Expertní skupina ministryně financí projednávala návrhy Komory daňových poradců na změnu právní úpravy ve věci zajišťovacích příkazů

Tisknout
Publikováno 11.01.2018

Brno, 11. ledna 2018 – Za účasti zástupců Komory daňových poradců ČR se v pondělí 8. ledna 2018 uskutečnilo jednání expertní skupiny ministryně financí na téma případných změn právní úpravy a metodiky ve věci zajišťovacích příkazů. Toto jednání bylo iniciováno návrhy KDP ČR na změnu právní úpravy při vydávání zajišťovacích příkazů, které zazněly dne 30. října 2017 na semináři organizovaném Komoru na půdě Nejvyššího soudu v Brně (viz tisková zpráva ze dne 30. října 2017).  
Komora navrhuje změnu správní praxe při realizaci zajišťovacích příkazů tak, aby byl zajišťovací příkaz užíván výhradně jako instrument ultima ratio, tedy jako mimořádný nástroj pro zabránění daňovým únikům, nikoliv jako standardní nástroj při správě daní. Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků KDP ČR, k tomu dodává: „Jsme rádi, že jsou naše návrhy předmětem skutečně odborné diskuse. V podstatě všeobecná shoda panuje nad naším názorem, že vydání zajišťovacího příkazu nesmí bez dalšího znamenat okamžitou ekonomickou likvidaci firmy. Správci daně by se napříště měli ve více případech spokojit se zřízením zástavního práva a nechat firmu dál fungovat.
Předmětem jednání byly úvahy o zavedení vhodné alternativy k zajišťovací exekuci tak, aby se předešlo nežádoucím dopadům na daňový subjekt. Jedna z navrhovaných alternativ byla, aby u standardně fungujícího subjektu bylo zřízeno zástavní právo na majetek dotčeného subjektu, bude-li majetek dostačující, namísto vydávání exekučního příkazu. V případě standardně fungujícího daňového subjektu, který nemá majetek postižitelný zástavním právem nebo jeho majetek je vzhledem k výši zajišťovacího příkazu nedostatečný, byl diskutován návrh na zavedení institutu tzv. dozorového správce, který by měl kontrasignační oprávnění a jehož cílem by bylo dohlédnout na to, aby daňový subjekt po dobu zajištění daně vykonával standardní ekonomickou činnost a zároveň nevzdaloval svůj majetek z dosahu správce daně. 
Vlastimil Sojka, člen Sekce správy daní a poplatků KDP ČR, k tomu dodává: „Zřízení takového institutu navrhuje finanční správa a v expertní skupině měla tato myšlenka širokou podporu. To považujeme za naprosto stěžejní. Mezi zúčastněnými odborníky rezonoval i požadavek Komory daňových poradců na urychlení řízení o stanovení daně po vydání zajišťovacího příkazu.
Jednotlivé návrhy na legislativní změny budou Ministerstvem financí předloženy a poskytnuty k připomínkování.  
Jednání se uskutečnilo za účasti zástupců Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, Celní správy ČR, Nejvyššího správního soudu, Veřejné ochránkyně práv a zástupců Komory daňových poradců ČR. 

 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

Ing. Tomáš Hajdušek
vedoucí sekce Správa daní a poplatků
        
     
T: +420 731 423 975  
E: prezident@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz
T: +420 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz
H: www.kdpcr.cz
     
     
     

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

   
T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz
   

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

   

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 790 daňových poradců a eviduje 1002 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.


Název souboru Velikost
Expertní skupina ministryně financí projednávala návrhy KDP na změnu právní úpravy ve věci zajišťovacích příkazů.pdf 321KB Stáhnout