Zúčastníte se kvalifikační zkoušky / Výsledky

Výsledky

Kvalifikační zkouška se skládá ze dvou písemných částí a ústní části. Podmínky vykonání zkoušky jsou dány zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem KDP ČR.

Každá dílčí písemná část kvalifikační zkoušky obsahujte 3-4 samostatné praktické příklady a teoretický test. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí žadatel dosáhnout minimálně 50 % možných bodů z každého praktického příkladu a 50 % možných bodů teoretického testu. Na vypracování písemné práce má žadatel v jednom dni maximálně 5 hodin.

Aktuální termíny zkoušek  2019 a 2020

Přijímání přihlášek

První písemná část

Druhá písemná část

Ústní část

1. 2. - 31. 7. 2019

1. 10. 2019

2. 10. 2019

30. - 31.10.2019

1. 8. 2019 - 31. 1. 2020

7. 4. 2020

8. 4. 2020

29. - 30. 4. 2020

1. 2. - 31. 7. 2020

13. 10. 2020

14. 10. 2020

29. - 30. 10. 2020

Obsahové zaměření zkoušek

Obsahová náplň zkoušek - zkušební okruhy: daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy, daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

Obsahové zaměření jednotlivých dílčích písemných částí stanovuje Prezidium Komory. Aktuální rozdělení pro rok 2019 a 2020:

Dílčí zkouška

 

Obsahové zaměření

1.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně silniční, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Ústní část

Zkušební okruhy - DPFO; DPPO; DPH; spotřební a ekologické daně; daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; obchodní zákoník; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy; daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

Rozšíření zkušebních okruhů

Zařazení tematického okruhu „profesní a související předpisy“ do obsahového zaměření kvalifikačních zkoušek od jara 2016 schválilo Prezidium Komory. V praxi to znamená, že uchazeči o vykonání kvalifikační zkoušky musí být od jarního zkušebního termínu 2016 nejen podrobně seznámeni s předpisy profese, do které chtějí vstoupit, tedy zejména právy a povinnostmi daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., Stanov  KDP ČR, Disciplinárního řádu KDP ČR a Etického kodexu KDP ČR, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale také problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a trestněprávní roviny daňového poradenství (tzn. zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vybranými ustanovení trestněprávních předpisů). 

Pro kvalifikační zkoušky konané v roce 2019 schválilo Prezidium v rámci zkušebního okruhu profesních a souvisejících otázek rozšíření o vybraná ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Téma je zkoušeno jak v dílčích písemných částech, tak u ústní části kvalifikačních zkoušek. Komora o toto téma rozšířila nabídku vzdělávacích akcí ke kvalifikačním zkouškám.

Právní stav zkoušek 

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro podzimní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2019:

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 1. - 2. 10. 2019  budou k právnímu stavu účinnému k 30. 6. 2019,
  • ​ ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro jarní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2020:

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 7. - 8. 4. 2020  budou k právnímu stavu účinnému k 1. 1. 2020,
  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Průběh dílčích částí zkoušky

V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu. Není možné použít prostředky výpočetní techniky kromě kalkulátoru a rovněž není možné použít komunikační techniku zejména mobilní telefon. Uchazeči mohou mít u písemné zkoušky vytištěné originály daňových tiskopisů (formuláře přiznání, pokyny) ze stránek finanční správy

K ústní části zkoušky může žadatel postoupit pouze s platnými oběma dílčími písemnými částmi, přičemž každá úspěšně složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců. Ústní část kvalifikační zkoušky je zaměřena na nedostatky v písemných částech, platné právní normy o daních, orientačně na další právní normy, související s daněmi. Jako doplňující je možné položit otázky týkající se dříve platných daňových předpisů, pokud podle nich lze ještě postupovat. Ústní část zkoušky bude trvat celkem cca 45 minut. Žadatel, který neúspěšně absolvuje ústní část, může tuto část opakovat, pokud má k datu jejího opakování platné všechny písemné části zkoušky.

Pozn.: Platnost úspěšně složené dílčí písemné části zkoušky je 24 měsíců ode dne, kdy byla žadatelem o vykonání této písemné části kvalifikační zkoušky napsána. Např. pokud žadatel složil první dílčí písemnou část zkoušky v termínu 3. 10. 2017, její platnost vyprší dne 3. 10. 2019, tj. k ústní části zkoušky, která se bude konat ve dnech 30. a 31. 10. 2019 již nebude platná!

