Jak se stát poradcem

Zúčastníte se kvalifikační zkoušky / Výsledky

Výsledky zkoušek

Kvalifikační* zkouška se skládá ze dvou písemných částí a ústní části. Podmínky vykonání zkoušky jsou dány zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem KDP ČR.

Každá dílčí písemná část kvalifikační* zkoušky obsahujte 3-4 samostatné praktické příklady a teoretický test. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí žadatel dosáhnout minimálně 50 % možných bodů z každého praktického příkladu a 50 % možných bodů teoretického testu. Na vypracování písemné práce má žadatel v jednom dni maximálně 5 hodin.

Aktuální termíny zkoušek na rok 2023

Termíny

Přijímání přihlášek

1. písemná část

2. písemná část

ústní část

PODZIM 2023 1. 2. - 31. 7. 2023 3. 10. 2023 4.10.2023

18. - 19. 9. 2023*

25. - 26. 10. 2023

JARO 2024 1. 8. 2023 - 31. 1. 2024 26. 3. 2024 27. 3. 2024 22. - 23. 4. 2024
PODZIM 2024 1. 2. - 31. 7. 2024 1. 10. 2024 2. 10. 2024 30. - 31. 10. 2024

*další (mimořádný) termín je třeba uvést v přihlášce 

Obsahové zaměření zkoušek

Obsahová náplň zkoušek - zkušební okruhy: daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy, daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

Obsahové zaměření jednotlivých dílčích písemných částí stanovuje Prezidium Komory. Aktuální rozdělení dílčích částí:

Dílčí zkouška

Obsahové zaměření

1.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně silniční, daně z nemovitých věcí, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Ústní část

Zkušební okruhy - profesní a související předpisy; daňový řád, DPH, DPFO; DPPO; DPH; účetnictví, daň silniční, daň z nemovitých věcí, spotřební a energetické daně. 

Rozšíření zkušebních okruhů

Zařazení tematického okruhu „profesní a související předpisy“ do obsahového zaměření kvalifikačních* zkoušek od jara 2016 schválilo Prezidium Komory. V praxi to znamená, že uchazeči o vykonání kvalifikační* zkoušky musí být od jarního zkušebního termínu 2016 nejen podrobně seznámeni s předpisy profese, do které chtějí vstoupit, tedy zejména právy a povinnostmi daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., Stanov  KDP ČR, Disciplinárního řádu KDP ČR a Etického kodexu KDP ČR, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale také s problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a trestněprávní roviny daňového poradenství (tzn. zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vybranými ustanovení trestněprávních předpisů), zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v aktuálním znění, vybraná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Téma "profesní a související předpisy" je zkoušeno jak v dílčích písemných částech, tak u ústní části kvalifikačních* zkoušek, kde je na něj kladen velký důraz. Uchazeč musí na profesní otázku odpovědět zcela správně, nebo alespoň částečně správně. Komora téma nabízí prostřednictvím webináře.

Právní stav zkoušek PODZIM 2023 a JARO 2024

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro podzimní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2023:

  • písemné dílčí části kvalifikační* zkoušky v termínech 3. - 4. 10. 2023 budou k právnímu stavu účinnému k 1. 7. 2023,

ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro jarní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2024:

  • písemné dílčí části kvalifikační* zkoušky v termínech 26. - 27. 3. 2024 budou k právnímu stavu účinnému k 1. 1. 2024,

  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Průběh dílčích částí zkoušky

V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu. Není možné použít prostředky výpočetní techniky kromě kalkulátoru a rovněž není možné použít komunikační techniku zejména mobilní telefon nebo chytré hodinky. Uchazeči mohou mít u písemné zkoušky vytištěné originály daňových tiskopisů (formuláře přiznání, pokyny) ze stránek finanční správy a příručku ESM (svázanou).

K ústní části zkoušky může žadatel postoupit pouze s platnými oběma dílčími písemnými částmi, přičemž každá úspěšně složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců (nebylo-li rozhodnutím stanoveno jinak).

Ústní část zkoušky prověřuje, zda je uchazeč schopen aktivně provozovat profesi daňového poradce. Uchazeč by měl prokázat, že se dokáže orientovat v daňové problematice, zná rozsah problematiky a ví v kterých textech právních předpisů řešení problematiky hledat.  Uchazeč má možnost nahlédnout do publikace „Daňové zákony a účetnictví“, která je k dispozici ve zkušební místnosti.

