Profesní a související předpisy

Publikováno 02.01.2021

Cílem zkušebního okruhu "Profesní a související předpisy" je prověřit znalosti uchazeče především z práv a povinností daňového poradce zejména podle níže uvedených předpisů.

  • Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, v aktuálním znění
  • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálním znění,
  • Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v aktuálním znění,**
  • Vybraná ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v aktuálním znění: obecné základy trestní odpovědnosti, účinná lítost, hospodářské trestné činy, povinnost překazit a oznámit trestný čin,
  • Vybraná ustanovení zákona č. 141/61 Sb., trestní řád, v aktuálním znění: mlčenlivost v trestním řízení, vydání a odebrání věci, 
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění,
  • Vybraná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění: práva a povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů. 
  • Stanovy KDP ČR
  • Disciplinární řád KDP ČR
  • Etický kodex KDP ČR

a případně i dalších souvisejících předpisů, např. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Komora nabízí uchazečům vzdělávací akce, v nichž jsou shrnuta nejdůležitější ustanovení profesních a souvisejících předpisů. Přednášky k tématu jsou plánovány formou internetových seminářů tzv. webinářů.

**Uchazeči si mohou s sebou na písemné čísti zkoušek stáhnout, vytisknout a svázat aktualizovanou příručku k ESM, kterou lze nalézt pod odkazem: https://esm.justice.cz/ias/issm/prirucka