Zúčastníte se kvalifikační zkoušky / Výsledky

Výsledky

Kvalifikační zkouška se skládá ze dvou písemných částí a ústní části. Podmínky vykonání zkoušky jsou dány zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem KDP ČR.

Každá dílčí písemná část kvalifikační zkoušky obsahujte 3-4 samostatné praktické příklady a teoretický test. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí žadatel dosáhnout minimálně 50 % možných bodů z každého praktického příkladu a 50 % možných bodů teoretického testu. Na vypracování písemné práce má žadatel v jednom dni maximálně 5 hodin.

Aktuální termíny zkoušek  2020, 2021

Termíny

Přijímání přihlášek

1. písemná část

2. písemná část

Ústní část

JARO 2020

1. 8. 2019 - 31. 1. 2020*

7. 4. 2020 Nekoná se 

5. 8. 2020 Náhradní termín

8. 4. 2020 Nekoná se

6. 8. 2020 Náhradní termín

29. - 30. 4. 2020 Nekoná se

17. 6. 2020 Náhradní termín

25. - 26. 8. 2020 Náhradní termín

PODZIM 2020

1. 2. - 31. 7. 2020

13. 10. 2020

14. 10. 2020

29. - 30. 10. 2020

ZIMA 2020

1. 8. - 15. 9. 2020**

8. 12. 2020 Mimořádný termín

9. 12. 2020 Mimořádný termín

21. - 22. 12. 2020 Mimořádný termín

JARO 2021 16. 9. 2020  -  31. 1.  2021 19. 4. 2021 20. 4. 2021 4. - 5. 5. 2021
PODZIM 2021 1. 2. - 31. 7. 2021 11. 10. 2021 12. 10. 2021 26. - 27. 10. 2021

*K náhradním termínům kvalifikační zkoušky konané v termínech "JARO 2020" mají možnost se dodatečně přihlásit i noví žadatelé. Úplná žádost o vykonání zkoušky v náhradním termínu musí být doručena kanceláři Komory do 30. 6. 2020 a doplněna o zdůvodněnou žádost o dodatečné přijetí k srpnovým náhradním termínům kvalifikační zkoušky.

**Do 31. 10. 2020 se zdůvodněnou žádostí o dodatečné přijetí. Mimořádné termíny kvalifikační zkoušky "ZIMA 2020", jsou pro všechny uchazeče, kteří budou splňovat podmínky zákona č. 523/1992 Sb. Je nutné dodržet také podmínku §5 odst. 12 zákona: "Pokud žadatel kvalifikační zkoušku nebo její část nesložil, může ji konat znovu, nejdříve však po 3 měsících od posledního dne kalendářního měsíce, v němž zkušební komise rozhodla o výsledku."   

Uchazeči, kteří se budou účastnit srpnových termínů kvalifikační zkoušky nebo jejích částí (náhradní termíny JARO 2020) nebudou moci konat kvalifikační zkoušku nebo její části znova v říjnových termínech (termíny PODZIM 2020), neboť od rozhodnutí zkušební komise neuplynou zákonem požadované tři měsíce do konání říjnových zkoušek. Obdobně uchazeči, kteří se budou účastnit říjnových termínů kvalifikační zkoušky nebo jejích částí nebudou moci konat kvalifikační zkoušku nebo její části znova v prosincových termínech (termíny ZIMA 2020), neboť od rozhodnutí komise neuplynou zákonem požadované tři měsíce do konání prosincových zkoušek. Prosincové termíny, které byly stanoveny v souladu s novelou Zkušebního řádu KDP ČR, umožní uchazečům, kteří neuspějí u kvalifikační zkoušky v srpnových termínech  kvalifikační zkoušky nebo jejích částí, zúčastnit se kvalifikační zkoušky nebo jejích částí znovu ještě v letošním roce.

