Valná hromada zvolila nové vedení Komory daňových poradců ČR

Publikováno 06.11.2015

Hlavními body jednání 23. valné hromady Komory daňových poradců ČR byly zejména volby do Prezidia Komory a dále novelizace vnitřních předpisů Komory včetně jejích Stanov.

Prezidium bylo zvoleno v následujícím složení:
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, Ing. Petra Pospíšilová, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Skálová, Ph.D., Mgr. Edita Ševcovicová, Mgr. Ing. Petr Toman, Ing. Martin Tuček, Ing. Zdeněk Urban.
Jako náhradníci byli zvoleni:
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M. a JUDr. Ing. Martin Kopecký

Prezidentkou Komory daňových poradců se stala Ing. Petra Pospíšilová a viceprezidentem Ing. Martin Tuček.

Komora daňových poradců se po dlouholetém úsilí stala povinným připomínkovým místem pro daňovou legislativu. Snaží se tak o to, aby pravidla pro stanovení a výběr daní v České republice byla srozumitelná pro širokou veřejnost, aby jejich aplikace byla jednoznačná a pokud možno jednoduchá. Přístup finanční správy k výběru daní v ČR se zřetelně mění a s tím souvisí významné legislativní změny. V současné době prochází legislativním procesem  Zákon o prokazování původu majetku a Zákon o elektronické evidenci tržeb. Komora daňových poradců se k oběma návrhům zákonů v rámci připomínkového řízení vyjádřila a u obou navrhovala rozsáhlé úpravy. 

Pro profesi daňového poradce jsou významné také změny v trestním zákoníku týkající se přípravy trestného činu krácení daně. Při všech příležitostech se zástupci Komory snažili obhájit pozici daňového poradce s tím, že daňový poplatník má právo na právní pomoc při obhájení jeho daňových povinností.

Účastníky Valné hromady v úvodu pozdravila Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla. Ve svém vystoupení vyzdvihla otevřenou komunikaci zástupců MF se zástupci Komory daňových poradců při přípravě legislativy. Na MF se podařilo nastavit systém pracovních skupin za účasti odborníků z praxe k problematickým oblastem a náměstkyně vyzvala daňové poradce, aby využili této možnosti se státní správou diskutovat. Simona Hornochová připustila, že: Přibývá stále více nástrojů pro boj s daňovými úniky na straně správce daně, zároveň by mělo být současně také cílem efektivnější a správné využívání již zavedených nástrojů.“ 

Mezi dalšími hosty, kteří na VH vystoupili, byla prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., první viceprezidentka Komory auditorů ČR, JUDr. Jiří Všetečka, člen představenstva České advokátní komory a v neposlední řadě Ing. Milan Vargan, prezident Slovenské komory daňových poradcov. 

Valná hromada Komory daňových poradců ČR se uskutečnila dne 6. listopadu 2015 v prostorách Top hotelu Praha, které se fyzicky zúčastnilo 509 daňových poradců, kteří disponovali 1089 hlasy.

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

T: +420 542 422 311
E: neuzil@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz 

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4592 daňových poradců a eviduje 880 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://www.cfe-eutax.org/. Více naleznete na http://www.kdpcr.cz.