Prezidium

Publikováno 19.11.2018

Prezidium Komory daňových poradců ČR (dále jen Prezidium) řídí činnost Komory a rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují v souladu se zákonem nebo Stanovami jiné orgány Komory, případně kancelář, nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada.

Zleva: JUDr. Ing. Martin Kopecký, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Mgr. Edita Ševcovicová, Ing. Petra Pospíšilová, doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D., Ing. Matěj Nešleha, Mgr. Michal Frankl, Mgr. Ing. Petr Toman, Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M., Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA.

Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky. V čele Prezidia stojí prezident KDP ČR, který je volen ze svých členů tajnou volbou. Prezident zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Jeho zástupcem je viceprezident.

Kompetence Prezidia:

 • svolává Valnou hromadu a na­vrhuje její program;
 • odpovídá za vedení seznamu daňových poradců a vydávání osvědčení;
 • navrhuje Valné hromadě zá­kladní dokumenty Komory, zej­ména Stanovy a jejich změny;
 • jmenuje část členů zkušebních komisí podle zákona na dobu tří let a sestavuje jednotlivé zku­šební komise;
 • organizuje a zabezpečuje kva­lifikační zkoušky;
 • po dohodě s Ministerstvem fi­nancí schvaluje zkušební řád;
 • spravuje majetek Komory a činí veškerá opatření nezbytná k za­jištění čin­nosti Komory, zpraco­vává a předkládá návrh roz­počtu a zprávu o hospo­daření Valné hromadě;
 • řídí činnost Komory mezi Val­nými hromadami;
 • rozhoduje o organizaci kance­láře a kontroluje její činnost;
 • zaujímá stanoviska ke stížnos­tem předloženým kanceláří Ko­mory;
 • předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k právním úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti daní a souvisejících předpisů;
 • ruší, pozastavuje nebo mění rozhodnutí přijatá prezidentem nebo viceprezidentem Komory mezi zasedáními Prezidia;
 • může navrhnout zastupova­nému daňovému subjektu, s nímž správce daně vede daňové řízení, v němž ho do­sud zastupoval zemřelý da­ňový poradce, že toto zastu­pování převezme jiný daňový poradce, kterého Prezidium doporučí s ohledem na jeho specializaci;
 • ustanovuje daňového poradce jako zástupce Komory pro řízení o náhradě škody po zemřelém daňovém poradci vůči pojišťovně;
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Dozorčí komise o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců dle č. 23 odst. 3. 

Členové Prezidia

Prezident KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová

Viceprezident KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman

Členové Prezidia     
Mgr. Michal Frankl
JUDr. Ing. Martin Kopecký                          
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Tomáš Urbášek, LL.M. FCCA

Náhradníci Prezidia
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
Mgr. Edita Ševcovicová

Členové Prezidia KDP ČR byli zvoleni 26. řádnou Valnou hromadou dne 16.11.2018.