Kontaktní osoba

Miroslava Říčná
E-mail: ricna@kdpcr.cz
Tel.: 602447295

Účetní abeceda

Cíl: 
Velmi srozumitelnou formou podat účetnictví, zejména i na příkladech z praxe. Vhodné pro účetní, pro asistenty daňových poradců a auditorů i jako předpříprava na zkoušky daňových poradců a auditorů.  
Budeme předpokládat, že posluchači mají základy v účetnictví. Na závěr připravujeme zpětnou vazbu formou on-line testu a komplexní příklad na vybrané téma. 
Vše co Vám sdělíme, bude podloženo argumenty, vysvětleno a bude dostatek prostoru pro  konstruktivní diskusi.

 

Pro koho je kurz určen

Účetnictví je určeno jako předpříprava na zkoušky DP!

U přípravných kurzů nepodporujeme dotační programy!

Obsahová náplň

1.  Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – J. Vácha

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z účetního i daňového pohledu, zejména ve vazbě na praktické problémy. Upozorníme na některé specifické operace a témata řešená Národní účetní radou v souvislosti s dlouhodobým majetkem.

2.  Materiál, výrobky, služby, oceňování – J. Pešičková

Vše k zásobám (rozpracovanost, přírůstky, úbytky). Vysvětlíme principy oceňování jednotlivých složek zásob.  

3.  Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – J. Pešičková

Provedeme vás inventarizací, a to včetně vyhodnocení inventarizačních rozdílů. Vysvětlíme rozdíl mezi škodou a náhradou škody. Jak a kdy účtovat o smluvních sankcích. Zmíníme vliv na daně.

4.  Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – P. Vaněčková

Operace s pohledávkami a závazky. Opravné položky, některé z nich zákonné. Výklad s praktickými příklady.

5.  Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – E. Ševcovicová

Cizoměnová aktiva a pasiva. Objasníme, co je to nést kurzové riziko jako příčina kurzových rozdílů. Budeme aplikovat poznatky na různé praktické situace. Každé řešení podpoříme argumenty.

6.  Účtování o daních v účetnictví – E. Ševcovicová

Daň z nemovitostí, silniční, z nabytí nemovitých věcí, DPH, splatná a odložená daň z příjmů.

7.  Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – J. Pelák

8.  Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – J. Pelák

9.  Zaměstnanci – L. Malimánková

Zachycení pohledávek a závazků z pracovněprávních vztahů a jejich zúčtování. Účtování nákladů souvisejících  se zaměstnanci – mzdy,  benefity,  rezerva na dovolenou, povinný podíl zaměstnávání invalidních občanů, zákonné pojištění zaměstnanců pro úraz a nemoci z povolání, refundace mezd, předpis mank a škod… Účtování nároku zaměstnanců na paušální náhrady z titulu různých nákladů či cestovních náhrad.

10.  Cestovní náhrady – L. Malimánková

Cestovní náhrady tak, abyste získali základní orientaci v této oblasti. Vysvětlíme, jak využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování cestovních náhrad do daňově uznatelných nákladů. Shrneme časté chyby a problémy, které při proplácení cestovních náhrad mohou vzniknout.

11.  Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – M. Hůlová

Definice, rozdíly, právní vyhodnocení, daňové souvislosti, rozsudky Nejvyššího správního soudu.

12.  Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – M. Hůlová

Opravy minulých let z pohledu zákonných předpisů. Povinnosti účetních jednotek v souvislosti s prezentací účetní závěrky – výkazy z pohledu velikosti účetní jednotky, výroční zpráva, zpráva o vztazích, povinnost auditu.

13.  Křížové kontroly  - K. Honzíková

Účetnictví v nadhledu. Pomocí křížových kontrol v účetnictví umíte hledat chyby a nesprávnosti, které se během účetního období mohou v účetních záznamech objevit. Seznámíme Vás s logickými vazbami obratové předvahy a účetních výkazů. Ukážeme některé z kontrol, které využívají auditoři při své práci a mohou pomoci i Vám.

