Doporučený postup při aplikaci liberačních balíčků

Publikováno 27.10.2020
V souvislosti s poslední nepříznivou situací vydalo Ministerstvo financí dva liberační baličky: Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (FZ 22/2020)  a  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (FZ 25/2020)) na kterých jsme se podíleli.
 
Tyto balíčky poskytují zasaženým podnikatelům různé daňové úlevy (např. prominutí úroku z prodlení při pozdější úhradě DPH, prominutí záloh na daň z příjmů a silniční daň). Podmínka přiznání těchto výhod je oznámení podnikatele, že provozuje činnost zasaženou současnými opatřeními (restaurace, kultura, sport, maloobchod vybrané služby, dodavatelé do zasažených oborů).
 
Ve druhém balíčku je již výslovně zmíněno, že se při oznámení bude postupovat analogicky jako v případě kompenzačního bonusu  (§ 7 odst. 4 zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu). To znamená, že v případě oznámení zaslaného prostým e-mailem bude součástí tohoto e-mailu naskenované oznámení s vlastnoručním podpisem. Vzor oznámení je k dispozici zde. Pro tyto účely je možné využít i webovou aplikaci
 
Byť tato zmínka v první liberačním balíčku není, doporučovali bychom takto postupovat i v těchto případech. Postup není nijak administrativně náročný, osvědčil se u kompenzačního bonusu a především chrání vlastní podnikatele, aby nedocházelo ke zneužívání jejich jména. Níže je k dispozici část metodiky GFŘ k této věci.
 
Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob
Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků  
 
 
Obecná informace k podání „oznámení“ dle Rozhodnutí
Aby mohl být dotčeným daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty nebo zálohy na daň z příjmů a daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. Vzor oznámení (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969) je k dispozici na webových stránkách Finanční správy a lze jej podat i e-mailem stejně jako v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu Vašeho územního pracoviště, kde je uložený daňový spis. Finanční správa postupně nasadila další možnost podání oznámení pro veřejnost. V současné době může daňový subjekt podat oznámení i prostřednictvím webové aplikace (https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt).  S ohledem na nutné kroky, které správce daně musí učinit pro správnou evidenci daňových povinností resp. nutnost zohlednit předmětné Rozhodnutí v předpisech daňových povinností, doporučujeme, aby dotčené daňové subjekty předmětné oznámení podávaly nejpozději v den povinnosti podání daňového přiznání ve vazbě na DPH nebo v den splatnosti prominutých záloh na dani silniční či dani z příjmů resp. s ohledem na splatnost některých záloh již dne 15. 10. 2020 nejlépe do 31. 10. 2020.
 
  1. Tedy podání oznámení je akceptováno i e-mailem s podpisem, který je alespoň v kvalitě kopie (typicky sken vlastnoručního podpisu), tj. stejně jako u kompenzačního bonusu.
  1. V případě, že podání bude obsahovat vady ve smyslu § 74 odst. 1 DŘ, tj. například absence (alespoň prosté kopie) vlastnoručního podpisu nebo podání jinou osobou bez zmocnění, popř. pokud obsahuje jiné vady, které brání projednání podání či předpokládaným účinkům pro správu daní, pokusí se správce daně v prvé řadě neformálně kontaktovat podatele, aby vady odstranil. Pokud se neformální kontakt nezdaří, nebo vady nejsou ani poté odstraněny, pak správce daně vyzve v souladu s ustáleným výkladem § 74 odst. 1 DŘ v prvé řadě samotného podatele formální výzvou k odstranění vad podání (a to, i když se jedná o zaslání e-mailem). Samozřejmě pokud podání činí sám daňový subjekt, nebo pokud nebude z podání osoba podatele dostatečně zřejmá, aby s ní bylo možné neformálně kontaktovat nebo jí doručit výzvu, pak správce daně komunikuje a případně následně vyzývá přímo daňový subjekt. Následky výzvy § 74 odst. 1 DŘ atd. se řídí standardním obecným procesem.