Valná hromada Komory daňových poradců ČR

Publikováno 20.08.2014

Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory daňových poradců ČR. Svolává ji Prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního roku.

Všichni členové Komory, tj. všichni daňoví poradci, mají právo zúčastnit se jednání Valné hromady. Na jejím jednání volí členy dalších orgánů Komory – tj. Prezidia, Dozorčí a Disciplinární komise. Členem těchto orgánů může být jen člen Komory. Volební období členů těchto orgánů je tříleté. Valná hromada současně volí i náhradníky. Náhradník se stává členem orgánu Komory místo toho člena, který byl odvolán, nebo se vzdal členství v orgánu, nebo přestal být členem Komory. Způsob volby členů orgánu Komory podrobně upravuje Volební řád.

Kompetence Valné hromady:

  • volí z řad členů Komory členy Prezidia, členy Dozorčí a Disciplinární komise včetně náhradníků;
  • schvaluje Stanovy, volební a disciplinární řád a jejich případné změny;
  • projednává zkušební řád;
  • schvaluje výši příspěvků členů Komory;
  • projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů Komory;
  • projednává a schvaluje zprávu o hospodaření Komory a schvaluje rozpočet.


Valná hromada je usnášeníschopná vždy. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Komory. Způsob jednání a způsob hlasování Valné hromady jsou podrobně upraveny ve Stanovách Komory a v Jednacím a hlasovacím řádu.