Místo konání zkoušek

Kvalifikační zkoušky se konají pouze v Brně.

Tradičním místem konání písemných částí kvalifikační zkoušky je kongresová hala A, B, C hotelu Voroněž, Křížkovského 47, Brno. Hotel se nachází v blízkosti areálu BVV, což umožňuje účastníkům zkoušek v okolí pohodlně zaparkovat. V termínech, kdy kapacita kongresového sálu nepostačuje pro všechny přihlášené uchazeče, probíhá kvalifikační zkouška paralelně také v konferenčním sále D hotelu Voroněž.

Školní uspořádání v kongresové hale i konferenčním sále je rozmístěno tak, aby žadatelé mohli v průběhu písemné části zkoušky opustit zkušební místnost a opět se do ní vrátit, aniž by rušili ostatní účastníky. V sále jsou k dispozici nápojové automaty. Své pracovní místo v kongresovém sále A, B, C nebo v konferenčním sále D si uchazeč vylosuje v den zkoušky na prezenci.

Vzhledem k rozdělení písemné části kvalifikační zkoušky do více dnů je možné se ubytovat v místě zkoušky za zvýhodněné ceny: Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno. Rezervace pro podzimní termíny 2019 bude možné vytvářet do 1. 9. 2019 přes následující link: KDPRIJEN2019. Rezervaci ubytování  je zcela individuální a na účet účastníka. Při individuálním zajištění ubytování je vhodné informovat se důkladně o cenové nabídce, možnosti získání individuálních slev, změně standardu ubytování a alternativní možnosti ubytování v jiném ubytovacím zařízení.

Ústní část kvalifikační zkoušky se zpravidla koná v sídle Komory daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno. I zde je zajištěno drobné občerstvení pro účastníky zkoušky. Rozdělení žadatelů o vykonání zkoušky do jednotlivých zkušebních místností je v den zkoušky vyvěšeno v přízemí budovy.

Výsledky zkoušek

Z důvodu zabezpečení a personifikace naleznou uchazeči výsledek svých kvalifikačních zkoušek na interním webu, kam mají přístup pod svým přihlášením.

Uchazeč zde nalezne informace jak ke stavu své aktuální přihlášky ke zkoušce, tak např. k platbě poplatku.  Pokud uchazeč uhradil poplatek a ve svém osobním profilu k aktuálnímu termínu kvalifikační zkoušky tuto úhradu nemá zobrazenu, pak je možné kontaktovat v kanceláři Komory Ing. Petru Vítkovou, tel.: +420 542 422 318 nebo e-mail: vitkova@kdpcr.cz. U prezence kvalifikační zkoušky nemohou být řešeny nesrovnalosti s úhradou poplatku!

Uchazeči ve svém osobním nastavení mají po kvalifikační zkoušce přístup k zadání a vzorovému řešení dílčí písemné části kvalifikační zkoušky, které se účastnili, k celkovému a k vlastnímu dosaženému bodovému hodnocení jednotlivých příkladů a testů dílčí části a současně i ke svému celkovému výsledku této dílčí části.

Uchazeči, kteří neuspějí u dílčí písemné části zkoušky a jejich bodové hodnocení u jednoho či maximálně dvou příkladů je na samé hranici úspěšnosti, mohou požádat zkušební komisi o přezkoumání hodnocení písemné práce v dané části. Žádost formou dopisu zašle uchazeč na adresu Komory. Prezidium Komory stanovilo pro přijímání žádostí o přezkoumání hodnocení písemné práce lhůtu 15 dnů po zveřejnění výsledků zkoušky v uzavřené oblasti na webových stránkách Komory.

Pokud je uchazeč přihlášen k ústní části kvalifikační zkoušky a současně má platné obě dílčí písemné části zkoušky, pak se mu v jeho osobním profilu zobrazí také přihlášení k ústní části, místo, termín a čas jejího konání.

Komora vás vyrozumí o výsledku kvalifikační zkoušky nebo její části a příp. také o výsledku  přezkumu písemné práce poštou, nebo zprávou do datové schránky fyzické osoby (FO nepodnikatele).