se věnuje problematice finančních institucí včetně související regulatorní oblasti. Zabývá se také audity individuálních účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS.

Ludmila Malimánková

Ludmila Malimánková

Účetní expert, účetní specialista s dlouhodobou praxí. Zaměřuje se na projekty sdíleného účetnictví a účetní poradenství. Její specializací je sestavování a kontrola účetních závěrek i rekonstrukce účetnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s klienty z různých oborů a odvětví ekonomiky.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Auditor, viceprezident Komory auditorů ČR. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II.

Mgr. Jitka Pešičková

Mgr. Jitka Pešičková

Auditor, zaměřuje se na ověření dotací a grantů, problematiku finančních institucí vč. související regulatorní oblasti. Dále se věnuje likvidacím společností a archivaci účetních dat a dokumentů.

Mgr. Edita Ševcovicová

Mgr. Edita Ševcovicová

Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zaměřuje se na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členem Prezidia Komory daňových poradců ČR, kterou zastupuje v Národní účetní radě. Je zkušebním komisařem při Komoře daňových poradců ČR a vynikajícím lektorem.

Ing. Jan Vácha

Ing. Jan Vácha

Auditor, zaměřuje se na audity individuálních účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS/US GAAP. Mimo statutárních a dobrovolných auditů se věnuje oblasti oceňování, problematice derivátů a zajišťovacího účetnictví. Zároveň se věnuje účetnímu poradenství a vybraným projektům převodních cen.

Ing. Petra Vaněčková

Ing. Petra Vaněčková

Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zaměřuje se na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a na otázky týkající se vazby účetnictví a daní. Její zkušenosti daňové poradkyně a auditorky jsou cenné zejména při transakčním poradenství, fúzích a akvizicích společností. Je členem Komory daňových poradců ČR, členem Sekce účetnictví Komory daňových poradců ČR a členem Komory auditorů ČR.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Účetní abeceda - program kurzu 410125 - 072020 489KB Stáhnout
Brožura kurzy - podzim 2020 422KB Stáhnout
Účetní abeceda - nabídka - 410125 - 072020 556KB Stáhnout
Nabídka kurzů - podzim 2020 74KB Stáhnout
Organizační pokyny PRAHA 63KB Stáhnout