Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář

(250/2016 Sb.)

1 250 vč DPH
zbývá 5 ks skladem

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní trestání, a proto je výklad vždy opřen o solidní teoretický základ a vynikající logickou argumentaci. Kniha vychází podle právního stavu k 31. 5. 2018.

Autoři u jednotlivých ustanovení obsáhle citují zásadní judikaturu. Při jejím výběru bylo dbáno na její aktuálnost ve vazbě na novou právní úpravu a uváděna je též relevantní judikatura z oblasti trestního práva, jež může pomoci objasnit některé instituty, které jsou uplatňovány též v trestním právu a trestním řízení. Uváděny jsou i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Pro přehlednost je v komentáři u jednotlivých paragrafů uveden přehled souvisejících ustanovení zákona, jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je vždy uvozen důvodovou zprávou k zákonu za účelem snazšího seznání úmyslu zákonodárce k přijetí daného ustanovení.

Předností publikace je autorský kolektiv, do něhož patří odborníci působící na Nejvyšším správním soudě, v akademické sféře, advokacii a Legislativní radě vlády, mající bohaté zkušenosti s vedením přestupkových řízení na úrovni správních orgánů či metodicky usměrňující agendu přestupků. Jedná se tak o odborníky, kteří se již v legislativním procesu podíleli na přípravě komentovaného zákona a v současnosti jeho aplikaci metodicky usměrňují a v advokátní, správní či soudní praxi přímo aplikují.

Publikace je určena nejen pro úředníky správních orgánů, ale i všem těm, kterých se oblast správního trestání dotýká. Velmi užitečným zdrojem informací bude pro správní soudy, advokáty, studenty či širokou veřejnost.

„… kniha mě svou kvalitou rozhodně nezklamala. Komentář k jednotlivým ustanovením nového přestupkového zákona je náležitě obsáhlý, nikoliv však přebujelý, podává jejich výklad v širších souvislostech teorie i praxe, aniž by však zbytečně právně filozofoval, výklad je srozumitelný a čtivý. Zároveň je doplněn o vybrané pasáže z důvodové zprávy, které čtenáři rovněž napomohou pochopit význam jednotlivých ustanovení. Tam, kde existuje relevantní judikatura, pochopitelně vztahující se vesměs k předchozímu přestupkovému zákonu, autoři ji rovněž uvádějí, a to opět v rozumném rozsahu. V přiměřeném rozsahu jsou v něm uvedeny i vazby na zvláštní právní předpisy, popřípadě uvedeny relevantní příklady z nich. Jedná se tedy o velmi vyvážené dílo, které je způsobilé najít široké uplatnění nejen mezi právnickými profesemi, včetně advokátů, ale i mezi úředními osobami aplikujícími přestupkové právo.“

z recenze JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D.,
ministra spravedlnosti ČR

Autor: Počet stran: 700
Rok vydání: 2018
Vazba: vázaná
Nakladatel: Wolters Kluwer, a.s.