Přípravu nového zákona o účetnictví odborníci kvitují

Publikováno 02.11.2023

Brno, 2. listopadu 2023 – Účetní a daňoví poradci na úterní konferenci v Praze za účasti zástupců Ministerstva financí České republiky diskutovali přípravu nového zákona o účetnictví, který by měl dle stávajících předpokladů nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2025.

Konferenci zahájila Magdaléna Králová, prezidentka Svazu účetních ČR, a Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR. Obě se shodly na nezbytné kooperaci při přípravě nového předpisu, který znamená především posun od samotného vedení účetnictví k účetnímu výkaznictví. Základní směry nového zákona, významné novinky a nejvýznamnější změny na základě výsledků připomínkového řízení přednesl Stanislav Kouba, vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR.

Jan Molín, člen Prezidia KDP ČR, moderoval diskuzi s panelisty k přínosům nového zákona o účetnictví. Nový zákon upřednostňuje ekonomickou podstatu transakce před jejím formálním pojetím s důrazem na nezkreslené účetní výkazy. Mění dále přístup k oceňování dlouhodobých pohledávek a dluhů, jinak přistupuje k vykazování nájemních smluv a přináší celou řadu dalších změn. „Velkým přínosem nového zákona bude kodifikovaný koncepční rámec účetního výkaznictví včetně definic prvků účetních výkazů,“ uvedl Molín. Vítané je i rozšíření okruhu účetních jednotek, které budou moci využívat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Ucelený a kodifikovaný koncepční rámec včetně definic je velmi důležitý. Zavedení definic prvků účetní závěrky, jako např. aktiva, dluhy, vlastní kapitál, výnosy nebo náklady je velmi vítané a v připravovaném konceptu zcela nové. Většina definic vychází z mezinárodních standardů. Nový zákon také přináší konzistentní přístup k úročení a časové hodnotě peněz a dále také výrazné zjednodušení pro malé a mikro podniky.

V průběhu diskuze významných odborníků z oblasti účetnictví a daní bylo velmi kvitováno, že za celou dobu přípravy se plánovaný koncept nezměnil a nový zákon přechází od účtování směrem k modernímu účetnímu výkaznictví. Přinese také zmírnění povinností vůči různým typům účetních jednotek (například vůči fyzickým osobám a drobným neziskovým subjektům).

Text návrhu zákona je nyní dokončován Ministerstvem financí, přičemž legislativní proces by měl být zahájen počátkem roku 2024. 

Ing. Radek Neužil, LL.M. 
tajemník KDP ČR

tel.: +420 542 422 311             
email: neuzil@kdpcr.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00  Brno

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 160 daňových poradců a eviduje 1 336 společností vykonávajících daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/

 

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2023_11_02_Pripravu_noveho_zakona_o_ucetnictvi_odbornici_kvituji.pdf 468KB Stáhnout