Jak se stát poradcem

Zúčastníte se kvalifikační zkoušky / Výsledky

Výsledky zkoušek

Kvalifikační* zkouška se skládá ze dvou písemných částí a ústní části. Podmínky vykonání zkoušky jsou dány zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem KDP ČR.

Každá dílčí písemná část kvalifikační* zkoušky obsahujte 3-4 samostatné praktické příklady a teoretický test. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí žadatel dosáhnout minimálně 50 % možných bodů z každého praktického příkladu a 50 % možných bodů teoretického testu. Na vypracování písemné práce má žadatel v jednom dni maximálně 5 hodin.

Aktuální termíny zkoušek na rok 2023

Termíny

Přijímání přihlášek

1. písemná část

2. písemná část

ústní část

JARO 2023 1. 8. 2022 - 31. 1. 2023 4. 4. 2023 5. 4. 2023 26. - 27. 4. 2023
PODZIM 2023 1. 2. - 31. 7. 2023 3. 10. 2023 4.10.2023 25. - 26. 10. 2023

Obsahové zaměření zkoušek

Obsahová náplň zkoušek - zkušební okruhy: daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy, daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

Obsahové zaměření jednotlivých dílčích písemných částí stanovuje Prezidium Komory. Aktuální rozdělení dílčích částí:

Dílčí zkouška

Obsahové zaměření

1.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně silniční, daně z nemovitých věcí, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Ústní část

Zkušební okruhy - DPFO; DPPO; DPH; spotřební a ekologické daně; daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; obchodní zákoník; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy; daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

Rozšíření zkušebních okruhů

Zařazení tematického okruhu „profesní a související předpisy“ do obsahového zaměření kvalifikačních* zkoušek od jara 2016 schválilo Prezidium Komory. V praxi to znamená, že uchazeči o vykonání kvalifikační* zkoušky musí být od jarního zkušebního termínu 2016 nejen podrobně seznámeni s předpisy profese, do které chtějí vstoupit, tedy zejména právy a povinnostmi daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., Stanov  KDP ČR, Disciplinárního řádu KDP ČR a Etického kodexu KDP ČR, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale také problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a trestněprávní roviny daňového poradenství (tzn. zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vybranými ustanovení trestněprávních předpisů). 

Součástí okruhu profesních otázek je od  roku 2020 rozšíření o vybraná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Téma "profesní a související předpisy" je zkoušeno jak v dílčích písemných částech, tak u ústní části kvalifikačních* zkoušek, kde je na něj kladen velký důraz. Uchazeč musí na profesní otázku odpovědět zcela správně, nebo alespoň částečně správně. Komora téma nabízí prostřednictvím webináře.

Právní stav zkoušek JARO 2023 a PODZIM 2023

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro jarní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2023:

  • písemné dílčí části kvalifikační* zkoušky v termínech 4. - 5. 4. 2023 budou k právnímu stavu účinnému k 1. 1. 2023,

  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro podzimní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2023:

  • písemné dílčí části kvalifikační* zkoušky v termínech 3. - 4. 10. 2023 budou k právnímu stavu účinnému k 1. 7. 2023,

  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Průběh dílčích částí zkoušky

V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu. Není možné použít prostředky výpočetní techniky kromě kalkulátoru a rovněž není možné použít komunikační techniku zejména mobilní telefon nebo chytré hodinky. Uchazeči mohou mít u písemné zkoušky vytištěné originály daňových tiskopisů (formuláře přiznání, pokyny) ze stránek finanční správy

K ústní části zkoušky může žadatel postoupit pouze s platnými oběma dílčími písemnými částmi, přičemž každá úspěšně složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců (nebylo-li rozhodnutím stanoveno jinak). Ústní část kvalifikační* zkoušky je zaměřena na nedostatky v písemných částech, platné právní normy o daních, orientačně na další právní normy, související s daněmi. Jako doplňující je možné položit otázky týkající se dříve platných daňových předpisů, pokud podle nich lze ještě postupovat. Ústní část zkoušky bude trvat celkem cca 45 minut. Žadatel, který neúspěšně absolvuje ústní část, může tuto část opakovat, pokud má k datu jejího opakování platné všechny písemné části zkoušky.

Místo konání zkoušek

Kvalifikační* zkoušky se konají pouze v Brně.

Tradičním místem konání písemných částí kvalifikační* zkoušky je OREA Congress Hotel Brno, Křížkovského 458/47, Brno. V termínech, kdy kapacita prostor hotelu (a to především s ohledem na aktuální protiepidemická opatření) nepostačí pro všechny přihlášené uchazeče, může kvalifikační* zkouška probíhat paralelně i v jiných zařízeních obdobného typu v rámci Brna. Uchazeči jsou o rozdělení do zkušebních místností informováni emailem.

Ústní část kvalifikační* zkoušky se zpravidla koná v sídle Komory daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno. Rozdělení žadatelů o vykonání zkoušky do jednotlivých zkušebních místností je v den zkoušky vyvěšeno v přízemí budovy.

Výsledky zkoušek

Z důvodu zabezpečení a personifikace naleznou uchazeči výsledek svých kvalifikačních zkoušek na interním webu, kam mají přístup pod svým přihlášením.

Uchazeč zde nalezne informace jak ke stavu své aktuální přihlášky ke zkoušce, tak např. k platbě poplatku. Pokud uchazeč uhradil poplatek a ve svém osobním profilu k aktuálnímu termínu kvalifikační zkoušky tuto úhradu nemá zobrazenu, pak je možné kontaktovat v kanceláři Komory Petru Vítkovou, tel.: +420 542 422 318 nebo e-mail: vitkova@kdpcr.cz. U prezence kvalifikační zkoušky nemohou být řešeny nesrovnalosti s úhradou poplatku!

Uchazeči ve svém osobním nastavení mají po kvalifikační* zkoušce přístup k zadání a vzorovému řešení dílčí písemné části kvalifikační* zkoušky, které se účastnili, k celkovému a k vlastnímu dosaženému bodovému hodnocení jednotlivých příkladů a testů dílčí části a současně i ke svému celkovému výsledku této dílčí části.

Uchazeči, kteří neuspějí u dílčí písemné části zkoušky a jejich bodové hodnocení u jednoho či maximálně dvou příkladů je na samé hranici úspěšnosti, mohou požádat zkušební komisi o přezkoumání hodnocení písemné práce v dané části. Žádost formou dopisu zašle uchazeč na adresu Komory. Prezidium Komory stanovilo pro přijímání žádostí o přezkoumání hodnocení písemné práce lhůtu 15 dnů po zveřejnění výsledků zkoušky v uzavřené oblasti na webových stránkách Komory.

Pokud je uchazeč přihlášen k ústní části kvalifikační* zkoušky a současně má platné obě dílčí písemné části zkoušky, pak se mu v jeho osobním profilu zobrazí také přihlášení k ústní části, místo, termín a čas jejího konání.

Komora vás vyrozumí o výsledku kvalifikační* zkoušky nebo její části a příp. také o výsledku přezkumu písemné práce poštou, nebo zprávou do datové schránky fyzické osoby (FO nepodnikatele).

*platí obdobně pro žadatele o vykonání rozdílové zkoušky (konané v rámci řízení o uznání kvalifikace daňových poradců z EÚ), rozsah rozdílové zkoušky je konkretizován v rozhodnutí o kompenzačním opatření