Obsahové zaměření zkoušek

Obsahová náplň zkoušek - zkušební okruhy: daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy, daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

Obsahové zaměření jednotlivých dílčích písemných částí stanovuje Prezidium Komory. Aktuální rozdělení pro rok 2020, 2021:

Dílčí zkouška

 

Obsahové zaměření

1.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně silniční, daně z nabytí nemovitých věcí***, daně z nemovitých věcí, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Ústní část

Zkušební okruhy - DPFO; DPPO; DPH; spotřební a ekologické daně; daň z nabytí nemovitých věcí***, daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; obchodní zákoník; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy; daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

***V případě zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, nebude oblast do zkoušené problematiky zařazena.

Rozšíření zkušebních okruhů

Zařazení tematického okruhu „profesní a související předpisy“ do obsahového zaměření kvalifikačních zkoušek od jara 2016 schválilo Prezidium Komory. V praxi to znamená, že uchazeči o vykonání kvalifikační zkoušky musí být od jarního zkušebního termínu 2016 nejen podrobně seznámeni s předpisy profese, do které chtějí vstoupit, tedy zejména právy a povinnostmi daňového poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., Stanov  KDP ČR, Disciplinárního řádu KDP ČR a Etického kodexu KDP ČR, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale také problematikou boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a trestněprávní roviny daňového poradenství (tzn. zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vybranými ustanovení trestněprávních předpisů). 

Součástí okruhu profesních otázek je od  roku 2020 rozšíření o vybraná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Téma "profesní a související předpisy" je zkoušeno jak v dílčích písemných částech, tak u ústní části kvalifikačních zkoušek, kde je na něj kladen velký důraz. Komora o toto téma rozšířila nabídku vzdělávacích akcí ke kvalifikačním zkouškám a nabízí ho prostřednictvím webináře.

Právní stav zkoušek 

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro jarní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2020:

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 5. - 6. 8. 2020 budou k právnímu stavu účinnému k 1. 1. 2020,
  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro podzimní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2020:

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 13. - 14. 10. 2020  budou k právnímu stavu účinnému k 1. 7. 2020,
  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro zimní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2020:

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 8. - 9. 12. 2020  budou k právnímu stavu účinnému k 1. 7. 2020,
  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Průběh dílčích částí zkoušky

V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu. Není možné použít prostředky výpočetní techniky kromě kalkulátoru a rovněž není možné použít komunikační techniku zejména mobilní telefon. Uchazeči mohou mít u písemné zkoušky vytištěné originály daňových tiskopisů (formuláře přiznání, pokyny) ze stránek finanční správy

K ústní části zkoušky může žadatel postoupit pouze s platnými oběma dílčími písemnými částmi, přičemž každá úspěšně složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců. Ústní část kvalifikační zkoušky je zaměřena na nedostatky v písemných částech, platné právní normy o daních, orientačně na další právní normy, související s daněmi. Jako doplňující je možné položit otázky týkající se dříve platných daňových předpisů, pokud podle nich lze ještě postupovat. Ústní část zkoušky bude trvat celkem cca 45 minut. Žadatel, který neúspěšně absolvuje ústní část, může tuto část opakovat, pokud má k datu jejího opakování platné všechny písemné části zkoušky.

Pozn.: Platnost úspěšně složené dílčí písemné části zkoušky je 24 měsíců ode dne, kdy byla žadatelem o vykonání této písemné části kvalifikační zkoušky napsána. Např. pokud žadatel složil první dílčí písemnou část zkoušky v termínu 9. 10. 2018, její platnost vyprší dne 9. 10. 2020, tj. k ústní části zkoušky, která se bude konat ve dnech 29. a 30. 10. 2020 již nebude platná!

Místo konání zkoušek

Kvalifikační zkoušky se konají pouze v Brně.

Písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínu 5. - 6. 8. 2020 se konají výjimečně v hotelu Passage, Lidická 23, Brno.

