Náměty Komory daňových poradců, které pomohou podnikatelům i občanům, byly zohledněny ve 3. liberačním balíčku

Publikováno 11.06.2020

Brno, 11. června 2020 – Včera byl ve Finančním zpravodaji zveřejněn 3. liberační balíček vydaný Ministerstvem financí ČR. Velmi oceňujeme, že v rámci tohoto balíčku byly zapracovány mnohé náměty Komory daňových poradců ČR. 

Člen Prezidia a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal, k tomu dodává: „Z ekonomického hlediska to jsou právě daňoví poradci, kteří jsou se svými klienty v první linii a ví tak, co dnes podnikatele, ale i občany podávající daňové přiznání, nejvíce trápí. Návrhy předkládané Komorou tak vycházejí z konkrétní praxe a pomohou obtížnou situaci řešit.

Jednou z úlev liberačního balíčku je prominutí všech sankcí v případě, kdy daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 bude podáno a daň bude uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. Jiří Nesrovnal doplňuje: „Nedochází tak k faktickému prodloužení lhůty pro podání přiznání pouze u subjektů, kteří měli podat přiznání k 1. 7. 2020, ale opakovaně i u těch subjektů, kteří podávali přiznání k 1. 4. 2020 a lhůta již byla v minulosti prodloužena. Toto řešení reflektuje skutečnost, že v současné době je obtížné dodržet původní zákonný termín 1. 7. 2020. Důvodem je především nepřítomnost zaměstnanců účtáren v práci ať již z důvodů nemoci, karantény, či starosti o nezletilé děti nebo omezení provozu jednotlivých podnikatelů. I přes velkou snahu podnikatelů dodržet původní zákonné termíny to v praxi není v mnohých případech možné splnit.“ V této věci udělala Komora daňových poradců rychlý průzkum mezi svými členy, jehož výsledky poskytla právě Ministerstvu financí. Závěry průzkumu potvrdily velkou poptávku praxe po možnosti v současné době podat daňové přiznání v posunutých lhůtách. Uvedená úleva se netýká největších poplatníků, které spravuje Specializovaný finanční úřad. Tito poplatnicí musí případně využít individuální žádost o prodloužení lhůty pro podání přiznání.

Vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek, upřesňuje: „Termín 18. 8. 2020 vychází z námětu Komory, který přihlíží k posunutému termínu, ke kterému se v roce 2020 musí sejít Valná hromada, jež schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Tato lhůta je 3 měsíce od ukončení mimořádných opatření, což připadá na 17. 8. 2020.“ 

Za velmi důležité považujeme také prominutí  úroků z posečkané částky daně v období od 12.3. do 31.12., o kterém bylo rozhodnuto na základě našeho návrhu. Vzhledem k tomu, že k 31.5. jen u daně z přidané hodnoty byla posečkaná daňová povinnost ve výši 4,5 mld. Kč, jedná se o velmi výraznou pomoc pro plátce DPH v řádech stamilionů korun,“ uvedl Tomáš Hajdušek .

Na návrh Komory také balíček umožňuje fyzickým osobám podat bez sankcí i oznámení osvobozených příjmů, a to také až do 1.7.2020  resp. 18. 8. 2020 podle toho zda lhůta pro podaní daňového přiznání byla 1.4.2020 resp. 1.7.2020. Toto oznámení podávají i nepodnikatelé např. v situaci, kdy zdědí majetek, jehož hodnota přesahuje 5 mil. Kč.

Viceprezident Komory daňových poradců Petr Toman k balíčku dodává: „Mezi další uplatněné návrhy Komory patří i tolerance podání dodatečného daňového přiznání bez sankce v termínu do 18. 8. 2020 v případě, kdy fyzická osoba přechází v roce 2020 na uplatnění výdajů paušálem, případně přechází z paušálních výdajů na výdaje skutečné.

I v tomto případě je viditelná efektivita spolupráce Ministerstva financí s odborníky. „Chceme věřit, že na tento balíček zareaguje také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví a v návaznosti na nový termín pro podání daňového přiznání bez sankcí adekvátním způsobem promine sankce i z hlediska termínů pro podání vyúčtování pojistného za rok 2019,“ uzavírá Toman.

Mgr. Ing. Petr Toman​    
vicepreziden KDP ČR
Ing. Tomáš Hajdušek​    
vedoucí Sekce správa daní a poplatků
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob
T: 724 244 076
E: tomanp@email.cz
T: 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
T: 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 950 daňových poradců a eviduje 1 159 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_06_11_Namety_KDP_CR_byly_zohledneny_ve_3_liberacnim_balicku.pdf 393KB Stáhnout