 • test on-line

 • certifikát

Organizační pokyny

Informace o ceně:

 • Základní cena: 9.500 Kč (vč. 21% DPH)
 • Cena také zahrnuje: v průběhu akce drobné občerstvení, káva, čaj, voda, oběd

Informace o přednáškových prostorách a možnostech ubytování:

 • Přednáškové prostory jsou zajištěny v ČSVTS (Český svaz veděckotechnických společností), Novotného lávka 5, Praha 1, Tel: 221 082 219;
 • Parkovací kapacita zde není k dispozici, můžete dle potřeby využít odstavná parkoviště;
 • Ubytování si zajišťují účastníci školení sami, v centru Prahy je možné využít za zvýhodněných cen i v sezoně v hotelu Belvedere Praha
  Z důvodu omezené kapacity lůžek je nutné se přihlásit nejpozději jeden měsíc před konáním akce a na recepci vyplnit rezervační formulář pro uplatnění zvýhodněné ceny. Taktéž v hotelu Bohemians Praha, vyplněním rezervačního formuláře (viz soubor ke stažení).
 • Další hotely v Praze: www.hotel-pivovar.czwww.carlton.hotel.czwww.ubytovani-hotel-krystal.cz  
 • Stravování bude řešeno formou obědů v polední hodinové přestávce. V průběhu dne budete mít k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda),
 • Pokud se chystáte využít MHD, po nábřeží doporučujeme tramvaje č. 17, 18 na zastávku Karlovy Lázně, či metro - 5 minut od metra Staroměstská.

Nezapomeňte si s sebou přinést:
Poznámkový blok, psací potřeby, kalkulačku a zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném znění.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
410125 24.05.2021 2021-05-24T09:00:00+02:00 - 28.05.2021 2021-05-28T16:00:00+02:00 Praha, Novotného lávka 5, ČSVTS 45 Ing. Klára Honzíková
Ing. Martina Hůlová
Ludmila Malimánková
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pešičková
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jan Vácha
Ing. Petra Vaněčková
přihlásit na termín
410125 - on-line 24.05.2021 2021-05-24T09:00:00+02:00 - 28.05.2021 2021-05-28T16:00:00+02:00 On-line stream 20 Ing. Klára Honzíková
Ing. Martina Hůlová
Ludmila Malimánková
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pešičková
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jan Vácha
Ing. Petra Vaněčková
přihlásit na termín

Přednášející

Další lektoři budou doplněni.

Ing. Klára Honzíková

Ing. Klára Honzíková

Auditor, zaměřuje se na statutární audity výrobních i obchodních společností a jiné auditorské ověřovací zakázky, včetně účetních a daňových due-diligence. Podílí se mimo jiné též na zakázkách nastavení vnitřních kontrolních systémů.

Ing. Martina Hůlová

Ing. Martina Hůlová

Auditor, zaměřuje se na projekty ověřování a sestavování konsolidovaných účetních závěrek a dále se věnuje problematice finančních institucí včetně související regulatorní oblasti. Zabývá se také audity individuálních účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS.

Ludmila Malimánková

Ludmila Malimánková

Účetní expert, účetní specialista s dlouhodobou praxí. Zaměřuje se na projekty sdíleného účetnictví a účetní poradenství. Její specializací je sestavování a kontrola účetních závěrek i rekonstrukce účetnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s klienty z různých oborů a odvětví ekonomiky.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Auditor, viceprezident Komory auditorů ČR. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II.

Mgr. Jitka Pešičková

Mgr. Jitka Pešičková

Auditor, zaměřuje se na ověření dotací a grantů, problematiku finančních institucí vč. související regulatorní oblasti. Dále se věnuje likvidacím společností a archivaci účetních dat a dokumentů.

Mgr. Edita Ševcovicová

Mgr. Edita Ševcovicová

Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zaměřuje se na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členem Prezidia Komory daňových poradců ČR, kterou zastupuje v Národní účetní radě. Je zkušebním komisařem při Komoře daňových poradců ČR a vynikajícím lektorem.

Ing. Jan Vácha

Ing. Jan Vácha

Auditor, zaměřuje se na audity individuálních účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS/US GAAP. Mimo statutárních a dobrovolných auditů se věnuje oblasti oceňování, problematice derivátů a zajišťovacího účetnictví. Zároveň se věnuje účetnímu poradenství a vybraným projektům převodních cen.

Ing. Petra Vaněčková

Ing. Petra Vaněčková

Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zaměřuje se na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a na otázky týkající se vazby účetnictví a daní. Její zkušenosti daňové poradkyně a auditorky jsou cenné zejména při transakčním poradenství, fúzích a akvizicích společností. Je členem Komory daňových poradců ČR, členem Sekce účetnictví Komory daňových poradců ČR a členem Komory auditorů ČR.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Účetní abeceda - program - 410125 129KB Stáhnout
Účetní abeceda - nabídka - 410125 284KB Stáhnout
Brožura kurzy - JARO 2021 459KB Stáhnout
Nabídka kurzů - podzim 2021 108KB Stáhnout
Organizační pokyny PRAHA 63KB Stáhnout