Společné úsilí se vyplatilo! U dohod o provedení práce dojde ke zjednodušení.

Publikováno 17.04.2024

Brno, 17. dubna 2024 – Změny v oblasti dohod o provedení práce, které byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku a které měly nabýt účinnosti od 1. 7. 2024, by v praxi výrazně zkomplikovaly mzdovou evidenci a v některých ohledech by byly v podstatě neproveditelné. Toto Komora daňových poradců ČR vytrvale opakuje od prvních okamžiků přípravy daňového úsporného balíčku a upozorňujeme na to i poté, co balíček nabyl účinnosti.

Kde jsou hlavní problémy schváleného znění? Hlavním důvodem je především fakt, že by zaměstnavatelé dopředu nevěděli, zda bude či nebude odváděno zákonné pojistné z dané dohody a kolik je tedy bude zaměstnání na dohodu o provedení práce stát. „Navíc z pohledu zdravotního pojištění by zaměstnavatelé nevěděli, jakou částku mají zaměstnanci vyplatit, protože zdravotní pojištění nijak nereaguje na schválený systém souhrnného limitu. Opakovaně jsme zdůrazňovali, a to i při projednávání v rámci Poslanecké sněmovny, že takový systém bude zaměstnavatele od dohod o provedení práce odrazovat a je zde reálné riziko přesunu do švarcsystému či šedé ekonomiky,“ uvádí Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob. 

Protože jde o důležitou věc nejen pro zaměstnavatele, ale také pro zaměstnance, spojili jsme síly s ostatními zástupci zaměstnavatelů, především se Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářskou komorou ČR a v součinnosti s poslankyní Marií Jílkovou se podařilo s Ministerstvem práce a sociálních věcí dojednat kompromisní řešení, které bylo dnes schváleno Poslaneckou sněmovnou v rámci Sněmovního tisku č. 570.   

Podstata nyní schváleného návrhu spočívá v tom, že u všech dohod o provedení práce by se limit, od jehož výše by bylo placeno sociální a zdravotní pojištění, snížil na 4 tis. Kč (limit pro zaměstnání malého rozsahu). Navíc má zaměstnanec možnost si v každém měsíci určit jednu hlavní, tzv. oznamovanou dohodu, u které by zůstal limit pro sociální a zdravotní pojištění v zásadě v současné výši, resp. 25 % průměrné mzdy. 

Zaměstnavatel, který elektronicky oznámí České správě sociálního zabezpečení dohodu jako hlavní, si může jednoduše online ověřit, že takovou dohodu neoznámil jiný zaměstnavatel dříve. V tomto případě by platil princip - kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tedy vyšší limit by byl u toho zaměstnavatele, který dohodu oznámil nejdříve. Ten pak bude vyšší limit u dohody zaměstnance uplatňovat, a to do doby, než zaměstnanec ukončí tento režim, nejpozději v návaznosti na ukončení dohody. Návrh myslí i na to, aby nedocházelo z různých důvodů k „blokaci“ zaměstnance zaměstnavatelem. Režim tak může z moci úřední na žádost zaměstnance ukončit i ČSSZ, pokud jí zaměstnanec doloží ukončení dohody o provedení práce s daným zaměstnavatelem. 

Tento kompromisní návrh by mohl být v praxi proveditelný a pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance předvídatelný. Ukazuje se, že naše systematická společná snaha a hlavně dostatečná odborná diskuze, po které jsme volali, nakonec přinese ovoce,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. 

Máme radost, že se podařilo zároveň prosadit náš původní návrh, tj. aby byly dohody od 1. 7. 2024 pouze oznamovány, aby měla Česká správa sociálního zabezpečení možnost „zmapovat“ situaci v této oblasti, a až od 1. 1. 2025 by platily změny v oblasti limitů pro odvod pojistného. „Považovali bychom za vhodnější, aby byla doba, kdy jsou dohody pouze oznamovány delší, a až na základě provedené analýzy by se případně přistoupilo k dalším změnám, ale jde o kompromis, kdy musely ustoupit obě strany,“ doplňuje Bohdan Wojnar ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

Chceme věřit, že schválená kompromisní alternativa projde zbývajícími částmi legislativního procesu a nabude účinnosti 1. 7. 2024 tak, aby ani na chvíli neplatilo nesmyslné řešení schválené v konsolidačním balíčku. Pokud by vláda a zákonodárci více naslouchali hlasu praxe, nemuselo k této situaci vůbec dojít. Na druhé straně musíme ocenit, že nakonec s námi stát začal seriózně jednat a podařilo se nám vyjednat popisovanou kompromisní variantu, která bude alespoň v praxi realizovatelná a proveditelná. „Zde musíme ocenit pomoc a spolupráci především paní poslankyně Jílkové a pana poslance Kohajdy a také expertů MPSV. Věříme, že příběh dohod přispěje k tomu, že v případě budoucích legislativních změn budou připomínky kompetentních nevládních připomínkových míst více zohledňovány,“ uvádí tajemník úřadu Hospodářské Komory ČR Ladislav Minčič.

Opětovně to ukazuje, že společným cílem Komory daňových poradců ČR, Hospodářské komory ČR,  Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je, aby předpisy byly jednoznačné, nesporné a bez zbytečných nákladů a zvýšené administrativy pro podnikatele proveditelné,“ uzavírá Nesrovnal.

 

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia Komory daňových poradců ČR
E: nconsult@nconsult.cz

   

Ing. Bohdan Wojnar
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
E: tiskove@spcr.cz    


Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA         
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
E: prezident@kzps.cz   

 

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
tajemník úřadu Hospodářské komory ČR
E: mincic@komora.cz

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

 

 

 

T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz

   

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00  Brno

 

 

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 172 daňových poradců a eviduje 1 366 společností vykonávajících daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org/

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2024_04_17_Dohody_o_provedeni_prace.pdf 739KB Stáhnout