Soutěž diplomových prací KDP ČR

3. ročník soutěže diplomových prací aneb 10 TISÍC ZA DIPLOMKU!

Publikováno 27.01.2020

 

 

Podmínky pro účast v soutěži

 • k hodnocení budou přijaty pouze diplomové práce obhájené v době od 1. 7. 2019 do 20. 9. 2020; bakalářské práce nebudou do soutěže postoupeny
 • diplomovou práci může do soutěže přihlásit student nebo vedoucí práce
 • nosným tématem musí být daňová problematika ve vztahu k interpretaci a aplikaci daňových předpisů jejich adresáty, správci daní a soudy (nezahrnuje makroekonomickou oblast, veřejné finance a obecnou daňovou politiku) 
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě, spolu s posudkem vedoucího a oponenta a potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce v daném termínu
 • souhrn diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
 • jazyk diplomové práce pouze – čeština, slovenština
 • do soutěže se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia

Harmonogram soutěže

do 20.září 2020                       

 
          
 • zaslání elektronické verze diplomové práce, včetně posudku vedoucího a oponenta
 • shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 A4
 • potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce

přelom září / říjen 2020

     

hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR, daňových poradců a zástupce kanceláře Komory

říjen 2020

 
     

oznámení výsledků soutěžícím a vedoucím diplomových prací

listopad až prosinec 2020              

 
     

ocenění studenta na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců

Hodnotící komise

Ing. Bc. Pavlína Fialová

Manažerka odborných záležitostí v kanceláři KDP ČR. Absolvovala Fakultu podnikatelskou VUT a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity se zaměřením na právo a podnikání. Externě vyučovala předměty z oboru účetnictví a daní na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

Daňová poradkyně, náhradnice Prezidia KDP ČR a soudní znalkyně. Absolvovala VŠE v Praze, postgraduální studium na PF  Univerzity Karlovy  a postgraduální studium Mezinárodního daňového práva na Wirtschaftstuniversität ve Vídni. Certifikát kouče a trenéra získala v Německu. Má více jak dvacetileté zkušenosti  na vrcholových manažerských pozicích ve firmách v segmentu obchodu, realit, finančních investic, strojírenství i retailu. 

JUDr. Ing. Martin Kopecký

Daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, člen sekce daně z příjmů právnických osob a sekce daně z přidané hodnoty. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Soudní znalec v oboru převodních cen. Autor odborných textů, pravidelně se účastní připomínkovacího řízení k připravované legislativě, má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti daňového poradenství, zejména pro klienty v oblasti výroby a obchodu.

Ing. Matěj Nešleha

daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí diskusní skupiny mladých daňových poradců, zkušební komisař na KDP ČR a na Komoře auditorů ČR

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, lektorka v řadě vzdělávacích agentur

 

Hodnotící kritéria

 • invenčnost a argumentační přesvědčivost
 • míra dopadu na daňové prostředí
 • soulad s profesí daňového poradce
 • využitelnost závěrů v praxi
 • míra dodržení nosného tématu

Ocenění pro studenty a vedoucí práce

 • nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu
 • nabídka účasti na Komorou pořádaných akcích (např. konference, setkání s VIP osobností, CZ-SK fórum nebo SK-CZ fórum, Národní účetní rada (NÚR), tradiční seminář v Olšance nebo Nymburku (problematika DPH, DPFO, DPPO), účast na klubovém setkání, účast na jedné z přednášek k hlavní přípravě ke zkouškám apod.)
 • mezi studenty vítězných prací bude rozdělena finanční částka 18 tis. Kč; odměna ve výši 10 tis. Kč pro vítěznou diplomovou práci, dále pak 5 tis. Kč pro druhou v pořadí a 3 tis. Kč pro třetí v pořadí  
 • mezi vedoucí vítězných diplomových prací bude rozdělena finanční částka ve stejné výši jako pro příslušného studenta (vedoucí výherní práce obdrží 10 tis. Kč, vedoucí diplomové práce, která se umístí na 2. místě, 5 tis. Kč a vedoucímu diplomové práce na 3. místě 3 tis. Kč)

Kontakt

Požadované podklady zašlete nejpozději do 20. září 2020 na email foretova@kdpcr.cz.

V případě dotazů kontaktujte:

Kateřina Foretová
foretova@kdpcr.cz
+420 605 205 705

 

Ohlédnutí za předchozími ročníky

1. ročník soutěže
vyhlášení soutěže
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze"
fotogalerie z 1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference, kterou pořádala IFA ČR ve spolupráci s KDP ČR na půdě VŠE v Praze dne 16. 10. 2018, kde proběhlo slavností předání šeků z rukou prezidentky Komory daňových poradců vítězným studentům. 

2. ročník soutěže
vyhlášení soutěže
- tisková zpráva "Druhý ročník soutěže diplomových prací má své vítěze"

 
Název souboru Velikost
2. místo_Kristýna Šedová.pdf 843KB Stáhnout
3. místo_Lukáš Toman.pdf 2MB Stáhnout