CFE's Tax Top 5 - 21 January 2018

Tisknout
Publikováno 24.01.2019

V příloze přikládáme CFE novinky pro tento týden, kde najdete shrnutí hlavního vývoje v oblasti daňové politiky v EU a na mezinárodní úrovni:

 

Dojde v oblasti daní na poli EU k zavedení rozhodování kvalifikovanou většinou?

Na základě výsledku jednání v rámci Evropské komise byl v úterý 15. ledna zveřejněn dokument, který bychom mohli označit jako „Čtyři kroky k rozhodování kvalifikovanou většinou v oblasti daní“. Evropská komise navrhuje Evropské radě se především opřít o znění jednoho ze závěrečných ustanovení obsažených ve Smlouvě o Evropské unii, a to konkrétně Článek 48 a jeho sedmý odstavec, kde hned v první větě nalezneme: „Stanoví-li Smlouva o fungování Evropské unie nebo hlava V této smlouvy, že Rada rozhoduje v určité oblasti nebo v určitém případě jednomyslně, může Evropská rada přijmout rozhodnutí, které Radě umožní v této oblasti nebo v tomto případě rozhodovat kvalifikovanou většinou.“ Smlouva dále stanoví, že každou takovou iniciativu Evropské rady je nutné oznámit vnitrostátním parlamentům členských států Evropské unie. Na toto oznámení navazuje šestiměsíční lhůta, kdy může některý z vnitrostátních parlamentů vyslovit s navrhovanou úpravou nesouhlas, což by mělo za důsledek nepřijetí návrhu. Pokud takový nesouhlas vysloven není, může Evropská rada, po obdržení souhlasu Evropského parlamentu (k tomuto souhlasu je však potřeba hlasů většiny všech jeho členů), rozhodnutí přijmout. O takovém přijetí rozhoduje Rada jednomyslně.

Komise v dokumentu uvádí, že dosavadní nutnost jednomyslné shody brání v rozhodování a brzdí jakýkoliv progres v důležitých daňových otázkách, který je z důvodu posílení jednotného trhu a podpory konkurenceschopnosti Evropské unie na poli mezinárodním zcela nezbytný. Jako příklad takto neúspěšných jednání z poslední doby uvádí tzv. definitivní režim DPH, zdanění digitálních služeb nebo společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob.

 

Stanoviska k daňové a profesní legislativě EU

Rok 2018 byl v daňové oblasti významný nejen v rámci Evropy, ale i celého světa. CFE vydalo publikaci The CFE 2018 Technical & Policy Publications, která obsahuje stanoviska k daňové a profesní legislativě EU. Komora daňových poradců považuje za významné například stanovisko PAC  5/2018, kde se potvrzuje nutnost respektovat profesní mlčenlivost daňových poradců při transpozici směrnice DAC 6.

Název souboru Velikost
CFE's Tax Top 5 - 21 January 2018 816KB Stáhnout