Zkušební komise prověří uchazeče z orientace v 5 různých odborných oblastech, a to:

  1. oblast: profesní a související předpisy

  2. oblast: správa daní

  3. oblast: daň z přidané hodnoty

  4. oblast: daň z příjmů buď právnických nebo fyzických osob

  5. oblast: jedna z dalších odborně souvisejících oblastí jako je účetnictví, daň z příjmů buď fyzických či právnických osob (odlišně od zaměření ve 4. oblasti), jedna z majetkových daní, spotřební a energetické daně.

Konkrétní čas, v němž se má uchazeč dostavit, je uveden v pozvánce. Zkoušení jednoho uchazeče trvá cca 30 až 60 minut, komise se následně radí a sdělí výsledek zkoušky uchazeči.

Žadatel, který neúspěšně absolvuje ústní část, může tuto část opakovat, pokud má k datu jejího opakování platné všechny písemné části zkoušky.

Místo konání zkoušek

Kvalifikační* zkoušky se konají pouze v Brně.

Tradičním místem konání písemných částí kvalifikační* zkoušky je OREA Congress Hotel Brno, Křížkovského 458/47, Brno. V termínech, kdy kapacita prostor hotelu (a to především s ohledem na aktuální protiepidemická opatření) nepostačí pro všechny přihlášené uchazeče, může kvalifikační* zkouška probíhat paralelně i v jiných zařízeních obdobného typu v rámci Brna. Uchazeči jsou o rozdělení do zkušebních místností informováni emailem.

Ústní část kvalifikační* zkoušky se zpravidla koná v sídle Komory daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno. Rozdělení žadatelů o vykonání zkoušky do jednotlivých zkušebních místností je v den zkoušky vyvěšeno v přízemí budovy.

Výsledky zkoušek

Z důvodu zabezpečení a personifikace naleznou uchazeči výsledek svých kvalifikačních zkoušek na interním webu, kam mají přístup pod svým přihlášením.

Uchazeč zde nalezne informace jak ke stavu své aktuální přihlášky ke zkoušce, tak např. k platbě poplatku. Pokud uchazeč uhradil poplatek a ve svém osobním profilu k aktuálnímu termínu kvalifikační zkoušky tuto úhradu nemá zobrazenu, pak je možné kontaktovat v kanceláři Komory Petru Vítkovou, tel.: +420 542 422 318 nebo e-mail: vitkova@kdpcr.cz. U prezence kvalifikační zkoušky nemohou být řešeny nesrovnalosti s úhradou poplatku!

Uchazeči ve svém osobním nastavení mají po kvalifikační* zkoušce přístup k zadání a vzorovému řešení dílčí písemné části kvalifikační* zkoušky, které se účastnili, k celkovému a k vlastnímu dosaženému bodovému hodnocení jednotlivých příkladů a testů dílčí části a současně i ke svému celkovému výsledku této dílčí části.

Uchazeči, kteří neuspějí u dílčí písemné části zkoušky a jejich bodové hodnocení u jednoho či maximálně dvou příkladů je na samé hranici úspěšnosti, mohou požádat zkušební komisi o přezkoumání hodnocení písemné práce v dané části. Žádost formou dopisu zašle uchazeč na adresu Komory. Prezidium Komory stanovilo pro přijímání žádostí o přezkoumání hodnocení písemné práce lhůtu 15 dnů po zveřejnění výsledků zkoušky v uzavřené oblasti na webových stránkách Komory.

Pokud je uchazeč přihlášen k ústní části kvalifikační* zkoušky a současně má platné obě dílčí písemné části zkoušky, pak se mu v jeho osobním profilu zobrazí také přihlášení k ústní části, místo, termín a čas jejího konání.

Komora vyrozumí uchazeče o výsledku kvalifikační* zkoušky nebo její části a příp. také o výsledku přezkumu písemné práce poštou, nebo zprávou do datové schránky fyzické osoby (FO nepodnikatele).

*platí obdobně pro žadatele o vykonání rozdílové zkoušky (konané v rámci řízení o uznání kvalifikace daňových poradců z EÚ), rozsah rozdílové zkoušky je konkretizován v rozhodnutí o kompenzačním opatření

Název souboru Velikost