Tradičním místem konání písemných částí kvalifikační zkoušky je kongresová hala A, B, C hotelu Voroněž, Křížkovského 47, Brno. Hotel se nachází v blízkosti areálu BVV, což umožňuje účastníkům zkoušek v okolí pohodlně zaparkovat. V termínech, kdy kapacita kongresového sálu nepostačuje pro všechny přihlášené uchazeče, probíhá kvalifikační zkouška paralelně také v konferenčním sále D hotelu Voroněž.

Školní uspořádání v kongresové hale i konferenčním sále je rozmístěno tak, aby žadatelé mohli v průběhu písemné části zkoušky opustit zkušební místnost a opět se do ní vrátit, aniž by rušili ostatní účastníky. V sále jsou k dispozici nápojové automaty. Své pracovní místo v kongresovém sále A, B, C nebo v konferenčním sále D si uchazeč vylosuje v den zkoušky na prezenci.

Vzhledem k rozdělení písemné části kvalifikační zkoušky do více dnů je možné se ubytovat v místě zkoušky za zvýhodněné ceny: Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno. Rezervace pro podzimní termíny 2020 bude možné vytvářet do 12. 9. 2020 přes následující link: KDPRIJEN2020. Rezervaci ubytování  je zcela individuální a na účet účastníka. Při individuálním zajištění ubytování je vhodné informovat se důkladně o cenové nabídce, možnosti získání individuálních slev, změně standardu ubytování a alternativní možnosti ubytování v jiném ubytovacím zařízení.

Ústní část kvalifikační zkoušky se zpravidla koná v sídle Komory daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno. I zde je zajištěno drobné občerstvení pro účastníky zkoušky. Rozdělení žadatelů o vykonání zkoušky do jednotlivých zkušebních místností je v den zkoušky vyvěšeno v přízemí budovy.

Výsledky zkoušek

Z důvodu zabezpečení a personifikace naleznou uchazeči výsledek svých kvalifikačních zkoušek na interním webu, kam mají přístup pod svým přihlášením.

Uchazeč zde nalezne informace jak ke stavu své aktuální přihlášky ke zkoušce, tak např. k platbě poplatku.  Pokud uchazeč uhradil poplatek a ve svém osobním profilu k aktuálnímu termínu kvalifikační zkoušky tuto úhradu nemá zobrazenu, pak je možné kontaktovat v kanceláři Komory Petru Vítkovou, tel.: +420 542 422 318 nebo e-mail: vitkova@kdpcr.cz. U prezence kvalifikační zkoušky nemohou být řešeny nesrovnalosti s úhradou poplatku!

Uchazeči ve svém osobním nastavení mají po kvalifikační zkoušce přístup k zadání a vzorovému řešení dílčí písemné části kvalifikační zkoušky, které se účastnili, k celkovému a k vlastnímu dosaženému bodovému hodnocení jednotlivých příkladů a testů dílčí části a současně i ke svému celkovému výsledku této dílčí části.

Uchazeči, kteří neuspějí u dílčí písemné části zkoušky a jejich bodové hodnocení u jednoho či maximálně dvou příkladů je na samé hranici úspěšnosti, mohou požádat zkušební komisi o přezkoumání hodnocení písemné práce v dané části. Žádost formou dopisu zašle uchazeč na adresu Komory. Prezidium Komory stanovilo pro přijímání žádostí o přezkoumání hodnocení písemné práce lhůtu 15 dnů po zveřejnění výsledků zkoušky v uzavřené oblasti na webových stránkách Komory.

Pokud je uchazeč přihlášen k ústní části kvalifikační zkoušky a současně má platné obě dílčí písemné části zkoušky, pak se mu v jeho osobním profilu zobrazí také přihlášení k ústní části, místo, termín a čas jejího konání.

Komora vás vyrozumí o výsledku kvalifikační zkoušky nebo její části a příp. také o výsledku  přezkumu písemné práce poštou, nebo zprávou do datové schránky fyzické osoby (FO nepodnikatele).